[Εξώφυλλο]

Ανάλυση σχολικού εκφοβισμού με θεωρία Δικτύων μέσα από δειγματοληψία.

Νικόλαος Ε. Ρωσσόπουλος

Περίληψη


Με την κατασκευή καταλλήλου ερωτηματολογίου, λάβαμε δεδομένα από ελληνικά σχολεία. Τα δεδομένα λήφθηκαν με βάση δείγμα από μαθητές Γ΄ Γυμνασίου της Θεσσαλονίκης. Μέθοδος Δειγματοληψίας: «Δειγματοληψία κατά Συστάδες». Με βάση αυτά τα δεδομένα κατασκευάστηκαν δίκτυα διαπροσωπικών σχέσεων σε τάξεις μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων εκφοβισμού (bulling). Υπολογίζοντας δικτυακούς δείκτες (ιδίως δε Κεντρικότητας), εξήχθησαν συμπεράσματα για κάθε δίκτυο και στη συνέχεια έγινε σύγκριση των διαφορετικών δικτύων. Από τα συμπεράσματα αυτά εξήχθησαν γενικότερες διαπιστώσεις σχετικά με πρότυπα συμπεριφοράς μαθητών και των παραμέτρων που τα επηρεάζουν. Διανεμήθηκαν στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν ανωνύμως. Η δειγματοληψία αφορούσε όλους τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου χωρίς εξαιρέσεις και διαχωρισμούς. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, που ήταν κατάλληλα διατυπωμένα για την ηλικία των παιδιών και δεν περιλάμβαναν ερωτήσεις που μπορούσαν να προσβάλουν τα ίδια ή την οικογένεια τους. Ήταν διατυπωμένα σε απλή Ελληνική γλώσσα, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Επισημάνθηκε η διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην έρευνα και η προστασία, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν στην κατανόηση του σχολικού εκφοβισμού, τα δίκτυα σχέσεων εντός της σχολικής τάξης και θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών και των παραμέτρων που τα επηρεάζουν. Πολλά από τα αποτελέσματα είναι σαφή ως προς τα συμπεράσματα της συμπεριφοράς των μαθητών, κάποια όμως από αυτά χρειάζονται περισσότερη έρευνα και μελέτη από τους ειδικούς, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ευελπιστούμε ότι με την παρούσα διπλωματική βάλαμε ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα που λέγεται σχολική κοινότητα και τα προβλήματα αυτής.

With the construction of an appropriate questionnaire, we received data from various Greek schools. The data was obtained from a sample of students in the third grade of Gymnasium in Thessaloniki. The Sampling Method that was used is "Cluster Sampling". Based on this data, interpersonal networks of students in the classroom, including bullying, were constructed. By calculating web indicators (especially centrality), conclusions were drawn for each network and then the different networks were compared. From these conclusions, more general findings about patterns of student behavior and the parameters that influence them were derived. Questionnaires were distributed to the students of the 3rd High School. The questionnaires were filled in and returned anonymously. The sampling included all the students of the Third Gymnasium with no exceptions or discrimination. The research tools that were used were questionnaires articulated in an appropriate way for the age of the children and did not include sensitive or offensive questions. They were written in plain Greek so that the questions were clear as to what each student had to answer. The anonymity of the research participants was highlighted as was the protection of sensitive personal data, which is in accordance with the legislation in force. The results of the research will help to understand school bullying networks within the classroom and draw conclusions about patterns of student behavior and the parameters that influence them. Many of the results are clear on the conclusions of the students' behavior, but some of them require more research and study by the experts in order to draw the appropriate conclusions. We hope that with this thesis we will put a stone in the building called the school community and its problems.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.