[Εξώφυλλο]

Μελέτη αλληλεπιδράσεων διαφορετικών συστημάτων του ανθρώπινου ργανισμού μέσω θεωρίας γράφων κατά τη διάρκεια του ύπνου σε πρωτόκολλο φαρμακευτικής διακοπής καπνίσματος = Estimating the interactions of network physiology components during sleep through contemporary mathematical tools: The pharmacological smoking cessation intervention of the SmokeFreeBrain project.

Σωτηρία Παπακυριάκου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου, πριν και μετά τη διακοπή του καπνίσματος με τη βοήθεια κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, μέσω της ποσοτικοποίησης των αλληλεπιδράσεων της εγκεφαλικής με την καρδιακή,
οφθαλμική και μυϊκή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στην εργασία περιγράφονται διάφορες διαταραχές του ύπνου και της αναπνοής στον ύπνο καθώς και οι επιπτώσεις του καπνίσματος σε αυτές και γενικότερα στον οργανισμό του ανθρώπου. Επιπλέον αναλύονται η διεργασία και τα στάδια του ύπνου, τα βιολογικά σήματα τα οποία συλλέχθηκαν μέσω πολυκαναλικών καταγραφών κατά τη διάρκεια του ύπνου καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά που εξήχθησαν από κάθε καταγραφή. Τέλος περιγράφεται η πειραματική διαδικασία και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.
Λέξεις-κλειδιά: Ύπνος, Κάπνισμα, SmokeFreeBrain, Βιολογικά σήματα, Θεωρία γράφων

The present study aims at evaluating the quality of sleep, before and after smoking cessation with suitable medicinal treatment, by quantifying the various interactions of the cerebral with the cardiac, ocular and muscular activity during sleep. In this project, multiple sleep disorders and breathing disorders related to sleep are described, as well as, the effect of smoking on them and on the human physiology in general. Furthermore, the function and stages of sleep are analyzed, along with the biological signals that were gathered by polysomnographic recordings during sleep and the characteristics that were extracted from each measurement. Finally, the experimental procedure and the results are outlined.
Key-words: Sleep, Smoking, SmokeFreeBrain, Biological signs, Graph theory.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.