[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση διατάξεων μέτρησης τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας με τη χρήση διασταυρούμενων γραμμών ηλεκτροδίων = Evaluation of 3D ERT measuring schemmes usiong cross-line ERT measurments.

Κωνσταντίνος Ελευθέριος Αλεξίου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη κώδικα στο προγραμματιστικό περιβάλλον της MATLAB για την δημιουργία, επεξεργασία και εκτίμηση της διασταυρούμενης διάταξης σε συνδυασμό με την διάταξη διπόλου-διπόλου και των τρισδιάστατων τομογραφιών που αυτές παράγουν.Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε είναι πλήρως αυτοματοποιημένο ως προς τις παραμέτρους της διασκόπησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση των διατάξεων τόσο της διασταυρούμενης όσο και της διπόλου-διπόλου. Η διασκόπηση πραγματοποιήθηκε με τα τρία πρωτόκολλα: γραμμική διπολου-διπόλου,  γραμμική και διασταυρούμενη με α=1, γραμμική, διασταυρούμενη με α=1 και α=2. Παρήχθησαν  τα συνθετικά δεδομένα, δηλαδή αυτά που θα μετρούσαμε σε πραγματικές συνθήκες  για διαφορετικούς τύπους και θέσεις στόχων και στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά υποβλήθηκαν σε αντιστροφή ώστε να επιβεβαιωθεί ο βαθμός αναπαραγωγής του αρχικού μοντέλου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με τη χρήση διασταυρούμενων διατάξεων η διακριτική ικανότητα της μεθόδου αυξάνεται. Η απλή διασταυρούμενη  μέθοδος που μοιράζεται κοινές αποστάσεις με την διάταξη διπόλου-διπόλου αποδεικνύεται αρκετά αποτελεσματική ιδιαίτερα για στόχους οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερα βάθη.

This work aims to develop code in Μatlab for the creation, processing and estimation of the cross-line 3D geoelectrical array in combination with the standard 3D in-line  dipole-dipole layout. The developed program can be used to configure the layouts of both the cross and in-line dipole-dipole configurations.  The program was used to produce different protocol combinations involving linear dipole-dipole, and combined linear and cross-line arrays. The protocols were used to produced synthetic data for different types of targets and then these data were inverted to confirm the degree of reproduction of the original model. The results show that by using cross-line configurations the resolution of the 3D geoelectrical method increases. The simple cross-line configuration in combination with the in-line dipole-dipole measurements is proving to be quite effective especially for targets at greater depths.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Tsourlos, P. (1995). Modelling Interpretation and Inversion of Multielectrode Resistivity Survey Data. Unpublished Ph.D. Thesis, University of York.

Βασίλη Κ. Παπαζάχου ,(1996). Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Εκδόσεις Ζήτη

Παπαδόπουλος Νίκος,(2007). Ανάπτυξη αλγορίθμων για την τρισδιάστατή αντιστροφή γεωηλεκτρικών δεδομένων που προέρχονται από αρχαιολογικούς χώρους.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.