[Εξώφυλλο]

Μία Συγκριτική Μελέτη των Θεωρητικών Κατανομών Ακραίων Τιμών της Θερμοκρασίας του Αέρα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα = A comparative study on extreme value air temperature theoretical distributions in North – Central Greece

Μαντιάνα Ν. Τοπούζη

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μία μελέτη των ακραίων τιμών της θερμοκρασίας του αέρα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν οι ημερήσιες τιμές της μέσης, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας αντίστοιχα επτά σταθμών- κόμβων για τη χρονική περίοδο 1955-2003. Στο πρώτο μέρος της εργασίας προσδιορίστηκαν οι ακραίες τιμές των χρονοσειρών και επιλέχθηκαν οι βέλτιστες θεωρητικές κατανομές των ακραίων τιμών των θερμοκρασιών με τη βοήθεια των ελέγχων καλής προσαρμογής Kolmogorov- Smirnov test, Anderson-Darling test και Chi-Squared test. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι θεωρητικές κατανομές των ακραίων τιμών οι οποίες προσεγγίζουν στο βέλτιστο βαθμό τις ετήσιες και εποχιακές κατανομές των ακραίων τιμών της θερμοκρασίας του αέρα στο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών των επτά πόλεων.Τέλος, οι θεωρητικές κατανομές που προέκυψαν  συγκρίνονται μεταξύ τους και πραγματοποιείται μία εκτίμηση των πολύ ακραίων τιμών των θερμοκρασιών για διάφορες περιόδους επανάληψης, καθώς επίσης και εκτίμηση των περιόδων επανάληψης των εντονότερων ακραίων ημερήσιων τιμών της θερμοκρασίας της μελετώμενης περιόδου.

In the present thesis a study was carried out of the extreme values of air temperature in the North and Central Greece. Average, maximum and minimum daily values were used temperature corresponding to seven cities for the period 1955-2003. In the first part of the work the extreme values of time series were determined and the optimal theoretical distributions of temperature extremes were selected with the help of Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling adaptation checks and Chi-Squared. Then the theoretical distributions of the extremes were created values that best approximate the annual and seasonal distributions of air temperature extremes in the meteorological station network of the seven cities.Finally, the resulting theoretical distributions are intertwined and are realized an estimate of the extreme temperature values for various recurrence periods, as well as estimation of the repetition periods of the most extreme extremes daily values of the temperature of the period considered.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.