[Εξώφυλλο]

Τεκτονική και μορφολογική μελέτη του ρήγματος Καβας - Ξάνθης = Structural and morphological study of Kavala - Xathi's fault.

Μουσταφά Κεχαγια Αχμέτ

Περίληψη


Η δομή της ευρύτερης περιοχής της  Ροδόπης αποτελείται από μια σύνθετη και ταυτόχρονα πολύπλοκή δομή. Τα πετρώματα που δομούν την μάζα αυτή είναι πετρώματα καθαρά ηπειρωτικής προέλευσης με την ηλικία του να κατατάσσεται περίπου στο Πέρμιο. Η μάζα της Ροδόπης λοιπόν είναι ένα τμήμα φλοιού, καθαρά ηπειρωτικής προέλευσης το οποίο αποκολλήθηκε από το βόρειο τμήμα της Αφρικής κατά τα αρχικά στάδια της διάσπασης της μέγας ηπείρου Παγγαία και ενσωματώθηκε στο Νότιο τμήμα της Ευρασιατικής πλάκας και για αυτό το λόγω μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το τμήμα με την μεγαλύτερη ηλικία σε όλη τη χώρα. Η Ροδόπη αποτελείται από δύο ενότητες, η πρώτη είναι η ενότητα του Σιδηρόνερου και η άλλη είναι η ενότητα του Παγγαίου. Από πετρογραφικής άποψης η Ροδόπη αποτελείται από μάρμαρα, σχιστόλιθους, γνεσίους, αμφιβολίτες κ.ά., αλλά και πολύ πιο πρόσφατης ηλικίας πυριγενής διεισδύσεις . Στο Δυτικό της τμήμα η μάζα της Ροδόπης συνορεύει με την Σερβομακεδονική ενότητα η οποία παρουσιάζει σχεδόν την ίδια σύσταση με την Ροδόπη με μοναδική διαφορά, πως η Σερβομακεδονική δεν έχει υποστεί μεταμόρφωση σε τόσο υψηλές συνθήκες. Όσο για την μορφολογία της περιοχής παρατηρείται μια τεράστια υψομετρική διαφορά στη περιοχή, χωρίζοντας την στο βόρειο της τμήμα, με την οροσειρά της Ροδόπης και στο Νότιο της τμήμα τις πεδιάδες οι οποίες είναι καλυμμένες με νεογενή ιζήματα. Αυτή η μεγάλη ρηξιγενής ζώνη της Βορείου Ελλάδος ξεπερνάει σε μήκος τα 120 χλμ., ενώ η παράταξη της αλλάζει κατά διάφορες θέσεις από  Δ-Α σε ΔΝΔ-ΑΒΑ.

The structure of Rhodope massif consists of a complex structure. The rocks that form this mass are rocks of purely continental origin with an age ranging around Permian. The Rhodope massif is therefore a part of the crust, of a purely continental origin, detached from the northern part of Africa during the early stages of the breakup of the Mega continent Pangaia and incorporated into the southern part of the Eurasian Plate, and can therefore be characterized as the oldest age section in the whole country. Rhodope massif consists of two units, the first one is the Sidironeron unit and the other is the unit of the Pageo. The petrography of Rhodope is composed of marbles, slates, genus, amphibolites, etc., and much more recent igneous penetrations. In the western part, the mass of Rhodope is bordered by the SerboMacedonian unit, which presents almost the same composition as the Rhodope massif, with the only difference that the Serbian-Macedonian has not been transformed in such high conditions of metamorphism. Regarding the morphology of the area there is a huge elevation difference in the area, dividing it in northern part, with the Rhodope Mountains and in the Southern part with the plains which are covered with sediments of Neogene. This large crustal zone of northern Greece exceeds 120 km in length, and its lineup varies from W-E to WSW-ENE.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Sboras Sotirios (2009-2011). The Greek Database of Seismogenic Sources: seismotectonic implications for North Greece. Universitΰ degli Studi di Ferrara DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA TERRA CICLO XXIV COORDINATORE Prof. Beccaluva Luigi, Dottoranto Sboras Sotirios , Tutore: Prof. Caputo Riccardo, Co-Tutore: Prof. Pavlides Spyros.

Alexandre Kounov · Eliane Wüthrich · Diane Seward ·Jean‑Pierre Burg · Daniel Stockli. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2015) 104:1337–1352 DOI 10.1007/s00531-015-1158-2. Low‑temperature constraints on the Cenozoic thermal evolution of the Southern Rhodope Core Complex (Northern Greece).

Koukouvelas I, Pe-Piper G (1991) The Oligocene Xanthi pluton, northern Greece: a granodiorite emplaced during regional extension J Geol Soc 148: 749-758

Pierre Gautier a,*, Jean-Pierre Brun a, Richard Moriceau , Dimitrios Sokoutis ,

Joseph Martinod , Laurent Jolivet. Tectonophysics 315 (1999) 31–72. Timing, kinematics and cause of Aegean extension: a scenario based on a comparison with simple analogue experiments a Ge´osciences Rennes, CNRS-UPR 4661, Universite´ Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex, Franceb Hans Ramberg Tectonic Lab., Institute of Earth Sci., Uppsala University, Villava¨gen 16, S-752 36 Uppsala, Swedenc IRIGM, BP 53, Universite´ Joseph Fourier, 38041 Grenoble Cedex 9, Franced Laboratoire de Tectonique, ESA 7072, Universite´ P. et M. Curie, T 26-0 E1, 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France

Jean-Pierre Brun Ζ Dimitrios Sokoutis, Jean-Pierre Burg', Luc-Emmanuel Ricou', Zivko Ivanog. Ivan Godfriaug, Dimo Dim02 and Laslo, (2007). Kinematics of the Southern Rhodope Core Complex (North Greece) ,Syn-metamorphic nappe complex in the Rhodope Massif. Structure and kinematics Klain3'Geologisches lnstitut, ETH Zentrum, Sonneggstrasse 5, CH-8092 Zurich, Switzerland, 21nstitut de Physique du Globe,Ge'omagnitisme et Paltfomagne'tisme, 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France, 3Department of Geology, Sofm University, Tsar Osvoboditel Boulevard 25, 1000 Soful, Bulgaria, *Fuculte'Polytechnique, 9 rue de Houahin, 7000 Mom, Belgium

Ελληνική βιβλιογραφία

Δημοσθένης Μ. Μουντράκης (2010).Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας, Εκδόσης : UniversityStudioPress.

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού, Βιοτικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, Ιστοσελίδα του Φυσικού Αερίου TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, κλίμακας 1 : 500000 , ΙΓΜΕ : 1983.

Γεωλογικός χάρτης Ξάνθης, κλίμακας 1 : 50000, ΙΓΜΕ: 1973.

Διαδικτυακές πηγές

el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B1

el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82

opencourses.uoa.gr/courses/GEOL102/

geo.auth.gr/courses/ggp/mth1063e/pdf/10th_Chapter.pdf

el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7

Image: © U.S. Geological Survey

Wikipedia, Surficial geology of Europe

geo.auth.gr, Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου, σχήμα 13

geo.auth.gr,. Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου σχήμα 46. Κατά McKenjie, 1970.

geo.auth.gr,. Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου σχήμα 45. Κατά Παπαζάχος 2001

geo.auth.gr,. Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου σχήμα 53. Κατά Angelier 1979.

geo.auth.gr,. Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου σχήματα 37, 38, 39. Κατά Mountrakis et al 1983.

Ιστοσελίδα του ΤΑΠ αγωγού φυσικού αερίου, Σχήμα κατά Mercier et al, 1989.

geophysics.geo.auth.gr. Κατάλογος σεισμών του Παπαζάχου, Papazachos et al. 2000; 2009.

Google Earth.

Διαγράμματα Schmidt, Win_Tensor_5-8-9.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.