[Εξώφυλλο]

Δημιουργία βάσης δεδομένων ισοτοπικών αναλύσεων μολύβδου από ελληνικά κοιτάσματα = A data-base of Pb isotopes from ore mineralizations in Greece.

Μάριος-Αντώνιος Δ. Κουσινόβαλης

Περίληψη


Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση, η ταξινόμηση και η ερμηνεία των δεδομένων που προέκυψαν από παλαιότερες αναλύσεις ισοτόπων μολύβδου (Pb) σε ελληνικά κοιτάσματα. Τέτοια κοιτάσματα βρέθηκαν σε όλη την έκταση του ελληνικού χώρου καθώς και σε περιοχές του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου όπως η Μικρά Ασία. Η δομή της διπλωματικής αυτής είναι τέτοια ώστε να ξεκινάει από τα σημαντικότερα κοιτάσματα και ολοκληρώνεται με τα δευτερεύοντα. Στο τέλος υπάρχει μια μικρή σύνοψη των δεδομένων καθώς και συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη τους.

The purpose of this diploma thesis is to present, classify, and interpret the data derived from previous analyses of lead isotopes in Greek ore deposits. Such deposits are found throughout the Greek territory as well as in areas with the Ancient Greek civilization e.g. Asia Minor. This diploma thesis describes in the beginning the most important deposits, which are presented in details, and then depicts the less significant mineralizations. In the end, there is a small summary of the data as well as the conclusions drawn from their study.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Asderaki-Tzoumerkioti, E., Rehren, T., Skafida, E., Vaxevanopoulos, M., &Connolly, P. J. (2017). Kastro Palaia settlement, Volos, Greece: a diachronical technological approach to bronze metalwork. STAR: Science & Technology of Archaeological Research, 3(2), 179-193.

Chalkias, S. & Vavelidis, M. (1989): Interpretation of lead-isotope data from Greek Pb-Zn deposits, based on an empirical two stage model. Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXIII/2, 177-193.

Chalkias, S., Vavelidis, M., Schmitt - Strecker, S. & Begemann, F. (1988): Geologische Interpretation der Blei-Isotopenverhaeltnisse von Erzen der Insel Thasos und der Agaeis. Anschnitt, Bh. 6, 59-74.

Chalkias, S., & Vavelidis, M. (1998). Interpretation of lead-isotope data from Greek Pb-Zn deposits, based on an empirical two-stage model. Bulletin of Geological Society of Greece, 23, 177-193.

Fornadel A.P., Spry P.G., Melfos V., Vavelidis M., Voudouris P. (2011). Is the Palea Kavala Bi-Te-Pb-Sb±Au district, northeastern Greece, an intrusion-related system? Ore Geology Reviews, 39, 119-133.

Gentner, W., Müller, O., Wagner, G. A., & Gale, N. H. (1978). Silver sources of archaic Greek coinage. Naturwissenschaften, 65(6), 273-284.

McGeehan‐Liritzis, V., & Gale, N. H. (1988). Chemical and lead isotope analyses of Greek Late Neolithic and Early Bronze Age metals. Archaeometry, 30(2), 199-225.

Pernicka, E., & Wagner, G. A. (1982). Lead, silver and gold in ancient Greece. In Pact (Vol. 7, No. 2, pp. 419-425).

Stos‐Gale, Z. A., Gale, N. H., & Annetts, N. (1996). Lead isotope data from the Isotrace Laboratory, Oxford: archaeometry data base 3, ores from the Aegean, part 1. Archaeometry, 38(2), 381-390.

Vavelidis M., Christofides G., Melfos V. (1996a). The Au-Ag-bearing mineralization and placer gold of Palea Kavala (Macedonia, N. Greece). In: Terranes of Serbia. The Formation of the Geologic Framework of Serbia and the Adjacent Regions. Eds: Knezevic & Krstic, 311-316.

Vavelidis M., Gialoglou G., Melfos V., Wagner G.Α. (1996b). Goldgrube in Palaea Kavala/Griechenland: Entdeckung von Skaptehyle? Erzmetall: The World of Metallurgy, 49, 547-554.

Vavelidis M., Melfos V., Eleftheriadis G. (1997). Mineralogy and micro thermometric investigations in the Au-bearing sulphide mineralization of Palea Kavala (Macedonia, Greece). In: Mineral Deposits: Research and Exploration Where do They Meet? Εd: Papunen, 343-346.

Vavelidis, M. (1996). Gold-bearing quartz veins and placer gold on Sifnos island, Aegean Sea, Greece. In: Mineral Deposits (ed: Papunen). 335-338.

Wagner, G. A., & Weisgeber, G. (1985). Silber, Blei und Gold auf Sifnos (Der Anschnitt, Beiheft 3). Bochum: Deutsches Bergbau-Museum.

Βαβελίδης Μ., Γιαλόγλου Γ., Wagner G.A., Μέλφος Β. (1996). Σκαπτή Ύλη: Ένα αρχαίο μεταλλείο χρυσού στην τοποθεσία Μάνδρα Καρή, Παλιάς Καβάλας. Αρχαιομετρικές και Αρχαιολογικές Έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη. Θεσσαλονίκη 1993. 23-35.

Βαβελίδης Μ., Χριστοφίδης Γ., Μέλφος Β. (1997). Αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Καβάλας-Φιλίππων. «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία». Θεσσαλονίκη. 95-101.

Βαξεβανόπουλος, Μ. (2017). Καταγραφή και μελέτη αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Α. Μακεδονία (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας).

Κoukouli-Chrisanthaki, Ch., Weisgerber, G., Gialoglou, G. & Vavelidis, M. (1988): Praehistorischer - und juenger Bergbau auf Eisenpigmente auf Thasos. Anschnitt, Bh. 6, 241-244.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.