[Εξώφυλλο]

Contribution of the hydromorphological, geological and climatological parameters to the watershed typology, application in basins of Northern Greece = Συμβολή των υδρομορφολογικών, γεωλογικών και κλιματολογικών παραμέτρων στον προσδιορισμό της τυπολογίας των λεκανών απορροής, εφαρμογή σε λεκάνες της Βόρειας Ελλάδας.

Georgios Ioannis Grimpylakos

Περίληψη


This research was initiated by the implementation of the Water Framework Directive 2000/60 (WFD) in Greece for the typology of abiotic parameters in relation to the ecological quality of surface water.Significant questions came in the attempt to use the results and data of previous research, due to the lack of a specific framework for the spatial-temporal distribution and continuity of data for the study of hydromorphological, geological and climate parameters. A key part of the research is to define this framework. The watersheds of North Greece were studied and their corresponding geological maps of scale 1:500.000 and 1:50.000 were digitised. The hydrographic network of 14 study areas was digitised using topographic maps of scale 1:50.000 and by ArcMap 10.3 with DEM. Sampling took place, in a three year period, at 9 reference stations and 5 highly altered sites. Chemical analysis of water samples and sedimentological-mineralogical analysis of sediment took place. The precipitation and temperature data (1.500.000 measurements) of 85 stations (1930-2010) were divided in different time periods and areas in order to determine their optimal spatial-temporal distribution. Climate classification by Köppen, Annual Temperature Range and CGI climate indicators were studied. Thematic maps of temperature, precipitation, evapotranspiration by Turc, Coutagne and Thornthwaite with the methods of IDW, Spline, Kriging, were produced and evaluated by a control group. Seventeen hydromorphological parameters were studied for possible correlation among them and with the maximum flood by Giandotti.Having in mind the definition of an appropriate framework with defined methodologies and open access data; only conclusions accompanied by corresponding methodology and data are presented in this thesis. Specifically the researcher had 48 main conclusions and the most important are: For optimal climate classification, the minimum spatial distribution of stations is 1 per 2.000 km2, all data should be of the same period with a minimum duration of 30 years and completeness >75%. The use of lower quality dThis research was initiated by the implementation of the Water Framework Directive 2000/60 (WFD) in Greece for the typology of abiotic parameters in relation to the ecological quality of surface water.Significant questions came in the attempt to use the results and data of previous research, due to the lack of a specific framework for the spatial-temporal distribution and continuity of data for the study of hydromorphological, geological and climate parameters. A key part of the research is to define this framework. The watersheds of North Greece were studied and their corresponding geological maps of scale 1:500.000 and 1:50.000 were digitised. The hydrographic network of 14 study areas was digitised using topographic maps of scale 1:50.000 and by ArcMap 10.3 with DEM. Sampling took place, in a three year period, at 9 reference stations and 5 highly altered sites. Chemical analysis of water samples and sedimentological-mineralogical analysis of sediment took place. The precipitation and temperature data (1.500.000 measurements) of 85 stations (1930-2010) were divided in different time periods and areas in order to determine their optimal spatial-temporal distribution. Climate classification by Köppen, Annual Temperature Range and CGI climate indicators were studied. Thematic maps of temperature, precipitation, evapotranspiration by Turc, Coutagne and Thorntata is not acceptable. North Greece’s map, with Köppen climate classification (Cfb-Csa-Cfa), was created and climate change was identified within 1950-2004.When using geological maps of scale 1:50.000 the river watershed geology is highly correlated with the mineralogical analysis of the sediment in contrast to maps of scale1:500.000. The runoff coefficient map of scale 1:500.000 is 57,14% less accurate than of scale 1:50.000. The mean annual surface runoff can be used alternatively for the maximum flood by Giandotti with an accuracy of R2= 99,57%. The use of watershed size is not acceptable. The calculation of stream order by Strahler using the ArcMap method and using DEM (ASTER), versus 1:50.000 topographic maps, is effective 92,86% when 1st and 2nd torrents are removed. Stream order by Shreve is more accurate than stream order by Strahler. In coherence to the above, North Greece’s basins are grouped into 16 categories according to average annual surface runoff, concentration of SiO2 - CaO and Köppen climate classification. All of the above define a framework for the study of hydromorphological, geological and climate parameters. If different scale or spatial-temporal distribution is used it must be mentioned.

Έναυσμα για την έρευνα αποτέλεσε η εφαρμογή στην Ελλάδα της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε, για την τυπολογία των αβιοτικών παραμέτρων των λεκανών απορροής σε σχέση με την οικολογική ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. Προέκυψαν σημαντικά ερωτήματα στην προσπάθεια χρήσης των αποτελεσμάτων και των δεδομένων προηγούμενων ερευνών, λόγω της απουσίας σαφoύς πλαισίου για τη χρήση δεδομένων στη μελέτη των υδρομορφολογικών, γεωλογικών και κλιματολογικών παραμέτρων. Στόχος της διατριβής είναι να συνδράμει στην οριοθέτηση αυτού του πλαισίου.Μελετήθηκαν οι λεκάνες απορροής της Βόρειας Ελλάδας. Ψηφιοποιήθηκαν γεωλογικοί χάρτες κλίμακας 1:500.000 και 1:50.000, το υδρογραφικού δίκτυο 14 περιοχών μελέτης σε τοπογραφικούς χάρτες 1:50.000 και με ArcMap 10.3. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε 9 σταθμούς αναφοράς και σε 5 λεκάνες υψηλά τροποποιημένες. Έγινε χημική ανάλυση του νερού, ορυκτολογική και ιζηματολογική ανάλυση του ιζήματος. Τα δεδομένα θερμοκρασίας και κατακρημνισμάτων 85 μετεωρολογικών σταθμών (1930-2010) χωρίστηκαν σε χρονικές περιόδους και περιοχές ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη χωροχρονική κατανομή τους, ενώ εξετάσθηκε η κλιματική ταξινόμηση κατά Köppen, οι κλιματικοί δείκτες ΕΘΕ και K. Δημιουργηθήκαν χάρτες θερμοκρασίας, κατακρημνισμάτων και εξατμισοδιαπνοής κατά Turc, Coutagne, Thornthwaite με τις μεθόδους IDW, Spline, Kriging και με χρήση ομάδας ελέγχου. Μελετήθηκαν 17 υδρομορφολογικές παράμετροι για συσχέτιση μεταξύ τους και με την πλημμυρική παροχή κατά Giandotti. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα για τα οποία μπορούνε να παρατεθούν και τα αρχικά δεδομένα, τα κυριότερα εξ’αυτών είναι: Για την ακριβή κλιματική ταξινόμηση, η ελάχιστη χωρική κατανομή των σταθμών είναι 1 ανά 2.000 km2, τα δεδομένα πρέπει να είναι ίδιας χρονικής περιόδου με ελάχιστη διάρκεια 30 χρόνων και πληρότητα >75%. Η χρήση χαμηλότερης ποιότητας δεδομένων δεν οδηγεί σε αποδεκτές κλιματικές ταξινομήσεις. Δημιουργήθηκε ένας νέος χάρτης της Βόρειας Ελλάδας με κλιματική ταξινόμηση κατά Köppen (Cfb-Csa- Cfa) και εντοπίστηκε κλιματική αλλαγή την περίοδο 1950-2004. Οι χάρτες κλίμακας 1:50.000 οδηγούν σε πολύ καλή συσχέτιση της γεωλογίας της λεκάνης απορροής με την ορυκτολογική ανάλυση του ιζήματος σε αντίθεση με την κλίμακα 1:500.000. Ο χάρτης του συντελεστή επιφανειακής απορροής σε κλίμακα 1:500.000 υπολείπεται 57,14% σε ακρίβεια σε σχέση με κλίμακα 1:50.000. Η μέση ετήσια επιφανειακή απορροή (Qμέση) μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά της μέγιστης πλημμυρικής παροχής κατά Giandotti με ακρίβεια R2=99,57%. Η χρήση του μεγέθους λεκάνης απορροής δεν είναι αποδεκτή.Ο προσδιορισμός της τάξης των ποταμών κατά Strahler με τη μέθοδο του ArcMap και χρήσης DEM (ASTER) έναντι τοπογραφικών χαρτών 1:50.000 έχει αποτελεσματικότητα 92,86% όταν αφαιρούνται οι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης. Η ταξινόμηση κατά Shreve είναι πιο αποτελεσματική από την ταξινόμηση κατά Strahler. Με βάση τα παραπάνω οι λεκάνες απορροής της Βόρειας Ελλάδας ομαδοποιήθηκαν σε 16 κατηγορίες σύμφωνα με την επιφανειακή απορροή Qμέση, την περιεκτικότητα σε SiO2-CaO και την κλιματική ταξινόμηση κατά Köppen. Τα παραπάνω είναι η αρχή οριοθέτησης ενός πλαισίου για τη μελέτη των υδρομορφολογικών, γεωλογικών και κλιματικών παραμέτρων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P. and Žalud, Z., 2008b. Variability of droughts in the Czech Republic, 1881–2006, Theor. Appl. Climatol., 97, 297–315, DOI: 10.1007/s00704-008-0065-x.

Belletti, B., Rinaldi, M., Buijse, A.D., Gurnell, A.M. and Mosselman, E (2015) A review of assessment methods for river hydromorphology. Environmental Earth Sciences 73: 2079-2100.

Bizzi, S and Lerner, D., 2015. The Use of Stream Power as an Indicator of Channel Sensitivity to Erosion and Deposition Processes. River Research and Applications. DOI: 10.1002/rra.2717.

Bizzi, S., Demarchi, L., Grabowski, R.C., Weissteiner, C.J. and Van de Bund, W, 2016. The use of remote sensing to characterise hydromorphological properties of European rivers. Aquat Sci (2016) 78: p 57–70. DOI 10.1007/s00027-015-0430-7

Brierley, G.J.and Fryirs, K.A., 2005. Geomorphology and River management: applications of the River Styles Framework, Blackwell.

Brierley, G.J. and Fryirs, K.A., 2008. River futures: an integrative scientific approach to river repair. Society for Ecological Restoration International, Island Press, Washington, DC 304 pp

Burrough, P.A and McDonnell, R.A., 1998. Principles of geographical information systems. Oxford University Press, New York.

Ciaranek, D., 2014. Variability of the thermal continentality index in Central Europe, Aerul si Apa, Componente ale Mediului, 307–313.

Conrad, V. and Pollak, L.W., 1950. Methods in climatology. 2nd edition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Cook, H.E., Johnson, P.D., Matti, J.C. & Zemmels, I. 1975. Methods of smaple preparation and X-ray diffraction data analysis. Initial Reports, Deep Sea Drilling Project, 28, 999-1007

Dalezios, N.R. and Bartzokas, A., 2009. Daily precipitation variability in semiarid agricultural regions in Macedonia, Greece. Hydrological Siences Journal p. 569-585.

Downs, P.W. and Gregory, K.J., 2004. River channel management. Towards sustainable catchment hydrosystems. Arnold, London, pp 395

Eckstein, B.A., 1989. Evaluation of spline and weighted average interpolation algorithms. Comput Geosci, Vol. 15, p. 79–94.

Environmental Protection Agency (EPA), 1994. Sediment Sampling.

Environmental Protection Agency (EPA), 1994. A Refined Geomorphological and Floodplain Component River Habitat Survey (GeoRHS).

European Commission, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official J Eur Commun. 327, 1-72.

European Commission, 2007. WFD intercalibration technical report. Mediterranean GIG – Rivers Benthic Invertebrates.

European Commission, 2008. Commission decision of 30 October 2008 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise (notified under document number C(2008) 6016) (Text with EEA relevance) (2008/915/EC). Official J Eur Commun. L332/20, Luxemburg.

Fernández, D., Barquin, J. and Raven, P.J., 2011. A review of river habitat characterization methods: indices vs. characterisation protocols. Limnetica 30(2):217-234

Giandotti, M., 1934. Previsione delle piene e delle magre dei corsi d’acqua. Istituto Poligrafico dello Stato, 8, 107–117.

Gilvear, D.J., 1999. Fluvial geomorphology and river engineering: future roles utilizing a fluvial hydrosystems framework. Geomorphology 31:229–245

Gorczynski, L., 1918. On a method of calculating the degree of continentality depending on the temperature, Comptes Rendus, Societé des Sciences et des Lettres de Varsovie, fasc. 4, 11, p. 500.

Gorczynski, L., 1922. The calculation of the degree of continentality. Monthly Weather Review, Vol. 50, p. 370.

Grimpylakos, G., Karacostas, T.S. and Albanakis, K., 2013 Spatial and temporal distribution of rainfall and temperature in Macedonia, Greece,

over a thirty year period, using GIS. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(3), 1458-1471. doi:http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.10984

Grimpylakos, G., Albanakis, K. and Karacostas, T.S., 2017. Watershed Size, an Alternative or a Misguided Parameter for River’s Waterpower? Implementation in Macedonia, Greece. In: Karacostas T., Bais A., Nastos P. (eds) Perspectives on Atmospheric Sciences. Springer Atmospheric Sciences. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_41

Gurnell, A.M. Belletti, B. Bizzi, S. Blamauer, B. Braca, G. Buijse, A.D. Bussettini, M. Camenen, B. Comiti, F. Demarchi, L. García De Jalón, D.

González Del Tánago, M. Grabowski, R.C. Gunn, I.D.M. Habersack, H. Hendriks, D. Henshaw, A. Klösch, M. Lastoria, B. Latapie, A. Marcinkowski, P. Martínez-Fernández, V. Mosselman, E . Mountford, J.O. Nardi, L. Okruszko, T. O’Hare, M.T. Palma, M. Percopo, C. Rinaldi, M. Surian, N. Weissteiner, C. Ziliani, L. (2014) A hierarchical multi- scale framework and indicators of hydromorphological processes and forms. Deliverable 2.1, Part 1, of REFORM (REstoring rivers FOR effective catchment Management), a Collaborative project (large-scale integrating project) funded by the European Commission within the 7th Framework Programme under Grant Agreement 282656.

Hutchinson, M.F. and Gessler, P.E., 1994. Splines-more than just a smooth interpolator. Geoderma, Vol. 62, p. 45–67.

Jensen, M. E., Burman, R. D. and Allen, R.G., 1990. Evapotranspiration and irrigation water requirements. ASCE Manuals and Reports on Engineering practice, New York, No. 70, p. 332.

Kerkidis, P., Michalopoulou, H., Papaioannou, G. and Pollatou, R., 1996. Water balance estimates over Greece. Agricultural Water Management 32 : p. 85-104.

Kilinc, S.F. and Kay, P., 2018. Determination of the Most Suitable Assessment Methods of River Hydromorphology for Turkey. DOI: 10.31807/tjwsm.322489.

Kondolf, G.M., Montgomery, D.R., Piegay, H. and Schmitt, L., 2003. Geomorphic classification of rivers and streams. In: Kondolf GM, Piegay H, (eds) Tools in fluvial geomorphology. Wiley, Chichester, pp 171–204

Köppen W., 1884. Translated by Volken, E.; Brönnimann, S. "Die Wärmezonen der Erde, nach der Dauer der heissen, gemässigten und kalten Zeit und nach der Wirkung der Wärme auf die organische Welt betrachtet" [The thermal zones of the earth according to the duration of hot, moderate and cold periods and to the impact of heat on the organic world)]. Meteorologische Zeitschrift).

Köppen, W. 1918. "Klassification der Klimate nach Temperatur, Niederschlag and Jahreslauf". Petermanns Geographische Mitteilungen. 64. pp.193–203, 243–248.

Köppen, W. 1936. "C". In Köppen, Wladimir; Geiger (publisher), Rudolf (eds.). Das geographische System der Klimate [The geographic system of climates] (PDF). Handbuch der Klimatologie. 1. Berlin: Borntraeger. Archived (PDF) from the original on 2016-03-04. Retrieved 2016-09-02.

Krumbein, W.C. and Sloss, L.L., 1963. Stratigraphy and Sedimentation. Department of Geology, Northwestern University.

Lazaridou, M., Kanli, L., Ntislidou, C. and Albanakis, K., 2013. Comparison of river typology systems in Northern and Central Greece. European Water 42: 3-18

Lazaridou, M., Ntislidou, C., Karaouzas, I. and Skoulikidis, N., 2018. Harmonisation of a new assessment method for estimating the ecological quality status of Greek running waters. Ecological indicators 84, p. 683-694.

Mardikis M.G., Kalivas D.P. and Kollias V.J., 2005. Comparison of Interpolation Methods for the Prediction of Reference Ecapotranspiration – An Application in Greece. Water Resources Management 19: 251-278.

Matheron, G., 1970. The theory of regionalized variables and its applications, École Nationale Supérieure des Mine, Les Cahiers du Centre de Morphologie Mathématique de Fontainebleau, Paris, Vol. 5, p. 212.

Mc Ginnity, P.M., Mills, P., Roche, W. and Müller M., 2005. A desk study to determine a methodology for the monitoring of the ‘morphological conditions’ of Irish Rivers. Final Report. Environmental RTDI Programme 2000-2006. Central Fisheries Board - Compass Informatics – EPA.

Meitzen, K.M., Doyle, M.W., Thoms, M.C. and Burns, C.E., 2013. Geomorphology within the interdisciplinary science of environmental flows. Geomorphology 200:143–154

Mikolaskova, K., 2009. A Regression Evaluation of Thermal Continentality. Geografie, Proceedings of Czech Geographical Society, Vol. 4, p. 114.

Palmer W.C. and Havens, A.V., 1958. A graphical technique for determining evapotranspiration by the Thornthwaite method. U.S. Weather Bureau.

Pereira, A.R. and Camargo, A.P., 1989. An analysis of the criticism of Thornthwaite’s equation for estimating potential evapotranspiration. Agricultural & Forest Meteorology 46: p.149-157.

Penman, H.C., 1948. Natural evapotranspiration from open water, bare soil and grass. Proc. R. Soc. Lond., Vol A193, p. 120-145.

Raven, P., Holmes, N., Dawson, F., Everard, M., 1998. Quality assessment using River Habitat Survey data. Aquatic Conserv. 8, 477-499. doi: 10.1002/(SICI)1099-0755(199807/08)8:4<477::AID-AQC299>3.0.CO;2-K

Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Charrier, P., Dawson, F.H., Naura, M., Boon, P.J., 2002. Towards a harmonized approach for hydromorphological assessment of rivers in Europe: a qualitative comparison of three survey methods. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst 12(4):405-424.

Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F. and Bussettini, M., 2013a. A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: the Morphological Quality Index (MQI). Geomorphology 180–181:96–108. doi:10.1016/j.geomorph.2012.09.009

Rinaldi, M., Belletti, B., Van de Bund, W., Bertoldi, W., Gurnell, A., Buijse, T. and Mosselman, E., 2013b. Review on eco-hydromorphological methods. Deliverable 1.1, REFORM (REstoring rivers FOR effective catchment Management), Project funded by the European Commission within the 7th Framework Programme (2007 – 2013), Topic ENV.2011.2.1.2-1 Hydromorphology and ecological objectives of WFD, Grant Agreement 282656.

Rinaldi, M. Belletti, B. Bizzi, S. Blamauer, B. Brabec, K. Braca, G. Bussettini, M. Comiti, F.

Demarchi, L. García de Jalón, D. Giełczewski, M. Golfieri, B. González del Tánago, M. Grabowski, R. Gurnell, A.M. Habersack, H. Hellsten, S. Kaufman, S. Klösch, M. Lastoria, B. Mao, L. Marchese, E. Marcinkowski, P. Martínez-Fernández, V. Mosselman, E. Muhar, S. Nardi, L. Okruszko, T. Paillex, A. Percopo, C. Poppe, M. Rääpysjärvi, J. Schirmer, M. Stelmaszczyk, M. Surian, N. Van de Bund, W. Vezza, P. Weissteiner, C. (2015) Final report on methods, models, tools to assess the hydromorphology of rivers. Deliverable 6.2, a report in five parts of REFORM (REstoring rivers FOR effective catchment Management), a Collaborative project (large-scale integrating project) funded by the European Commission within the 7th Framework Programme under Grant Agreement 282656.

Sailesh, S., Dilip, K.P., Debasish, L. and Babita, P., 2012. Interpolation of climate variables and temperature modeling. Theoritical Applied Climatology, Vol.107, p.35–45.

Scientific Engineering Response and Analytical Services (SERAS), 2016. Standard Operating Procedures Sediment Analysis.

Skoulikidis, N., Gritzalis, K., Kouvarda, Th., Buffagni, A., 2004. The development of an ecological quality assessment and classification system for Greek running waters based on benthic macroinvertebrates. Hydrobiologia 516, 149–160. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2012.01.042.

Skoulikidis, N., Amaxidis, Y., Bertahas, I., Laschou, S., Gritzalis, K., 2006. Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools – a case study on small/medium Greek catchments. Sci. Total Environ. 362, 205–241. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.05.018.

Skoulikidis, N., Karaouzas, I., and Gritzalis C.K. 2009. Identifying key environmental variables structuring benthic fauna for establishing a biotic typology for Greek running waters. Limnologica, Volume 39, Issue 1, p. 56-66.

Sear, D.A., Newson, M.D. and Brookes, A., 1995. Sediment related river maintenance: the role of fluvial geomorphology. Earth Surf Proc Land 20:629–647

Sear, D.A., Newson, M.D. and Thorne, C.R., 2009. Guidebook of applied fluvial geomorphology. First. doi:10.1680/gafg.34846

Supan, A., 1880. The distribution of the year union Warm variation on the earth's surface, Z. For knowledge. Geographie, Vol. 1.

Szabó-Takács, B., Farda, A., Zahradníček, P. and Štěpánek, P., 2015. Continentality in Europe according to various resolution regional climate models with A1B scenario in the 21st century, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 119, p. 515–535.

Tadaki, M., Brierley, G. and Cullum, C., 2014. River classification: theory, practice, politics. WIREs Water 1:349–367

Thornthwaite, C.W., 1948. An approach towards a rational classification of climate. Geographical Review, Vol.38, p. 55.

Tobler, W., 1970. "A computer movie simulating urban growth in the Detroit region". Economic Geography, Vol. 46(2), p. 234-240.

Vilček, J., Škvarenina, J., Vido, J., Nalevanková, P., Kandrík, R. and Škvareninová, J., 2016. Minimal change of thermal continentality in Slovakia within the period 1961–2013, Earth Syst. Dynam., 7, 735–744, DOI: 10.5194/esd-7-735-2016.

Watson, D.F. and Philip, G.M., 1985. A refinement of inverse distance weighted interpolation. Geo-Processing, Vol. 2, p. 315–327.

Weiss, A., Matouskova, M. and Matschullat, J., 2008. Hydromorphological assessment within the EU-Water Framework Directive - trans-boundary cooperation and application to different water basins. Hydrobiologia 603:53-72

Working Group on Water Bodies, 2003. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document No 2: Identification of Water Bodies. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 28.

Working Group 2.3 REFCOND, 2003. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document No 10: Rivers and Lakes – Typology, Reference Conditions and Classification Systems. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 14.

Working Group 2.4 – COAST, 2003. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document No 5: Transitional and Coastal Waters – Typology, Reference Conditions and Classification Systems. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 116.

Working Group 2.5 Intercalibration, 2003. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document No 6: Towards a guidance on establishment of the intercalibration network and the process on the intercalibration exercise. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 48.

Water Framework Directive (2000/60/EC). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal L 327 , 22/12/2000 P. 0001 – 0073.

Hellenic References

Apostolaki, E.K., 2009. Typology and river type specific reference conditions at the Basin of Tauropo Lake. Master Thesis, Interdepartmental Postgraduate Program "Ecological Water Quality and Management at a River Basin level", A.U.TH.

Chronopoulou, S.K. and Flokas A.A., 2010. Agricultural meteorology and climatology courses. Publication Ziti. Thessaloniki.

EMP, 2008. Technical report. Central service for water resources. Establishment of mid-term program for protection and management of the Greek water resources. The Intermediary Managing Authority (IMA) of the Region of Central Macedonia (RCM)

Flokas A.A., 1992. Meteorology and climatology courses. Publication Protoporia. Thessaloniki.

I.G.M.E., 1984. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Prosotsani”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1982. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Crusoupolis”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1982. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Maronia”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1981. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Korutsa-Mesopotamia”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1980. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Avdira-Mesi”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1980. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Mesi-Xulagani”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1980. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Panagia”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1979. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Agiofilon”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1979. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Drama”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1978. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Arnea”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1978. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Ierissos”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1978. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Peninsula of Sithonia”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1978. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Stavros”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1978. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Stratoniki”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1977-78. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Kastorias”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1980. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Pentalofos”.

I.G.M.E., 1977. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Chersonisos Athos”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1972. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Grevena”, IGME ATHENS.

I.G.M.E., 1959. Geological Map of Greece at scale 1:50.000 Sheet “Metsovon”, IGME ATHENS.

Kasapi, K.A., Aggelakou G., Kanli, L, Patsia, A., Almpanakis, K., Kotzageorgis, G., Georgiadis, P. and Lazaridou, M., 2009. Specifying types of surface waters in accordance with Directive 2000/60 EC – Implementation by using GIS in the Greek part of the basin of river Nestos. , Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXXXII.

Kanli, L., 2009. Comparison of river typology systems in Greece. Master Thesis, Interdepartmental Postgraduate Program "Ecological Water Quality and Management at a River Basin level", A.U.TH.

Koukidou C.I., 2009. Application of mathematical models for the simulation of Tirnavos basin groundwater system. Master Thesis at the Interdepartmental Postgraduate Programme of Schools Biology, Geology and Civil Engineeringg, "Ecological Water Quality and Management at a River Basin level", A.U.TH.

Koliadimou, K., 1996. Paleontological and stratigraphic study of the microfossils of Mugdonia watershed. PHD Thesis at Geological Department of A.U.TH.

Nastos, P., Evelpidou, N. and Vasilopoulos, A., 1999. Spatial distribution of Annual Temperature range at Greece using GIS, 1st Conference on Geographic Information Systems. Greek Society of Geographic Information Systems.

Voudouris, K., 2013. Technical Hydrogeology – Groundwaters. Book at geology department of Aristotle University of Thessaloniki.

Zampakas, I., 1981. General Climatology, p. 176-177.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.