[Εξώφυλλο]

Ορυκτολογική, ισοτοπική μελέτη και μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων σε φλεβικές διεισδύσεις των ηφαιστειακών πετρωμάτων της περιοχής Κορνοφωλιάς, Έβρου = Mineralogical, isotopic and fluid inclusion study of veins intruding the volcanic rocks of the Κornofolia area, Εvros.

Φωτεινή Νεκτάριος Αραβάνη

Περίληψη


Τα ηφαιστειακά πετρώματα της περιοχής Κορνοφωλιά, Έβρου, φιλοξενούν μεγάλο αριθμό φλεβικών διεισδύσεων επιθερμικού τύπου. Τα πετρώματα ξενιστές αποτελούνται από Ολιγοκαινικούς ασβεσταλκαλικούς ανδεσίτες. Οι ανδεσίτες σχηματίζουν υδροθερμικά λατυποπαγή και παρουσιάζουν υδροθερμικές εξαλλοιώσεις. Οι φλεβικές διεισδύσεις αποτελούνται κυρίως από χαλαζία, χαλκηδόνιο και τρεις τύπους οπάλιου (λευκό, διάφανο και πράσινο). Εκτός από αυτά στις φλέβες υπάρχει ακόμη ασβεστίτης και ζεόλιθοι ενώ στην ίδια περιοχή έχουν βρεθεί και φλέβες που περιέχουν αμέθυστο. Ο διάφανος οπάλιος χαρακτηρίζεται ως πολύτιμος εξαιτίας του ιριδισμού που παρουσιάζει (play of color). Με την μέθοδο  FTIR καθώς και με την μέθοδο XRD διαπιστώθηκε ότι ο λευκός και ο διάφανος οπάλιος παρουσιάζουν μεγαλύτερη κρυσταλλικότητα ενώ ο πράσινος εμφανίζεται περισσότερο άμορφος. Ως ορυκτά εξαλλοίωσης στον ανδεσίτη εμφανίζονται ο σελαδονίτης, ζεόλιθοι (μορντενίτης και κλινοπτιλόλιθος), χλωρίτης, και αργιλικά ορυκτά: μοντμοριλλονίτης και νοντρονίτης όπως αναγνωρίστηκαν από τις αναλύσεις XRD και SWIR. Οι εξαλλοιώσεις που εντοπίζονται χαρακτηρίζονται ως αργιλική στα όρια με την προπυλιτική και το σύστημα χαρακτηρίζεται ως επιθερμικό χαμηλής θείωσης. Τα υδροθερμικά διαλύματα αποτελούνται από μίξη μαγματικού με μετεωρικό ή/και θαλάσσιο νερό. Οι αλατότητες των διαλυμάτων, όπως προκύπτουν από τα ρευστά εγκλείσματα, κυμαίνονται από 0,9 έως 4,5 wt % NaCl  και η θερμοκρασία ομογενοποίησης μεταξύ 121-175 °C. Δυτικά στον ανδεσίτη εμφανίζονται κυρίως αργιλικά ορυκτά ως ορυκτά εξαλλοίωσης, ενώ ανατολικά εμφανίζονται και ζεόλιθοι ενώ ο ανδεσίτης είναι πυριτιωμένος. Η διαφοροποίηση στον τύπο των ορυκτών εξαλλοίωσης έμμεσα αντικατοπτρίζει διαφορά στο βάθος της θαλάσσιας λεκάνης με το δυτικό μέρος να είναι ρηχότερο από το ανατολικό. Οι φλεβικές διεισδύσεις της περιοχής σχετίζονται με τα οξινότερα από τα ηφαιστειακά πετρώματα και  φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τα βασικά-υπερβασικά πετρώματα της ευρύτερης περιοχής καθώς και από τα ιζήματα της λεκάνης στην οποία βρέθηκαν τα ηφαιστειακά πετρώματα.

The volcanic rocks of Kornofolia area, Evros, host a number of epithermal-type veins. The host rocks are Oligocene calc-alkaline andesites. The andesites form hydrothermal breccias and show hydrothermal alteration. The veins comprise mainly silica polymorphs such as quartz, chalcedony and three types of opal (milky white, transparent and green). Apart from the silica polymorphs, the veins are accompanied
by calcite and zeolites while amethyst veins have also been found in the same area. Transparent opal displays play of color therefore is characterized as precious. Using FTIR and XRD analyses, transparent and  white opals are characterized as opal-C and green opal is characterized as opal-CT. Celadonite, zeolites (mordenite and clinoptilolite), chlorite and argillic minerals (montmorillonite and nontronite) were found by XRD and SWIR analyses to be the alteration minerals of the andesite. Those alteration zones are characterized as intermediate argillic to propylitic and the system as low sulphidation epithermal. The hydrothermal solutions that formed the veins consist of a mixture of magmatic with meteoric and/or sea water. The salinities of the solutions, calculated by the fluid inclusions, range from 0.9 to 4.5 wt % NaCl and the homogenization temperature between 121-175°C. At the western part of the andesite the alteration minerals are mainly the argillic minerals. At the eastern part of the andesite apart from the argillic minerals there have also been found zeolites and the andesite is more silicified. The differentiation on the type of alteration minerals indirectly reflects a difference at the depth of the sea basin where the western part mast have been deeper and the eastern part shallower. The veins that intrude the andesite are related with the more acidic volcanic rocks. Furthermore, the veins have been affected by the mafic-ultramaffic rocks of the broader area as well as, by the sediments of the basin where the volcanic rocks were found.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adamo I., Ghisoli C. & Caucia F. (2010). A contribution to the study of FTIR spectra of opals. N. Jb. Miner. Abh. 187/1, 63-68.

Arikas, K & Voudouris, P. (1998). Hydrothermal alterations and mineralizations of magmatic rocks in the southeastern Rhodope massif. In: Tertiary magmatism of the Rhodopian region. Eds. Christofides, G., Marchev, P. & Serri, G. Acta Vulcanologica, 10(2), 353-365.

Audétat, A.; Günther, D. 1999 Mobility and H2O loss from fluid inclusions in natural quartz crystals. Contrib. Mineral. Petrol., 137, 1–14.Best, M. G. (2013). Igneous and metamorphic petrology. John Wiley & Sons.

Bocnev, E. (1946). On the tectonic lineaments of the Balkan peninsula. Sofia, Geology of the Balkan peninsula, 4, part I, 13-27

Bodnar, R.J. 2003; Introduction to fluid inclusions. In Fluid Inclusions: Analysis and Interpretation; Samson, I.M., Anderson, A.J., Marshall, D.D., Eds.; SEPM Short Course; Society for Sedimentary Geology: Broken Arrow, OK, USA, Volume 32, pp. 1–8.

Bodnar, R.J., 1993. Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochim. Cosmochim. Acta 57, 683–684.

Bodnar, R.J.; Reynolds, T.J.; Kuehn, C.A. 1985, Fluid-Inclusion systematics in epithermal systems. Rev. Econ. Geol. 2, 73–97.

Bonev, N. (2006). Cenozoic tectonic evolution of the eastern Rhodope massif (Bulgaria): Basement structure and kinematics of syn- to postcollisional extensional deformation. Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean, Geological Society of America, Special Paper 409, 211-221

Bonev, N., Magganas, A. & Klain, L. (2010). Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope belt, Bulgaria-Greece. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (ΑΠΘ), 100, 157-164.

Bonev, N., & Stampfli, G. (2011). Alpine tectonic evolution of a Jurassic subduction-accretionary complex: Deformation, kinematics and 40Ar/39Ar age constraints on the Mesozoic low-grade schists of the Circum-Rhodope Belt in the eastern Rhodope-Thrace region, Bulgaria-Greece. Journal of Geodynamics, 52(2), 143-167.

Boyanov, I., Mavroudchiev, B., & Vaptsarov, I. (1963). On the structural and formational peculiarities of part of the Eastern Rhodopes. Bull. Geol. Inst, 12, 125-186.

Boyanov, I., & Trifonova (1978). New data on the age of the Phyllitoid complex from the eastern Rhodope. Bull. Geol. Inst. Bulgarian Ac. Sci., 12, 125-178.

Brunn, J. (1956). Contribution a L’ étude géologique du Pinde serpentrional et D’ une partie de la Macedoine Occidentale. Ann. Geol. Pays Hell., 7, 1-135.

Brun, J.P., Sokoutis, D., (2007). Kinematics of the southern Rhodope Core Complex (North Greece). International Journal of Earth Sciences 99 (1), 109–138.

Burrows, D.R., Wood, P.C. & Spooner E.T.C. (1986). Carbon isotope evidence for a magmatic origin for Archaean gold-quartz vein ore deposits. Nature Vol. 321. 851

Caucia, F., Marinoni, L., Ghisoli, C., & Leone, A. (2016). Gemological, physical and chemical properties of prase opals from Hanety Hill (Tanzania). Periodico di Mineralogia, 85, 41-50.

Cheliotis, I. (1986). Geology, mineralization and rock geochemistry of a volcanic-sedimentary formation in the Xylagani Maronia area, NE Greece. M.Sc., University of Leicester, U.K., 90p.

Christofides, G., Koroneos, A., Soldatos, T., Eleftheriadis, G., & Kilias, A. (2001). Eocene magmatism (Sithonia and Elatia plutons) in the Internal Hellenides and implications for Eocene-Miocene geological evolution of the Rhodope Massif (Northern Greece). Acta Vulcanologica, 13(1/2), 73-90.

Christofides, G., Pecskay, Z., Eleftheriadis, G., Soldatos, T., & Koroneos, A. (2004). The Tertiary Evros volcanic rocks (Thrace, northeastern Greece): Petrology and K/Ar geochronology. GEOLOGICA CARPATHICA-BRATISLAVA-, 55(5), 397-410.

Deer, W.A., Howie, R.A. & Zussman, J. (1996). An introduction to the Rock Forming Minerals: Second Edition. Longman Limited, Essex, England.

Del Moro, A., Innocenti, F., Kyriakopoulos, K., Mannetti, P. & Papadopoulos, P. (1988). Tertiary granitoids from Thrace (Northern Greece): Sr isotopic and petrochemical data. N. Jb. Miner. Abh. 159/2. 223-135.

Dewey, J.F. & Bird, J. (1970). Mountain belts and the new global tectonics. J.Geophys. Res., 75,2625-2647.

Dewey, J.F. & Sengör, A.M.C. (1979). Aegean and surrounding regions: Complex multi-plate and continuum tectonics in a convergent zone, Geol. Soc. Am. Bull., 90, 84-92.

Dinter, A. D., Macfarlane, A., Hames, W., Isachsen, C., Bowring, S., Royden, L. (1995). U‐Pb and 40Ar/39Ar geochronology of the Symvolon granodiorite: Implications for the thermal and structural evolution of the Rhodope metamorphic core complex, northeastern Greece. Tectonics, 14(4), 886-908.

Driesner, T., 2007. The system H2O–NaCl. Part II: Correlations for molar volume, enthalpy, and isobaric heat capacity from 0 to 1000 C, 1 to 5000 bar, and 0 to 1 XNaCl. Geochim. Cosmochim. Acta 71, 4902-4919.

Driesner, T., and Heinrich, C.A., 2007. The system H2O-NaCl. I. Correlations for molar volume, enthalpy, and isobaric heat capacity from 0 to 1000 degrees C, 1 to 5000 bar, and 0 to 1 X-NaCl. Geoch. Cosmoch. Acta 71, 4880–4901.

Eleftheriadis, G., Christofides, G., Mavroudchiev, B., Nedyalkov, R., Andreev, A. & Hristov, L. (1989). Tertiary volcanics from the East Rhodopes in Greece and Bulgaria. In: Geologica Rhodopica 1 Proc. of the 1st Bulgarian-Greek Symp., Smolyan, 1987, eds, Kolkovski, B., Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, 1, 202-217.

Eleftheriadis, G. (1990). Petrology and geochemistry of the Oligocene volcanic rocks from the Central Rhodope Massif (M.Greece). Geol. Rhodopica, 2, 180-196.

Eleftheriadis, G. (1995). Petrogenesis of the Oligocene volcanics from Central Rhodope massif (N. Greece). Eur. J. Mineral., 7, 1169-1182.

Ελευθεριάδης, Γ. & Σολδάτος, Τ. (2005). Η πετρολογική σημασία των μαρμαρυγιών και των αμφιβόλων από τα Τριτογενή ηφαιστειακά πετρώματα της Ελληνικής Κεντρικής Ροδόπης. Β-ΒΔ της Ξάνθης. 2ο συνέδριο της επιτροπής οικονομικής γεωλογίας ορυκτολογίας & γεωχημείας, 65-74.

Farmer V.C. (1974) The infrared spectra of minerals. Mineralogical society monograph 4. Moenke H.H.W., Silica, the three-dimentional silicates, borosilicates and beryllium silicates. 16, 365-370.

Faure, G. (1977). Principles of Isotope Geology. John Wiley and Sons, London, 464p.

Fytikas, M., Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Peccerillo, A. & Villari, L. (1984). Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region . In: The geological evolution of the Eastern Meditarranean. Eds: Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 687-699.

Gaillou, E., Delaunay, A., Rondeau, B., Bouhnik-le-Coz, M., Fritsch, E., Cornen, G., & Monnier, C. (2008). The geochemistry of gem opals as evidence of their origin. Ore Geology Reviews, 34(1-2), 113-126.

Georgiev, N., Pleuger, J., Froitzheim, N., Sarov, S., Jahn-Awe, S. and Nagel, T.J. (2010). Separate Eocene-Early Oligocene and Miocene stages of extension 254 and core complex formation in the Western Rhodopes, Mesta Basin and Pirin Mountains (Bulgaria). Tectonophysics, 487(1), 59-84.

Götze, J., & Möckel, R. (Eds.). (2012). Quartz: Deposits, mineralogy and analytics. Springer Science & Business Media.

Goldstein, R.H.; Reynolds, T.J. 1994 Systematics of Fluid Inclusions in Diagenetic Minerals; SEPM Short Course; Society for Sedimentary Geology: Broken Arrow, OK, USA,; Volume 31.

Griffiths, P., de Hasseth, J. A. (2007). Fourier Transform Infrared Spectrometry (2nd ed.). Wiley-Blackwell. ISBN 0-471-19404-2.

Θεοδωρίκας Σ. (2013). Ορυκτολογία – Πετρολογία (4η έκδοση). Γραφικές τέχνες «Μέλισσα», σ. 926.

Hedenquist, J.W. 1991, Boiling and dilution in the shallow portion of the Waiotapu geothermal system, New Zealand. Geochim. Cosmochim. Acta 55, 2753–2765.

Himmerkus, F., Anders, B., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2007. Gondwana-derived terranes in the northern Hellenides. In: Hat cher Jr., R. D., Carlson, M. P., McBride, J. H. and Martínez-Catalán , J. R. (eds). 4-D Framework of Continental Crust. Geological Society of America, Memoir 200.10.1130/2007.1200 (19), 379–390.

Himmerkus, F., Reischmann, T. and Kostopoulos, D., 2009. Serbo-Macedonian revisited: A Silurian basement terrane from northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece, Tectonophysics, (1-2), 473.

Innocenti, F., Kolios, N., Manetti, P., Mazzuoli, R., Rita, F. & Villari, L. (1984). Evolution and geodynamic significance of the Tertiary orogenic volcanism in northeastern Greece. Bull. Volcanol., 47, 25-37.

Ivanov, R. (1981). The deep-seated Central Rhodope Nappe and the interference tectonics of the Rhodope crystalline basement. Geol. Balc., 11.3, 47-66.

Ιωαννίδης, Ν., Χατζηδημητριάδης, Ε., Μουντράκης, Δ. & Κίλιας, Α. (1998), Η μελέτη των χαμηλής μεταμόρφωσης Νεοπαλαιοζωικών έως και κάτω Μεσοζωικών ιζημάτων στην περιοχή της Νέας Μάκρης, Δυτικά της Αλεξανδρούπολης , Δυτική Θράκη, Ελλάδα. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧΧΙΙ/3, 78-89.

Jacobshagen, V., Durr, S., Kockel, F., Kopp, K.O. and Kowalczyk, G., 1978. Structure and geodynamic evolution of the Aegean region. In: Closs, H., Roeder, D. and Schmidt, K. (eds). Alps, Apennines, Hellenides. IUGG Sci. Rep., Stuttgart, 38, 537-564.

Karfakis, I. & Doutsos, T. (1995). Late orogenic evolution of the Circum-Rhodope Belt, Greece. N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 5, 305-319.

Karistineos, N. & Sotiriadis, L. (1987). Contribution to the East Mediterranean-Tethys evolution. The Rhodope-Servomacedonia massifs boundary. Abstract. Terra Cognita, 7, 2-3, 107.

Kauffmann, G., Kockel, F. & Mollat, H. (1976). Notes on the stratigraphic and paleogeographic position of the Svoula Formation in the Innermost Zone of the Hellenides (Northern Greece). Bull. Sov. Geol. France, 18, 225-230.

Kατσικάτσος, Γ., 1992. Γεωλογία της Ελλάδας. Αθήνα, 451σ.

Kilias, A. & Mountrakis, D. (1990). Kinematics of the crystalline sequences in the western Rhodope massif. Geologica Rhodopica, 2, 100-116

Kilias, A., Falalakis, G. & Mountrakis, D. (1999) Cretaceous-Tertiary structures and kinematics of the Serbomacedonian metamorphic rocks and their relation to the exhumation of the Hellenic hinterland (Macedonia, Greece). Int Journ Earth Sciences (1999) 88 :513–531

Kilias, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadomitriou, E., Vamvaka, A., Gkarlaounni, C., (2013). The Thrace basin in the Rhodope province of the NE Greece – A tertiary supradetachment basin and its geodynamic implications. Tectonophysics 595–596 (2013) 90–105

Kockel, F. & Walther, H.W. (1965). Die Strymon-linie als Grenze zwischen Servo-Macedonischen und Rila-Rhodope Massiv in Ost Mazedonien. Geol. Jb., 83,575-602.

Kockel, F., Mollat, H. & Walther, H.W. (1971). Geologie des Servomazedonischen Massivs und seines Mesozoischen Rahmens. Geol. Jahrb., 83, 7, 575-602.

Kokkinakis, A. (1980). Altersbeziehungen zwischen Metamorphosen, mechanischen Deformationen und Intrusionen am Südrand des Rhodope-Massivs (Makedonien, Griechenland). Geol. Rundsch., 69,726-744.

Kondopoulou, D.P. & Pavlides, S.B. (1990). Tertiary geodynamic pattern of Rhodope and surrounding area based on paleomagnetic and neotectonic data. Geol. Rhodopica, 2, 36-49.

Koukouvelas, I. & Pe-Piper, G. (1991). The Oligocene Xanthi pluton, northern Greece: a granodiorite emplaced during regional extension. Journal of the Geological Society, 148(4), 749-758

Koukouzas, G. (1972). Le chevanchemeh de Strymon dans la region de la frontière Greco-Bulgare. Deuts. Z. Geol. Ges., 2, 123, 343-347

Kronberg, B., Meyer, W. & Pilger, A. (1970). Geologie der Rila- Rhodope Masse zwischen Strimon und Nestos (Nord-Griechenland). Beih. Geol. Jb., 88, 133-180.

Leake, B. E., Woolley, A. R., Birch, W. D., Burke, E. A., Ferraris, G., Grice, J. D., ... & Stephenson, N. C. (2004). Nomenclature of amphiboles: additions and revisions to the International Mineralogical Association’s amphibole nomenclature. Mineralogical Magazine, 68(1), 209-215.

Liati, A. (1986). Regional metamorphism and overprinting contact metamorphism of the Rhodope zone near Xanthi (N. Greece). Ph.D. thesis, Tech. Univ. Braunschweig, 189p.

Liati, A. & Kreuzer, H. (1990). K-Ar dating of metamorphic and magmatic rocks from the Xanthi and Drama areas, Greek part of the Rhodope zone. Eur. J. Mineral., 2 (Bh 1), 161.

Liati, A. & Mposkos, E., (1990). Evolution of eclogites in the Rhodope Zone of northern Greece. Lithos, 25, 89-99.

Liati, A. & Seidel, E., (1994). Sapphire and högbomite in overprinted kyanite eclogites of central Rhodope, northern Greeceq first evidence of granilite-facies metamorphism. Eur. J. Mineral., 6, 733-738.

Liati, A. & Seidel, E., (1996). Metamorphic evolution and geochemistry of kyanite eclogites in central Rhodope, northern Greece. Contribution to Mineralogy and Petrology, 123, 293-307.

Liati, A. (2005). Identification of repeated Alpine (ultra) high-pressure metamorphic events by U-Pb SHRIMP geochronology and REE geochemistry of zircon: the Rhodope zone of Northern Greece. Contribution to Mineralogy and Petrology 150:608-630.

Machev, P. and Kolcheva, K., 2008. Eclogites from Arda tectonic unit — mineralogy and evidence for short-leaved granulite facies overprint. Paper presented at Geosciences 2008, Sofia, 49-50.

Μαγκανάς, Α. (1988). Μελέτη της ορυκτολογίας, πετρολογίας, γεωχημείας και των φαινομένων μεταμορφώσεως βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων της Περιροδοπικής Ζώνης στη περιοχή της Θράκης. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 332σ.

Magganas, A., Sideris, C., & Kokkinakis, A. (1991). Marginal basin—volcanic arc origin of metabasic rocks of the Circum-Rhodope Belt, Thrace, Greece. Mineralogy and Petrology, 44(3-4), 235-252.

Μαράτος, Γ. & Ανδρονόπουλος, Β. (1965). Στρώματα Μελίας-Αλεξανδρουπόλεως. Η ηλικία και η τοποθέτησις των εις την δομήν της Ροδόπης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 6,1, 132-146.

McOrist, G., & Smallwood, A. (1997). Trace elements in precious and common opals using neutron activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 223(1-2), 9-15.

Meinhold, G., Reischmann, T., Kostopoulos, D., Frei, D., Larionov, A.N., (2010). Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology 229 (2010) 207–223

Μέλφος, Β. (1995). Έρευνα των βασικών και ευγενών μετάλλων στην Περιροδοπική ζώνη της Θράκης (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας).

Mogessie, A., Tessadri, R., and Veltman, C. B., 1990. EMP-AMPH A Hypercard programm to determine the name of an amphibole from electron microprobe analysis according to the Internation Mineralogical Association. Computers & Geosciences, v. 16, no. 3, p. 309-313.

Morimoto, N. (1989). Nomenclature of pyroxenes. Canad. Mineral.,27, 143-156.

Μουντράκης, Δ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, 35-48, 62-71.

Μπόσκος, Ε., Ηλιάδης, Α. & Περδικάτσης, Β. (1988). Πετρολογία των μεταμορφωμένων υπερμαφικών πετρωμάτων της Ανώτερης Τεκτονικής ενότητας στην ανατολική Ροδόπη. Συμβολή στη μεταμορφική εξέλιξη της Ροδοπικής ζώνης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧΧ/1, 241-254.

Mposkos, E. (1989). High-pressure metamorphism in gneisses and schists in the East Rhodope zone (N. Greece). Mineral. Petrol., 41, 25-39.

Mposkos, E. & Liati, A. (1993). Metamorphic evolution of metapelites in the high-pressure terrane of the Rhodope zone, Northern Greece. Can. Mineral., 31, 401-424.

Mposkos, E. (2002). Petrology of the ultra-high pressure metamorphic Kimi complex in Rhodope: A new insight into the Alpine geodynamic evolution of the Rhodope. Bull. Geol. Soc. Greece, 34, 2169-2188.

Olawumi, T.T. (2015). Ultra-low k dielectrics and plasma damage control for advanced technology nodes (10nm and below). Master thesis, Τechnische universitat of Dresden

Osswald, K. (1938). Geologische geschichte von Griechisch-Nordmakedonien. Athen, Denckschr. Geol. Land. Griechen., 3, 141p.

Papadopoulos, P., Arvanitidis, N.D. & Zanas, I. (1989). Some preliminary geological aspects on the Makri unit (phyllite series), Peri-Rhodope zone. Geol. Rhodopica, 1, 34-42.

Παπαδοπούλου, Λ. (2003). Ισορροπία ορυκτών φάσεων, συνθήκες κρυστάλλωσης και εξέλιξη του πλουτωνίτη της Μαρώνειας, Θράκη (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας).

Papanikolaou, D. & Panagopoulos, A. (1981). On the structural style of the Southern Rhodope, Greece. Geol. Balc., 11, 3, 13-22.

Παπανικολάου, Δ., Sassi, F.P. και Σκαρπέλης, Ν. (1982). Επί των προ-Αλπικών μεταμορφώσεων στην Ελλάδα. Ann. Geol. Pays Hell., 31, 16-31.

Papanikolaou, D. (1984). The three metamorphic betsof the Hellenides. In: Geological Evolution of the Eastern Mediterrenean. Eds. Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F., Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 551-566.

Pe-Piper, G. (1998). The nature of Triassic extension-related magmatism in Greece: evidence from Nd and Pb isotope geochemistry. Geol. Mag., 135, 331-348.

Pe-Piper, G. & Piper, J.W.D. (2002). The igneous rocks of Greece: The anatomy of an orogen. 7, 255-275.

Pirajno, F. (2008). Hydrothermal processes and mineral systems. Springer Science & Business Media.

Πομώνη-Παπαϊωάννου, Φ., & Παπαδόπουλος, Π. (1988a). Δολομιτίωση των ασβεστόλιθων της μεταϊζηματογενούς σειράς της ενότητας Μάκρης (ΝΑ Ροδόπης)= Dolomitization of the metasedimentary limestones series of Makris unit (SE Rhodope). Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 20(2), 429-447.

Πομώνη-Παπαϊωάννου, Φ., & Παπαδόπουλος, Π. (1988b). Ιζηματολογική μελέτη των ανθρακικών πετρωμάτων της Μεταϊζηματογενούς σειράς της ενότητας Μάκρης (ΝΑ Ροδόπης). Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧ, 2, 429-447.

Robertson, A.H.F. & Dixon, J.E. (1984). Introduction aspects of the geological evolution of the eastern Mediterranean. In: The geological evolution of the Eastern Mediterranean (Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F., eds). Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 1-74.

Ricou, L. E., Burg, J. P., Godfriaux, I., & Ivanov, Z. (1998). Rhodope and Vardar: the metamorphic and the olistostromic paired belts related to the Cretaceous subduction under Europe. Geodinamica Acta, 11(6), 285-309.

Roedder, E. Fluid inclusions. 1984 In Reviews in Mineralogy; Mineralogical Society of America: Chantilly, VA, USA,; Volume 12, p. 644.

Rollinson, H. (1993). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman, London, 352p.

Sengör, A.M.C., Yilmaz, Y. & Sungurlu, O. (1984). Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Paleo-Tethys. In: the geological evolution of the Eastern Mediterranean (Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F., eds) Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 77-112.

Simmons, S. F., & Browne, P. R. (2000). Hydrothermal minerals and precious metals in the Broadlands-Ohaaki geothermal system: Implications for understanding low-sulfidation epithermal environments. Economic Geology, 95(5), 971-999.

Shepherd, T., Rankin, A., Alderton, D. (1985). A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies. Blackie and Son, Glasgow, UK.

Tarantola, A.; Diamond, L.W.; Stünitz, H. 2010, Modification of fluid inclusions in quartz by deviatoric stress I: Experimentally induced changes in inclusion shapes and microstructures. Contrib. Mineral. Petrol. 160, 825–843.

Taylor, H.P. (1980). The effects of affimilation of country rocks by magmas on 18O and 16O and 87Sr/ 86Sr systematics of igneous rocks. Earth Planet. Sci. Lett., 47,243-254.

Thompson A.J.B , Thompson J.F.H & Dunne, K. P. E. (1996). Atlas of alteration. Geological Association of Canada, Special Publication, 6, 119.

Tranos M.D., Kilias, A.A. & Mountrakis, D.M. (1999). Geometry and kinematics of the Tertiary post-metamorphic Circum Rhodope Belt Thrust System (CRBTS), northern Greece. Proc. 8th Congr., Geol. Soc. Greece, Patras 1992. Bull. Geol. Soc. Greece, 33, 5-16.

von Braun, E., 1968. Die mesozoischen Hüllgesteine der SE-Rhodopen in Westthrazien

(Griechenland). Geologisches Jahrbuch 85, 565–584.

von Braun, E. (1993). The Rhodope question viewed from Eastern Greece. Z. dt. Geol. Ges., 144, 406-418.

Voudouris P., Psimis I., Mavrogonatos C., Kanellopoulos C., Kati M. & Chlekou E. (2013). Amethyst occurrences in Tertiary volcanic rocks of Greece: Mineralogical and genetic implications. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(1), 477-486.

Voudouris, P., Melfos, V., Mavrogonatos, C., Tarantola, A., Gӧtze, J., Alfieris, D., & Psimis, I. (2018). Amethyst occurrences in Tertiary volcanic rocks of Greece: Mineralogical, fluid inclusion and oxygen isotope constraints on their genesis. Minerals, 8(8), 324.

Wawrzenitz,N., Krohe, (1998). Exhumation and doming of the Thasosmetamorphic core complex (S Rhodope, Greece): structural and geochronological constraints. Tectonophysics 285 (3–4), 301–332.

Χατζηδημητριάδης, Ε.Α. & Κελεπερτζής, Α.Ε. (1984). Συμβολή στη γνώση της Γεωλογίας της Ελλάδος. Εσωτερικές Ελληνίδες Ζώνες και εφαρμογή της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών. Ορυκτός Πλούτος, 33, 41-58.

Yanev, Y. & Piero, M. (1998). Upper Eocene-Oligocene collision-related volcanism in eastern Rhodopes (Bulgaria) - Western Thrace (Greece): Petrogenetic Affinity and Geodynamic Significance. Acta Vulcanologica – Vol.10(2), 279 – 291.

Zachos, S. & Demades, E. (1983). The geotectonic position of Scaloti-Echinos granite and its relationship to the metamorphic formation of Greek Wastern and Central Rhodope. Geol. Balc., 13(5), 17-24.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.