[Εξώφυλλο]

Δομή των κοινοτήτων του φυτοπλαγκτού σε εύτροφες ελληνικές λίμνες = Phytoplankton community structure in eutrophic greek lakes.

Φίλιππος Γεωργούλης

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα είδη φυτοπλαγκτού σε 7 εύτροφες ρηχές ελληνικές λίμνες με τη χρήση δεικτών συσχέτισης και δικτύων απεικόνισης συνδέσεων-αλληλεπιδράσεων των οργανισμών. Στις λίμνες που εξετάστηκαν η χρήση δικτύων έδειξε ποια είδη συνυπάρχουν και πως επηρεάζονται μεταξύ τους αρνητικά ή θετικά. Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα σύνθεσης-παρουσίας ειδών και ταξινομικών/ λειτουργικών ομάδων φυτοπλαγκτού καθώς και βιομάζας από κάθε λίμνη. Παρατηρήθηκαν διαφορές στη δομή των δικτύων συσχέτισης τόσο ανάμεσα στις λίμνες όσο και στην ίδια λίμνη με τη χρήση διαφορετικών δεικτών και κριτηρίων συσχέτισης.

In the present study we investigated the relationships and interactions between phytoplankton species in 7 shallow eutrophic Greek lakes using correlation indices and linkage-interaction imaging networks of organisms. In the studied lakes the use of networks showed which species co-exist and how they are negatively or positively influenced by each other. Original composition data on species level and on taxonomic / functional level as well as biomass data from each lake were used. Differences in the structure of the networks between the lakes and within the same lake were observed using different correlation indices and criteria.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.