[Εξώφυλλο]

Τεχνικογεωλογίκη θεώρηση, αποτύπωση και γεωμηχανική παρακολούθηση βραχοκαταπτώσεων με τη χρήση UAV και επίγειου σαρωτή LiDaR στη περιοχή "Αποθήκες", Σαντορίνη. Ελλάδα = Engineering geological appreciation, mapping and monitoring of rockfall instabilities based on a multi-temporal UAV and LiDaR surveys in "Apothikes" area, Santorini perfecture.

Ιωακείμ Κ. Κωνσταντινίδης

Περίληψη


Η παρούσα έρευνα προέκυψε από τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη της τεχνικογεωλογικής κοινότητας για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ευαίσθητων σε κατολισθητικά φαινόμενα περιοχών. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί η ικανότητα να εμπλουτιστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι γεωλογικής και τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης με την χρήση νέων μεθόδων τηλεανίχνευσης ως κοινή πρακτική. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να είναι η τεχνολογία ενεργών σαρωτών όπως είναι οι επίγειοι σαρωτές λέιζερ (TLS) ή παθητικοί όπως είναι η τεχνική της φωτογραμμετρίας μέσω μη-επανδρωμένων αέριων οχημάτων (UAV).  Αυτή η αλλαγή έχει οδηγήσει σε πιο ακριβείς, σύντομες χρονικά και ορθές μετρήσεις στη Τεχνική Γεωλογία σε κατολισθητικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, με τη τεχνική Structure from Motion (SfM) έγινε δυνατή η κατασκευή ορθομωσαϊκών πολύ υψηλής ανάλυσης καθώς και εδαφικών μοντέλων (DTM) των επικίνδυνων περιοχών μελέτης, μέσω πολύ λεπτομερών σύννεφων σημείων (point clouds)
H παρούσα έρευνα παρουσιάζει μια δυναμική προσέγγιση στη ακριβή πρόβλεψη οποιουδήποτε κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή «Αποθήκες», στη νήσο Θήρα με την εφαρμογή πολύ εποχικών συγκρίσεων μορφολογικών αλλαγών με στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε καταστροφικού γεγονότος στη περιοχή μελέτης με την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων μεθόδων τηλεανίχνευσης και την κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων τους

This current study is inspired by the continuously increasing demand in geo-engineering society for automatically monitored areas susceptible to landslide and catastrophic rockfall events. Traditional methods were supplemented, mostly by in-situ observational methods held by experts or by point-based approaches such as inclinometers and GPS measurements. Lately, we were given the opportunity to apply active sensors such as Terrestrial Laser Scanning (TLS) technology or passive ones such as Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry, as a result of the introduction of innovative remote sensing technologies as a common practice. This change has led to more accurate, precise and time-effective local scale modelling of the landslide event. Specifically, Structure from Motion (SfM) methodology enabled the production of ultra high-resolution orthomosaic and Digital Terrain Models (DTMs) of hazardous regions, via detailed point clouds.
The current research demonstrates a powerful approach to precisely foresee potential rockfall hazards, in the area of «Apothikes», Santorini island, Greece, based on a multi-temporal change detection procedure in time intervals in order to prevent any undesired consequence via the integration of innovative remote sensing tools and the suitable analysis of their results.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Marinos V., Papathanasiou G., Kaklis T., Prountzopoulos G., Asteriou P., Pantazis G., Lamprou E., Grendas N., Pavlides S., 2016, An Engineering

Geological Assesment Using Terrestrial Laser Scanning for the Stabilization of a Volcanic Slope in Santorini Island. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, 2016

Giordan D., A. Manconi, A. Facello, M. Baldo, F. dell’Anese, P. Allasia, and F. Dutto, 2014, Brief Communication “The use of UAV in rockfall emergency scenario”. Natural Hazards Earth System Sciences Discussions, 2, pp 4011–4029.

Lucieer, A., S. M. de Jong, D. Turner, 2014, Mapping landslide displacements using Structure from Motion (SfM) and image correlation of multi-temporal UAV photography. Progress in Physical Geography, Vol. 38(1), pp 97–116.

Zieher T., I. Toschi, F. Remodino, M. Rutzinger, Ch. Kofler, A. Mejia-Aguilar, R. Schlögel, 2018, Sensor- and Scene Guided Integration of TLS and Photogrammetric Point Clouds for Landsliding Monitoring. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII.

Druitt, T.H. and Francaviglia, V., 1992. Caldera formation in Santorini and the physiography of the islands in the late Bronze Age. Bull. Volanol., 54, pp 484-493.

Apuani Τ., Corazzato C., Cancelli A., Tibaldi A. 2005. Physical and mechanical properties of rock masses at Stromboli: a dataset for volcano instability evaluation. Bull Eng Geol Env, 64, pp 419–431.

Μουντράκης Δ, 2010, Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας, pp 132-143.

Μαρίνος Β. Π., Παυλίδης Σ., Πανταζής Γ., Λάμπρου Ε., Προυντζόπουλος Γ., Αστερίου Π., Παπαθανασίου Γ., Κακλής Τ., 2014, Γεωλογική Διερεύνηση και Εκτίμηση Επικινδυνότητας Καταπτώσεων και Υποβολή Μέτρων Στήριξης-Ενίσχυσης των Πρανών της Κόκκινης Παραλίας και των Κατολισθητικών Φαινομένων στην Περιοχή Αποθήκες, Δήμου Θήρας, Ερευνητικό Πρόγραμμα.

Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., 2002, Τεχνική Γεωλογία.

Αστερίου Π., 2016, Διερεύνηση των Γεωτεχνικών Παραμέτρων που Ελέγχουν τις Καταπτώσεις Βράχων, Διδακτορική Διατριβή.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Φύλλα 86114,86116, κλίμακα 1:5.000.

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Στοιχεία σταθμού «Θήρα» περιόδου 1992-2013.

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, 2002.

Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Γεωλογικός Χάρτης Φύλλο «Θήρα» Κλίμακα 1:50.000, 1999.

Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ): Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας (2004). Συμπλήρωμα στον ΕΑΚ 2002.

Δημητριάδης Ι., 2008, Συμβολή στη Μελέτη της Ενεργού Τεκτονικής και της Δομής του Ηφαιστειακού Κέντρου της Σαντορίνης με Δεδομένα Τοπικού Δικτύου Ψηφιακών Σεισμογράφων, Διδακτορική Διατριβή.

Παπαζάχου Β., Παπαζάχου Κ., 1989. Οι σεισμοί της Ελλάδας.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.