[Εξώφυλλο]

Πετρολογική και γεωχημική μελέτη του πλουτωνίτη του Παπίκιου όρους = Petrological and geochemical study of Mt Papikion pluton.

Αλέξανδρς Θ. Δρακούλης

Περίληψη


Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται ο πλουτωνίτης του Παπικίου Όρους, που ανήκει γεωτεκτονικά στον Δόμο του Κάρδαμου. Εκτείνεται από την περιοχή του Ίασμου στα ανατολικά, έως την περιοχή της Κομοτηνής στα δυτικά, και από το ρήγμα Ξάνθης-Κομοτηνής νότια, έως τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα προς τα βόρεια. Ο πλουτωνίτης έχει χαρακτηριστική γνευσιακή υφή κυρίως στα περιθώριά του και καλύπτει περίπου 100 km2 στο νοτιοδυτικό τμήμα του δόμου του Κάρδαμου. Νοτιοδυτικά συνορεύει δύο εμφανίσεις μαρμάρων. Στο βορειοανατολικό του τμήμα έρχεται σε επαφή με γνευσίους. Οι γνεύσιοι αντιπροσωπεύουν την κατώτερη ενότητα του Δόμου του Κάρδαμου και τα μάρμαρα αποτελούν την ενδιάμεση ενότητα. Αναγνωρίστηκαν 3 κύριες πετρογραφικές ομάδες: α) διορίτες (Dr), β) γρανοδιορίτες (Grd) και γ) συηνογρανίτες (SnGr). Οι ξενόλιθοι απαντώνται σχεδόν σε όλο τον πλουτωνικό όγκο σε ποικιλία σχημάτων και μεγέθους. Σε μια μόνο περιοχή έχουν βρεθεί εγκλείσματα. Η περιοχή αυτή καταλαμβάνει περίπου 300 m2 όπου υπάρχει αφθονία και ποικιλία εγκλεισμάτων. Τα ορυκτά που εμφανίζονται στους παραπάνω πετρογραφικούς τύπους είναι: ο χαλαζίας, τα πλαγιόκλαστα, οι καλιούχοι άστριοι, η κεροστίλβη, ο βιοτίτης, το επιδοτο (και ως δευτερογενές), ο τιτανίτης, το ζιρκόνιο, ο απατίτης. Από τα μεταλλικά ορυκτά βρέθηκαν μαγνητίτης, σιδηροπυρίτης και ιλμενίτης. Τα πετρώματα είναι μεταργιλικά έως υπεραργιλικά, εμφανίζουν υψηλές περιεκτικότητες σε K2O και ταξινομούνται ως ασβεσταλκαλικά και υψηλού Κ ασβεσταλκαλικά πετρώματα. Τα διαγράμματα κατανομής των REE είναι παρόμοια, γεγονός που υπονοεί ότι τα πετρώματα του πλουτωνίτη του Παπικίου Όρους είναι συμμαγματικά. Συμπερασματικά για τις συνθήκες κρυστάλλωσης του πλουτωνίτη του Παπικίου Όρους προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του πλουτωνίτη διείσδυσε σε μεγάλο βάθος και σε σχετικά υψηλές πιέσεις, περίπου 5 kbars, όπως έδειξε το βαρόμετρο της αμφιβόλου. Η διαδικασία εξέλιξης του πλουτωνίτη μπορεί να περιγραφεί ως μία διαδικασία αφομοίωσης με ταυτόχρονη κλασματική κρυστάλλωση (ΑFC). Οι πετρογραφικοί τύποι του πλουτωνίτη του Παπικίου Όρους είναι αποτέλεσμα κλασματικής κρυστάλλωσης δύο διοριτικών μαγμάτων, που έχουν μικρές γεωχημικές διαφορές μεταξύ τους, και ταυτόχρονα αφομοιώνουν τα πετρώματα στα οποία διεισδύουν, δηλαδή τον γνεύσιο και τον μετα-SnGr. Οι ολικοί συντελεστές κατανομής που υπολογίστηκαν από τα μοντέλα ΑFC συμφωνούν με την κρυστάλλωση πλαγιοκλάστου + καλιούχου αστρίου + κεροστίλβης + βιοτίτη + απατίτη + ζιρκονίου + αλλανίτη + τιτανίτη + μαγνητίτη. Οι σύμφωνες ηλικίες των τριών δειγμάτων που χρονολογήθηκαν με τη μέθοδο U-Pb σε ζιρκόνια είναι πανομοιότυπες. Η μέση τιμή είναι 236±8 Ma η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως η ηλικία κρυστάλλωσης των δειγμάτων καθώς και ως η ηλικία της διείσδυσης του πλουτωνίτη, προτείνοντας ένα μαγματικό επεισόδιο στο Άνω-Μέσο Τριαδικό. Ο πλουτωνίτης συνδέεται με μαγματισμό ηφαιστειακού τόξου όπως φαίνεται από τα διακριτικά διαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν. Παλαιογεωγραφικές μελέτες και με πλήθος χαρτών πολλοί συγγραφείς έχουν επιβεβαιώσει αυτό το ενεργό ηπειρωτικό περιθώριο την χρονική περίοδο του Μέσου Τριαδικού όπου η ΠαλαιοΤηθύς κλείνει, ο ωκεάνιος φλοιός υποβυθίζεται κάτω από ηπειρωτικά μπλοκ της Ευρασίας με κατεύθυνση περίπου βόρεια δημιουργώντας ενεργά ηπειρωτικά περιθώρια τόσο με την Ροδόπη όσο και με άλλα ηπειρωτικά μπλοκ στο νότιο τμήμα τους.

This thesis examines the plutonite of Mt Papikion, which belongs geotectonically to the Dome of Kardamos and covers about 100 km2 in the southwestern part of the Dome in Greece. It extends from the region of Iasmos in the east to the area of Komotini in the west and from the Xanthi-Komotini ‘s fault in the south to the Greek-Bulgarian borders in the north. The plutonite has a distinctive gneiss texture mainly on its margins. In the southwest it comes in contact with marbles. In its northeastern part it comes into contact with gneiss, penetrating the Kardamos Dome. The gneiss represents the lower unit of the Kardamos Dome and the marbles, the intermediate unit. Τhree main petrographic groups were identified: (a) Diorite (Dr), (b) Granodiorite (Grd), and c) Syeno-granite (SnGr). Xenoliths are found almost everywhere in the plutonite in a variety of shapes and sizes. Mafic microgranular enclaves have been found only in one area (approximately 300 m2) where there is an abundance and variety of enclaves. The minerals that appear in the above petrographic types are: quartz, plagioclases, k-feldspars, hornblende, biotite, epidote (magmatic and secondary), titanite, zircon and apatite. Metallic minerals as magnetite, pyrite and ilmenite have also been found. The rocks are metalluminous to peralluminous, exhibit high levels of K2O and they are classified as calc-alkaline and high K calc-alkaline rocks. The patterns of REEs are similar, suggesting that the rocks of the Mt Papikion plutonite are syn-magmatic. The plutonite crystallization conditions indicate that the bulk of the plutonite penetrated at a deep level and relatively high pressures, about 5 kbars, as the barometer of the amphibole showed. The plutonite’s evolution can be described as a process of assimilation with simultaneous fractional crystallization (AFC). The petrographic types of the Mt Papikion plutonite are essentially the result of a fractional crystallization of two melts, which have small geochemical differences, and at the same time assimilate the rocks into which they penetrate, namely gneiss and meta-SnGr. The total distribution coefficients calculated by the AFC models are consistent with the crystallization of plagioclase + K-feldspar + hornblende + biotite + apatite + zircon + alanite + titanite + magnetite. Concordia ages of the three samples dated with the U-Pb method in zircons are identical. The mean value is 236±8 Ma which can be considered as the age of crystallization of the samples as well as the age of plutonite intrusion, suggesting a magmatic episode in the Upper-Middle Triassic. The plutonite is associated with volcanic arc magmatism as shown by the diagrams used. During the Middle Triassic, as various researchers’ state, the ocean of Paleo-Tethys closes and the ocean plate subducts under individual parts of Eurasian continental blocks (active continental margins).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Α

Alagna, K.E., Petrelli, M., Perugini, D. and Poli G. (2008). Micro-Analytical Zircon and Monazite U-Pb Isotope Dating by Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Quadrupole Mass Spectrometry. Geostandards and Research Geoanalytical, 32(1), 103-120.

Aleinikoff, J.N., Wintsch, R.P., Fanning, C.M. and Dorais, M.J., 2002. U-Pb geochronology of zircon and polygenetic titanite from the Glastonbury Complex, Connecticut, USA: An integrated SEM, EMPA, TIMS, and SHRIMP study. Chemical Geology, 188, 125-147.

Ancirev, A., Gorozanin, O., Velickov, D. and Bogoyavlenskaya, O., 1980. About a find of faunistic remains in the Metamorphic rocks of the Western Rhodopes. Geol. Balc., 10(1), 29-32 (in Russian).

Anderson, J.L., 1996. Status of thermobarometry in granitic batholiths. Trans. Roy. Soc. Edinburgh, Earth Sciences, 87, 125-138.

Anderson, J.L. and Smith, D.R., 1995. The effect of temperature and oxygen fugacity on Al-in- hornblende barometry. Amer. Mineral., 80, 549-559.

Aubouin, J., Brunn, J.H., Celet, P., Dercourt, J., GodFriaux, J. and Mercier, J.L., 1963. Espuisse de la géologie de la Grèce. Livre à la mémoire de Prof. P. Fallot. Mém. hors serie, Soc. Géol. France, Paris, 1960-1963, 583-610.

Β

Babarin, B., 1990. Granitoids: main petrogenetic classifications in relation to origin and tectonic setting. Geological Journal, 25, 227-238.

Batchelor, R.A. and Bowden, P., 1985. Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multcationic parameters. Chemical Geology, 48, 43-55.

Barboni, M., Schoene, B., Ovtcharova, M., Bussy, F., Schaltegger, U. and Gerdes A. (2013). Timing of incremental pluton construction and magmatic activity in a back-arc setting revealed by ID-TIMS U/Pb and Hf isotopes on complex zircon grains. Chem. Geol., 340, 76–93.

Barr, S.R., Temperley, S. and Tarney, J., 1999. Lateral growth of the continental crust through deep level subduction-accretion: a re-evaluation of central Greek Rhodope. Lithos, 46, 69-94.

Barth, T.F.W., 1962. Theoritical Petrology. 2nd edition, John Wiley and Sons, N. York, London, 416p.

Bea, F., Montero, P., González-Lodeiro, F. and Talavera, C. 2007. Zircon inheritance reveals exceptionally fast crustal magma generation processes in Central Iberia during the Cambro-Ordovician. J. Petrol., 48, 1227-2339.

Beard, J.S., Ragland, P.C. and Crawford, M.L., 2005. Reactive bulkassimilation: A model for crust-mantle mixing insilicic magmas. Geological Society of America, 33(8), 681–684.

Billet, M.F. and Nesbitt, R.W., 1986. Base metal mineralization associated with mafic and ultramafic rocks, eastern Rhodope massif, Greece. Trans. Inst. Min. Metall., Sect. B, 95, 37-45.

Μπίτσιος, Δ., Κωνσταντινίδης, Δ., Δημάδης, Ε., Δημητριάδης, Α., Κατιρτζόγλου, Κ. και Ζάχος,Σ., 1981. Μικτή θειούχος μεταλλοφορία της ελληνικής Ροδόπης. Ι.Γ.Μ.Ε., Αδημοσίευτη έκθεση Νο 3313, Αθήνα, 118σ.

Blundy, J.D. and Holland, T.J.B., 1990. Calcic amphibole equilibria and a new amphibole-plagioclase geothermometer. Contrib. Mineral. Petrol., 104, 208-224.

Bonadiman, C., Coltorti, M. and Siena, F., 1994. Petrogenesis and T-fO2 estimates of Mt. Monzoni complex (Central Dolomites, Southern Alps): a Triassic shoshonitic intrusion in a

transcurrent geodynamic setting. Eur. J. Mineral., 6, 943-966.

Boncev, E., 1946. On the tectonic lineaments of the Balkan peninsula. Sofia, Geology of the Balkan peninsula, 4, part I, 13-27.

Bonev K., Ivanov, Z. and Ricou, L.-E., 1995. Dénudation tectonique au toit du noyau métamorphique rhodopienmacédonien: la faille normale ductile de Gabrov Dol (Bulgarie), Bull. Soc. géol. Fr., 166(1), 49-58.

Bonev N., Burg J.-P., and Ivanov, Z., 2006a. Mesozoic-Tertiary structural evolution of an extensional gneiss dome–the Kesebir-Kardamos dome, eastern Rhodope (Bulgaria-Greece). Int. J. Earth. Sci., 95(2), 318-340.

Bonev N., Marchev, P. and Singer, B., 2006b. 40Ar/39Ar geochronology constraints on the Middle Tertiary basement extensional exhumation, and its relation to ore-forming and magmatic processes in the Eastern Rhodope (Bulgaria). Geodinamica Acta, 19(5), 265-280.

Bonev, N. and Beccaletto, L., 2007. From syn- to postorogenicTertiary extension in the north Aegean region: constraints on the kinematics in the eastern Rhodope-Thrace, Bulgaria-Greece and the Biga Peninsula, NW Turkey. In: Taymaz, T., Yilmaz, Y. and Dilek, Y. (eds). The geodynamics of the Aegean and Anatolia. Geological Society, Special Publication 291, London, 113-142.

Bonev, N., Marchev, P., Ovtcharova, M., Moritz, R. and Ulianov, A., 2010. U-Pb LA-ICP/MS zircon geochronology of metamorphic basement and Oligocene volcanic rocks from the SE Rhodopes: inferences for the geological history of the Eastern Rhodope crystalline basement, paper presented at National Conference of the Bulgarian Geological Society, Bulgarian Geological Society, Sofia. 115-116.

Bonev, N., Moritz, R., Borisova, M. and Filipov, P., 2018. Therma-Volvi-Gomati complex of the Serbo-Macedonian Massif, Northern Greece: A Middle Triassic continental margin ophiolite of Neotethyan origin. Journal of the Geological Society, DOI: https://doi.org/10.1144/jgs2017-130.

Boyanov, I. and Goranov, A., 2001. Late Alpine (Palaeogene) superimposed depressions in parts of Southeast Bulgaria. Geol. Balc., 31, 3–36.

Boyanov, I., Mavrochiev, B. and Vaptsarov, I., 1963. On the structural formations of the part of the eastern Rhodope. Bull. Geol. Inst. Bulgarian Ac. Sci., 12, 125-178.

Boynton, W. V., 1984. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteoritic studies. In:Henderson, P. (ed.) Rare Earth Elements Geochemistry. Amsterdam: Elsevier, pp. 63–114.

Brandon, A.D., Creaser, R.A. and Chacko, T., 1996. Constraints on rates of granitic magma transport from epidote dissolution kinetics. Science, 271, 1845-1848.

Brown, E.H., 1977. The crossite content of Ca-amphibole as a guide to pressure of metamorphism. J. Petrol., 18(1), 53-72.

Brunn, J., 1956. Contribution a L’ étude géologique du Pinde serpentrional et D’ une partie de la Macedoine Occidentale. Ann. Geol. Pays Hell., 7, 1-135.

Bruck, P.M. and O’ Connor, P.J., 1977. The Leinster Batholith: Geology and geochemistry of the Northern Units. Geol. Surv. Ireland Bull., 2, 107-141.

Boutelier, D., Chemenda, A. and Burg, J.-P., 2003. Subduction versus accretion of intra-oceanic volcanic arcs: insight from thermo-mechanical analogue experiments, Earth Planet. Sci. Lett., 212(1-2), 31-45.

Bucher, K. and Grapes, R., 2011. Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 8Th edition, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 428p.

Burg, J-P, Ricou, L-E, Ivanov, Z, Godfriaux, I, Dimov, D and Klain, L., 1996. Syn-metamorphic nappe complex in the Rhodope Massif. Structure and kinematics. Terra Nova, 8, 6–15.

Burg, J-P, 2012. Rhodope: From Mesozoic convergence to Cenozoic extension. In: Emmanuel Skourtsos and Gordon S. Lister (eds). The Geology of Greece. Review of petro-structural data in the geochronological frame Journal of the Virtual Explorer, Electronic Edition, ISSN 1441-8142, volume 42, paper 1.

C

Catlos, E.J., Sorensen, S.S. and Harrison, T.M., 2000. Th-Pb ion microprobe dating of allanite. Amer. Mineral., 85, 633-648.

Χατζηδημητριάδης, Ε.Α. και Κελεπερτζής, Α.Ε., 1984. Συμβολή στην γνώση της Γεωλογίας της της Ελλάδος. Εσωτερικές Ελληνίδες Ζώνες και εφαρμογή της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών. Ορυκτός Πλούτος, 33, 41-58.

Cecil, M.R., Rotberg, G., Ducea, M.N., Saleeby, J.B. and Gehrels, G.E., 2012. Magmatic growth and batholithic root development in the northern Sierra Nevada, California. Geosphere, 8, 592–606, doi:10.1130/GES00729.1.

Chang, Z., Vervoort, J.D., McClelland, W.C. and Knaack, C., 2006. U-Pb dating of zircon by LA-ICP-MS. Geochemistry Geophysics Geosystems, 7, Q05009, doi: 10.1029/2005GC001100.

Chappell, B.W., & White, A.J.R., 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology, 8, 173-174.

Chemenda, A. I., Yang, R.-K., Stephan, J.-F., Konstantinovskaya, E. A. and Ivanov, G. M., 2001. New results from physical modelling of arc–continent collision in Taiwan: evolutionary model, Tectonophysics, 333(1-2), 159-178.

Chen, B., Jahn, B. and Wei, C., 2002. Petrogenesis of Mesozoic granitoids in the Dabie UHP complex, Central China: trace element and Nd-Sr isotope evidence. Lithos, 60, 67-88.

Cherneva, Z., and Georgieva, M., 2005. Metamorphozed Hercynian granitoids in the Alpine structures of the Central Rhodope, Bulgaria: geotectonic position and geochemistry, Lithos, 82(1-2), 149-168.

Cherniak, D.J. and Watson, E.B., 2003. Diffusion in zircon. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53, 113-143.

Chinner, G.A., 1960. Pelitic gneisses with varying Ferrous Ferric ratios from Glen Glova, Angus, Scotland. J.Petrol., 1, 178-217.

Χριστοφίδης, Γ.Θ., 1977. Συμβολή εις την μελέτη των πλουτωνίων πετρωμάτων της περιοχής Ξάνθης. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 249σ.

Christofides, G., Eleftheriadis, G. and Esson, J., 1990. Preliminary results on the magmatic evolution on the island of Samothraki granite (Thrace, Northeastern Greece). Geol. Rhodopica, 2, 213-226.

Christofides, G., Soldatos, T., Eleftheriadis, G. and Koroneos, A. 1998. Chemical and isotopic evidence for source contamination and crustal assimilation in the Hellenic Rhodope plutonic rocks. Acta Vulcanologica, 10(2), 305-318.

Christofides, G., Koroneos, A., Soldatos, T., Eleftheriadis, G. and Kilias, A. 2001a. Eocene magmatism (Sithonia and Elatia plutons) in the Internal Hellenides and implications for Eocene-Miocene geological evolution of the Rhodope Massif (Northern Greece). Acta Vulcanologica, 13(1-2), 73-89.

Christofides, G., Pecskay, Z., Eleftheriadis, G., Soldatos, T. and Koroneos, A. 2001b. Petrology and K/Ar geochronology of the Tertiary Evros volcanic rocks, Thrace, northeastern Greece. PANCARDI 2001, Proc. II Abstracts, DP6-7.12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Coats, J.S. and Wilson, J.R, 1971. The eastern end of the Galway granite. Min. Mag., 38, 138-151.

Collins, L.G., 1997a. K-differentiation by magmatic and metasomatic processes: Myrmekite, ISSN 1526-5757, electronic Internet publication, no. 7, http://www.csun.edu/~vcgeo005/revised7.htm.

Collins, L.G., 1997b. Microscopic and megascopic relatioships for myrmekite-bearing granitic rocks formed by K-metasomatism, ISSN 1526-5757, electronic Internet publication, no. 3, http://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr3Myrm.pdf.

Collins, L.G., 1997c. Large-scale K- and Si-metasomatism to form the megacrystal quartz monzonite at Twentynine Palms, California. ISSN 1526-5757, electronic Internet publication, no. 9, http://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr9Twenty.pdf.

Collins, L.G., 1997d. Sphene, myrmekite, and titanium immobility and mobility; implications for large-scale K- and Na-metasomatism and the origin of magnetite concentrations. ISSN 1526-5757, electronic Internet publication, no. 18, http://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr18LyonMtn.pdf.

Collins, L.G., 2003. Transition from magmatic to K-metasomatic processes in granodiorites and Pyramid Peak granite, Fallen Leaf Lake 15-Minute Quadrangle, California. ISSN 1526-5757, electronic Internet publication, no. 48, http://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr48Fallen.pdf.

Collins, L.G. and Collins, J.B., 2002. Myrmekite formation at Temecula, California, revisited: A photomicrographic essay illustrating replacement textures. ISSN 1526-5757, electronic Internet publication, no. 43, http://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr43Temecula.pdf.

Cornelius, N.K. 2008. UHP metamorphic rocks from the Eastren Rhodope Massif. NE Greece: New Constraints from Petrology, Geochemistry and Zircon Ages, PhD Thesis, University of Mainz, 173 pp.

Cox, K.G., Bell, J.D. and Pankhurst, R.J., 1979. The interpretation of igneous rocks. Geoge Allen and Unwin, London, 450p.

Cox, R.A., Wilton, D.H.C. and Kosler, J., 2003. Laser-Ablation U-Th-Pb in situ dating of zircon and allanite: An example from the October Harbour Granite, central coastal Labrador, Canada. Canad. Mineral., 41, 273-291.

Cox, R.A. and Wilton, D.H.C., 2006. U-Pb dating of perovskite by LA-ICP-MS: An example from the Oka carbonatite, Quebec, Canada. Chemical Geology, 235, 21-32.

Cullers, R.L., Medaris, L.G. and Haskin, L.A., 1973. Experimental studies of the distribution of rare earth as trace elements among silicate minerals and liquid and water. Geochim. et Cosmochim. Acta, 37, 1499-1512.

Czamanske, G.K., and Wones, D.R., 1973. Oxidation during magmatic differentiation, Finnmarka complex, Oslo area, Norway: Part 2; The mafic silicates. Jour. Petrol., 14, 349-380.

D

D’ Amico, C., Christofides, G., Eleftheriadis, G., Bargossi, G.M., Campana, R. and Soldatos, T., 1990. The Sithonia plutonic complex (Chalkidiki, Greece). Mineral. Petrog. Acta, 23, 143-177.

Dawes, R.L. and Evans, B.W., 1991. Mineralogy and geothermo-barometry of magmatic epidote-bearing dikes, Front Range, Colorado. Geol. Soc. Am. Bull., 103, 1017-1031.

Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J., 1962,1963. Rock-forming minerals. Longman Limited, London, Vol. 1,2,3,4,5.

Deer, W.A., Howie, R.A. and Sussman, J., 1986. An interdiction to rock- forming minerals.17th. Longman Ltd, 16, 528p.

Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J., 1996. An introduction to the Rock Forming Minerals: Second Edition. Longman Limited, Essex, England.

Del Moro, A., Innocenti, F., Kyriakopoulos, C., Manetti, P. and Papadopoulos, P. 1988. Tertiary granitoids from Thrace (Northern Greece): Sr isotopic and petrochemical data. N. Jb. Miner. Abh., 159, 2, 113-135.

Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielink, B. et al. (eds) 2001. Atlas Peri-Tethys. Paleogeographical Maps. CCGM/CGMW, Paris.

DePaolo, D.J. (1981). Trace element and isotope effects of combined wallrock assimilation and fractional crystallization. Earth Planet. Sci. Letters, 53, 189-202.

DePaolo, D.J. and Wasserburg, G.J., 1976a. Nd isotope variations and petrogenetic models. Geophys. Res. Letters, 3, 249-252.

DePaolo, D.J. and Wasserburg, G.J., 1976b. Inferences about magma sources and mantle structure from variations of 143Nd/144Nd. Geophys. Res. Letters, 4 (10), 465-468.

Dewey, J.F., 1988. Extensional collapse of orogens. Tectonics, 7(6), 1123-1139.

Dewey, J. and Bird, J., 1970. Mountain belts and the new global tectonics. J. Geophys. Res., 75, 2625-2647.

Dewey, J.F. and Sengör, A.M.C., 1979. Aegean and surrounding regions: Complex multi-plate and continuum tectonics in a convergent zone, Geol. Soc. Am. Bull., 90, 84-92.

Δημάδης Ε και Ζάχος, Σ, 1986. Γεωλογικός χάρτης Ροδόπης 1:200.000. ΙΓΜΕ.

Dimitrov, S., 1955. Stand und Aufgaben der Untersuchungen der magmatischen und metamorphen Komplexe Bulgariens. SSSR, Moskva, Izv. Acad. Nank., ser. Geol., 1, 5-15.

Dimitrov, S., 1959. Kurze Ubersicht der metamorphen Komplexe in Bulgarien. Freiberger Forschungschefte, C57, 62-72.

Dinter, D.A. and Royden, L., 1993. Late Cenozoic extension in north-eastern Greece: Strymon Valley detachment and Rhodope metamorphic core complex. Geology, 21, 45-48.

Dinter, D.A., Macfarlane, A., Hames, W., Isachsen, C., Bowring, S. and Royden, L., 1995. U-Pd and 40Ar/39Ar geochronology of the Symvolon granodiorite: Implications for the thermal and structural evolution of the Rhodope metamorphic core complex, northeastern Greece. Tectonics, 14/4, 886-908.

Dinter, D.A., 1998. Late Cenozoic extension of the Alpine collisional orogen, northeastern Greece: Origin of the north Aegean basin. Geol. Soc. Amer. Bull., 110(9), 1208-1230.

Dodge, F.C.W., Smith, W.C. and May, R.E., 1969. Biotites from granitic rocks of the Central Sierra Nevada Batholith, California. Min. Mag., 39, 58-64.

Drake, M.J. and Weill, D.F., 1975. Partition of Sr, Ba, Ca, Y, Eu2+, Eu3+ and other REE between plagioclase feldspar and magmatic liquid: an experimental study. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 689-712.

Dunn, T., 1987. Partitioning of Hf, Lu, Ti and Mn between olivine, clinopyroxene and basaltic liquid. Contrib. Mineral. Petrol., 96, 476-484.

Dymek, R.F., 1983. Titanium, aluminum and interlayer cation substitutions in biotite from high-grade gneisses, West Greenland. Amer. Miner., 68, 880-899.

E

Eby, G.N., 1990. The A-type granitoids: A review of their occurrence and chemical characteristics and speculations on their pedogenesis. Lithos, 26, 115-134.

Elkins, L.T. and Grove, T.L., 1990. Ternary feldspar experiments and thermodynamic models. Am. Mineral., 75, 544-559.

Eleftheriadis, G., 1990. Petrology and geochemistry of the Oligocene volcanic rocks from the Central Rhodope Massif (N. Greece). Geol. Rhodopica, 2, 180-196.

Eleftheriadis, G. and Lippolt, G.J., 1984. Alterbestimmungen zum oligozänen Vulcanismus der Süd-Rhodopen (Nord-Griechenland). N. Jb. Geol. Paläont. Mon., 3, 179-191.

Eleftheriadis, G., Pe-Piper, G., Christofides, G., Soldatos, T. and Esson, J., 1994. K-Ar dating of the Samothraki volcanics rocks, Thrace, north-eastern Aegean (Greece). Bull. Geol. Soc.

Greece, 30, 205-212.

Eleftheriadis, G., Christofides, G., Mavroudchiev, B., Nedyalkov, R., Andreev, A. and Hristov, L., 1989a. Tertiary volcanics from the East Rhodopes in Greece and Bulgaria. In: Kolkovski, B. (eds). Geologica Rhodopica 1. Proc. of the 1st Bulgarian-Greek Symp., Smolyan, 1987, Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, 1, 202-217.

Evangelakakis, C., Kroll, H., Voll, G., Wenk, H.-R., Meisheng, H. and Köpcke, J., 1993. Low-temperature coherent exsolution in alkali feldspars from high-grade metamorphic rocks of

Sri Lanka. Contrib. Mineral. Petrol., 114, 519-532.

Farrow, C.E.G. and Barr, S.M., 1992. Petrology of high Al hornblende and magmatic epidote bearing plutons in the southeastern Cape Breton Highlands, Nova Scotia. Can. Mineral., 30, 377-392.

Faure, G. 1977. Principles of Isotope Geology. John Wiley and Sons, London, 464p.

Fernandez-Suarez, J., Arenas, R., Jeffries, T.E., Whitehouse, M.J. and Villaseca, C., 2006. A U-Pb study of zircons from a lower crustal granulite xenolith of the Spanish Central System: A record of Iberian lithospheric evolution from the Neoproterozoic to the Triassic. Journal of Geology, 114, 471-483.

Foose, R.M. and Manheim, F., 1975. Geology of Bulgaria: a review. Amer. Ass. Petr. Geol. Bull., 59(2), 303-335.

Frass, A., Hegewald, S., Kloos, R.M., Tesch, C. and Arikas, K., 1990. The geology of the graben of Petrota (Thrace, NE Greece). Geol. Rhodopica, 2, 50-63.

Frisch, W, Meschede, M and Blakey, R 2011. Plate tectonics. Continental drift and mountain building. Springer, New York, 212p.

Frost, T.P. and Mahood, G.A. 1987. Field, chemical and physical constraints on mafic-felsic magma interaction in the Lamarck Granodiorite, Sierra Nevada, California. Geol. Soc. Amer. Bull., 99, 272-291.

Frost, B.R., Barnes, C.G., Collins, W.J., Arculus, R.J., Ellis, D.J. and Frost, C.D., 2001. A geochemical classification for granitic rocks. J. Petrol., 42, 2033-2048.

Frost B.R. and Frost, C.D., 2008. A geochemical classification of Feldspathic Igneous Rocks. J. Petrol., 49, 1955-1970.

Fuhrman, M.L. and Lindsley, D.H., 1988. Ternary feldspar modeling and thermometry. Amer. Mineral., 73, 201-215.

Fytikas, M., Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Peccerillo, A. and Villari, L., 1984. Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. In: Dixon, J.E. and

Robertson, A.H.F. (eds). The geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 687-699.

G

Gagnevin, D., Daly, J.S. and Kronz, A. (2010). Zircon texture and chemical composition as a guide to magmatic processes and mixing in a granitic environment and coeval volcanic system. Contrib. Mineral. Petrol., 159, 579–596.

Georgiev, N., Pleuger, J., Froitzheim, N., Sarov, S., Jahn-Awe, S. and Nagel, T.J. (2010). Separate Eocene-Early Oligocene and Miocene stages of extension and core complex formation in the Western Rhodopes, Mesta Basin and Pirin Mountains (Bulgaria). Tectonophysics, 487(1), 59-84.

Gerdjikov, I. and Milev, P., 2005. Nestos Shear Zone and structure of the metamorphic basement in the area south of Mesta graben, SW Bulgaria. C. R. Acad. bulg. Sci., 58(2), 197-204.

Goodman, R.J., 1972. The distribution of Ga and Rb in coexisting groundmass and phenocryst phases of some basic volcanic rocks. Geochim. et Cosmochim. Acta, 36, 303-317.

Goranov, A. and Atanasov, G., 1992. Lithostratigraphy and formation conditions of Maastrichtian-Paleocene deposits in Krumovgrad District, Geologica Balcanica, 22(3), 71-82.

Gorbatschev, R., 1972. Fe and Mg distribution between coexisting biotites and Ca-amphiboles. Rep. 24th I.G.C. Sec., 10, 93-98.

Gorton, M.P. and Schandl, E.S. 2002. From Continents to Island Arc: A Geochemical Index of Tectonic Setting for Arc-Related and within Plate Felsic to Intermediate Volcanic Rocks.

Canadian Mineralogist, 38, 1065-1073. http://dx.doi.org/10.2113/gscanmin.38.5.1065

Green, T.H. and Pearson, N.J., 1983. Effect of pressure on rare earth element partition coefficients in common magmas. Nature, 305, 414-416.

Green, T.H. and Pearson, N.J., 1986. Rare-earth element partitioning between sphene and coexisting silicate liquid at high pressure and temperature. Chem. Geol., 55, 105-119.

H

Hall, A.J., 1941. The relation between chemical composition in the biotites. Am. Miner., 26, 29-33.

Hall, A., 1987. Igneous Petrology. Longman Scientific Technical, Essex, 573 p.

Hafkenscheid, E., Wortel, M. J. R. and Spakman, W., 2006. Subduction history of the Tethyan region derived from seismic tomography and tectonic reconstructions, J. Geophys. Res., 111(B08401), 10.1029/2005JB003791.

Hacker, B.R., Ratschbacher, L., Webb, L., Ireland, T., Walker, T. and Shuwen, D., 1998. U/Pb ages constrain the architecture of the ultrahighpressure Qinling-Dabie Orogen, China. Earth and Planetary Science Letters, 161, 215- 230.

Hammarstrom, J.M. and Zen, E.-A., 1986. Aluminium in hornblende: an empirical igneous geobarometer. American Mineralogist, 71, 1297-1313.

Hanchar, J.M. and Watson, E.B., 2003. Zircon saturation thermometry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53, 89-112.

Hanson, G.N., 1978. The application of trace elements to the petrogenesis of igneous rocks of granitic composition. Earth Planet. Sci. Letters, 38, 26-43.

Hart, S.R. and Brooks, C., 1974. Clinopyroxene matrix partitioning of K, Rb, Cs,Sr and Ba. Geochim. et Cosmochim. Acta, 38, 1799-1806.

Harris, N.B.W., Pearce, J.A. and Tindle, A.G., 1986. Geochemical characteristics of collision zone magmatism. In: Coward, M.P., Reis, A.C. (Eds.), Collision Tectonics. Geological

Society Special Publication, 19, 67–81.

Harrison, T.N., 1990. Chemical variation in micas from the Cairngorm pluton, Scotland. Miner. Mag., 54, 355-366.

Harrisson, T.M. and Watson, E.B., 1984. The behavior of apatite during crustal anatexis: equilibrium and kinetic considerations. Geochim. Cosmochim. Acta, 48, 1467-1477.

Ηaselton, H.T., Hovis, G.L., Hemingway, B.S. and Robie, R.A., 1983. Calorimetric investigation of the excess entropy of mixing in analbite-sanidine solid solutions: lack of evidence for Na, K, short-range order and implications for two-feldspar thermomertry. AM Mineral, 68, 398-413.

Hayama, Y., 1959. Some considerations on the colour of biotite and its relation to metamorphism. J. Geol. Soc. Japan, 65, 21-30.

Haydoutov, I., Kolcheva, K., Daieva L. and Savov, I. 2001. Island-arc origin of the neoproterozoic variegated formations from the east Rhodopes (Avren synform and Bela Reka antiform), Bulgaria. ESF Europrobe meeting, Ankara, Abs., 1, 31–32.

Henderson, P. Mackinnon, A. and Gale, N.M., 1971. The distribution of uranium in some basic igneous cumulates and ist petrological significance. Geochim. Et Cosmochim. Acta, 35, 917-925.

Hewitt, D.A., and Abrecht, J., 1986. Limitations on the interpretation of biotite substitutions from chemical analyses of natural samples. Amer. Miner., 71, 1126-1128.

Himmerkus, F., Anders, B., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2007. Gondwana-derived terranes in the northern Hellenides. In: Hat cher Jr., R. D., Carlson, M. P., McBride, J. H. and Martínez-Catalán , J. R. (eds). 4-D Framework of Continental Crust. Geological Society of America, Memoir 200.10.1130/2007.1200 (19), 379–390.

Himmerkus, F., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2009. Serbo-Macedonian revisited: A Silurian basement terrane from northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece, Tectonophysics, (1-2), 473.

Holland, T. and Blundy, J., 1994. Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-plagioclase thermometry. Contrib. Mineral. Petrol., 116, 433-447.

Hollister, L.S., Grisom, G.C., Peters, E.K., Stowell, H.H. and Sisson, V.B., 1987. Confirmation of the empirical correletion of Al in hornblende with pressure of solidification of calc-alkaline plutons. American Mineralogist, 72, 231-239.

Horstwood, M.S.A., Foster, G.L., Parrish, R.R., Noble, S.R. and Nowell, G.M. (2003). Common-Pb corrected in situ U-Pb accessory mineral geochronology by LA-MC-ICP-MS. J. Anal. At. Spectrom., 18, 837-846.

Marschall, H.R., Ludwig, T., Altherr, R., Kalt, A. and Tonarini, S., 2006. Syros Metasomatic Tourmaline: Evidence for Very High-δ11B Fluids in Subduction Zones. Journal of Petrology, 47(10), 1915-1942.

Horn, I., Rudnick, R.L. and McDonough, W.F., 2000. Precise elemental and isotope ratios measurement by simultaneous solution nebulization and laser ablation ICP-MS: Application to U-Pb geochronology. Chemical Geology, 164, 281-301.

Horvath, F. and Beckhemer, H., 1982. Mediterranean back-arc basins. In: Beckhemer, H., Hsü, K.J. (eds). Alpine Mediterrenean Geodynamics. AGU Geodynamics Ser., 7, 141-173.

Huppert, H.A. and Sparks, R.S.J. 1985. Cooling and contamination of mafic and ultramafic magmas during ascent through continental crust. Earth Planet. Sci. Letters, 74, 371-386.

I

Innocenti, F., Kolios, N., Manetti, P., Mazzuoli, R., Rita, F. and Villari, L., 1984. Evolution and geodynamic significance of the Tertiary orogenic volcanism in northeastern Greece. Bull. Volcanol., 47, 25-37.

Ivanov, R., 1965. Über Grundgebirgsbau und seinen Einfluss auf Petrochemie und Verteilung des Jungvulcanismus in Zentralmassiv der Rhodopen. Freib. Forschungsh., 190, 7-48.

Ivanov, R., 1981. The deep-seated Central Rhodope Nappe and the interference tectonics of the Rhodope crystalline basement. Geol. Balc., 11(3), 47-66.

Ivanov, Ž., Moskovski, S., Dimov, D., Kolcheva, K. and Klain, L., 1985. Geological structure of the Central Rhodopes. II: Structural sequences in the synmetamorphic evolution of the Central Rhodope Metamorphic Group, Geologica Balcanica, 15, 3-32 (in Russian).

Ivanov, Ž., 1988. Aperçu général sur l'évolution géologique et structurale du massif des Rhodopes dans le cadre des Balkanides. Bull. Soc. géol. Fr., 8, 227-240.

J

Jackson, S.E., Pearson, N.J., Griffin, W.L. and Belousova, E.A., 2004. The application of laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U-Pb zircon geochronology. Chemical Geology, 211, 47-69.

Jacobshagen, V., Durr, S., Kockel, F., Kopp, K.O. and Kowalczyk, G., 1978. Structure and geodynamic evolution of the Aegean region. In: Closs, H., Roeder, D. and Schmidt, K. (eds). Alps, Apennines, Hellenides. IUGG Sci. Rep., Stuttgart, 38, 537-564.

Janák, M., Froitzheim, N., Georgiev, N., Nagel, T.J. and Sarov, S., 2011. P–T evolution of kyanite eclogite from the Pirin Mountains (SW Bulgaria): implications for the Rhodope UHP Metamorphic Complex. J. metamorphic Geol., 29(3), 317-332.

Jaranov, D., 1938. La geologie du massif des Rhodopes et son importance a propos de la tectonique de la peninsule Balcanique. Reveu de geogr. phys. et de geol. dynamique, Paris, 11, 2.

Jochum, K. P. and Nehring F. (Max-Plank-Institute fuer Chemie), 2006. USGS BHVO-2: GeoReM preferred values (11/2006). GeoReM. Available from: http://georem.mpch-mainz.gwdg.de.

Jochum, K. P., Nehring F. and Stoll B. (Max-Plank-Institut fuer Chemie), 2006. BIR-1: GeoReM preferred values (11/2006). GeoReM. Available from: http://georem.mpch-mainz.gwdg.de.

Jeffries, T.E., Fernandez-Suarez, J., Corfu, F. and Alonso, G.G., 2003. Advances in U Pb geochronology using a frequency quintupled Nd:YAG based laser ablation system (λ=213 nm) and quadrupole based ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18, 847-855.

Johnson, M.C. and Rutherford, M.J., 1989. Experimental calibration of the aluminium-in-hornblende geobarometer with application to Long Valley caldera (California) volcanic rocks. Geology, 17, 837-841.

Jolivet, L. and Brun J.-P., 2010. Cenozoic geodynamic evolution of the Aegean. Int. J. Earth. Sci., 99(1), 109-138.

Jones, C.E., Tarney, J., Baker, J.H., and Gerouki, F., 1992. Tertiary granitoids of Rhodope, northern Greece: magmatism related to extensional collapse of the Hellenic Orogen? Tectonophysics, 210, 295-314.

Jordan, H., 1969. Geologie und Petrographie im Zentralteil des Bos Dağ (Drama, Griechisch-Makedonien). Geotekt. Forsch., 31, 50-85.

Κ

Karfakis, I. and Doutsos, T., 1995. Late orogenic evolution of the Circum-Rhodope Belt, Greece. N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 5, 305-319.

Karistineos, N. and Sotiriadis, L., 1987. Contribution to the East Mediterranean-Tethys evolution. The Rhodope-Servomacedonian massifs boundary. Abstract. Terra Cognita, 7, 2-3, 107.

Κατερινόπουλος, Α.Ε., 1982. Συμβολή στη μελέτη των πλουτώνιων πετρωμάτων του Δυτικού Βαρνούντα. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 182σ.

Kατσικάτσος, Γ., 1992. Γεωλογία της Ελλάδας. Αθήνα, 451σ.

Kay, S.M., Kay, R.W., Citron, G.P. and Perfit M.R., 1990. Calc-alkaline plutonism in the intra-oceanic Aleutian arc, Alaska. Geological Society of America, Special Paper 241, 233-255.

Kazmin, V. G. and Tikhonova, N. F.,2006. Evolution of Early Mesozoic back-arc basins in the Black Sea-Caucasus segment of a Tethyan active margin. Geological Society, London, Special Publications, 260, 179-200.

Kilias, A. and Mountrakis, D., 1990. Kinematics of the crystalline sequences in the western Rhodope massif. Geologica Rhodopica, 2, 100-116.

Kinny, P.D. and Friend, C.R.L., 1997. U-Pb isotopic evidence for the accretion of different crustal blocks to form the Lewisian Complex of northwest Scotland. Contrib. Mineral. Petrol., 129, 326-340.

Kinny, P.D., Griffin, B.J., Heaman, L.M., Brakhfogel, F.F. and Spetsius, Z.V., 1997. SHRIMP U-Pb ages of perovskite from Yakutian kimberlites. Russian Geology and Geophysics, 38, 97-105.

Kockel, F. and Walther, H.W., 1965. Die Strymon-linie als Grenze zwischen Sevro-Macedonischen und Rila-Rhodope Massiv in Ost Mazedonien. Geol. Jb., Hannover, 83, 575-602.

Kokkinakis, A., 1977. Das Intrusivgebiet des Symvolon-Gebirges und von Kavala in Ostmakedonien, Griechenland. Dissert., Ludwig-Maximilians-Universität, München, 255p.

Kokkinakis, A., 1980a. Altersbeziehungen zwischen Metamorphosen, mechanischen Deformationen und Intrusionen am Südrand des Rhodope-Massivs (Makedonien, Griechenland). Geol. Rundsch., 69, 726-744.

Kokkinakis, A., 1980b. Geologie und Petrographie des Kavala-Gebietes und des Symvolongebirges in Griechisch-Ostmakedonien. Z. dt. geol. Ges., 131, 903-925.

Kolčeva, K., Zeljazkova-Panajotova, M., Dobrecov, N.L. and Stojanova, V., 1986. Eclogites in Central Rhodope Metamorphic Group and their retrograde metamorphism. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 20-21, 130-144 (in Russian).

Kolčeva, K. and Eskenazy, G., 1988. Geochemistry ofmetaeclogites from the Central and Eastern Rhodope Mts (Bulgaria). Geologica Balcanica, 18(5), 61-78.

Kolocotroni, C., 1992. The emplacement and petrogenesis of the Vrondou granitoid pluton, Rhodope massif, NE Greece. Unpubl. Ph.D. Thesis, Univ. Edinburgh, Edinburgh, 425p.

Kosler, J., Tubrett, M.N. and Sylvester, P.J., 2001. Application of laser ablation ICP-MS to U-Th-Pb dating of monazite. Geostandards Newsletter: The Journal of Geostandards and Geoanalysis, 25, 375-386.

Kosler, J., Fonneland, H., Sylvester, P.J., Tubrett, M.N. and Pedersen, R.-B., 2002. U-Pb dating of detrital zircons for sediment provenance studies-a comparison of laser ablation ICPMS and SIMS technique. Chemical Geology, 182, 605-618.

Κοτοπούλη, Κ.Ν., 1981. Οι εμφανίσεις των μαγματικών πετρωμάτων Σκαλωτής-Παρανεστίου, Ελληνική Ροδόπη. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 255σ.

Kotopouli, C.N. and Pe-Piper, G., 1989. Geochemical characteristics of felsic intrusive rocks within the Hellenic Rhodope: a comparative study and petrogenetic implications. N. Jb. Min. Abh., 161, 141-169.

Kotopouli, C.N. and Pe-Piper, G., 1991. Geochemistry of the Paranestion volcanic rocks, Hellenic Rhodope, Greece. Chem. Erde, 51, 13-22.

Kotopouli, C.N., Pe-Piper, G. and Katagas, C.G., 1991. The metamorphism and migmatization of the Xanthe-Echinos metamorphic complex, Central Rhodope, Greece. Lithos, 27, 79-93.

Κορωναίος, Α., 1991. Ορυκτολογία, πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ. Μακεδονία). Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 451σ.

Koukouvelas, I. and Pe-Piper, G. 1991. The Oligocene Xanthi pluton, Northern Greece: a granodiorite emplaced during regional extension. J. Geol. Soc. London, 148, 749-758.

Koukouzas, C., 1972. Le chevanchement de Strymon dans la région de la frontière gréco-bulgare. Deuts. Z. Geol. Ges., Hannover, 2, 123, 343-347.

Kozhukharov, D. and Timofeev, B., 1980. First finds of microfytofossils in the Precambrian of the Rhodope massif. In: I.G.C.P. Project 22, The Precambrianon the South Bulgaria. Sofia 1980, 27-32.

Kozhoukharov, D., 1987. Lithostratigraphy and structure of the Precambrian metamorphics from the core of the Biala-reka Dome, East Rhodope Mts, Geologica Balcanica, 17(2), 15-38 (in Russian).

Kozhoukharova, E., 1984a. Origin and structural position of the serpentinized ultrabasic rocks of the Precambrian ophiolitic association in the Rhodope Massif. I: Geologic position and composition of ophiolite association, Geologica Balcanica, 14(4), 9-36 (in Russian).

Kozhoukharova, E., 1984b. Origin and structural position of the serpentinized ultrabasics of the Precambrian ophiolitic association in Rhodope Massif. II: Metamorphic alterations of the ultrabasics, Geologica Balcanica, 14(6), 3-35 (in Russian).

Krauskopf, K.B., 1979. Introduction to geochemistry, McGraw-Hill Kogakusha, Tokyo, 617p.

Krenn, K., Bauer, C., Proyer A., Klötzli, U. and Hoinkes, G., 2010. Tectonometamorphic evolution of the Rhodope orogen, Tectonics, 29.

Krohe, A. and Mposkos, E., 2002. Multiple generations of extensional detachments in the Rhodope Mountains (northern Greece): evidence of episodic exhumation of high-pressure rocks. In: Blundell, D. J., Neubauer, F. and Von Quadt, A. (eds). The timing and location of major ore deposits in an evolving orogen. Geological Society, Special Publication 204, London, 151-178.

Kroll, H., Evangelakakis, C. and Voll, G., 1993. Two-feldspar geothermometry: a review and revision for slowly cooled rocks. Contrib. Mineral. Petrol., 114, 510-518.

Kronberg, P., 1966. Petrographie und Tektonik im Rhodopen- Kristallin des Tsal-Dağ, Simvolon und Ost-Pangäon (Griechisch-Makedonien). N. Jb. Geol. Paläont. Mh, 410-424.

Kronberg, B., Meyer, W. and Pilger, A., 1970. Geologie der Rila-Rhodope-Masse zwischen Strimon und Nestos (Nord-Griechenland). Beih. geol. Jb., 88, 133-180.

Kronberg, B. and Raith, M., 1977. Tectonic and metamorhism of the Rhodope crystalline complex in the Eastern Greek Macedonia and parts of the Western Thrace. N. Jb. Geol. Paleont. Mh., 11, 697-704.

Κυριακόπουλος, Κ., 1987. Γεωχρονολογική–Γεωχημική–Ορυκτολογική μελέτη τριτογενών πλουτωνίων πετρωμάτων της μάζας της Ροδόπης και ισοτοπικοί χαρακτήρες αυτών. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 343σ.

Kyriakopoulos, K., Pezzino, A. and Del Moro, A., 1989. Rb-Sr geochronogical, petrological and structural study of the Kavala plutonic complex (N. Greece). Proc. of the 4th Congress, Geol. Soc. of Greece, Athens 1989, Bull. Geol. Soc. Greece, 23/2, 545-560.

Langmuir, C. H., Bender, J. F., Bence, A. E., Hanson, G. N., Taylor, S. R. (1977). Petrogenesis of basalts from the FAMOUS area: Mid-Atlantic Ridge. Earth and Planetary Science Letters, 36, 1, 133-156.

Langone, A., Caggianelli, A., Festa, V. and Prosser, G. (2014). Time Constraints on the Building of the Serre Batholith: Consequences for the Thermal Evolution of the Hercynian Continental Crust Exposed in Calabria (Southern Italy). J. Geol., 122, 183–199.

Laird, J. and Albee, A.L., 1981. Pressure, temperature and time indicators in mafic schist: their application to reconstructing the polymetamorphic history of Vermont. Amer. J. Sci., 281, 127-175.

Lalonde, A.E. and Bernard, P., 1993. Composition and color of biotite from granites: two useful properties in the characterization of plutonic suites from the Hepburn internal zone of Wopmay orogen, Northwest Territories. Canad. Mineral., 31, 203-217.

Leake, B.E., Wooley, A.R., Arps, C.E.S., Birch, W.D., Gilbert, M.C., Grice, J.D., Hawthorne, F.C., Kato, A., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J.A., Maresh, W.V., Nickel, E.H., Rock, N.M.S., Schumacher, J.C., Smith, D.C., Stephenson, N, C., N., Ungaretti, L., Whittaker, E.J.W. and Youzhi, G. 1997. Nomenclature of Amphiboles: Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Can. Mineral., 35, 219-246.

Leake, B.E., Woolley A.R., Birch ,W.D., Burke, E.A.J., Ferraris, G., Grice ,J.D., Hawthorne, F.C., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G., Schumacher, J.C., Stephenson, N.C.N. and Whittaker E.W.J. (2003). Nomenclature of amphiboles: additions and revisions to the international mineralogical association’s 1997 recommendations. The Canadian Mineralogist, 41, 1355-1362.

Lenharo, S. L. R., Pollard, P. J. and Helmut, B., 2003. Petrology and textural evolution of granites associated with tin and rare-metals mineralization at the Pitinga mine, Amazonas, Brazil. Lithos, 66, 37-61.

Liati, A., 1986. Regional metamorphism and overprinting contact metamorphism of the Rhodope zone near Xanthi (N. Greece). Ph.D. thesis, Tech. Univ. Braunschweig, 186p.

Liati, A. and Kreuzer, H. 1990. K-Ar dating of metamorphic and magmatic rocks from the Xanthi and Drama areas, Greek part of the Rhodope zone. Eur. J. Mineral., 2 (Bh 1), 161.

Liati, A. and Mposkos, E., 1989. Petrological evolution of the eclogites of Rhodope, N. Greece. Third Intern. Eclogite Conference, Würzburg (Abstract).

Liati, A. and Mposkos, E., 1990. Evolution of the eclogites in the Rhodope Zone of northern Greece. Lithos, 25, 89-99.

Liati, A. and Seidel, E., 1994. Sapphirine and högbomite in overprinted kyanite eclogites of central Rhodope, northern Greece; first evidence of granulite-facies metamorphism. Eur. J. Mineral., 6, 733-738.

Liati, A., Gebauer, D. and Wysoczanski, R., 2002. U-Pb SHRIMP-dating of zircon domains from UHP garnet-rich mafic rocks and late pegmatoids in the Rhodope zone (N. Greece); evidence for Early Cretaceous crystallization and Late Cretaceous metamorphism. Chemical Geology, 184, 281-299.

Liati A., Gebauer D. and Fanning, C. M., 2011. Geochronology of the Alpine UHP Rhodope Zone: a review of isotopic ages and constraints on the geodynamic evolution. In: Dobrzhinetskaya, L., Faryad, S. W., Wallis, S. and Cuthbert, S. (eds). Ultrahigh-Pressure metamorphism: 25 years after the discovery of oesite and diamond. Elsevier, Amsterdam, 295-324.

Li, X.H., Liang, X.R., Min, S., Hong, G. and Malpas, J.G., 2001. Precise 206Pb/238U age determination on zircons by laser ablation microprobe-inductively coupled plasma-mass spectrometry using continuous linear ablation. Chemical Geology, 175, 209-219.

Lips, A.L.W., White, S.H. and Wijbrans, J.R., 2000. Middle-Late Alpine thermotectonic evolution of the southern Rhodope Massif, Greece. Geodynamica Acta, 13, 281-292.

Liu, H.-Q, Xu, Y.-G. and He, B., 2013. Implications from zircon-saturation temperatures and lithological assemblages for Early Permian thermal anomaly in northwest China. Lithos, 182–183, 125–133.

Loiselle, M.C. and Wones, D.R., 1979. Characteristics and origin of anorogenic granites. Geological Society of America Abstracts with Programs, 11, 468

Ludwig, K. R., 2003. Isoplot/Ex Version 3.00: a geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley, Geochronology Center.

M

Machev, P. and Kolcheva, K., 2008. Eclogites from Arda tectonic unit — mineralogy and evidence for short-leaved granulite facies overprint. Paper presented at Geosciences 2008, Sofia, 49-50.

Maltezou, F. and Brooks, M., 1989. A geophysical investigation of post-Alpine granites and Tertiary sedimentary basins in northern Greece. Jour. Geol. Soc., 146, 53-59.

Maniar, P.D and Piccoli, P.M., 1989. Tectonic discriminations of granitoids. Geol. Soc. Amer. Bull, 101, 635-643.

Μαράτος, Γ. και Ανδρονόπουλος, Β., 1965α. Στρώματα Μελίας-Αλεξανδρουπόλεως. Η ηλικία και η τοποθέτησις των εις την δομήν της Ροδόπης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 6, 1, 132-146.

Μαράτος, Γ. και Ανδρονόπουλος, Β., 1965β. Συμβολή εις τον προσδιορισμόν της ηλικίας ορίζοντος του κρυσταλλοσχιστώδους της Ροδόπης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 6, 1, 25-35.

Marchev, P., Vaselli, O., Downes, H., Pinarelli, L., Ingram, G., Rogers, G.R. and Raicheva, R., 1998. Petrology and geochemistry of alkaline basalts and lamprophyres: implications for the chemical composition of the upper mantle beneath the eastern Rhodopes (Bulgaria). In: Christofides, G., Marchev, P. and Serri, G. (eds). Tertiary magmatism of the Rhodopian region. Acta Vulcanol., 10, 233–242.

Marchev, P., Singer, B., Andrew, C., Hasson, S., Moritz, R. and Bonev, N., 2003. Characteristics and preliminary 40Ar/39Ar and 87Sr/ 86Sr data of the upper eocene sedimentary-hosted low-sulfidation gold deposits Ada Tepe and Rosino, SE Bulgaria: possible relation with core complex formation, In: Eliopoulos D.G. et al. (eds). Mineral exploration and sustainable development. Millpress, Rotterdam, 2, 1193–1196.

Márton, I., Moritz, R., and Spikings, R., 2010. Application of lowtemperature thermochronology to hydrothermal ore deposits: Formation, preservation and exhumation of epithermal gold systems from the Eastern Rhodopes, Bulgaria, Tectonophysics, 483(3-4), 240-254.

Masuda, A. and Kushiro, I., 1970. Experimental determination of partition coefficients of ten rare earth elements and barium between clinopyroxene and liquid in the synthetic silicate system at 20 kilobar pressure. Contrib. Mineral. Petrol., 26, 42-49.

McDonough, W.F. and Sun, S.S., 1995. The Composition of the Earth; Chemical Geology, 120, 223-253.

McHone, J.G. and Butler, J.R., 1984. Mesozoic igneous provinces of New England and the opening of the North Atlantic Ocean. Geological Society of America Bulletin, 95, 757-765.

Mercier, J.L., 1973a. Étude geologique des zones internes des Hellenides en Macédoine centrale (Grèce). Thèse, sciences, Univ. Paris, 1966 et Ann. géol Pays hellén., Athènes, 20 (1968), 792p.

Mercier, J.L., 1973b. Plissement synmétamorphique d’ échelle kilométrique d’ âge Jurassique supérieur-Eocrétacé dans les Hellénides internes (Macédoine, Grèce). C.R. Acad. Sc. Paris, 276, 2249-2252.

Meyer, W., 1969 Die Faltenachsen im Rhodopen-Kristallin östlich des Strimon (Nordost-Griechenland). Geotekt. Forsch., 31, 86-96.

Miller, C.F., McDowell, S.M. and Mapes, R.W., 2003. Hot and cold granites? Implications of zircon saturation temperatures and preservation of inheritance. Geology, 31, 529-532.

Miller, J.S., Miller, M. and Miller, B., 2007. Zircon growth and recycling during the assembly of large, composite arc plutons. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 167, 282-299.

Μηλιαράκης, Α., 1987. Καθορισμός της θέσεως του Παπικίου όρους, Θρακική Επετηρίς Α΄, 70–78.

Μουντράκης, Δ., 1986. Γεωλογία Ελλάδος. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 207σ.

Mposkos, E., 1989. High-pressure metamorphism in gneisses and schists in the East Rhodope zone (N. Greece). Mineral. Petrol., 41, 25-39.

Mposkos, E., 1998. Cretaceous and tertiary tectonometamorphic events in Rhodope zone (Greece). Petrological and geochronological evidences. Bull Geol Soc Greece, 32(3):59–67.

Mposkos, E., Papadopoulos, P. and Perdikatsis, B., 1989. The Rhodope crystalline basement east of Komotini. Bull. Geol. Soc. Greece, 20(2), 259-273.

Mposkos, E. and Liati, A., 1993. Metamorphic evolution of metapelites in the high-pressure terrane of the Rhodope zone, Northern Greece. Can. Mineral., 31(2), 401-424.

Mposkos, E., Krohe, A., 2000. Petrological and structural evolution of continental high-pressure (HP) metamorphic rocks in the Alpine Rhodope domain. In: Panaydes, I., Xenophontos, C., Malpas, J. (eds). Proceedings of the 3rd international conference geology East Mediterranean. Geol Surv Nicosia, Cyprus 1, 221–232.

Μπόσκος, Ε., Παπαδόπουλος, Π. και Περδικάτσης, Β., 1986. Το κρυσταλλικό υπόβαθρο της Ροδόπης ανατολικά της Κομοτηνής. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., XX/2, 259-273.

Mposkos, E., 2001. Petrology of the ultra-high pressure metamorphic Kimi Complex in Rhodope (N.E. Greece): A new insight into the Alpine geodynamic evolution of the Rhodope. Bull. Geol. Soc. Greece, 34(6), 2169-2188.

Mposkos, E.D. and Kostopoulos, D.K., 2001. Diamond, former coesite and supersilicic garnet in metasedimentary rocks from the Greek Rhodope: a new ultrahigh-pressure metamorphic province established. Earth Planet. Sci. Letters, 192, 497-506.

Murata, M., 1993. Major and trace component analysis of Korean Institute of Energy and Resources igneous rock reference samples using X-ray fluorescence spectrometer. Research Bulletin of Natural Sciences, Naruto University of Education, 8, 37-49.

N

Nagasawa, H. and Schnetzler, C.C., 1971. Partitioning of rare earth, alkalic and alkaline earth elements between phenocrysts and acidic igneous magma. Geochim. et Cosmochim. Acta, 35, 953-968.

Nagel, T., Schmidt, S., Janák, M., Froitzheim, N., Jahn‐Awe, S. and Georgiev, N., 2011. The exposed base of a collapsing wedge: The Nestos Shear Zone (Rhodope Metamorphic Province, Greece). Tectonics, 30, TC4009, doi:10.1029/2010TC002815.

Neiva, A.M.R., Christofides, G., Eleftheriadis, G. and Soldatos, T., 1996. Geochemistry of granitic rocks and their minerals from the Kavala pluton, northern Greece. Chem. Erde, 56, 117-142.

Neves, S.P. and Mariano, G., 1997. High-K calc-alkalic plutons in northeast Brazil: Origin of the biotite diorite/quartz monzonite to granite association and implications for the evolution of the Borborema Province. International Geology Review, 39, 621-638.

Noble, D.C. and Hedge, C.E., 1970. Distribution of rubidium between sodic-sanidine and natural silicic liquid. Contib. Mineral. Petrol., 29, 234-241.

Nockolds, S.R. and Allen, R., 1953. The geochemistry of some igneous rock series, I. Geochim. Et Cosmochim. Acta, 4, 105-142.

Nockolds, S.R. and Mitchell, R.L., 1948. The geochemistry of some Caledonian plutonic rocks: a study in the relationship between the major and trace elements of igneous rocks aand their minerals. Trans. R. Soc. Edinb., 61, 533-575.

O

Onuma, N., Higuchi, H., Wakita, H. and Nagasawa, H., 1968. Trace element partitioning between two pyroxenes and the host lava. Earth Planet. Sci. Letters, 5, 47-51.

Osswald, K., 1938. Geologishe geschihe von Griechisch-Nordmakedonien. Athen, Denckschr. Geol. Land. Griechen., 3, 141p.

P

Παπαδάκης, Α., 1965. Ο πλουτωνίτης της περιοχής Σερρών-Δράμας. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 127σ.

Παπαδόπουλος, Π., 1980. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, Φύλλο Φέρρες-Πέπλος-Αίνος, κλίμακα 1:50.000. Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Παπαδόπουλος, Π., 1982. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, Φύλλο Μαρώνεια, κλίμακα 1:50.000. Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα.

Παπαδοπούλου, Λ., 2003. Ισσοροπία ορυκτών φάσεων, συνθήκες κρυστάλλωσηςς και εξέλιξη του πλουτωνίτη της Μαρώνειας, Θράκη. Διδ. Διατρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 343σ.

Papanikolaou, D., 1984. The three metamorphic beltsof the Hellenides. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds). Geological Evolution of the Eastern Mediterrenean. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 551-566.

Papanikolaou, D. and Panagopoulos, A., 1981. On the structural style of the Southern Rhodope, Greece. Geol. Balc., Sofia, 11 (3), 13-22.

Παπανικολάου, Δ., Sassi, F.P. και Σκαρπέλης, Ν., 1982. Επί των προ-αλπικών μεταμορφώσεων στην Ελλάδα. Ann. Geol. Pays Hell., 31, 16-31.

Paquette, J.L. and Tiepolo, M., 2007. High resolution (5 μm) U-Th-Pb isotope dating of monazite with excimer laser ablation (ELA)-ICPMS. Chemical Geology, 240, 222-237.

Parada, M.A., Nystrom, J.O. and Levi, B., 1999. Multiple sources for the Coastal Batholith of Central Chile (31-34˚S): geochemical and Sr-Nd isotopic evidence and tectonic implications. Lithos, 46, 505-521.

Patchett, P.J. 1980. Thermal effects of basalt on continental crust and crustal contamination of magmas. Nature, 283, 559-561.

Peacock, M.A., 1931. Classification of igneous rock series. J.Geol., 39, 54-67.

Pearce, J.A., 1982. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. In: Thorpe, R. S. (eds). Andesites, John Wiley and Sons, New York, London, 524-548.

Pearce, J.A. and Cann, J.R., 1971. Ophiolite origin investigated by discriminant analysis using Ti, Zr and Y. Earth Planet. Sci. Letters, 12, 339-349.

Pearce, J.A. and Cann, J.R., 1973. Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet. Sci. Letters, 19, 290-300.

Pearce, J.A., Harris, N.B.W. and Tindle, A.G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J. Petrol., 25, 956-983.

Peccerillo, A. and Taylor, T.S., 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from Kastamonu area, Northern Turkey. Contrib. Mineral. Petrol., 58, 63-81.

Pe-Piper, G. and Piper, D.J.W., 1989. Spatial and temporal variation in Late Cenozoic back-arc volcanic rocks, Aegean Sea region. Tectonophysics, 169, 113-134.

Perraki, M., Proyer, A., Mposkos, E., Kaindl, R. and Hoinkes, G., 2006. Raman micro-spectroscopy on diamond, graphite and other carbon polymorphs from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. Earth Planet. Sci. Lett., 241(3-4), 672-685.

Petro, W.L., Vogel, T.A. and Wilband, J.T., 1979. Major-element chemistry of plutonic rock suites from compressional and extentional plate boundaries. Chem. Geol., 26, 217-235.

Peytcheva I. and Von Quadt, A. V. 1995. U-Pb Zircon dating of metagranites from Byala-Reka region in the East Rhodopes, Bulgaria, Geological Society of Greece, Special Publication, 4, 637-642.

Peytcheva, I., Kostitsin, J., Salnikova, E., Kamenov, B. and Klain, L., 1998, Rb–Sr andU–Pb isotope data for the Rila– Rhodopes batholith. Geochemistry Mineralogy Petrology, 35, 93–105.

Philpotts, J. A., 1978. The law of constant rejection. Geochim. Cosmochim. Acta, 42, 909-920.

Philpotts, J.A., and Schnetzler, C.C., 1970. Phenocryst-matrix partition coefficients for K, Rb, Sr and Ba with applications to anorthosite and basalt genesis. Geochim. Cosmochim. Acta, 34, 307-322.

Picket, D.A. and Wasserburg, G.J., 1989. Neodymium and strontium isotope characteristics of New Zealand granitoids and related rocks. Contrib. Mineral. Petrol., 103, 131-142.

Pitcher, W.S. 1983. Granite type and tectonic enviroment. In: K.J. Hsu (ed.), Moutain Building Processes, London& New York, Academic Press, 19-40.

Pitcher, W.S. 1987. Granites and yet more granites forty years on: Geol. Rundsch., 76, 51-79.

Pitcher, W.S. 1993. The Nature and Origin of Granite. Glasgow and London Blackie Academic and Professional, 321p.

Pitcher, W.S. 1997. The Nature and Origin of Granite. 2nd edition, Chapman & Hall, London, 387p.

Poli, G.E. and Tommasini, S. (1991). Model for the origin and significance of microgranular enclaves in calc-alkaline granitoids. J. Petrol., 32(3), 657-666.

Poli G.E. (1992). Geochemistry of Tuscan Archipelago Granitoids, Central Italy: The Role of Hybridization Processes in Their Genesis. The Journal of Geology, 100, no.1, 41-56.

Poli G., Christofides G., Koroneos A., Soldatos T., Perugini D. and Lagone A. 2009. Early triassic granitic magmatism – Arnea and Kerkini granitic complexes – in the Vertiskos unit (Serbo-macedoniam massif, north-eastern Greece) and its significance in the geodynamic volution of the area. Acta Vulcanol., 20/21, 47-70.

Πούλιου, Ζ., 2003. Γεωθερμοβαρομετρία στα όξινα και ενδιάμεσα πλουτωνικά πετρώματα της μάζας της Ροδόπης. Διατρ. Ειδ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 168σ.

Powell, R., 1984. Inversion of the assimilation and fractional crystallization (AFC) equations; characterisation of contaminants from isotope and trace element relationships in volcanic suites. J. Geol. Soc. Lond., 141, 447-452.

R

Rapp, R.P. and Watson, E.B., 1995. Dehydration melting of metabasalt at 8–32kbar: implications for continental growth and crust–mantle recycling. J. Petrol., 36, 891–931.

Rapp, R.P., Watson, E.Β. and Miller C.F., 1991. Partial melting of amphibolite/eclogite and the origin of Archean trondhjemites and tonalities. Precambrian Research, 51(1-4), 1-25.

Rashmer, T. 1991. Partial melting of two amphibolites: contrasting experimental results under fluid-absent conditions. Contrib Mineral Petrol, 107, 41-59.

Rasmussen, B., Fletcher, I.R. and McNaughten, N.J., 2001. Dating low-grade metamorphic events by SHRIMP ion analysis of monazite in shales. Geology, 29, 963-966.

Perring, C.S., Pollard, P.J. and Nunn, A.J., 2001. Petrogenesis of the Squirrel Hills granite and asssociated magnetite-rich sill and vein complex: Lightning creek prospect, Cloncurry district, Northwest Queensland. Precambrian Research, 106, 213-238.

Ricou, L.E., Burg, J.P., Godfriaux, I. and Ivanov, Z., 1998. Rhodope and Vardar: the metamorphic and the olistostromic paired belts related to the Cretaceous subduction under Europe. Geodinamica Acta, 11, 6, 285-309.

Rieder, M., Cavazzini, G., D’ Yakanov, Y.S., Frank-Kamenetskii, V.A., Gottardi, G. Guggenheim, S., Koval, P.V., Müller, G., Neiva, A.M.R., radoslovich, E.W., Robert, J.-L., Sassi, F.P., Takeda, H., Weiss, Z. and Wones, D.R., 1998. Nomenclature of the micas. Canad. Mineral., 36, 905-912.

Rieser, A.B., Neubauer, F., Handler, R., Velichkova, S.H. and Ivanov, I., 2008. New 40Ar/39Ar age constraints on the timing of magmatic events in the Panagyurishte region, Bulgaria. Swiss J.Geosci., (1), 101.

Roberts, M. 1994. Petrogenetic relationships between diorites, gabbros, ultramafic rocks, granites and their enclaves, Quérigut Massif, French Pyrénées. Ph.D. thesis, University of Manchester, U.K.

Roberts, M.P. and Clemens, J.D., 1994. Low pressure stability of magmatic epidote in granitoid plutons: Field and experimental evidence (Abstract). 4th. Ann. Thematic and research in progress meeting. V.S.G., Univ.of Liverpool.

Robertson, A.H.F. and Dixon, J.E., 1984. Introduction aspects of the geological evolution of the eastern Mediterranean. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds). The geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 1-74.

Robinson, P., Ross, M. and Jaffe, H.W., 1971. Composition of the anthophyllite-gedrite series, comparisons of gedrite and hornblende and the anthophyllite-gedrite solvus. Amer. Mineral., 56, 1005-1041.

Rollinson, H., 1993. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman, London, 352p.

Ryerson, F.J., and Hess, P.C., 1978. Implications of liquid-liquid distribution coefficients to mineral-liquid partitioning. Geochim. Cosmochim. Acta, 42, 921-932.

S

Sano, Y., Oyama, T., Terada, K. and Hidaka, H. 1999. Ion microprobe U-Pb dating of apatite. Chemical Geology, 153, 249-258.

Σαπουντζής, Η., Σολδάτος, Κ., Ελευθεριάδης, Γ. και Χριστοφίδης, Γ., 1976. Συμβολή εις την μελέτην του πλουτωνίτου της Σιθωνίας, ΙΙ. Πετρογραφικόν-Πετρογενετικόν μέρος. Ann. Geol. Pays Hell., 28, 98-134.

Savostin, L.A., Sibuet, J.-C., Zonenshain, L.P., Le Pichon, X. and Roulet, M.-J., 1986. Kinematic evolution of the Tethys belt from the Atlantic Ocean to the Pamirs since the Triassic. Tectonophysics, 123, 1-35.

Schettino, A. and Scotese, C.R., 2005. Apparent polar wander paths for the major continents (200 Ma to the present day): a palaeomagnetic reference frame for global plate tectonic reconstructions. Geophys. J. Int., 163(2), 727-759.

Schmidt, M.W., 1992. Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al-in-hornblende barometer. Contrib. Mineral. Petrol., 110, 304-310.

Schmidt, S., Nagel, T.J. and Froitzheim, N., 2010. A new occurrence of microdiamond-bearing metamorphic rocks, SW Rhodopes, Greece. Eur. J. Mineral., 22(2), 189-198.

Sen, I.S., Bizimis M., Sen G, Huang, S., 2011. A radiogenic Os component in the oceanic lithosphere? Constraints from Hawaiian pyroxenite xenoliths. Geochimica et Cosmochimica Acta, 75, 4899–4916

Sengör, A.M.C., Yilmaz, Y. and Sungurlu, O., 1984. Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Paleo-Tethys. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds). The geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 77-112.

Shand, H.S., 1947. Eruptive rocks. 3th ed., 1st ed. 1927, T. Murby, London, 488p.

Shand, H.S., 1951. Eruptive rocks. 4th ed., John Wiley and Sons, N.York, 480p.

Σκλαβούνος, Σ.Α., 1981. Ο γρανίτης του Παρανεστίου. (Ορυκτολογία-Πετρογραφία). Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 175σ.

Σολδάτος, Τ.Κ., 1985. Πετρολογία και Γεωχημεία του πλουτωνίτη της Ελατιάς (Κεντρική Ροδόπη). Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 303σ.

Soldatos, T. and Christofides, G., 1986. Rb-Sr geochronology and origin of the Elatia pluton, central Rhodope, North Greece. Geologica Balcanica, 16(1), 15-23.

Soldatos, T., Poli, G., Christofides, G., Eleftheriadis, G., Koroneos, A. and Tommasini, S., 1998. Petrology and evolution of transitional alkaline-subalkaline granitoids from Vrondou (NE Greece): evidence for fractional crystallization and magma mixing. Acta Vulcanologica, 10(2), 319-330.

Soldatos, Τ., Koroneos, A., Christofides, G. and Del Moro, A., 2001a. Geochronology and origin of the Elatia plutonite (Hellenic Rhodope Massif, N. Greece) constrained by new Sr isotopic data. N. Jb. Min. Abh., 176, 179-209.

Soldatos, Τ., Koroneos, A., Del Moro, A. and Christofides, G. 2001b. Evolution of the Elatia plutonite (Hellenic Rhodope Massif, N. Greece). Chem. Erde, 61, 92-116.

Soltani, A. and Carr, P.F., 2007. Thermobarometry of Ca-amphibole in a Typical Low–temperature I-type Granite from Kashmar, Iran. Journal of Technology and Education 1(3), 47-54.

Sparks, R.S.J. and Marshall, L.A. 1986. Thermal and mechanical constraints on mixing between mafic and silicic magmas. J. Volcanol. Geotherm. Res., 29, 99-124.

Sparks, R.S.J., Huppert, H.E. and Turner, J.S., 1984. The fluid dynamics of evolving magma chambers. Phil. Trans. R. Soc. Lond., A310, 511-534.

Spear, F.S., 1981. Amphibole-plagioclase equilibria: an empirical model for the reaction albite+tremolite=edenite+4 quartz. Contrib. Mineral. Petrol., 77, 355-364.

Speer, J.A., 1984. Micas in igneous rocks. Mineralogical Society of America. Reviews in Mineralogy, 13, 299-356.

Stampfli, G. and Borel, G.D., 2002. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrones. Earth Planet. Sci. Lett., 196(1-2), 17-33.

Stern, R.A. and Berman, R.G., 2000. Monazite U-Pb and Th-Pb geochronology by ion microprobe, with an application to in situ dating of an Archean metasedimentary rock. Chemical Geology, 172, 113-130.

Storey, C.D., Jeffries, T.E. and Smith, M., 2006. Common lead-corrected laser ablation ICP-MS U-Pb systematics and geochronology of titanite. Chemical Geology, 227, 37-52.

Stormer, J.C., 1975. A practical two-feldspar thermometer. AM Mineral, 60, 667-674.

Sun, S.S. and McDonough, W. F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42, 313-345.

Streckeisen, A. and Le Maitre, R.W., 1979. A chemical approximation to the modal QAPF classification of the igneous rocks. N. Jb. Min. Abh., 136, 169-206.

Sylvester P. and Ghaderi M., 1997. Trace element analysis of scheelite by excimer laserablation-inductively couple plasma-mass spectrometry(ELA-ICP-MS) using a synthetic silicate glass standard. Chemical Geology, 141, 49-65.

T

Taylor, S.R., 1965. The application of trace element data to problems in petrology. Phys. Chem. Earth, 6, 133-213.

Tera F. and Wasserburg G.J., 1972. U-Th-Pb systematics in three Apollo 14 basalts and the problem of initial Pb in lunar rocks. Earth and Planetary Science Letters, 14, 281-304.

Theodorikas, S., 1982. The mineralogy, petrology and geochemistry of the Serres-Drama granitic complex, northern Greece. Ph.D. Thesis,Univ. Keele, 415p.

Tiepolo, M., 2003. In situ Pb geochronology of zircon with laser ablation-inductively coupled plasma-sector field mass spectrometry. Chemical Geology, 199, 159-177.

Tiepolo, M., Langone, A., Morishita, T. and Yuhara M. (2012). On the Recycling of Amphibole-rich Ultramafic Intrusive Rocks in the Arc Crust: Evidence from Shikanoshima Island (Kyushu, Japan). J. Petrol., 53, 1255-1285.

Toummite, A., Ikenne, M. and Beraaouz, E.H., 2012. Geothermobarometry of Askaoun Pluton in Ouzellarh-Sirwa Promontory (Central Anti-Atlas; Morocco). Open Journal of Geology, 2, 136-147.

Turner, J.S. and Campbell, I.H., 1986. Convection and mixing in magma chambers. Earth Sci. Rev., 23, 255-352.

Turpaud, P. and Reischmann, T. (2010). Characterisation of igneous terranes by zircon dating: implications for UHP occurrences and suture identification in the Central Rhodope, northern Greece. Int. J. Earth. Sci., 99, 567-591.

V

Valdecir de Assis Janasis, 2002. Elemental and Sr-Nd isotope geochemistry of two Neoproterozoic mangerite suites in SE Brasil: implications for the origin of the mangerite-charnockite-granite series. Precambrian Research, 119, 301-327.

Van Achterbergh E., Ryan C.G., Jackson S.E. and Griffin W.L., 2001. Data reduction software for LA-ICP-MS: Appendix. In: Sylvester P.J. (ed.), Laser ablation-ICP-mass spectrometry in the Earth Sciences: Principles and applications. Mineralogical Association of Canada, Short Course Series, 29, 239-243.

Vavra, G., Schmid, R. and Gebauer, D., 1999. Internal morphology, habit and U-Th-Pb microanalysis of amphibolite-to-granulite facies zircon: Geochronology of the Ivrea Zone (Southern Alps). Contributions to Mineralogy and Petrology, 151, 337-358.

Velichkova, S., Handler, R., Neubauer, F. and Ivanov, Z., 2004. Variscan to Alpine tectonothermal evolution of the Central Srednogorie unit, Bulgaria: constraints from 40Ar/39Ar analysis. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., (1-2), 84.

Vergilov, V., Kožuharov, D., Bojanov, I.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.