[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση Σχέσεων Λεκτικής Επιθετικότητας και Έλξης σε Στελέχη Εταιρίας μέσω Ανάλυσης Δικτύων = Exploring relations of verbal aggressiveness and attraction through social network analysis - using business managers as an illustration.

Βασιλική Πέτκου

Περίληψη


Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των σχέσεων λεκτικής επιθετικότητας, έλξης και των συνακόλουθων ανεπίσημων δομών που ανακύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών μιας επιχείρησης. Εξετάστηκε η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των δομών αυτών καθώς και ενδεχόμενων μη δικτυακών (προσωπικών) παραγόντων (λχ φύλο, κοινωνιο-οικονομική κατάσταση, επίσημη θέση στην εταιρία κλπ) που τις επηρεάζουν. Επιδιώχθηκε η λήψη δικτυακού δείγματος σε μία εταιρία αποτελούμενη από 48 κόμβους, οι οποίοι ρωτήθηκαν με τη χρήση ήδη δοκιμασμένων τυποποιημένων ερωτηματολογίων, για τις σχέσεις λεκτικής επίθεσης και έλξης μεταξύ τους. Για την ερμηνεία των ποσοτικών αποτελεσμάτων έγιναν διερευνητικές συνεντεύξεις. Έγινε υπολογισμός δικτυακών μεταβλητών με κατάλληλο λογισμικό, οι οποίες κατόπιν συσχετίστηκαν με λογισμικό συμβατικής στατιστικής τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις μη δικτυακές μεταβλητές, ώστε να ανιχνευθούν ενδεχόμενες σχέσεις. Η ύπαρξη λεκτικής επιθετικότητας εντοπίστηκε στο παρόν δείγμα με βάση τα αποτελέσματα της υπάρχουσας μελέτης. Η θέση στην εταιρία και διάφορα άλλα ατομικά χαρακτηριστικά φάνηκε να σχετίζονται με την άσκηση λεκτικής επίθεσης ή την στοχοποίηση. Με βάση τις τάσεις συμπεριφοράς στους υπό εξέταση παράγοντες, έγινε προσπάθεια εύρεσης διαφόρων κατηγοριών-τυπολογιών στις οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν οι εργαζόμενοι.

The purpose of this research is the exploring of the relations of verbal  aggressiveness ,interpersonal attraction and the subsequent unofficial structures that arise from the relationships among the executives of a business. The potential interaction between these structures as well as the potential non-network (personal) factors (for instance sex,social – economical situation ,official position in the firm etc) that affect them was examined . The receipt of network sample from a firm consisted of 48 nodes was pursued. With the use of already standardized questionnairies the persons were asked about the relations of verbal aggression and attraction between them. Exploratory interviews took place in order to interpret the quantitative results .Using suitable software ,the network variables were estimated and they were linked to conventional statistic software, so that potential relations are traced. The existence of verbal aggressiveness was identified in the present sample based on the results of this study. The position in the firm and different other personal features appear to be related to the verbal aggressiveness and its targeting .There has been an effort to find different types into which the employees could be integrated based on the behavior tendency of the under examination factors.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.