[Εξώφυλλο]

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ευστάθειας πρανών και εκτίμηση της επιδεκτικότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων-βραχοκαταπτώσεων υπό σεισμική φόρτιση σε θέσεις της Ηπείρου = Εngineering geological evaluation on the slopes stability and susceptibility assessment on the landslide and rockfall phenomena under seismic motion in selected areas of epirus perfecture.

Πηνελόπη Σ. Σωτηρίου

Περίληψη


Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αφορά στην αποτύπωση πιθανών κατολισθήσεων που μπορεί να προέκυψαν στο χωριό των Μελισσουργών
από την ισχυρή σεισμική δόνηση που πραγματοποιήθηκε στη 1 Μαΐου του 1967 και έπληξε τους νομούς Άρτας και Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα μελετήθηκαν διάφορα ενδεχόμενα για την εκτίμηση της επιδεκτικότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων και βραχοκαταπτώσεων εντός και εκτός των Μελισσουργών.
Η επιλογή του συγκεκριμένου οικισμού πραγματοποιήθηκε κατόπιν μελέτης βιβλιογραφικών αναφορών αλλά και δημοσιεύσεων σε τοπικές εφημερίδες, οι οποίες αναφέρονται σε σοβαρές καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση του 1967. Πιο συγκεκριμένα η θέση η οποία μελετάται στη παρούσα διπλωματική δεν έχει ενδείξεις ενεργούς κατολίσθησης αλλά η μορφολογία της παραπέμπει στο ενδεχόμενο ύπαρξης μίας η και δύο πιθανών παλαιών. Σκοπός της διπλωματικής είναι να τεθούν προς έρευνα τα 3 ενδεχόμενα που προέκυψαν από την εργασία υπαίθρου και στη συνέχεια να εξεταστούν ως προς την ευστάθειά τους α) κατά τις στατικές τους συνθήκες (ξηρές), β) με σεισμική φόρτιση και γ) με πίεση πόρων. Τα ενδεχόμενα που προέκυψαν κατά τη χαρτογράφηση είναι :
•    1ο Ενδεχόμενο: Κατά το ενδεχόμενο αυτό η περιοχή μελέτης δεν έχει υποστεί κάποια κατολίσθηση και αποτελείται στη πλειοψηφία της επιφανειακά από σύγχρονες αποθέσεις.
•    2ο Ενδεχόμενο: Κατά το ενδεχόμενο αυτό η περιοχή μελέτης έχει υποστεί μία παλιά κατολίσθηση η οποία όπως ειπώθηκε οφείλεται σε σεισμική δόνηση. Η πλειοψηφία της περιοχής αυτής επιφανειακά αποτελείται από τα υλικά αυτής της κατολίσθησης.
•    3ο Ενδεχόμενο: Κατά το ενδεχόμενο αυτό η περιοχή μελέτης έχει υποστεί δύο παλιές κατολισθήσεις που κατά πάσα πιθανότητα συνδέονται μεταξύ τους και οφείλονται και αυτές στη σεισμική δόνηση του 1967. Η περιοχή αποτελείται αντίστοιχα από τα υλικά της κάθε κατολίσθησης τα οποία έχουν τις ίδιες παραμέτρους διατμητικής αντοχής.
Η εργασία αποτελείται από 4 μέρη, εκ των οποίων το πρώτο μέρος αποτελείται από 3 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο εμπεριέχει εκτενείς αναφορές στις εκτελεσθείσες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση της διπλωματικής. Στο 2ο και στο 3ο  κεφάλαιο καταγράφεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των κατολισθήσεων ως φυσικό φαινόμενο και η ταξινόμηση αυτών, καθώς επίσης και η περιγραφή των κατολισθήσεων που ενεργοποιούνται από σεισμικές δονήσεις ενώ γίνεται και αναφορά παραδειγμάτων τέτοιων μελετών σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 2 κεφάλαια. Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στα γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1 :6.000. Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά των τριών ενδεχόμενων που προέκυψαν κατά την υπαίθρια εργασία σε συνδυασμό με κατασκευασμένες γεωλογικές τομές, χάρτες κλίμακας 1:6.000 και προσομοίωμα της περιοχής για τα ενδεχόμενα 2 και 3.
Το τρίτο μέρος αποτελείται από 1 κεφάλαιο και περιλαμβάνει τις αναλύσεις από το γεωτεχνικό λογισμικό οριακής ευστάθειας πρανών Slide 2018 της εταιρείας Rocscience Inc. Στο τέταρτο μέρος μελετάται ως προς τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά και την ευστάθεια του, ένα τεχνητό πρανές οδοποιίας που βρίσκεται λίγο πιο έξω από το χωριό των Μελισσουργών. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι αναλύσεις από το γεωτεχνικό λογισμικό οριακής ευστάθειας πρανών Slide 2018 της εταιρείας Rocscience Inc για το συγκεκριμένο πρανές.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα πάχη των σχηματισμών και οι σχετικές γεωτεχνικές παράμετροι αποτελούν παραδοχές σύμφωνα με την επιτόπου τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και δεν αποτελούν αποτέλεσμα πλήρους γεωερευνητικού προγράμματος.

The present senior thesis deals with the map of possible landslides that may have occurred in the village Melissourgi due to the strong seismic load at the 1st of May 1967 that struck Arta and Ioannina prefectures. Specifically, various options have been studied to assess the feasibility of landslides and rock falls inside and outside the area of Melissourgi. The settlement was selected after studying bibliographical references and publications in local newspapers that reported serious catastrophes caused by the 1967 earthquake. In particular, the position studied in this thesis has no indications of active landslides, but its morphology suggests the possibility of one or two possible old ones. The purpose of the thesis is to investigate the three possible outcomes that came from the work in the field and then to analyze the stability a. in their static (dry) state; b. with seismic load; and c. with pore pressure. During the mapping three case studies arise:

•    Case study 1: The area has not been subjected to landslides and its surface is mostly composed of modern surface deposits.
•    Case study 2: The area has been subjected to an old landslide which was resulted, as mentioned above, due to an earthquake. Its surface is mostly composed of the materials of this specific landslide
•    Case study 3: The area has been subjected to two old landslides which are probably related to each other and they were also resulted due to the earthquake of 1967

This thesis consists of 4 parts, the first part of which consists of 3 chapters. The 1st chapter contains extensive references to the work carried out to prepare the thesis. The 2nd and 3rd chapter contain the bibliographic overview of landslides as a natural phenomenon and their classification, as well as the description of landslides triggered by seismic vibrations, while mention also examples of these studies worldwide and locally. The second part consists of 2 chapters. Chapter 4 deals with the geological formation of the wider area and the 1: 6,000 scale study area. In chapter 5 extensive references are given for the three case studies resulting from work field in conjunction with constructed geological sections, 1: 6,000 scale maps and conceptual models of case studies 2 and 3.
The third part consists of 1 chapter which includes analyzes by Rocscience Inc.'s Slide 2018 slope boundary geotechnical software. In the fourth part a bank roadside slope just outside the village of Melissurgi is being studied in terms of its geo-technical characteristics and stability. This chapter includes analyzes from Rocscience Inc's Slide 2018 slope boundary geotechnical software for this slope.
Finally, it is important to note that the thicknesses of the formations and the relevant geotechnical parameters are assumptions according to the on-site geo-geological assessment and are not the result of a complete geo-exploration program.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alexoudi, M., Papaliangas, T., Patronis, X. I., Manolopoulou, S. B., Stefamishs, T. ., Tsigas, T. A., & Katavatis, C. B. (2010). Landslide hazard assessment along the Florina-Pisoderi-Kastoria roadline ( in Greek ) Εκτίμηση του κινδύνου κατολισθήσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Landslide hazard assessment along the Florina-Pisoderi-Kastoria roadline, (September).

Ambraseys, N. & Srbulov, M. 1995, Earthquake induced displacements of slopes, Soil Dynamics

and Earthquake Engineering, Elsevier, vol. 14: 59 – 71. Great Britain

Bemis S., Micklethwaite S., Turner D., James M., Akciz S., Thiele S., Bangash H., 2014. Ground-based and UAV-Based photogrammetry: A multi-scale, high resolution mapping tool for structural geology and paleoseismology. Journal of Structural Geology v. 69, p. 163–178, doi: 10.1016/j.jsg.2014.10.007.

Colomina I., Molina P., 2014. Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing:A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92, pp. 79–97.

Harp E., 2009. Landslide inventories: the essential part of seismic landslide hazard analyses. An International Conference in Commemoration of 10th Anniversary of the Chi-Chi Earthquake

Harp E., Hartzell S., Jibson R., Ramirez-Guzman L., Schmitt R., 2014. Relation of Landslides Triggered by the Kiholo Bay Earthquake to Modeled Ground Motion. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 104, No. 5, pp. 2529–2540, doi: 10.1785/0120140047

Harp, E. L., & Jibson, R. W. (2002). Anomalous Concentrations of Seismically Triggered Rock Falls in Pacoima Canyon : Are They Caused by Highly Susceptible Slopes or Local Amplification of Seismic Shaking ? (Vol. 92, pp. 3180–3189).

Harp E., Jibson R., Dart R., 2013. The Effect of Complex Fault Rupture on the Distribution of Landslides Triggered by the 12 January 2010, Haiti Earthquake. Landslide Science and Practice, p.625.

Highland, L.M., & Bobrowsky, P. (2008). The Landslide Handbook — A Guide to Understanding Landslides.

Jibson R., Harp E., 2012. Extraordinary Distance Limits of Landslides Triggered by the 2011 Mineral, Virginia, Earthquake. Bulletin of the Seismological Society of America, v. 106, p. 2368-2377

Jibson R., Harp E., Michael J., 2000. A method for producing digital probabilistic seismic landslide hazard maps. Engineering Geology, v. 58, p. 271-289.

Jibson R., Harp Ε., 2011. Field Reconnaissance Report of Landslides Triggered by the January 12, 2010, Haiti Earthquake. U.S. Geological Survey

Jibson R., Keefer D., 1989. Statistical analysis of factors affecting landslide distribution in the New Madrid seismic zone, Tennessee and Kentucky. Engineering geology Volume. 27: 509-542.

Jibson R., Keefer D., 1993. Analysis of the seismic origin of landslides: Examples for the New Madrid seismic zone. Geological Society of America Bulletin, v. 105, no. 4, p. 521-536

Jibson, W., & Keefer, D. K. (1993). Analysis of the Origin of Landslides in the New Madrid Seismic Zone.

Karantanellis, S., Marinos, V., & Vassilakis, E. (2019). Object-Based Characterization and Semantic Labeling of Landslide and Rockfall phenomena using UAV photogrammetry Object-Based Characterization and Semantic Labeling of Landslide and Rockfall phenomena using UAV photogrammetry, (May).

Keefer, D. K. (2000). Statistical analysis of an earthquake-induced landslide distribution — the 1989 Loma Prieta , California event, 58, 231–249.

Keefer, D. K. (1984). Landslides caused by earthquakes (pp. 406–421).

Keefer D., 2002. Investigating landslides caused by earthquakes – a historical review. Surveys in Geophysics, 23: 473. doi:10.1023/A:1021274710840

Kieffer D., Jibson R., Rathje E., Kelson K., 2006. Landslides Triggered by the 2004 Niigata Ken Chuetsu, Japan, Earthquake. Earthquake Spectra, DOI: 10.1193/1.2173021

Marinos, V., & Marinos, P. (2005). The Geological Strength Index : Applications and limitations The geological strength index : applications and limitations, (January). https://doi.org/10.1007/s10064-004-0270-5

Motion, G., Harp, E. L., Hartzell, S. H., Jibson, R. W., Ramirez-guzman, L., & Schmitt, R. G. (2015). Relation of Landslides Triggered by the Kiholo Bay Earthquake to Modeled Relation of Landslides Triggered by the Kiholo Bay Earthquake to Modeled Ground Motion, (September). https://doi.org/10.1785/0120140047

Novotný, J. (2013). VARNES LANDSLIDE CLASSIFICATION, (November).

Siebert S., Teizer J., 2014. Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system. Automation in Construction, 1–14

Valkaniotis S., Ganas A., Papathanassiou G., Papanikolaou M., 2014. Field observations of geological effects triggered by the January–February 2014 Cephalonia (Ionian Sea, Greece) earthquakes. Tectonophysics 630, 150-157

Varnes, D. (1958). Slope Movement Types and Processes. In LANDSLIDE TYPES AND PROCESSES (p. 33).

Vasuki Υ., Holden E.-J., Kovesi P., Micklethwaite S., 2014. Semi-automatic mapping of geological Structures using UAV-based photogrammetric data: An image analysis approach. Computers & Geosciences, v. 69, 22-32

Papadopoulos G., Plessa A., 2000. Magnitude–distance relations for earthquakeinduced landslides in Greece. Engineering Geology, v. 58, 377–386

Αλεξούδη, Μ.Ν., Παπαλιάγκας Θ., Πατρώνης, Χ. Ι., Μανωλοπούλου, Σ.Β., Στεφανίδης, Θ. Σ, Τσίγκας, Θ. , Καταβάτης, Χ.Β.(2010) Εκτίμηση του κινδύνου κατολισθήσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Φλώρινας-Πισοδερίου-Καστοριάς., Βόλος

Γεωργακάς, Δ., & Κατσέλης, Σ. (2007). Χαρτογράφηση των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν στο σεισμό του Πακιστάν (2004) με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και IKONOS= Mapping of landslides triggered by the earthquake in pakistan (2004) using ASTER and IKONOS satellite images.

Πανελλήνια και Διεθνή Γεωγραφικά Συνέδρια, Συλλογή Πρακτικών, 2, 24-29.

Γρένδας, Ν. Α. (2016). Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση και αποτύπωση κατολισθήσεων στο δυτικό τμήμα της Λευκάδας.

Καραβούρης, Γ., Περλέρος, Β., Ατζουλάτος, Γ., Ηλίας, Κ., Τσεκουράς, Γ., Κοτζαγεωργής, Γ., & Γκαργκουλάς, Ν. (2013). Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Ήπειρος.

Κοϊος, Χ. (2014). Αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλόλητας των γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή δήμου Περδίκα, περιφέρειας ηπείρου μεταπτυχιακή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κουρκούλης, Ρ., Δρόσος, Β., & Γκαζέτας, Γ. (2006). Αξιολόγηση των κατολισθήσεων και της καταστρεπτικότητας των καταγραφεισών διεγέρσεων του Μ 6 . 8 Σεισμού Mid – Niigata 2004 Evaluation of landslides and shaking destructiveness of the M6 . 8 Mid – Niigata 2004 Earthquake. 5ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Γεωτεχνικής & ΓεωπεριβΑλλοντικής Μηχανικής, 1–7.

Λιαρικος, Κ., Μαραγκού, Π., Ζωγράφου, Κ., Καλεβρά, Ν., Κορακάκη, Ε., & Κορδοπάτης, Π. (2012). Η Ελλάδα τότε & τώρα διαχρονική χαρτογράφηση των καλύψεων γης.

Μαρίνος, Β., & Χρηστάρας, Β. (2016). ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 6 o Μάθημα Ευστάθεια πρανών.

Μαρίνος, Β., & Χρηστάρας, Β. (2016). 7 o Μάθημα Ευστάθεια πρανών Ευστάθεια βραχωδών πρανών.

Μητσίας, Κ. (2011). Υπολογισμός της στερεοπαροχής του Μελισσουργιώτικου ρέματος Υπολογισμός της στερεοπαροχής του Μελισσουργιώτικου ρέματος Πτυχιακή Εργασία.

Μπίρος, Δ. (2014). «Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση γνευσιακών βραχομαζών στην ευστάθεια τεχνητών πρανών οδοποιίας. τύποι βραχόμαζας – μηχανισμοί αστοχίας – αναλύσεις ευστάθειας» μεταπτυχιακή.

Μπίσα, Σ. Α. (2011). Τα προβλήματα των κατολισθήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παπαζάχος, Β. ., Μουντράκης, Δ. ., Παπαζάχος, Κ. ., Τρανός, Μ. ., Καρακαϊσης, Γ. ., & Σαββαϊδης, Α. . (2001). Τα ρήγματα που προκάλεσαν τους γνωστούς ισχυρούς σεισμούς στην Ελλάδα και στη γύρω περιοχή από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη.

Παπαθανασίου, Γ., Παυλίδης, Σ. Β., Χρηστάρας, Β. Γ., & Πιτιλάκης, Κ. Δ. (2004). Φαινόμενα ρευστοποίησης που προκλήθηκαν από το σεισμό της Λευκάδας (14/08//03 ms= 6.4). Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 36(4), 1796-1805.

Πολυκρέτης Χρήστος (2013), Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης της επιδεκτικότητας για εκδήλωση κατολίσθησης με τη χρήση μεθόδων γεωπληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Ρόζος, Δ. Ε. (n.d.). Κατολισθητικά φαινόμενα.

Ιστοσελίδες

www.meteoblue.gr

el.wikipedia.org


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.