[Εξώφυλλο]

Γεωχημική μελέτη λιγνιτών και ενδιάμεσων στείρων ενστρώσεων των κοιτασμάτων Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου = Geochemical study of lignite and intermediate sterile layers of deposits in Ptolemais – Amyntaio basin.

Ελένη Αντώνιος Σαπουνά

Περίληψη


Από τα ορυχεία της λεκάνης Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου συλλέχθηκαν συνολικά 77 δείγματα λιγνιτών και των ενδιάμεσων στείρων ενστρώσεων τα οποία αναλύθηκαν με τις μεθόδους XRF και ICP-MS για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεών τους σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να υπολογιστεί ο δείκτης ρύπανσης κάθε ιχνοστοιχείου σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο των ανθράκων [World Coals] αν πρόκειται για λιγνιτικά δείγματα και σε σύγκριση με την μέση σύσταση του φλοιού της γης αν πρόκειται για αργιλικά ή μαργαϊκά δείγματα. Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι τα στοιχεία Au, Ir, Mo, Se, Ta, W, Tb, Ag, Cd, Bi, Be παρουσιάζουν συγκεντρώσεις κάτω από το όριο ανίχνευσης. Τα στοιχεία As, Br, Cs, Hf, Sb, Sc, Th, U, Sm, Eu, Yb, Lu και Sn παρουσιάζουν μέσες τιμές συγκέντρωσης < 10 ppm, ενώ τα στοιχεία Co, Cr, Rb, La, Ce, Nd, Cu, Pb, Zn, Ni, Ba, Sr, Y, Zr και V παρουσιάζουν μεγάλες τιμές συγκέντρωσης > 10 ppm. Τα στοιχεία As, Cr, Sb, U, Ni και Sn εμφανίζουν σημαντικό δείκτη ρύπανσης, συγκρινόμενα με τις μέσες συγκεντρώσεις του φλοιού της γης (crustal average) ή των παγκοσμίων ανθράκων παγκοσμίως (world coals), για μαργαϊκό-ασβεστολιθικό ή λιγνιτικό δείγμα, αντιστοίχως. Όσον αφορά τα κύρια στοιχεία, τα δείγματα παρουσιάζουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ολικό θείο, MgO και MnO, ενώ οι συγκεντρώσεις CaO στα μαργαϊκά δείγματα είναι υψηλές.

From the mines of the Ptolemaida-Amyntaio basin, a total of 77 samples of lignite and intermediate sterile layers were collected, which were analyzed by XRF and ICP-MS methods to determine their concentrations in major and trace elements. It was also considered appropriate to calculate the pollution index of each trace element in comparison to the global average of coals [World Coals] in the case of lignite samples and in comparison to the average composition of the earth's crust in the case of clay or marl samples. The interpretation of the results showed that the elements Au, Ir, Mo, Se, Ta, W, Tb, Ag, Cd, Bi, Be present concentrations below the detection limit. The elements As, Br, Cs, Hf, Sb, Sc, Sc, Th, U, Sm, Eu, Yb, Lu and Sn show average concentration values <10 ppm, while the elements Co, Cr, Rb, La, Ce, Nd, Cu, Pb, Zn, Ni, Ba, Sr, Y, Zr and V show high concentration values >10 ppm. Elements As, Cr, Sb, U, Ni, and Sn demonstrate significant pollution index, compared to the average concentrations of the earth’s crust or world coals, for a marl-limestone or lignite sample, respectively. As for the major elements, the samples have a low content of total sulfur, MgO and MnO, while the CaO concentrations in the marl samples are high.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alloway, B. J. (1997): Heavy metals in soils, Blackie Academic & Professional: London, 1995; McBride, MB; Sauvé, S.; Hendershot, W. Eur. J. Soil Sci, 48, 337.

Bowen, H. J. M. (1979): Environmental chemistry of the elements. Academic Press.

Cabrera WE, Schrooten I, De Broe ME and D’Haese PC (1999): Strontium and bone. J Bone Mineral Res 14:661 – 668

Christanis K., Georgakopoulos A., Fernández-Turiel J. L., Bouzinos A.(1998): Geological factors influencing the concentration of trace elements in the Philippi peatland, Eastern Macedonia, Greece. International Journal of Coal Geology, 36(3-4),295-313.

Clarke L.B. and Sloss L. (1992): Trace elements Emissions from coal combustion and gasification. IEACR/49, London.

Date A.R. and Gray A.L. (1989): Applications of Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

Delogkos E., Manzocchi T., Childs C., Sachanidis C., Barbas T., Schöpfer M. P. and Walsh J. J. (2017): Throw partitioning across normal fault zones in the Ptolemais Basin, Greece. Geological Society, London, Special Publications, 439(1), 333-353.

Delogkos E., Papanikolaou V., Manzocchi T., Childs C., Roche V., Camanni G. and Sachanidis C. (2018): Structural Geology of the Lignite Mines in the Ptolemais Basin, NW Greece.

Emsley J. (1992): The Elements. 2nd edn. pp. 180 –181. Clarendon Press, Oxford.

Faugeres L. (1978). Recherches geomorphorlogiques en Grece septentrionale. Macedoine Centrale et Occindentale. Tome I, II. Paris, 1978.

Ferguson, J.E. (1990): The heavy elements: Chemistry, Environmental Impact amd Health Effects. Pergamon Press, Oxford, 614 pp

Filella M., Belzile N., Chen Yu-Wei (2002): Antimony in the environment: A review focused on natural waters. Part I: Occurence. Earth-Science Reviews, 57(1-2), 125-176.

Filippidis A. and Georgakopoulos A. (1992): Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. Fuel, Vol. 1. No. 4, April 1992, Butterworth-Heinemann.

Filippidis A., Georgakopoulos A, Kasoli-Fournaraki A, Misaelides P, Yiakkoupis P, Brossoulis J. (1996): Trace elements content in composite samples of three lignite seams from the central part of Drama lignite deposit, Macedonia, Greece. Intl. J. Coal Geol. (29), pp. 219-234.

Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A., Blondin J., Fernadez-Turiel J.L. (1997): The sulphocalcic coal fly ashes of Ptolemais (macedonia, Greece) and

Gardanne (Provence, France). A Thermie Program Action. Seminar: Coal fly ash, a secondary raw material, 18-4-97, Marseilles.

Finkelman R.B. (1993): Trace and Minor elements in coal. In: Organic Geochemistry. Engel M.H. & Macko S.A. (Ed.), pp. 593-607, Plenum Press, New York.

Georgakopoulos A., Filippidis A. and Kassoli-Fournaraki A. (1994): Morphology and trace element contents of the fly ash from Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. Fuel, 73(11): 1802-1804.

Guertin J. (2004): Toxicity and health effects of chromium (all oxidation states). Chromium (VI) handbook, 215-230.

Ioakim C. (2000): Potential of lignite deposits and palaeoclimatic evolution of Ptolemais basin during the Neogene-Quaternary periods. Geological society of Greece, Special Publications, No 9, 227-233. Proc. Interim Colloquium RCMNS, Patras, Greece.

Iordanidis A., Georgakopoulos A. (2003): Pliocene lignites from Apofysis mine, Amynteo basin, Northwestern Greece: petrographical characteristics and depositional environment. International Journal of Coal Geology, 54(1-2), 57-68.

Kabata-Pendias, A. and Pendias, H. (1984): Trace elements in soils and plants. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida, 315 pp

Kabata-Pendias, A. and Pendias, H. (2001): Trace elements in soils and plants. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida, 413 pp

Kabata-Pendias, A. and Pendias, H., Arun B. Mukherjee (2007): Trace elements from soils to Human. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007

Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kavouridis C. (2001): Environmental effects of lignite and steriles coexcavation in the Southern lignite field mine of Ptolemais, Northern Greece. Energy Sources, 24(6), 561-573.

Kumpiene J., Lagerkvist A., Maurice C. (2008): Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using amendments – A Review. Waste management, 28(1), 215-225.

Lide και Frederiks (1993): Thesis interaction of copper source, bile composition on microbial growth and Cu protein homeostasis (Doctoral dissertation, Colorado State University. Libraries).

Marco M., Mocchegianni E. (1989): Trace Elements and Minerals in Health and Longevity (Vol. 8). Springer.

Merian E., Anke M., Ihnat M. and Stoeppler M. (2004): Elements and their Compounds in the Environment-Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004.

MihaljevicM., Zinc. In, C.P. Marshall and R.W. Fairbridge (Eds.) (1999): Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 674-675

Mielke, J.E. (1979): Composition of the Earth’s crust and distribution of the elements. In: F.R. Siegel (Ed.), Review of research on modern problems in geochemistry. International Association for Geochemistry and Cosmochemistry. Earth Science Series No. 16. UNESCO Report SC/GEO/544/3, Paris, 13-37.

Ober J.A., Strontium. In (2000): U.S. Geological Survey Minerals Yearbook; http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/strontium/850400.pdf.

Papastergios G., Georgakopoulos A., Filippidis A., Grigoriadou A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D. (2004): Heavy metals and Toxic Trace elements contents in selected areas of the Kavala Prefecture, Northern Greece. Proceedings of the 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, Greece, 15-17 April, 2004, Tome XXXVI/1, p. 263-272.

Papastergios G., Filippidis A., Christofides G., Kassoli-Fournaraki A., Fernandez-Turiel J.L., Georgakopoulos A., Gimeno D. (2007): Trace element contents in uncultivated surface soils in the Kavala area, Northern Greece. In: Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX, 2007. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, 24-26 May 2007, Part 3, p. 1491-1498.

Pavloudakis F., Roumpos C., Sachanidis C. (2018): Statistical Analysis and Spatial Distribution of Trace Elements Contained in Clays Excavated in Western Macedonia Continuous Surface Mining Complex. Public Power Corporation SA, General Division of Mines, 32, Chalkokondili str., 104 32 Athens, Greece. Proceedings of the 14th International Symposium of Continuous Surface Mining, ISCSM2018

Petrotou, A., Skordas, K., Papastergios, G., & Filippidis, A. (2012). Factors affecting the distribution of potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of northwestern Greece. Environmental Earth Sciences, 65(3), 823-833.

Reeder, S., Taylor, H., Shaw, R.A. & Demetriades, A. (2006): Introduction to the chemistry and geochemistry of the elements. In: W. De Vos, T. Tarvainen (Chief Editors),

R. Salminen, S. Reeder, B. De Vivo, A. Demetriades, S. Pirc, M.J. Batista, K. Marsina, R.T. Ottesen, P.J. O’Connor, M. Bidovec, A. Lima, U. Siewers, B. Smith, H. Taylor, R.

Shaw, I. Salpeteur, V. Gregorauskiene, J. Halamic, I. Slaninka, K. Lax, P. Gravesen, M. Birke, N. Breward, E.L. Ander, G. Jordan, M. Duris, P. Klein, J. Locutura, A. Bel-lan, A. Pasieczna, J. Lis, A. Mazreku, A. Gilucis, P. Heitzmann, G. Klaver & V. Petersell, Geochemical Atlas of Europe. Part 2 - Interpretation of Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications. Geological Survey of Finland, Espo, 692 pp.

Reimann, C. and de Caritat P. (1998): Chemical elements in the environment – Factsheets for the geochemist and the environmental scientist. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 398 pp

Reimann, C., Siewers, U., Tarvainen, T., Bityukova, L., Eriksson, J., Gilucis, A., Gregorauskiene, V., Lukashev, V.K., Matinian, N.N and Pasieczna, A. (2003): Agricultural soils in Northern Europe: A Geochemical Atlas. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 279 pp

Roumpos C., Sachanidis C. and Pavloudakis F. (2018): Distribution of the trace and major elements concentration in the upper and lower lignite bearing strata of Ptolemais-Amynteon mines. 13th International Conference, October 2018, Zlatibor, Serbia.

Sachanidis Ch., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Iordanidis A., Kantiranis N. (2000): Environmental aspects of trace elements in Ptolemais-Amynteon lignites, Northern Greece. Proceedings of the Fifth International Conference on Environmental Pollution, 28 Aug.-1 Sept. 2000, Thessaloniki, Greece, ed. A.

Anagnostopoulos, p. 533-540.

Salvador-Blanes S. (2006): Controls of the spatial variability of Cr concentration in topsoils of a central French landscape. Geoderma, 132(1-2), 143-157.

Seifert M., Jaritz M., Holzinger S., Seeber O. and Anke M. (2000): Alimentary strontium intake: first results in Germany. Trace Elem Electrol 17: 112 –118.

Slechta-Cory DA. (1996): Legacy of lead exposure: consequences for the cen-tral nervous system. Otolaryngol Head Neck Surg 114: 224–226

Swaine D.J. (1990): Trace elements in coal. Butterworths Publ., London, 294p.

Swaine D.J. and Goodarzi F.(1995): Environmental aspects of trace elements in coal. Kluwer Academic Publ., The Netherlands, 312 p.

Tulsidas H. (2004): Thorium: Geology, Occurrence, Deposits and Resources. In PAPERS PRESENTED (p. 193).

Tuddenham EG. and Dougall C.(1978): Toxicological profile for copper

Ure A.M., Berrow M.L. (1982): The elemental constituents of soils - Environmental Chemistry: Volume 2

USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), 1987. Health assessment document for beryllium. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Health and Environmental Assessment, NC. EPA/600/8-84/026F.Vercoutere, K., Fortunati, U., Muntau, H., Griepink, B. & Maier, E.A., 1995. The certified reference materials CRM 142 R light sandy soil, CRM 143 R sewage sludge amended soil and CRM145 R sewage sludge for quality control in monitoring environmental and soil pollution. Fresenius Journal Analytical Chemistry, 352: 197–202.

Wedepohl, K.H. (1978): Handbook of geochemistry. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

WHO (1996): Trace elements in human nutrition and health. World Health Organisation Gevena Papers on Risk and Insurance, 343 pp.

Αργυράκη Α. (2007): Σημειώσεις του μαθήματος Αναλυτικής Γεωχημείας http://users.uoa.gr/~argyraki/files/simeioseis_an_geoch.pdf (ανακτήθηκε την 23/12/2019)

Γεωργακόπουλος Α. (2003): Σημειώσεις του μαθήματος Κοιτασματολογίας Ανθράκων (http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo874e/shmeiwseis/KOITASMATOLOGIA_AN8RAKWN.pdf (ανακτήθηκε την 15/10/2017)

Ζησάκης Χ. (2011): Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λιγνιτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού ΑΗΣ Καρδιάς – Σύγκριση με μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο (No. GRI-2011-7538). Aristotle University of Thessaloniki.

Καντηράνης Ν., Παπαδοπούλου Λ. (2011): Σημειώσεις του μαθήματος Εργαστηριακών Μεθόδων Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων. Τμήμα Γεωλογίας (ΑΠΘ) (http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo324e)

Κολοβός Ν. (2001): Το λιγνιτικό κοίτασμα του Νοτίου Πεδίου της λεκάνης της Πτολεμαΐδας (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας).

Λιοδάκης Σ. (2001): Αναλυτική Χημεία, Θέματα και προβλήματα. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

Μουντράκης Δ. (1985): Γεωλογία της Ελλάδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Παπαδοπούλου Σ. (2018): Γεωχημική μελέτη λιγνιτικών και μαργαϊκών δειγμάτων από τα ορυχεία της λεκάνης Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ. .

Παυλίδης Σ. (1985): Νεοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης της Φλώρινας-Βεγορίτιδας- Πτολεμαΐδας, Δ. Μακεδονία (Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας.

Τουρναβίτου Α. (2014): Η ερυθρά ιλύς ως πρώτη ύλη σύνθεσης προσροφητικού υλικού σε νανοκλίμακα για την απομάκρυνση καδμίου από υδατικά διαλύματα

Φιλιππίδης Α., Μιχαηλίδης Κ., Βαβελίδης Μ. (2001): Σημειώσεις Κοιτασματολογίας ΙΙ (http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo645y/pdf_theory/KOITASMATOLOGIA_METALLEYMATWN_400.pdf)

Διαδικτυακές πηγές

Childs C., Manzocchi T., Delogkos S., Papanikolaou V. (2018): Structural Geology of the Lignite Mines in the Ptolemais Basin, NW Greece. Conference: 14th International Symposium of Continuous Surface Mining, OSCSM 2018, at Thessaloniki, Greece https://www.researchgate.net/figure/a-Photomontage-of-the-Notio-Mine-b-Close-up-view-of-the-area-indicated-in-a-After_fig4_328102557 (ανακτήθηκε την 28/11/2019)

Coal in Today's World, The Process https://sites.google.com/site/coalusage/background/the-process (ανακτήθηκε την 15/10/2019)

Delogkos S., Childs C., Manzocchi T., Sachanidis C. (2016): Throw partitioning across normal fault zones in the Ptolemais Basin, Greece https://www.researchgate.net/figure/True-scale-and-3-vertically-exaggerated-panoramic-view-of-the-active-open-cast-Kardia_fig2_310602753 (ανακτήθηκε την 21/11/2019)

Delogkos S., Childs C., Manzocchi T., Sachanidis C. (2016): Throw partitioning across normal fault zones in the Ptolemais Basin, Greece https://www.researchgate.net/figure/Geological-map-of-the-Ptolemais-Basin-showing-the-major-fault-structures-and-the_fig1_310602753 (ανακτήθηκε την 21/11/2019)

Earth and Planetary Sciences: Geochemical & Rock Analysis https://eps.ucsc.edu/research/facilities/geochem-rock.html (ανακτήθηκε την 18/12/2019)

Metaxas A., Karageorgiou D.E., Papanikolaou G., Varvarousis G., Kotis T., Ploumidis M. (2018): Geological evolution – Stratigraphy of Florina, Ptolemaida, Kozani and

Saradaporo Garben. Bulletin of the Geological Society of Greece https://www.semanticscholar.org/paper/GEOLOGICAL-EVOLUTION-

STRATIGRAPHY-OF-FLORINA%2C-AND-Metaxas-Karageorgiou/64d000d0a0a729603bc9af0ac74231ecc603de7b (ανακτήθηκε την 10/11/2019)

Tsikritzis L., Pekridis G., Adamidou K., Amanatidou E., Tsikritzi R. (2011): Distribution of radionuclides, major and trace elements in lignite, steriles and their ashing products. The case of kardia coal mine in Northern Greece https://www.researchgate.net/figure/General-map-of-West-Macedonia-Lignite-Center-in-

Ptolemais-basin-11_fig1_288166817 (ανακτήθηκε την 5/12/2019)

World Coal Institute, Citizendium http://en.citizendium.org/wiki/File:Coal_Rank_%26_Uses.png (ανακτήθηκε την 17/09/2019)

Αθανασιάδου Χ. (2010): Μελέτη του προβλήματος των σκληρών σχηματισμών που απαντώνται στα υπερκείμενα του Νοτίου Πεδίου. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης http://dias.library.tuc.gr (ανακτήθηκε την 23/10/2019)

Αργυράκη Α. (2007): Σημειώσεις του μαθήματος Αναλυτικής Γεωχημείας http://users.uoa.gr/~argyraki/files/simeioseis_an_geoch.pdf (ανακτήθηκε την 23/12/2019)

Ζησάκης Χ. (2011): Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λιγνιτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού ΑΗΣ Καρδιάς-Σύγκριση με παραγωγή μονάδας ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο http://ikee.lib.auth.gr/record/127907/files/zissakis.pdf (ανακτήθηκε την 28/09/2019)

Η γεωλογία των ορυκτών ανθράκων ή γαιανθράκων. Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ. https://docplayer.gr/24070782-29-i-geologia-ton-orykton-anthrakon-i-gaianthrakon-uli-ton-gaianthrakon-eidi-gaianthrakon.html#show_full_text (ανακτήθηκε την 25/09/2019)

Η ιστορία των ορυχείων του νομού Κοζάνης (2014) http://seen-erga.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html (ανακτήθηκε την 15/10/2019)

Θωμαίδης Ν., Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών http://trams.chem.uoa.gr/docs/03_ICPMS.pdf (ανακτήθηκε την 15/12/2019)

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) http://www.igme.gr/geoportal/ (ανακτήθηκε την 13/12/2019)

Καντηράνης Ν., Παπαδοπούλου Λ. (2011): Σημειώσεις του μαθήματος Εργαστηριακών Μεθόδων Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων. Τμήμα Γεωλογίας (ΑΠΘ) http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo324e/ (ανακτήθηκε την 10/12/2019)

Παυλίδης Σ. (1985): Νεοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης της Φλώρινας-Βεγορίτιδας- Πτολεμαΐδας, Δ. Μακεδονία (Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0223#page/46/mode/2up (ανακτήθηκε την 10/12/2019)

Παυλίδης Σ. (1985): Νεοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης της Φλώρινας-Βεγορίτιδας- Πτολεμαΐδας, Δ. Μακεδονία (Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0223#page/40/mode/2up (ανακτήθηκε την 10/12/2019)

Χατζηκωνσταντίνου Ε. (2017): Μέτρηση στοιχειακών προσμίξεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα. Μελέτη σκοπιμότητας. Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. https://docplayer.gr/67196539-Diidrymatiko-programma-metaptyhiakon-spoydon-vioepiheirein.html (ανακτήθηκε την 20/12/2019


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.