[Εξώφυλλο]

τεχνικογεωλογική θεώρηση και αποτύπωση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Ανηλίου, Ν. Ηπείρου, με τη χρήσ ΣΜηΕΑ (UAV) = Engineering geological appreciation and landslide mapping in Anilio area, Epirus perfegture, using UAV.

Χριστιάνα Φ. Κρητικού

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έρευνα κατολίσθησης, στο Ανήλιο Μετσόβου. Η απόκτηση των σχετικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με έναν συνδυασμό συμβατικών μεθόδων, που περιλαμβάνουν την συλλογή υπάρχουσας βιβλιογραφίας, με την υπαίθρια γεωλογική εργασία, καθώς και σύγχρονων μεθόδων, με την συμβολή της τεχνολογίας LiDAR και ενός συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ).  Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση των ορίων και του μηχανισμού αστοχίας του φαινομένου, καθώς και η αποτύπωση και προσομοίωσή του.
Αναφέρονται τα θεωρητικά στοιχεία σχετικά με τις κατολισθήσεις, την τεχνολογία LiDAR και την χρήση των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Επίσης, αναλύονται οι γεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής. Η περιοχή αποτελείται από σχηματισμούς του φλύσχη της Πίνδου και έχει επηρεαστεί από την επώθησή του προς τα Δυτικά με αποτέλεσμα στην περιοχή να εμφανίζεται μια σειρά λεπιώσεων του φλύσχη.
Στα πλαίσια της εργασίας πεδίου έγινε αξιολόγηση των γεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής της κατολίσθησης, παράλληλα με την λήψη δεδομένων με τα δύο εργαλεία. Τα δεδομένα αυτά, μετά από επεξεργασία, χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση και αποτύπωση των κατολισθήσεων.
Αναλύονται οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες όπως προέκυψαν από την εργασία πεδίου με σκοπό την κατανόηση του μηχανισμού αστοχίας. Οι βραχομάζες του ιλυολιθικού φλύσχη που εμφανίζονται στην περιοχή της κατολίσθησης έχουν υποστεί έντονη τεκτονική καταπόνηση και είναι χαμηλής ποιότητας με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις επιτόπου μορφολογικές, κλιματικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, να έχουν δημιουργηθεί κυκλικού τύπου αστοχίες.

The current thesis deals with a landslide investigation in the region of Anilio. For data acquisition, a combination of methods was applied, concerning traditional methods, such as collection of existing adjacent studies, in situ geological investigation, and innovative methods, with the contribution of LiDAR technology and an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). The purpose of this thesis was the delineation and mapping of the landslide, the evaluation of the failure mechanism as well as the creation of a conceptual model of the landslide in study.
The theoretical background of landslide phenomena, LiDAR technology and Unmanned Aerial Vehicles are presented. Moreover, the geological conditions of the area of interest are analyzed. The area is comprised of Pindos’ flysch formations which have been affected by the overthrust of the Pindos nappe to the West, resulting in the presence of a series of minor thrusts in Pindos flysch.
A field investigation was conducted, during which the geological and engineering geological conditions of the study area were observed. Concurrently, data were collected using LiDAR technology and an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and were, later, processed and used in order to identify and map the landslide features.
The engineering geological conditions, which were observed during the in situ investigation, are analyzed, in order to conclude to a possible failure mechanism.  The siltstone flysch rock masses that are present in the area of the landslide are heavily tectonically disturbed and, thus, of poor quality. This, in connection with the morphological, meteorological and hydrogeological conditions of the area, has resulted in the creation of circular failures.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.