[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση της συσχέτισης των πλημμυρικών επεισοδίων του ελλαδικού χώρου με τις δασικές πυρκαγιές σε περιβάλλον GIS = Examination of the relation between floods and wildfires in Greece with the use of GIS.

Ελένη - Βάϊα Δ. Δρακουλάκου

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης των πλημμυρικών επεισοδίων του ελλαδικού χώρου και των δασικών πυρκαγιών σε περιβάλλον GIS. Οι δύο αυτές φυσικές καταστροφές σχετίζονται σημαντικά,  καθώς οι αλλοιώσεις που προκαλούνται στο έδαφος από τα φαινόμενα φωτιάς σε συνδυασμό με την έντονη παρέμβαση του ανθρώπου, πολύ συχνά έχουν σαν συνέπεια την αύξηση των φαινομένων πλημμυρογένεσης.
       Σκοπός ήταν η χωρική ανάλυση των δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών στην Ελλάδα σε πλαίσιο νομού για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα φαινόμενα πυρκαγιάς για τους μήνες από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο του έτους 2017, και τα πλημμυρικά φαινόμενα για τους μήνες από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του έτους 2017 και για ολόκληρο το έτος του 2018.  
       Για την ανάλυση αυτή έγινε χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ArcGIS,  όπου εισήχθησαν και επεξεργάστηκαν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα την δημιουργία χαρτών, πινάκων και γραφημάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
       Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν αφορούν την έντονη σχέση μεταξύ των δύο φυσικών καταστροφών σε αστικά κέντρα καθώς και την πιθανότητα καλύτερης διαχείρισης των φαινομένων φωτιάς από κάποιους νομούς,  με αποτέλεσμα την αποφυγή πλημμυρικών συμβάντων.
Λέξεις Κλειδιά: Πλημμύρες, Δασικές Πυρκαγιές, Ελληνικοί Νομοί, ArcGIS, Συσχέτιση, Χωρική Ανάλυση.

       The subject of this thesis is the examination of the relation between floods and wildfires in Greece with the use of GIS. These two natural disasters are significantly related, since soil alterations which are caused by fire phenomena in combination with the intensive human intervention, often result in an increase in flooding events.
       Its purpose was the spatial analysis of wildfires and floods in Greece within a county framework for specific periods of time. Specifically, the wildfires for the months April to September of the year 2017 and the flood events for the months September to December 2017 and for the whole year of 2018, were analysed.
       For this analysis, the ArcGIS Geographic Information System was used, where data were entered and processed, resulting in the creation of maps, tables, and graphs to draw conclusions.
       The conclusions that were drawn concern the strong relation between these two natural disasters in urban centers as well as the possibility of better fire management by some counties concluding in the avoidance of flood events.
Key Words: Floods, Wildfires, Greek Counties, ArcGIS, Relation, Spatial Analysis


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αστάρας, Θ., Οκονομίδης, Δ. & Μουρατίδης, Α. (2011). Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα ΠΛηροφοριών. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.

Bell, F. G. (2006). Geological Hazards :Their assessment,avoidance and mitigation. United Kingdom: Taylor & Francis e-Library.

Blöschl, G., Stewart, F., Michio, K., Katumi, M. & Dan, R. (2003). Water Resources System- Hydrological Risk, Management and Development. International Association of Hydrological Sciences: United Kingdom

Βουδούρης, Κ. Σ. (2013). Τεχνική Υδρογεωλογία-Υπόγεια Νερά. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Λέκκας Ε. (2000). Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, Β Έκδοση. Αθήνα:Access PrePress.

Παπαδόπουλος, Γ. Α. (2000). Η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα-Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. Αθήνα: Ίων.

Alexandrian, D., Esnault, F. & Calabri, G. (1998). Forest fires in the Mediterranean area.

Αριανούτσου, Μ. Δείκτες μεταπυρικής φυσικής αναγέννησης στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα.

Βορίσης, Δ. (2018). Δασικές πυρκαγιές και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Diakakis, M., Deligiannakis, G. & Mavroylis, S. (2012). Floods in Greece, a statistical and spatial approach.

Diakakis, M. & Deligiannakis, G. (2013). Changes in flood mortality during the last 50 years in Greece.

Επιτροπή Μελέτης επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής. (2011). Μεταβολές στην ένταση και την κατανομή των φυσικών καταστροφών. Τράπεζα της Ελλάδος.

Ευστρατιάδης, Α., Κουτσογιάννης, Δ., Μαµάσης, Ν., Δημητριάδης, Π. & Μαχαίρας, Α. (2012). Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων.

Ερευνητικό Πρόγραμμα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων.

Zύγουρα, Α., Καρύμπαλης, Ε. & Χαλκιάς Χ. (2014). Ο ρόλος των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταπόταμου στον πλημμυρικό κίνδυνο του Θριάσιου Πεδίου. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Johnson, E.A., Miyanishi, K. & Weir, J.M.H. (1998). Wildfires in the western Canadian boreal forest: Landscape patterns and ecosystem management.

Κωνσταντινίδης, Π. (2011). Φωτιές: η καταστροφή και η αναγέννηση των ελληνικών δασών.

Mimikou, M. & Koutsoyiannis, D. (1995). Extreme Floods in Greece: The case of 1994.

Mimikou, M. & Koutsoyiannis, D. (1996). Management and Prevention of Crisis Situations: Floods, Droughts and Institutional Aspects.

Moore, P., Hardesty, J., Kelleher, S., Maginnis, S. & Myers, R. (2003). Forests and Wildfires: Fixing the future by avoiding the past. 12th World Forestry Congress, 21-28 September 2003, Quebec, Canada.

Mouratidis, A. (2011). Contribution of Earth Observation data and GIS to mapping and managing flood evens in Greece. Final Report of “GEOGIS floods” research project funded by the John S. Latsis Public Benefit Foundation.

Mouratidis, A., Nikolaidou, M., Doxani, G., Lampiri, M., Sarti, F. & Tsakiri-Strati, M. (2011). Flood studies in Greece using Earth Observation data and Geographical Information Systems. Geological Remote Sensing Group (GRSG) Annual General Meeting, 7-9 December 2011, ESA/ESRIN, Frascati, Italy.

Nikolaidou, M., Mouratidis, A., Doxani, G., Oikonomidis, D., Tsakiri-Strati, M. & Sarti, F. (2015). An on-line flood database for Greece supported by Earth Observation data and GIS. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 671-688.

Πανταζοπούλου, Ζ., Σαραντοπούλου, Μ., Κοκκαλά Α. , Δημητράκη, Λ. , Σαμουήλ, Χ., Βενετσάνου, Π. & Μουρατίδης Α. (2016). Η συμβολή των ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinel στη χαρτογράφηση πλημμυρών του Ελληνικού Χώρου.

Παπαγεωργίου, Χ. Α., Καρέτσος, Γ. & Κατσαδωράκης, Γ. (2012). Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. WWF Ελλάς.

Pausas, G. J. & Vallejo, V. R. (CEAM) (1999). The role of fire in European Mediterranean Ecosystems.

Rozos, D., Lykoudi, F., Tsangaratos, P., Markantonis, K., Georgiadis, P., Ronfoyanni, Th., Leivaditi, A. & Kyrousis, I. (2010). Evaluation of soil erosion and susceptibility to landslide manifestation a consequence of wildfire events affected the Zacharo municipality, Peloponnesus, Greece.

Ταμπάκης, Σ. & Καρανικόλα, Π. (2015). Δασικές πυρκαγιές και κοινωνία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αλεξίου, Α. (2013). Τυποποίηση ιστορικών πλημμυρών με βάση την οδηγία 2007/60 ΕΚ. Μεταπτυχιακή Εργασία, ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.

Μηχανικός, Α. (2019). Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος “CEOGIS-Floods”, για την μελέτη πλημμυρών στην Ελλάδα με GIS και δεδομένα παρατήρησης της Γης από το διάστημα. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σκρεπετός, Α. (2018). Στατιστική ανάλυση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Εργασία. Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Fire Effects on the Environment. (n.d.). Ανακτήθηκε από https://www.fs.usda.gov/pnw/page/fire-effects-environment

Floods and storms after fires. (n.d.). Ανακτήθηκε από https://www.ses.vic.gov.au/documents/112015/136923/Floods+and+Storms+After+Fires+Guide.pdf/2834f34a-4bb1-4766-aa19-2735ad25688f

Flood After Fire Fact Sheet. (2012). Ανακτήθηκε από https://www.ready.gov/sites/default/files/Flood_After_Fire_Fact_Sheet.pdf

https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres

https://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esta/T1/030/10031.pdf

http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/pyrfot12.htm

https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon

ΛΗΜΜΑΤΑ

Γεωγραφικό Στίγμα. Σε Βικιπαίδεια: Η ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια. Ανακτήθηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/Γεωγραφικό_στίγμα

Πυρκαγιά. (2007). Σε Μείζον Ελληνικό Λεξικό : Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνώνυμων, αντιθέτων, αρκτικόλεξων, κύριων ονομάτων. (σ.63). Αθήνα :Τεγόπουλος–Φυτράκης.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.