[Εξώφυλλο]

Έκπλυση βαρέων μετάλλων από τις τέφρες των ελληνικών ατμοηλεκτρικών σταθμών = Leaching of heavy metals from the fly ashes produced by the power plants of Greece.

Δήμητρα Γ. Βογιατζή

Περίληψη


Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από τη καύση του γαιάνθρακα και ειδικότερα του λιγνίτη. Συνεπώς σε αυτό οφείλεται και η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ιπτάμενης τέφρας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις των ατμοηλεκτρικών σταθμών. Η ιπτάμενη τέφρα αποτελεί το στερεό υπόλειμμα καύσης του άνθρακα, το οποίο απομακρύνεται και απορρίπτεται στους χώρους απόθεσης. Η χημική σύσταση, η ορυκτολογία και τα χαρακτηριστικά των ιπτάμενων τεφρών διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, καθώς διαφέρει ο αρχικός λιγνίτης, αλλά και η τεχνολογία καύσης. Γενικά για την σαφή γνώση της συμπεριφοράς των ιπτάμενων τεφρών είναι απαραίτητη η ανασκόπηση των χαρακτηριστικών των γαιανθράκων και ακόμα περισσότερο των αποθεμάτων που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Οι ιπτάμενες τέφρες θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς, όμως περιέχουν συστατικά, όπως για παράδειγμα βαρέα μέταλλα, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία του ανθρώπου. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η μεταφορά των στοιχείων από την στερεή στην υγρή φάση, όταν η τέφρα έρθει σε επαφή με το νερό. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βιβλιογραφική έρευνα για το πως συμπεριφέρεται η ιπτάμενη τέφρα στο περιβάλλον και συγκεκριμένα των συστατικών των τεφρών και ειδικότερα των βαρέων μετάλλων, τα οποία εκπλένονται στους χώρους απόθεσης. Υπήρχε κατά το παρελθόν η πίστη ότι η ιπτάμενη τέφρα αποτελεί ένα παραπροϊόν που μπορεί να αξιοποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, όμως οι σύγχρονες αντιλήψεις θεωρούν ότι αποτελεί ένα μη αδρανές στερεό απόβλητο, που κάτω από κάποιες συνθήκες είναι δυνατόν να απελευθερωθούν συστατικά, τα οποία είναι επιβλαβή ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Approximately, a large proportion of total electric power production of Greece comes from coal combustion and particularly lignite’s combustion. As a result, a great amount of fly ash is being produced, which is one of the major environmental problems of the coal-fired power’s plants facilities. Fly ash is a coal combustion product and originates when the non-combustible, coal’s mineral components are distilled of the flue gas and captured by the electrostatic precipitator. This fine dust is being collected, pulled away and discarded at specific areas. However, the chemical composition, the mineralogical composition and the characteristics of the fly ash are being differed from different areas, as well as the initial lignite and the combustion technology. Generally, in order to understand fly ash’s behavior, it is necessary to review coal’s and lignite’s characteristics, even more coal’s reserves of Greece. Although fly ashes can be reemployed of other industries, they contain components, such as heavy metals, that are able to provoke serious environmental issues and health problems. The transportation of the continents from solid to liquid phase constitutes the leading problem, when fly ash gets in contact with water. The purpose of this bachelor thesis is a literature review of fly ash’s behavior to the environment and especially heavy metal’s behavior, which leach into specific deposit fields. Although in the past some researchers believed that fly ash is a byproduct that can be reused, recent data consider that fly ash is a solid waste, which can release continents under certain conditions and these continents can be toxic, even in low concentrations.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αλεξόπουλος, Δ., (2013). Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης ιπτάμενης τέφρας από Ελληνικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής, για την αντιμετώπιση της όξινης απορροής μεταλλείων θειούχων μεταλλευμάτων. Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βασιλόπουλος, Κ., (2008). Ανάπτυξη μεθοδολογίας παραγωγής βελτιωμένων υαλοκεραμικών με χρήση βιομηχανικών αποβλήτων. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βελιάνος, Κ., (2010). Μείωση της φυτοτοξικότητας Cu. Mn, Zn και άλλων βαρέων μετάλλων σε υλικά τελμάτων προερχόμενων από την επεξεργασία μεταλλευμάτων. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βούτα, Ν., (2018). Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας – ζεολιθικού τόφφου τύπου HEU (κλινοπτιλόλιθος – ευαλανδίτης). Μεταπτυχιακή Εργασία. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας Π.Μ.Σ.: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία με Κατεύθυνση Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον Α.Π.Θ.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γεωργακόπουλος, Α., Φιλιππίδης, Α., Fernàdez – Turiel, J.L., Κασώλη – Φουρναράκη, Α., Ιορδανίδης, Α., (2002). Λιθογενής και ανθρωπογενής προέλευση των ιχνοστοιχείων σε επιφανειακά εδάφη της λιγνιτοφόρου λεκάνης Αμυνταίου – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης. Πρακτικά από το 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Τόμος ΙΙ (03-06/10/2002). Θεσσαλονίκη.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2006). Θεματική Στρατηγική για την Προστασία του Εδάφους. Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2006). Πρόταση για Οδηγία Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Ζηλάκου, Σ., (2006). Εκτίμηση της κινητικότητας ιχνοστοιχείων από δείγματα λιγνίτη, ιπτάμενης τέφρας, τέφρας εστίας και αποθέσεων σε όξινο, ουδέτερο και βασικό περιβάλλον. Μεταπτυχιακή Εργασία. Τμήμα Γεωλογίας Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), (2001). Εδαφοχημική – Εδαφολογική Έρευνα Περιοχής Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου: Έρευνα του ΙΓΜΕ στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Αθήνα.

Ιορδανίδης, Α., Γεωργακόπουλος, Α., Φιλιππίδης, Α., Κασώλη-Φουρναράκη, Α., (2000). Γεωχημική μελέτη του λιγνιτικού κοιτάσματος Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας. (12-13/02/2000). (σελ.124-136). Κοζάνη, Ελλάδα.

Ίτσκος,, Σ.Γ., (2000). Ιπτάμενη τέφρα – Οι δύο όψεις – Βιομηχανικό απόβλητο ή παραπροϊόν. Εκδόσεις Γ. Τσαβδαρίδης. Πτολεμαΐδα.

Καβουρίδης, Κ.Β., (1997). Η αξιοποίηση του λιγνιτικού κοιτάσματος Πτολεμαΐδας. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές των λιγνιτωρυχείων του ΛΚΠ-Α με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Συνέδριο του ΤΕΕ με τίτλο : Λιγνίτης και στερεά καύσιμα της χώρας μας – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Τεχνικά Χρονικά. Αθήνα.

Καβουρίδης, Κ., και Γαλετάκης, Μ., (1996). Προσδιορισμός της ποιότητας του παραγόμενου λιγνίτη στην περιοχή Πτολεμαΐδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ορυκτός Πλούτος 98/1996.

Καραστεργίου, Α., (2009). Μελέτη της Συνεργατικής Υδροθερμικής Κατεργασίας Ιπτάμενης Τέφρας και Μεταλλουργικής Σκωρίας για την Παρασκευή Δομικών Υλικών. Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κολοβός, Χ.Ι., (2004). Τεχνολογία εκμετάλλευσης γαιανθράκων. Εκδόσεις ΙΩΝ. Αθήνα.

Κοντομηνά, Α., (2017). Αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Πτυχιακά Εργασία. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά.

Κουΐμτζής, Θ., Φυτιανός, Κ., Σαμαράς - Κωνσταντίνου, Κ., (1998). Χημεία Περιβάλλοντος. (σελ. 233-238, 245-252). Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη.

Κωστάκης, Γ., (1996). Σύσταση και τεχνολογικές χρήσεις των λιγνιτικών τεφρών των Α.Η.Σ. της ΔΕΗ της περιοχής της Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου. Τεχνική έκθεση του εργαστηρίου γενικής και τεχνικής ορυκτολογίας. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Μανουσάκης, Γ., (1999). Γενική και Ανόργανη Χημεία. Εκδόσεις Κυριακίδη Δέσποινα. Θεσσαλονίκη.

Ματζάρη, Χ., (2013). Ρύπανση υπόγειων υδροφορέων από αρσενικό – Τεχνικές αναγνώρισης, προστασίας και αποκατάστασης. Εφαρμογή στην περιοχή Άσπρου Ν. Κιλκίς. Διπλωματική Εργασία. Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μεγαδούκα, Δ., (2011). Προσδιορισμός και στατιστική επεξεργασία βιοδιαθέσιμων βαρέων μετάλλων σε επιβαρυμένα εδάφη της περιοχής Βάρης – Κορωπίου. Σύγκριση αποτελεσμάτων με αντίστοιχα άλλης περιοχής της Αττικής. Διπλωματική Εργασία. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μετεντζόγλου, Ε., (2009). Μελέτη της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με τη χρήση καλλιεργουμένων και αυτοφυών φυτών. Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παπαδόπουλος, Ν.Κ., (2010). Μοντέλα διακίνησης και εναπόθεσης στερεών σωματιδίων ιπτάμενης τέφρας στο περιβάλλον και συνακόλουθες ραδιολογικές επιπτώσεις στη λεκάνη της Μεγαλόπολης. Διδακτορική Διατριβή. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα.

Πατσιούρα, Α., (2004). Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων με χρήση ελληνικών λιγνιτών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Πεντάρη, Δ., (2002). Γεωχημεία των λιγνιτών των περιοχών Φλώρινας και Ελασσόνας με έμφαση στους ιχνορυπαντές. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Σακελλαριάδου, Φ., (2007). Ωκεανογραφία. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα.

Σαχανίδης, Χ., Γεωργακόπουλος, Α., Φιλιππίδης, Α. και Κασώλη – Φουρναράκη, Α., (2001). Περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία των μαργαΐκών ενστρώσεων της λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου. Δ. Μακεδονία. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας για το 9ο Διεθνές Συνέδριο. (Τομ. XXXIV). Αθήνα.

Σεραφείμ, Β., (2009). Μελέτη σταθεροποίησης βαρέων μετάλλων σε τέφρες λιγνιτών με επίδραση θειικού σιδήρου και ώρας. Διπλωματική Διατριβή. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Σιδερίδου, Ε.Δ., και Αχιλιάς Δ.Σ., και Μπικιάρης Δ.Ν., (2011). Καύσιμα Λιπαντικά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Θεσσαλονίκη.

Στιβανάκης, Β., (2003). Έρευνα και ανάπτυξη νέων δομικών υλικών από στερεά παραπροϊόντα λιγνιτικής καύσης ενεργειακού κέντρου Μεγαλόπολης. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στρατάκης, Α., (2014). Εκτίμηση της συμπεριφοράς τήξης των τεφρών των λιγνιτικών ατμοηλεκτρικών σταθμών της Βόρειας Ελλάδας με βάση την ορυκτολογική τους σύσταση. Διδακτορική Διατριβή. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τσιρίδης, Β., (2011). Μελέτη τοξικότητας ιπτάμενης τέφρας. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τσικρίτζης, Λ., (2002). Μελέτη της βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων σε φυτικούς οργανισμούς στη Δυτική Μακεδονία. Διδακτορική Διατριβή.

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τύπου, Γ., (1999). Επίδραση των βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων Cr, Ni, Co, Zn, Pb, Cu και Hg που απαντώνται στην ιπτάμενη τέφρα των λιγνιτών των Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου στα καλλιεργούμενα εδάφη της περιοχής. Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Υψηλάντη, Ο., (2012). Βαρέα μέταλλα σε υγρά απόβλητα. Η περίπτωση του υδραργύρου, του καδμίου και του μολύβδου. Πτυχιακή Εργασία. Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φαλέγκας, Σ., (2014). Διερεύνηση παραμέτρων που επιδρούν στη σύνθεση γεωπολυμερών από ιπτάμενη τέφρα Πτολεμαΐδας. Διπλωματική εργασία. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Φιλιππίδης, Α., και Κασώλη-Φουρναράκη, Α., και Γεωργακόπουλος, Α., (1997). Ορυκτολογία, Κύρια Στοιχεία και Ιχνοστοιχεία Ιπτάμενων Τεφρών των ΑΗΣ του

Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. Διημερίδα : Χρήση της Ιπτάμενης Τέφρας στις Κατασκευές. (3-4/10/1997). Πρακτικά. (Τόμος Β, 159-168). Κοζάνη.

Φτίκος, Χ., Τσίμας, Σ., Μαρσέλος, Ν., Κάλος, Γ., Μπατζιάς, Φ., Ιορδάνης, Π., (1985). Μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών.

Φυτιανός, Θ., και Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ., (2009). Χημεία Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Alloway,B.J., (1995). Heavy Metals in Soils. Editions Blackie Academic and Professional. London.

Baba, A., Kaya, A., (2004). Leaching characteristics of solid wastes from thermal power plants of western Turkey and comparison of toxicity methodologies. Journal of environmental Management 73, (199-207).

Beliles, R.P., (1975). Metals In L : Toxicology – The Basic Science of Poisons. L.J. Casarett and J. Doull (eds.), Macmillan. (p. 454-502). New York.

Coates, D., (1987). The facts on file Dictionary of Geology and Geophysics. Editions Facts on File Publications. New York.

Davison, R.L., Natusch, D.F.S., Wallace, J.R., and Evans, Jr C.A., (1974). Trace elements in fly ash dependence of concentration on particle size. Environmental Science and Technology 8, (1107-1113).

Demir, I., Hughes, R.E., and DeMaris, P.J., (2001). Formation and use of coal combustion residues from three types power plants burning Illinois coals. Fuel 80, 1659-1673.

Dusing, D.C., Bishop, P.L., and Keener, T.C., (1992). Effect of redox potential on leaching from stabilized / solidified waste materials. J. Air Waste Manage. Assoc. 42, 56-62.

Fӓllman, A.M., and Aurell, B., (1996). Leaching tests for environmental assessment of inorganic substances in wastes. The Science of the Total Environment. 178. (71-84). Sweden.

Fergusson, J.E., (1990). The heavy elements: chemistry, environmental impact and health effects. Pergamon Press, Oxford, England, (p.614).

Filippidis, A., Georgakopoulos, A., Kassoli-Fournaraki, A., (1992). Mineralogical components from ashing at 600⁰C to 1000⁰C of the Ptolemais lignite, Greece. 29th

International Geological Congress. (24/08-03/09/1992). Trends in Mineralogy, 1. (295-300). Kyoto. Japan.

Filippidis, A., Georgakopoulos, A., Kassoli-Fournaraki, A., Blondin, J., and Fernandez-Turiel, J.L., (1997). The sulfocalsic coal fly ashes of Ptolemais (Macedonia, Greece) and Gardanne (Provence, France). Coal Fly Ash, European Sem. Marseilles. Proceedings. (pp. 149-158).

Finkelman, R.B., (1981). Modes of occurrence of trace elements in coal. US Geol. Surv. Open-file Rep. 81-99, 312.

Finkelman, R.B., (1994). Modes of occurrence of potential hazardous elements in coal : level of confidence. Fuel Processing Technology. 32. (p.21-34).

Finkelman, R.B., (1995). Modes of occurrence of environmentally sensitive trace elements in coal. In : Swaine D.J. & Goodarzi F. (Eds) Environmental aspects of trace elements in coal. Kluwer. Netherlands. (p.313).

Forstner, U., and Wittman, G.T., (1983). Metal Pollution in the Aquatic Environment. 2nd Edition. Springer. New York.

Foscolos, A.E., Goodarzi, F, Koukouzas, C.N., Xatziyannis, G, (1989). Reconnaissance study of mineral matter and trace elements in Greek lignites.

Gamaletsos, P., Godelitsas, A., Dotsika, E., Tzamos, E., Gӧttlicher, J., and Filippidis, A., (2013). Geological sources of As in the Environment of Greece : A Review.

Threats of the quality of Groundwater Resources. (pp 77-113).

Georgakopoulos. A., Filippidis, A., and Kassoli-Fournaraki, A., (1994). Morphology and trace element contents of the fly ash from Main and Northern lignite fields, Ptolemais, Greece. Fuel 1994. Volume 73. Number 11. (1802-1804).

Georgakopoulos, A., Filippidis, A., Fernandez-Turiel J.L., Llorens, J.F., Kassoli-Fournaraki, A., Querol, X., and Lopez-Soler, A., (1995). Trace element contents of the Lava xylite and Ptolemais lignite deposits, Macedonia County, Greece. Coal Science 24. (163-166).

Georgakopoulos, A., Filippidis, A., Kassoli-Fournaraki, A., Iordanidis, A., Fernandez-Turiel, J.L., Llorens, J.F., and Gimeno, D., (2002a). Environmental important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece. Energy Sources, 24 : 83-91.

Georgakopoulos, A., Filippidis, A., Kassoli-Fournaraki, A., Fernandez-Turiel, J.L., Llorens, J.F., and Mousty, F., (2002b). Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station. Northern Greece. Energy Sources 24, 103-113.

Gentzis, T., Goodarzi, F., Koukouzas, C.N., Foscolos, A.E., (1996). Petrology, mineralogy and geochemistry of lignites from Crete, Greece, Int. J. Coal Geol.

Gentzis, T., Goodarzi, F., Foscolos, A.E., (1997). Geochemistry and mineralogy of Greek lignites from the Ioannina basin. Energy Sources 23.

Goodarzi, F., (1987a). Concentration of elements in lacustrine coals from Zone A Hat Creek Deposit No.1, British Columbia, Canada. Int. J. Coal Geol., 8.

Goodarzi, F., (1987b). Element concentrations in Canadian coals, 2. Byron Creek koliers. British Columbia. Fuel, 66.

Hansen, Y., Notten. P.J., and Petrie, J.G., (2002). The environmental impact of ash management in coal-based power generation. Applied Geochemistry.

Holiday, R., Hodgson, D.R., Townsend, W.N., and Wood, J.W., (1958). Plant growth on ‘fly ash’ Nature. v. 181, p. 1079-1080.

Huggins, F.E., Shah, N., Zhao, J., and Huffman, G.P., (1993). Nondestructive determination of trace element speciation in coal ash by XAFS spectrometry. Energy and Fuels, v. 7, p. 482-489.

ICRCL – Indepartmental Committee for the Redevelopment of Contaminated Land, (2001). Guidance Note 59/83, 2nd ed.

Iordanidis, A., Georgakopoulos, A., Filippidis, A., and Kassoli-Fournaraki, A., (2001). A correlation study of trace elements in lignite and fly ash generated in a power station, Inter. J. Environ. Anal. Chem. 79(2), 133-141.

Ivanov, I.D., and Licari, L., and Bertolloni, R., (2004). Health and the Environment in the WHO European Region : Situation and Policy at the Beginning of the 21st Century. (WHO: World Health Organization, http://www.euro.who.int/en/home).

Iyer, R.S., and Scott, J.A., (2001). Power station fly ash – a review of value-added utilization outside of the construction industry. Resources, Conversation and Recycling.

Iyer, R., (2002). The surface chemistry of leaching coal fly ash. Journal of Hazardous Materials. Journal of Hazardous Materials. (321-329).

Kabata-Pendias, A., and Pendias, H., (1992). Trace Elements in Solis and Plants. CRC Press, Boca Raton, Florida. USA.

Kabata-Pendias, A., and Sadurski, W., (2004). Trace elements and compounds in soil. In : Merian E., Anke M., Ihnat M., Stoepppler M. Elements and their compounds in the environment. Wiley-VCH. Weinheim, 2nd edition., pp.79-99.

Kabata-Pendias, A., and Mukherjee, A.B., (2007). Trace elements from soil to human. Springer, Berlin. (pp.550).

Kazakis N., KANTIRANIS N., Kalaitzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Tsourlos P., Zouboulis A., and Filippidis A., (2017). Origin of hexa-valent chromium in ground waters: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece. Science of the Total Environment, 593–594: 552–566.

Kazakis Ν., Kantiranis Ν., Kalaitzidou Κ., Kaprara Ε., Mitrakas Μ., Frei R., Vargemezis G., Vogiatzis D., Zouboulis A., and Filippidis A., (2018). Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece). Environmental Pollution 235 (2018) 632-641.

Kolovos, N., Georgakopoulos, A., Filippidis, A., and Kavouridis, C., (2002). Environmental Effects of Lignite and Intermediate Steriles Coexcavation in the Southern

Lignite Field Mine of Ptolemais, Northern Greece. Energy Sources, 24 : 561-573.

Kosson, D.S., Van der Sloot, H.A., Sanchez, F., and Garrabrants, A.C., (2002). An integrated framework for evaluating leaching in waste management and utilization of secondary materials. Environmental Engineering Science 19 (3). 159-204.

Kostakis, G., (2009). Characterization of the fly ashes from the lignite burning power plants of northern Greece based on their quantitative mineralogical composition. Journal of Hazardous Materials 166. 953-961.

Li, M.S., and Luo, Y.P., and Su, Z.Y., (2007). Heavy metal concentration in soils and plant accumulation in a restored manganese mineland in Guangxi, South China. Environmental Pollution. 147:168-175.

Meij, R., Kooij, J., van der, Sluys, J.L.G., van der, Siepman, F.G.C, and Sloot, H.A., van der, (1983). The emission of the fly ash and trace species from pulverized coal fired utility boilers. Proc. VI World Cong. Air. Qual., part IV, 317-324.

Meij, R., Kooij, J., van der, Sluys, J.L.G., van der, Siepman, F.G.C, and Sloot, H.A., van der, (1984). Characteristics of emitted fly ash and trace elements from utility boilers fired with pulverized coal. KEMA, Sci. Tech. Rep. 2(1), 1-8.

Moreno, N., Querol, X., Andres, J.M., Stanton, K., Towler, M., Nugteren, H., Janssen-Jurkovicova, M., and Jones, R., (2005). Physico-chemical characteristics of European pulverized coal combustion fly ashes. Fuel 84, 1351-1363.

Moutsatsou, A., Itskos, G., Vounatsos, P., Koukouzas, N., and Vasilatos, C., (2010). Microstructural characterization of PM-Al and PM-Al/Si composites reinforced with lignite fly ash. Materials Science & Engineering. Vol. 527. p. 4788-4795.

Nieboer and Richardson, D.H.S., (1980). The replacement of the nondescript term heavy metals by a biologically and chemically significant classification of metal ions. Environ. Pollut. Ser B, 1:3-10.

Nriagu, J.O., (1990). Global metal pollution : poisoning the biosphere? Environment, vol.32.

Querol, X., Fernhndez – Turie, J.L., and Lopez – Soler, A., (1995). Trace elements in coal and their behavior during combustion in a large power station. Fuel 74, 331-343.

Sachanidis, Ch., Georgakopoulos, A., Filippidis, A., Kassoli-Fournaraki, A., Iordanidis, A., Kantiranis, A., (2000). Environmental aspects of trace elements in Ptolemais – Amynteon lignites, Northern Greece. Environmental Pollution, Proceedings of the 5th International Conference, Thessaloniki, 533-540.

Sakorafa, V., Michailidis, K., Burragato, F., (1996). Mineralogy , geochemistry and physical properties of fly ash from the Megalopolis lignite fields, Peloponnese,

Southern Greece. Fuel 25.

Skordas, G, Grammelis, P., Kakaras, E., Karangelos, D., Anagnostakis, M., and Hinis, E., (2007). Quality characteristics of Greek fly ashes and potential uses. Fuel Processing Technology.

Swaine, D.J., (1982). The importance of trace elements in Australian coals. Ert Energy News J., 4(3), 18-22.

Swaine, D.J., and Goodarzi, F., (1995). Environmental Aspects of Trace Elements in Coal. 221-262.

UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, effects and risks of ionizing radiation. (1988). Report to the General

Assembly with Annexes, New York, 1988.

Vaajasaari, K., (2005). Leaching and ecotoxicity tests as methods for classification and assessment of environmental hazard of solid wastes. Ph.D. thesis, Tampere University of Technology, Tampere, Finland.

Vaagasaari, K., (2005). Leaching and ecotoxicity tests as methods for classification and assessment of environmental hazard of solid wastes. Ph.D. thesis, Tampere University of Melbourne, Australia.

Van der Sloot, H.A., (1991). Systematic leaching behavior of trace elements from construction materials and waste materials. In J.J.J.R. Goumans, H.A. van der

Sloot and ThG. Aalbers (eds), ‘’Waste Materials in Construction.’’ Elsevier, Amsterdam, pp. 19-36.

Van der Sloot, H.A., (1996). Developments in evaluating environmental impact from utilization of bulk inert wastes using laboratory leaching tests and field verification. Waste management 16 (1-3), 65-81.

Vassilev, S.V., and Vassileva, C.G., (1996). Mineralogy of combustion wastes from coal-fired power stations. Fuel Processing Technology 47, 260-280.

Vassilev, S.V., Menendez, R., Alvarez, D., Diaz-Somoano, M., and Martinez-Tarazona, M.R., (2003). Phase-mineral and chemical composition of coal fly ashes as a basis for their multicomponent utilization. 1. Characterization of feed coals and fly ashes. Fuel 82, 1793-1811.

Vassilev, V., and Vassileva, C.G., (2007). A new approach for the classification of coal fly ashes based on their origin, composition, properties and behavior. Fuel 86, 1490-1512.

Volesky, B., (1990). Biosorption of heavy metals. CRC Press.

Walia, A., and Mehra, N.K., (1998). A seasonal assessment of the impact of coal fly ash disposal on the river Yamuna, Delhi. Water, Air and Soil Pollution.

Wang, D., and Sweigard, R.J., (1996). Characterization of fly ash and bottom ash from a coal-fired power plant. International Journal of Mining, Reclamation and Environment. Fuel.

Wood, J.M., (1974). Biological Cycles for Toxic Elements in the Environment. Science, 183 : 1049-1052.

World Health Organization, (1998). International Programme on chemical safety. Environmental health criteria, 61.

Xu, M., Yan, R., Zheng, C., Qiao, Y., Han, J., and Sheng, C., (2003). Status of trace element emission in a coal combustion process : a review. Fuel Processing Technology 85, 215-237.

Zayed, A., Lytle, C.M., Qian, J.H., and Terry, N., (1998). Chromium accumulation, translocation and chemical speciation in vegetable crops. Planta, 206 : 293-299.

Zubovic, P., (1996a). Physicochemical properties of certain minor elements as controlling factors in their distribution in coal. In Coal Science (ed. R. Gould), Am. Chem. Soc. Washington DC.

Zubovic P., (1996b)., Minor element distribution in coal samples in the interior coal province. In Coal Science (ed. R. Gould), Am. Chem. Soc., Washington DC.

Διαδικτυακές πηγές

Εγκέφαλος, Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής – Δημητριάδης, Ε.Α., Τοξικά βαρέα μέταλλα και η ειδική επίδρασή τους στα διάφορα είδη της άνοιας. (25/01/2019). Ανακτήθηκε από : http://www.encephalos.gr/full/45-3-03g.htm

EPA – United States Environmental Protection Agency, TENORM : Coal Combustion Residuals. (22/09/2018). Ανακτήθηκε από :

https://www.epa.gov/radiation/tenorm-coal-combustion-residuals

Kentucky Geological Survey, University of Kentucky. (05/06/2018). Ανακτήθηκε από : http://www.uky.edu/KGS/coal/

LENNTECH – Water Treatment. (28/01/2019). Ανακτήθηκε από :

https://www.lenntech.com/

https://www.lenntech.com/periodic/elements/zn.htm

https://www.lenntech.com/periodic/elements/hg.htm https://www.lenntech.com/periodic/elements/ni.htm

https://www.lenntech.com/periodic/elements/se.htm https://www.lenntech.com/periodic/elements/b.htm

https://www.lenntech.com/periodic/elements/mo.htm

RMRC – Recycled Materials Resource Center. ( 20/08/2018). Ανακτήθηκε από : http://rmrc.wisc.edu/coal-fly-ash/

Tsiridis, V., Samaras, P., Kungolos, A., Sakellaropoulos, G.P., 2005. Characterization of solid wastes by application of physicochemical and ecotoxicological analyses.

(20/04/2019). Ανακτήθηκε από :

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_tsiridis.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.