[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα στην εξωτερική ρύπανση στην περιοχή Αγγελοχωρίου = Assesing the vulnerability of the outside pollution in the aquifer of Aggelochori.

Ασημίνα Η. Στάθη

Περίληψη


Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της διακινδύνευσης των υπόγειων υδροφόρων στην περιοχή του Αγγελοχωρίου και Νέας Μηχανιώνας με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Information Systems-GIS).
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται ανατολικά του Θερμαϊκού κόλπου, περιλαμβάνει τους οικισμούς Αγγελοχώρι, Νέα Μηχανιώνα, Έμβολο και Νέα Κερασιά και η συνολική της έκταση είναι 33,53 km2 και ανήκει στον Δήμο Θερμαϊκού. Από γεωλογικής άποψης, η περιοχή μελέτης αποτελείται από τεταρτογενείς και τριτογενείς αποθέσεις.
Για τη ρύπανση των υδροφόρων έναντι στην εξωτερική ρύπανση ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο άνθρωπος και οι δραστηριότητές του. Για παράδειγμα, συνήθως οι άνθρωποι, προκειμένου να έχουν μια γρήγορη και αυξημένη παραγωγή για τις σοδειές τους, οδηγούνται κατά κύριο λόγο σε εντατική χρήση λιπασμάτων. Αυτό πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων στις περιοχές όπου γίνεται η χρήση τους, αλλά και στις γύρω περιοχές. Η χρήση αυτών συχνά καθιστά το υπόγειο νερό που βρίσκεται στους υδροφόρους των συγκεκριμένων περιοχών ακατάλληλο για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Αυτό συμβαίνει, γιατί στα υπόγεια ύδατα εισχωρούν συστατικά τα οποία είναι ακατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό και ακατάλληλα για διάφορες άλλες χρήσεις, καθώς αλλοιώνουν τη σύσταση και μεταβάλλουν τα ποσοστά των στοιχείων του νερού. Συγκεκριμένα, στην περιοχή έρευνας εντοπίζονται αυξημένες τιμές νιτρικών ιόντων τα οποία είναι υπεύθυνα για πολλά προβλήματα υγείας, όπως ορισμένες μορφές καρκίνου και κυάνωση σε βρέφη.
Για τον εντοπισμό περιοχών ευάλωτων στη ρύπανση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Drastic, προκειμένου να βρεθούν τα τμήματα της περιοχής έρευνας που έχουν υψηλή ή χαμηλή τρωτότητα. Για τη μέθοδο χρησιμοποιήθηκαν επτά παράμετροι δημιουργώντας ένα θεματικό χάρτη για καθεμιά από αυτές. Από τον συνδυασμό των θεματικών χαρτών, προέκυψε ο τελικός χάρτης στον οποίο παρουσιάζεται η τρωτότητα της περιοχής έρευνας στα λιπάσματα.
Λέξεις κλειδιά: Μέθοδος DRASTIC,  Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Ρύπανση υπόγειων νερών, Αγγελοχώρι , Μακεδονία  

The aim of this bachelor thesis is to estimate the vulnerability of aquifer systems in Aggelochori and New Epanomi using Geographic Information Systems (GIS).
The studied area is located east of Thermaic Gulf and conclude the settlements Aggelochori, Nea Epanomi, Embolo and Nea Kerasia, where the total area is 33,53km2 and belongs to Municipality of Thermaic. The geological formations which are found in the particular area, are two, the Quaternary and Tertiary deposits.
For the pollution of aquifers against the outside pollution is to blame, chiefly, the individual and his activities. For example, the people usually want to have a quickly and increase production for their crops, so they, mostly, are led to unreasonable and increased use of fertilizers. This situation has, as a result the pollution of groundwater in these regions and around of them. The use of them often render the groundwater that is found in aquifers of the particular regions unsuitable either for drinking and domestic use or irrigation. This happens, because of in groundwater penetrate components, which are unsuitable for the human body and others uses, as they alter the composition and the percentages of chemical elements of water. Specifically, in the studied area exist increased prices of nitrate ions (NO3-), which is responsible for health problems, such as certain forms of cancer and lack of oxygen in the blood of babies.
The localization of regions vulnerable to pollution was used the Drastic method, with reference to find part of study area, which have high or low value vulnerability. Seven parameters are used for the particular method (DRASTIC) and they are created a thematic map for each other. In the end of these thematic maps, it was created the last one in which is presented the vulnerability of this studied area in outside pollution.
Keywords: DRASTIC Method, Geographical Information System (GIS), Groundwater pollution, Aggelochori, Macedonia

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aller, L.T., Bennet, J., Lehr, R., Petty, G., & Hackett. (1987). DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeological setting. US Environmental Protection Agency, 163.

Kazakis, N. & Voudouris, K. (2011). Comparison of three applied methods of groundwater vulnerability mapping: A case study from the Florina basin, Northern Greece. p.359-366.

Kazakis, N. & Voudouris, K. (2015). Groundwater vulnerability and pollution risk assessment of porous aquifers to nitrate: Modifying the DRASTIC method using quantitative parameters. Journal of Hydrology, p.13-25

Margat, J. (1968). Groundwater vulnerability maps, conception-estimation-mapping (in French). EEC Institut Europeen de I' Eau, Paris, France.

Patrikaki, O., Kazakis, N. & Voudouris, K. (2012). Vulnerability Map: A useful tool for groundwater protection: an example from Mouriki basin, North Greece, Fresenius Environmental Bulletin, p. 2516-2521.

Venetsanou, P., Voudouris, K. & Kazakis, N. Impacts of Urbanization, Agriculture and Touristic Development on Groundwater Resources in the Eastern Part of Thermaikos Gulf, North Greece.

Ελληνική Βιβλιογραφία,/b>

Βουδούρης, Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος-Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

Βουδούρης, Κ. (2013). Τεχνική Υδρογεωλογία-Υπόγεια Νερά. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

Βουδούρης, Κ. (2014). Έρευνα υδατικού δυναμικού Δήμου Θερμαικού, Νομού Θεσσαλονίκης. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος,

Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης, Κ. (2015). Εκμετάλλευση και διαχείρηση υπόγειων νερών. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

Καζάκης, Ν. (2008). Εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στην εξωτερική ρύπανση. Εφαρμογή στη λεκάνη της Φλώρινας. Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Καζάκης, Ν. (2013). Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: Εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούνρτα. Διδακτορική διατριβή, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Καζάκης, Ν., Φυτιλής, Β., Βουδούρης, Κ. (2015). Εκτίμηση της ιδιοτρωτότητας του εδαφικού καλύμματος στις απώλειες αζώτου με την χρήση δεικτών: Εφαρμογή στην περιοχή της Επανομής, Βόρεια Ελλάδα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας, p. 191-198.

Μουντράκης, Δ. (1985). Γεωλογία της Ελλάδος. University Studio Press.

Μπάμπος, Δ. (2011). Αλυκή Αγγελοχωρίου. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Π. Φάληρο.

Τσιώκος, Λ. (2007). Γεωλογική και Μορφοτεκτονική του ρήγματος Περαίας, δήμου Θερμαικού. Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαδικτυακές πηγές

https://buk.gr/el/poli-perioxi/aggelohori

www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.