[Εξώφυλλο]

Οι καινοτόμες εφαρμογές του διαγωνισμού ASNC και η χρήση αυτών στις γεωρπιστήμες = The innovative applications of the ESNC competition and their use in ggeosciences.

Παρασκευάς Σ. Κατσάλης

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία μελετώνται κάποιες από τις εφαρμογές του
διαγωνισμού ESNC που αφορά τα GNSS, και το πώς αυτές θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιστήμη της γεωλογίας. Τα
GNSS παρέχουν μεγάλη ακρίβεια στην εύρεση συντεταγμένων και με
την περαιτέρω εξέλιξη τους η ακρίβεια αυτή γίνεται μεγαλύτερη αλλά
και ευκολότερα προσβάσιμη. Μια τέτοια εργασία κρίθηκε σημαντική
εξαιτίας της ανάγκης της επιστήμης να χρησιμοποιήσει καινούργιες
τεχνολογίες ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα σε κάθε τομέα.
Μελετήθηκαν πέντε εφαρμογές ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους
αλλά και τον εκάστοτε τομέα των γεωεπιστημών που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν. Μεγάλη χρηστικότητα βρέθηκε σε ποιο
εφαρμοσμένα κομμάτια της γεωλογίας καθώς εκεί είναι που υπάρχει
και ανάγκη για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις.

The following thesis focuses on some of the applications of the ESNC
competition that regards GNSS , and they can be used in the science
of geology. GNSS offer great accuracy in finding coordinates and with
their further evolution their accuracy becomes greater but also more
accessible. This thesis was judged important due to the need of science
to use new technologies to make research in each sector easier. Five
applications were studied regarding their way of operation and the
sectors of geosciences they could find use in. Great usability was
found in the more applied sectors of geology since they have greater
needs in terms of accuracy in the measurments.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.