[Εξώφυλλο]

Ορυκτολογική μελέτη της μεταλλοφορίας σουλφιδίων που σχετίζεται με τα μεταηφαιστειακά πετρώματα στην περιοχή της Ξυλαγανής = Mineralogical study of the ore mineralization associated with the metavolcanics rocks of Xylagani area, Thrace, NE Greece.

Φοίβος - Γεώργιος Κινικλής

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ορυκτολογική μελέτη της μεταλλοφορίας σουλφιδίων που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ξυλαγανής, στη βορειοδυτική Ελλάδα. Τα πετρώματα ξενιστές της μεταλλοφορίας ανήκουν γεωτεκτονικά στη Περιροδοπική ζώνη και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα Μάκρης. Η ενότητα Μάκρης αποτελείται από ιζήματα, ασβεστολίθους, κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα και τεκτονικά τοποθετημένους οφιολίθους. Οι οφιόλιθοι αυτοί, αποτελούν και τα πετρώματα ξενιστές της μεταλλοφορίας.
Η μεταλλοφορία με βάση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων διακρίνεται σε πέντε τύπους: α) Διάσπαρτη μεταλλοφορία β) Διάσπαρτη έως συμπαγής μεταλλοφορία γ) Μεταλλοφορία με τη μορφή λεπτών στρωμάτων δ) Συμπαγής μεταλλοφορία ε) Διάσπαρτη μεταλλοφορία σε χαλαζιακές φλέβες. Μάλιστα, ο τύπος της συμπαγούς μεταλλοφορίας μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους τύπους ανάλογα με το κυριαρχούμενο ορυκτό. Έτσι, διακρίνονται επίσης οι τύποι i) συμπαγής μεταλλοφορία σιδηροπυρίτη και ii) συμπαγής μεταλλοφορία χαλκοπυρίτη-σιδηροπυρίτη
Η ορυκτολογική μελέτη των δειγμάτων έδειξε ότι η μεταλλοφορία αποτελείται από τα ακόλουθα ορυκτά: σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη, σφαλερίτη, γαληνίτη, μαγνητοπυρίτη, τενναντίτη, αυτοφυή χρυσό, καθώς και μαλαχίτη, κοβελλίνη και λειμωνίτη.
Οι μακροσκοπικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι η μεταλλοφορία σχηματίστηκε ταυτόχρονα με τα ηφαιστειακά πετρώματα που τη φιλοξενούν, ενώ οι μακροσκοπικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι η μεταλλοφορία έχει επηρεαστεί από τις ίδιες τεκτονικές και μεταμορφικές διεργασίες που έχουν επηρεάσει και τα πετρώματα ξενιστές της.

The present Bachelor Thesis refers to the mineralogical study of the sulphide mineralization which is associated with the metavolcanic rocks in the area of Xylagani, northwestern Greece. The metavolcanic host rocks belong to the Circum Rhodope geotectonic belt (CRB) and more specifically in the Makri unit. The Makri unit consists of limestones, clastic sedimentary rocks, and tectonically placed metavolcanic rocks part an ophiolites suite. These metavolcanic rocks are also the host rocks of the mineralization.
The mineralization based on the textural characteristics of the samples is divided into five types: a) disseminated b) disseminated to massive c) banded quartz - sulphides d) massive e) disseminated at quartz veins. In fact, the type of massive mineralization can be divided into two sub-types depending on the dominant mineral. Thus, the types are also distinguished in: (i) massive pyrite-metallization and ii) massive chalcopyrite – pyrite.
The mineralogical study of the samples showed that the mineralization consists of the following minerals: pyrite, chalcopyrite, sphalerite, galena, pyrrhotite, tennantite, native gold, as well as malachite, covellite and limonite.
The macroscopic observations showed that the mineralization formed simultaneously with the host volcanic rocks, while the macroscopic study showed that the mineralization has been affected by the same tectonic and metamorphic processes which have affected the host rocks.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση

Ashworth, K.L., Billett, M.F., Constantinides, D., Demetriades, A., Katirtzoglou, C. and Michael, C. (1988). Base metal mineralization in the Evros Region, N.E. Greece. In: Base Metal Sulphide Deposits. Eds: Friedrich, G.H. and Herzig, P.M.,Springer-Verlag, Berlin. 169-181

Barrie C. T., Hannington M. D. (1999) Classification of Volcanic-Associated Massive Sulfide Deposits Based on Host-Rock Composition,Volcanic-associated massive sulfide deposits: Processes and examples in modern and ancient settings Ed: 8 Ch: 1, Society of Economic Geologists

Bonev, N., Ovtcharova-Schaltegger, M., Mortiz, R., Marchev, P., Ulianov, A., (2013). Peri Gondwanan Ordovician crustal fragments in the high-grade basement of the Eastern Rhodope Massif, Bulgaria: evidence from U-Pb LA-ICP-MS zircon geochronology and geochemistry. Geodinamica Acta 26 (3e4): 207-229

Cheliotis I. (1986). Geology, mineralization and rock geochemistry of a volcanic-sedimentary formation in the Xylagani Maronia area, NE Greece. M.Sc., University of Leicester, U.K.

Cox, D.P., Singer D.A., eds., (1986) Mineral deposit models: U.S. Geological SurveyBulletin 1693, Department of the Interior, US Geological Survey.

Franklin, J.M., Gibson, H.L., Jonasson, I.R., and Galley, A.G., (2005), Volcanogenic massive sulfide deposits, in Hedenquist, J.W., Thompson, J.F.H., Goldfarb, R.J., and Richards, J.P., eds., Economic Geology 100th anniversary volume, 1905–2005: Littleton, Colo., Society of Economic Geologists, p. 523-560.

Franklin, J.M., Lydon, J.W. and Sangster, D.F. (1981). Volcanic-associated massive sulphide deposits. Econ. Geol., 75th Anniv. vol., 485-627.

Galley A.G., Hannington M.D., Jonasson I.R. (2007) Volcanogenic massive sulphide deposits., Mineral deposits of Canada: A synthesis of major deposit-types, district

metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, 5, 141-161.

Hannington, M.D., de Ronde, C.E.J., and Petersen, S., (2005), Sea-floor tectonics and submarine hydrothermal systems, in Hedenquist, J.W., Thompson, J.F.H.,

Goldfarb, R.J., and Richards, J.P., eds., Economic Geology100th anniversary volume 1905–2005: Littleton, Colorado, Society of Economic Geologists, p. 111–141.

Hannington, M.D., Galley, A.G., Herzig, P.M., and Petersen, S., (1998), Comparison of the TAG mound and stockwork complex with Cyprus type massive sulfide deposits; Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results Volume 158, College Station, TX, p. 389-415.

Haymon, R.M., (1983), Growth history of hydrothermal black smoker chimneys: Nature, v. 301, p. 695–698.

Haymon, R.M., Fornari, D.J., Edwards, M.H., Carbotte, S., Wright, D., MacDonald, K.C., (1991), Hydrothermal vent distribution along the East Pacific Rise crest (9°09’ - 54’N) and its relationship to magmatic and tectonic processes on fast-spreading mid-ocean ridges: Earth and Planetary Sciences, v. 104, p. 513–534.

Hutchinson, R.W. (1973). Volcanogenic sulphide deposits and their metallogenic significance. Econ. Geol., 68, p. 1223-1246.

Ivanova D., Bonev N., Chatalov A. (2015) Biostratigraphy and tectonic significance of lowermost Cretaceous carbonate rocks of the Circum-Rhodope Belt (Chalkidhiki Peninsula and Thrace region, NE Greece) Cretaceous Research 52: 25-63

Koski, R.A., Clague, D.A., and Oudin, E., (1984), Mineralogy and chemistry of massive sulfide deposits from the Juan de Fuca Ridge: Geological Society of America Bulletin, v. 95, p. 930–945.

Koski, R.A., Jonasson, I.R., Kadko, D.C., Smith, V.K., and Wong, F.L., (1994), Compositions, growth mechanisms, and temporal relations of hydrothermal sulfide-sulfate-silica chimneys at the northern Cleft segment, Juan de Fuca Ridge: Journal of Geophysical Research, v. 99, p. 4813–4832.

Kydonakis K., Brun J., Sokoutis D., Gueydan F. (2015) Kinematics of Cretaceous subduction and exhumation in the western Rhodope (Chalkidiki block), Tectonophysics 665: 218-235

Large, R.R. (1992). Australian volcanic-hosted massive sulphide deposits: Features, styles, and genetic models. Econ. Geol., 87, 471-510.

Magganas A., (2002) Constraints on the petrogenesis of Evros ophiolite extrusives, NE Greece, Lithos 65: 165-182

Magganas A., Sideris C., Kokkinakis A. (1991) Marginal Basin Volcanic Arc Origin of Metabasic Rocks of the Circum-Rhodope Belt, Thrace, Greece, Mineralogy and Petrology 44: 235-252

Mark D. Hannington, Alan G. Galley, Peter M. Herzig, Sven Petersen (1998) Comparison of the TAG mound and stockwork complex with cyprus-type massive sulfide deposits. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 158

Meinhold G., Kostopoulos D. (2013) The Circum-Rhodope Belt, northern Greece: Age, provenance, and tectonic setting, Tectonophysics 595-596: 55-68

Meinhold G., Reischmann T., Kostopoulos D., Frei D., Larionov A. (2010) Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece, Sedimentary Geology 229: 207–223

Mosier, D.L., Berger, V.I., and Singer, D.A., (2009), Volcanogenic massive sulfide deposits of the world—Database and grade and tonnage models: U.S. Geological Survey Open-File Report 2009–1034, 50 p.

Nesbitt, R.W., Billett, M.F., Ashworth, K.L., Deniel, C., Constantinides, D., Demetriades, A., Katirtzoglou, C., Michael, C., Mposkos, E., Zachos, S. and Sanderson, D. (1988). The geological setting of base metal mineralization in the Rhodope region, Northern Greece. In: Base Metal Sulphide Deposits. Eds: Friedrich, G.H. and

Herzig, P.M., Springer-Verlag, Berlin. 499-514.

Rassios A. (1990) Geology and copper mineralization of the Vrinena area, east Othris Ophiolite, Greece, Ofioliti, 15(2), p. 287-304

Robertson A.H.F. and Varnavas (1993) S.P. The origin of hydrothermal metalliferous sediments associated with the Early Mesozpic Othris and Pindos ophiolites, mainland Greece, Sedimentary Geology, 83, p. 87-113

Robertson A.H.F., Varnavas S.P., Panagos A.G. (1987) Ocean ridge origin and tectonic setting of mesozoic sulphide and oxide deposits of the Argolis peninsula of the Peloponnesus, Greece, Sedimentary Geology, 53, p. 1-32

Shanks, W.C., III, (2001), Stable isotopes in seafloor hydrothermal systems—Vent fluids, hydrothermal deposits, hydrothermal alteration, and microbial processes, in

Valley, J.W., and Cole, D.R., eds., Stable isotope geochemistry: Reviews in Mineralogy and Geochemistry, v. 43, p. 469–525.

Shanks, W.C., III, Thurston Roland eds., (2012) Volcanogenic massive sulfide occurrence model: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2010–5070—C, Department of the Interior, US Geological Survey.

Skounakis, S., Economou, M., Sideris, C., (1980), The ophiolite complex of Smolicas and the associated Cu-sulfide deposits. In: Augoustidis, S.S. (Ed.), Proceedings, International Symposium on the Metallogeny of Mafic and Ultramafic Complexes, UNESCO, IGCP Project 169, vol. 2. Theophrastus Publications S.A., Athens, p. 361–374.

Triantafyllidis Stavros (2019) Trace element geochemistry, mineralogy and texture of the Ermioni VMS mineralization host volcanics, and new insights on the geotectonic setting of volcanism, Argolis, Greece, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7

Triantafyllidis Stavros and Diamantakis Nikolaos (2019) New Insights on the Ermioni VMS Ore Based on Ore Texture and Host Rock Lithology and Geochemistry (SE Argolis Peninsula, Peloponnese, Greece), Petrogenesis and Exploration of the Earth’s Interior p. 141-143

Varnavas S.P and Panagos A.G. (1984) Mesozoic metalliferous sediments from the ophiolites of Ermioni, Greece; Analogue to recent mid-ocean ridge ferromanganese deposits, Chemical Geology, 42, p. 227-242

Von Braun, E., (1993) The Rhodope Question viewed from Eastern Greece. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 144: 406–418

Ελληνική

Ιωαννίδης Ν., Κωστόπουλος Δ., Σκλαβούνος Σ., (1999), Ριζική αναθεώρηση των συνθηκών μεταμόρφωσης της ανατολικής περιροδοπικής ζώνης. Ενδείξεις περί υψηλών πιέσεων στους ιζηματογενείς σχηματισμούς και εγκεκλεισμένους γνευσίους στην περιοχή Νέας Μάκρης Αλεξανδρουπόλεως, Δυτική Θράκη, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας 33: 149–160.

Ιωαννίδης Ν.,Χατζηδημητριάδης Ε., Μουντράκης Δ., Κίλιας Α. (1998), Η μελέτη της χαμηλής μεταμόρφωσης νεοπαλαιοζωικών έως και κάτω μεσοζωικών ιζημάτων στην περιοχή της Νέας Μάκρης, δυτικά της Αλεξανδρούπολης, δυτική Θράκη / Ελλάδα , Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας 32: 79–89.

Κoυρής, Χ. (1980). Γεωλoγικός χάρτης της Ελλάδας, Φύλλo Μέση-Ξυλαγαvή, κλίμακα 1:50.000. IΓΜΕ, Αθήvα

Μαγκαvάς, Α. (1988). Μελέτη της oρυκτoλoγίας, πετρoλoγίας, γεωχημείας και τωv φαιvoμέvωv μεταμoρφώσεως βασικώv και υπερβασικώv πετρωμάτωv της Περιρoδoπικής

Ζώvης στηv περιoχή της Θράκης. Διδακτoρική Διατριβή. Παvεπιστήμιo Αθηvώv

Μέλφος Β. (1995). Έρευνα των βασικών και ευγενών μετάλλων στην Περιροδοπική ζώνη της Θράκης. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη

Μέλφος Β., Βαβελίδης Μ., Φιλιππίδης Α., (1993) “Framboidal” σιδηροπυρίτης στη μεταλλοφορία Fe-Cu-(Zn-Pb-Au) της περιοχής Ξυλαγανής του Νομού Ροδόπης (Θράκη), Αθήνα, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 28(2): 407-415

Μουντράκης Δ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη. University Studio Press.

Νταρλαγιάννης Δ., Βαβελίδης Μ., Αρίκας Κ., Μέλφος Β., Goetz D., (2002), Περιβαλλοντική γεωχημική μελέτη των ιζημάτων των ποταμών Σαπόρεμα και Φιλιούρη στην περιοχή Σαπών - Ξυλαγανής του Νομού Ροδόπης στη Θράκη, Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Τόμος ΙI, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2002

Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο

ΕΛΣΤΑΤ: https://www.statistics.gr/

Google Earth: https://earth.google.com/web/

http://www.medellin.unal.edu.co/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.