[Εξώφυλλο]

Πετρογένεση γλαυκοφανιτικών σχιστόλιθων και οι εμφανίσεις τους στο ελληνικό ορογενές = Petrogenesiw of blueschists and their occurances in the greek orogen.

Φώτιος Α. Κυριακίδης

Περίληψη


Για την γεωτεκτονική εξέλιξη του συνόλου του Ελληνικού χώρου έχουν προταθεί διάφορα γεωδυναμικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν τους γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους ως πετρώματα δείκτες παλαιών γεωλογικών διεργασιών υποβύθισης. Στον Ελληνικό χώρο τυπικά γλαυκοφανιτικά πετρώματα βασικής προέλευσης εμφανίζονται κυρίως σε δύο θέσεις, στην Πελαγονική ζώνη και στην Αττικοκυκλαδική ζώνη. Λόγω του συγκεκριμένου γεωτεκτονικού περιβάλλοντος σχηματισμού τους, οι γλαυκοφανιτικοί σχιστόλιθοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την γεωτεκτονική εξέλιξη του Ελληνικού χώρου. Με βάση τεκτονικά κριτήρια οι δύο αυτές ζώνες, Πελαγονική και Αττικοκυκλαδική, έχουν υποστεί δύο ανάλογες τεκτονικές παραμορφώσεις σε πλαστικές συνθήκες, μία στο Ηώκαινο και μία στο Άνω Ηώκαινο – Ολιγόκαινο ενώ με βάση πετρολογικά κριτήρια, τα πετρώματα και των δύο ζωνών εμφανίζουν ανάδρομη πρασινοσχιστολιθικής φάσης μεταμόρφωση. Στα πετρώματα της Αττικοκυκλαδικής ωστόσο, διακρίνεται ένα επιπλέον παραμορφωτικό επεισόδιο σε ημιθραυσιγενείς συνθήκες ηλικίας Μειοκαίνου και υπάρχουν εμφανίσεις πετρωμάτων υψηλότερου βαθμού μεταμόρφωσης εκλογιτικής φάσης, κυρίως στην ενότητα των Βορείων Κυκλάδων. Για τον χώρο της Αττικοκυκλαδικής ωστόσο τα δεδομένα δεν είναι πλήρη καθώς έχουν γίνει μελέτες μόνο σε μεμονωμένα νησιά των Κυκλάδων και συνεπώς δεν μπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για την γεωδυναμική εξέλιξη του συνόλου της Αττικοκυκλαδικής. Για το λόγο αυτό απαιτείται περεταίρω συστηματική μελέτη των γλαυκοφανιτικών σχιστόλιθων της Αττικοκυκλαδικής.

According to the geotectonic evolution of Greece, several geodynamic models have been suggested. These models use blueschists as indicators of ancient subduction zones. In Greece typical blueschists are preserved in the Pelogonian belt and in the Atticocycladic belt. Due to the geotectonic setting in which blueschists are formed, they are used as indicators to represent the geodynamic evolution of Greece. Tectonic criteria indicate that the two tectonic deformations that are preserved in both belts happened under ductile conditions in Eocene and Late Eocene – Oligocene. Based on petrologic criteria the blueschists are affected by retrograde greenschist facies metamorphism. However in the Atticocycladic belt a third tectonic deformation under semi-ductile conditions is preserved and eclogites, rocks of higher pressure metamorphism, also exist, mainly in the unit of Northern Cyclades. In Atticocycladic belt researches have been restricted to specific islands and thus a conclusion about the geodynamic evolution of the whole Atticocycladic belt is not possible. Further investigation needs to be conducted in the blueschists of the Atticocycladic belt.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baroz, F., Bebien, J., & Ikenne, M. (1987). “An example of high‐pressure low‐temperature metamorphic rocks from an island‐arc: the Paikon Series (Innermost Hellenides, Greece)”. Journal of Metamorphic Geology, 5(4), 509-527.

Bucher, K., & Frey, M. (2002). “Petrogenesis of metamorphic rocks”. Springer Science & Business Media.

Bucher, K., & Grapes, R. (2011). “Petrogenesis of metamorphic rocks”. Springer Science & Business Media.

Douwe van Hinsbergen, J. J., Hafkenscheid, E., Spakman, W., Meulenkamp, J. E., & Wortel, R. (2005). Nappe stacking resulting from subduction of oceanic and continental lithosphere below Greece. Geology, 33(4), 325-328.

Frost, B. R., & Frost, C. D. (2014). Essentials of igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press.

Godfriaux, I. (1978). “ Etude geologique de la region de l'Οlympe (Grece) ”

Fyfe, W. S., & TBaroz, F., Bebien, J., & Ikenne, M. (1987). “An example of high‐pressure low‐temperature metamorphic rocks from an island‐arc: the

Paikon Series (Innermost Hellenides, Greece)”. Journal of Metamorphic Geology, 5(4), 509-527.

Bucher, K., & Frey, M. (2002). “Petrogenesis of metamorphic rocks”. Springer Science & Business Media.

Bucher, K., & Grapes, R. (2011). “Petrogenesis of metamorphic rocks”. Springer Science & Business Media.

Douwe van Hinsbergen, J. J., Hafkenscheid, E., Spakman, W., Meulenkamp, J. E., & Wortel, R. (2005). Nappe stacking resulting from subduction of oceanic and continental lithosphere below Greece. Geology, 33(4), 325-328.

Frost, B. R., & Frost, C. D. (2014). Essentials of igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press.

Godfriaux, I. (1978). “ Etude geologique de la region de l'Οlympe (Grece) ”

Fyfe, W. S., & Turner, F. J. (1966). “Reappraisal of the metamorphic facies concept”. Contributions to Mineralogy and Petrology, 12(4), 354-364.

Kilias, A., Frisch, W., Ratschbacher, L. & Sfeikos, A. (1991b). “ Structural evolution and metamorphism of blueschists, Ampelakia nappe, eastern Thessaly, Greece” Bull. Geol Soc. Of Greece, 25/1, 81-99, Geol. Soc. of Greece,Thessaloniki.

Kilias, A., & Mountrakis, D. (1989). The Pelagonian nappe. Tectonics, metamorphism and magmatism. Bull. Geol. Soc. Greece, 23(1), 29-46.

Mason, R. (2012). Petrology of the metamorphic rocks (Vol. 230). London: Unwin Hyman.

Michard, A., Goffe, B., Liati, A. & Mountrakis, D. (1994). “Blueschist – facies assemblages in the Perirhodopian zone and hints for an eohellenic HP – LT belt in Northern Greece”. Bulletin of Geological Society of Greece, 30, p. 185 - 192

Mountrakis, D. (1984). “Structural evolution of the Pelagonian zone in Northwestern Macedonia, Greece”. Geological Society, London, Special Publications, 17(1), 581-590.

Mountrakis, D. & Robertson, A. H. (2006). “Tectonic development of the Eastern Mediterranean region: an introduction”. Geological Society, London, Special Publications, 260(1), 1-9.

Okrusch, Α. Richter, P., Katsikatsos, G. (1984). “High-pressure rocks of Samos, Greece”. Geological Society of London, Special Publications, 17, 529-536.

Ring, U. (1998). “Exhumation of blueschists from Samos island, Greece”. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 32(1), 97-104.

Winter, J. D. (2001). An introduction to igneous and metamorphic petrology (Vol. 697). New Jersey: Prentice hall.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δημητριάδης, Σ. (1988). “Εισαγωγή στην πετρολογία των μεταμορφωμένων πετρωμάτων”, Εκδόσεις: Γιαχούδη Γιαπούλη

Κουκουβέλας, Ι. (2018). “Γεωλογία Ελλάδας”, Εκδόσεις: Liberal Books

Μουντράκης, Δ. (2010). “Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας”, Εκδόσεις: University Studio Press

Παπαζάχος, Κ. (2008). “Εισαγωγή στη Γεωφυσική”, Εκδόσεις: Ζήτη

Παπανικολάου, Δ. (2015). “Γεωλογία της Ελλάδας”, Εκδόσεις: Πατάκη

Σολδάτος, Τρ. & Χριστοφίδης, Γ. (2013). “Οπτική ορυκτολογία”, Εκδόσεις: Γιαχούδη Γιαπούλη


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.