[Εξώφυλλο]

Μελέτη ρινοκεροτιδών (Rhinoceratidae) από τις θέσεις Τσιότρα βρύση και Πλατανοχώρι της Μυγδονίας λεκάνης = Study of Rhinoceratidae from the fossil sites Tsiotra vrysi and platanochori of Mygdonia basin.

Κρυσταλία Χίτογλου

Περίληψη


Παρουσιάζεται η μελέτη των ρινοκεροτίδων (Rhinoceratidae) στις απολιθωματοφόρες θέσεις της Τσιότρας Βρύσης και του Πλατανοχωρίου της Μυγδονίας λεκάνης, οι οποίες αποτελούν σημαντικές θέσεις του Πλειστοκαίνου στον ελληνικό χώρο. Η μελέτη έγινε στα στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του τμήματος Γεωλογίας και βασίστηκε σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας. Από τα πέντε είδη που υπήρχαν στην Ευρώπη κατά την διάρκεια του Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου (S. etruscus, S. hundsheimensis, S. hemitoechus, S. kirchbergensis, C. antiquitatis), η μορφή της Τσιότρας Βρύσης με βάση μορφολογικές και βιομετρικές συγκρίσεις ανήκει στην δεύτερη μεγενθυντική ομάδα του είδους Stephanorhinus hundsheimensis. Υπάρχει βέβαια, διαφοροποίηση από τους  γνωστούς δυτικοευρωπαικούς πληθυσμους του είδους ως προς ορισμένα μετρικά χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα, η μορφή της θέσης Πλατανοχωρίου με βάση μορφολογικές συγκρίσεις, ταξινομείται ως Stephanorhinus cf. hundsheimensis.

The topic of this thesis is the study of Rhinoceratidae in the fossiliferous localities of Tsiotra Vryssi and Platanochori in Mygdonia Basin, which are important Pleistocene localities in the Greek peninsula. This bachelor thesis was made for The School of Geology, Department of the Aristotle University of Thessaloniki, and is based οn measurements conducted in the Laboratory of Geology-Palaeontology. During Pleicene-Pleistocene era, five Rhinoceratidae species existed in Europe (S. etruscus, S. hundsheimensis, S. hemitoechus, S. kirchbergensis, C. antiquitatis). Based on morphological and biometrical data analysis, the specimen that was found in Tsiotra Vryssi, belongs to the second size-based type of Stephanorhinus hundsheimensis. However, according to some metric characteristics there is a differentiation between the fossils that were found in Tsiotra Vryssi and other known westeuropean populations. Finally, finally on the grounds of morphological comparisons that were made, the speciment found in the location of Platanochori is classified as Stephanorhinus cf. hundsheimensis.

 


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Boeuf, O., 1995. Le Dicerorhinus etruscus (Rhinocerotidae, Mammalia) du site pliocène supérieur de Chilhac (Haute-Loire, France. Geobios, 28(3), pp.383-391.

Bonifay, M.F., 1973. Dicerorhinus etruscus Falc. du Pléistocène moyen des grottes de Lunel-Viel (Hérault). Masson.

Cerdeño, E., 1998. Diversity and evolutionary trends of the Family Rhinocerotidae (Perissodactyla). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 141(1-2), pp.13-3.

Fortelius, M., Mazza P. and Sala, B., 1993. Stephanorhinus (Mammalia: Rhinocerotidae) of the western European Pleistocene, with a revision of

S. etruscus (Falconer, 1868). Palaeontographia italica, 80, pp.63-155.

Guérin, C., 1980. Les rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) du Miocene terminal au Pleistocene superieur en Europe occidentale: comparison avec les especes actuelles. Documents du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Lyon, 79, pp.1-1182.

Kahlke, H.D., 1965. Die Rhinocerotiden-Reste aus den Tonen von Voigtstedt in Thüringen. Paläontologische Abhlungen, A, 2(2), p.3.

Kockel, F., 1977. Erläuterungen zur Geologischen Karte der Chalkidhiki und angrenzender Gebiete 1: 100 000 (Nord-Griechenland).

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, pp119.

Konidaris, G.E., Tourloukis, V., Kostopoulos, D.S., Thompson, N., Giusti, D., Michailidis, D., Koufos, G.D. and Harvati, K., 2015. Two new vertebrate localities from the Early Pleistocene of Mygdonia Basin (Macedonia, Greece): preliminary results. Comptes Rendus Palevol, 14(5), pp.353-362.

Kostopoulos, D.S., Maniakas, I. and Tsoukala, E., 2018. Early bison remains from Mygdonia Basin (Northern Greece). Geodiversitas, 40(3), pp.283-320.

Koufos, G.D., Syrides, G.E., Kostopoulos, D.S. and Koliadimou, K.K., 1995. Preliminary results about thestratigraphy and the palaeoenvironment of Mygdonia Basin, Macedonia, Greece. Geobios, (28), pp.243-249.

Koufos, G.D., 2001. The Villafranchian mammalian faunas and biochronology of Greece. Bollettino-Societa Paleontologica Italiana, 40(2), pp.217-224.

Κουφός, Γ., 2004. Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών. Εκδόσεις Ζήτη, pp 338-342.

Lacombat, F., 2003. Étude des rhinocéros du Pléistocène de l'Europe méditerranéenne et du Massif Central: Paléontologie, phylogénie et biostratigraphie (Doctoral dissertation, Paris, Muséum national d'histoire naturelle).

Lacombat, F., 2006. Morphological and biometrical differentiation of the teeth from Pleistocene species of Stephanorhinus (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) in Mediterranean Europe and the Massif Central, France. Palaeontographica, Abteilung A, 274, pp.71-111.

Lacombat, F., 2007. Phylogeny of the genus Stephanorhinus in the Plio-Pleistocene of Europe. Hallesches Jahrb. Geowiss., 23, pp.63-64.

Mazza, P., 1988. The Tuscan Early Pleistocene rhinoceros Dicerorhinus etruscus. Palaeontographia Italica, 75, pp.1-87.

Mazza, P., Sala, B. and Fortelius, M., 1993. A small latest Villafranchian (late Early Pleistocene) rhinoceros from Pietrafitta (Perugia, Umbria, Central Italy), with notes on the Pirro and Westerhoven rhinoceroses. Palaeontographia italica, 80, pp.25-50.

Martínez-Navarro, B., Espigares, M.P. and Ros, S., 2003. Estudio preliminar de las asociaciones de grandes mamíferos de Fuente Nueva-3 y

Barranco León-5 (Orce, Granada, España)(Informe de las campañas de 1999–2002). El Pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva, 3, pp.1999-2002.

Μουντράκης, Δ., 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις Studio University Press, pp 245-247.

Pandolfi, L., 2018. Evolutionary history of Rhinocerotina (Mammalia, Perissodactyla). Fossilia , pp.26-32.

Santafé-Llopis, J.V. and Casanovas-Cladellas, M.L., 1987. Dicerorhinus etruscus brachycephalus (Mammalia, Perissodactyla) de los yacimientos pleistocénicos de la cuenca Guadix-Baza (Venta Micena y Huéscar)(Granada, España). Paleontología i Evolucio, Memoria Especial, 1, pp.237-254.

Stuart, A.J. and Lister, A.M., 2012. Extinction chronology of the woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis in the context of late Quaternary megafaunal extinctions in northern Eurasia. Quaternary Science Reviews, 51, pp.1-17.

Τσουκαλά, Ε., 1989. Συμβολή στη μελέτη της παλαιοπανίδας των μεγάλων σπονδυλωτών του σπηλαίου των Πετραλώνων της Χαλκιδικής. Διδ. Διατριβή Α.Π.Θ. pp. 190-199.

Ψιλοβίκος, Α., 1977. Παλαιογραφική εξέλιξις της λεκάνης και της λίμνης της Μυγδονίας (Λαγκαδά-Βόλβης). Διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.