[Εξώφυλλο]

Αξιολόγηση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών για τη Χρήση Γρανιτικών Πετρωμάτων ως Αδρανή Οδοποιίας = Assessment of Petrographic and Physicomechanical Characteristics of Granitic Rocks for their Use as Aggregates for Road Construction.

Ελένη Σάββας Τσαϊρίδου

Περίληψη


Ο γρανίτης αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα πυριγενή πετρώματα, περιέχει διαφορετικής σκληρότητας ορυκτά και χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ως αδρανές στην οδοποιία. Ως πέτρωμα, εμφανίζει μεγάλη σκληρότητα και αντοχή στα καιρικά φαινόμενα, όμως η επεξεργασία του είναι πολυέξοδη. Στη συγκεκριμένη διατριβή, αφού πρώτα διαχωρίζονται και αναλύονται οι έννοιες του οδοστρώματος και των αδρανών, στη συνέχεια, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1097-2, EN 1097-8 και EN 1367-2, έγιναν δοκιμές σε τέσσερα δείγματα γρανίτη που συλλέχθηκαν από διαφορετικές περιοχές της Β. Ελλάδος (Φανός, Αζάπικο, 1km βόρεια από τη Νικήτη και Αρναία) ως προς τα φυσικομηχανικά τους χαρακτηριστικά. Η μελέτη αυτή, πραγματοποιείται για να ελεγχθεί η καταλληλότητα χρήσης τους στο ανώτερο στρώμα του οδοστρώματος. Οι δοκιμές που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής: Los Angeles, Polished Stone Value, Aggregate Abrasion Value και θειϊκού μαγνησίου/ υγείας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών (υγείας/ θειϊκού μαγνησίου, Polished Stone Value, Aggregate Abrasion Value) δείχνουν ότι και τα τέσσερα δείγματα είναι κατάλληλα για την αντιολισθηρή στρώση εκτός της δοκιμής Los Angeles. Οι τιμές της τελευταίας, υποδεικνύουν πως όλα τα δείγματα κρίνονται ακατάλληλα. Επιπλέον, μελετήθηκαν τα πετρογραφικά (μακροσκοπικά και μικροσκοπικά) χαρακτηριστικά των δειγμάτων όπως ποσοστά συμμετοχής ορυκτών και μέγεθος κόκκων. Με βάση τα παραπάνω, έγινε προσπάθεια συσχέτισης των αποτελεσμάτων των φυσικομηχανικών δοκιμών με τα αποτελέσματα της πετρογραφικής μελέτης. Στο κομμάτι των συσχετίσεων, ποικίλα ήταν τα αποτελέσματα με κάποιες ιδιότητες να συσχετίζονται ενώ άλλες όχι. Συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ των ποσοστών ορυκτών με τις δοκιμές υγείας και αντίσταση στην επιφανειακή απότριψη (AAV). Στην πρώτη δοκιμή συμπεραίνεται πως όσο μεγαλύτερα ποσοστά Κ-αστρίων περιέχονται σε ένα αδρανές τόσο ακατάλληλες τιμές παρουσιάζει, ενώ, όσο μεγαλύτερα ποσοστά πλαγιοκλάστου και μαρμαρυγιών συναντώνται τόσο καλύτερες τιμές παρουσιάζονται. Επίσης, το ποσοστό του χαλαζία εμφανίζει ασθενή συσχέτιση με τη δοκιμή υγείας. Όσον αφορά τις συσχετίσεις των ποσοστών ορυκτών με τη δοκιμή αντίστασης σε επιφανειακή απότριψη έδειξαν πως όσο μεγαλύτερα τα ποσοστά του χαλαζία και των Κ-αστρίων τόσο καλύτερη AAV παρουσιάζουν, από την άλλη πλευρά, όσο πιο υψηλά είναι τα ποσοστά του πλαγιοκλάστου και των μαρμαρυγιών τόσο απαγορευτική παρουσιάζεται η τιμή της. Η μόνη συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ των ποσοστών ορυκτών και της δοκιμής Los Angeles ήταν αυτή του βιοτίτη. Όσο περισσότερος βιοτίτης υπάρχει τόσο καλύτερη τιμή Los Angeles θα υπολογίζεται. Σχετικά με τις κοκκομετρίες, από τα διαγράμματα προέκυψε πως όσο πιο λεπτόκοκκο είναι ένα πέτρωμα τόσο πιο χαμηλή Los Angeles έχει, ενώ όσο πιο αδρόκοκκο τόσο πιο χαμηλή με υψηλή τιμή AAV και PSV εμφανίζεται αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, μια μέση συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των μαρμαρυγιών και της αντίστασης σε επιφανειακή λείανση καθώς επίσης και μια ασθενής εξάρτηση με τους Κ- αστρίους. Η αύξηση των μαρμαρυγιών τείνει να δώσει χαμηλές τιμές αντίστασης στη στίλβωση. Τέλος, δεν παρατηρούνται συσχετισμοί στα ποσοστά του χαλαζία και του πλαγιοκλάστου με την προαναφερόμενη δοκιμή. Προτείνεται ότι, α) η εξέταση ακόμη περισσότερων πετρογραφικών ιδιοτήτων θα ήταν χρήσιμη για να εντοπιστούν και άλλοι παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά ενός πετρώματος και β) κάθε φορά που κατασκευάζεται ένας δρόμος, είτε μικρής είτε μεγάλης κυκλοφορίας, πρέπει να εξετάζονται τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά του αδρανούς γιατί πολλές φορές καθίσταται εφικτή η πρόγνωση της μηχανικής συμπεριφοράς του.

Granite, one of the most widely known igneous rocks, is comprised of minerals with different hardness and it is used for many purposes. Among the others is used as an aggregate in road construction. Granite is characterized by significant hardness and resistance to weathering, but its processing is expensive. In this master thesis, after dividing and analyzing the terms «pavement» and «aggregate», according to the European standards EN 1097-2, EN 1097-8 and EN 1367-2, four samples of granite from different areas in Northern Greece (Fanos, Azapiko, 1km North of Nikitas and Arnea) are examined as to their physicomechanical properties. This examination is conducted in order to evaluate whether they are appropriate to use in the upper part of the pavement. The tests that take place are as follows: Los Angeles, Polished Stone Value, Aggregate Abrasion Value and Magnesuim Sulfate Soundness. All the tests (Magnesium Sulfate Soundness test, Polished Stone Value, Aggregate Abrasion Value) displayed positive results, apart the Los Angeles test. The values obtained for the latter test indicate that none of the analyzed samples can be used as an aggregate for road surface. Moreover, a petrographic examination is conducted, both macroscopically and with the use of a polarizing microscope. Based on the aforementioned characteristics, an attempt to correlate the EN tests with the minerals and grain size is made. The correlations produced a wide variety of results, with some characteristics displaying a strong relationship, while others not. Correlations were found between the percentages of minerals with the magnesium sulfate soundness and the aggregate abrasion value tests. As for the first one, it is concluded that when an aggregate contains K-feldspar in large amounts the results are inappropriate, while the higher the percentages of plagioclaste and mica produces better magnesium sulfate soundness results. Also, the percentage of quartz appears to have a weak relationship with the above test. As for the percentages of minerals concerning the aggregate abrasion value (AAV) test, showed that with the accretion of quartz and K-feldspar the outcome of the test becomes suitable for construction. On the other hand, the increase of plagioclaste and mica percentages appear to produce values which render the aggregate inadequate. The only correlation found between the percentages of minerals and the Los Angeles test was that of biotite. The more the biotite the better the results. About the grain sizes it is concluded from the diagrams that fine grain rocks give low Los Angeles values, while coarse grain rocks give low to high AAV and PSV values, respectively. Additionally, a moderate correlation is noticeable between micas and resistance to polishing as well as a weak correlation with the K- fieldspars. The increase in micas content tend to give low polishing values. Finally, there were no correlations between the percentages of quartz and plagioclaste with the aforementioned test. It is suggested that a) a further petrographic examination would be useful in order to identify other factors that may affect the mechanical properties of rocks and b) each time a road is constructed, whether it is to be of high or low traffic, it is essential that the aggregates’ petrographic characteristics are thoroughly examined, as, by this way, their mechanical behavior can be predicted.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


AKESSON, U., LINDQVIST, J. E., GORANSSON, M. & STIGH, J. (2001). Relationship Between Texture and Mechanical Properties of Granites, Central Sweden, By Use of Image- Analyzing Techniques. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 60, 277-284.

AKESSON, U., STIGH, J., LINDQVIST, J. E. & GORANSSON, M. (2003). The Influence of Foliation on the Fragility of Granitic Rocks, Image Analysis and Quantitative Microscory. Engineering Geology, 68, 275-288.

ANDERS, B., REISCHMANN, T., POLLER, U. & KOSTOPOULOS, D. (2005). Age and Οrigin of Granitic Rocks of the Eastern Vardar Zone, Greece: New constraints on the Evolution of the Internal Hellenides. J. Geol. Soc., 162 (5), 857–870.

BORSI, S., FERRARA, G., MERCIER, J. & TONGIORGI, E. (1966). Age Stratigraphique et Radiometrique Jurassique Supérieur d'un granite des Zones Internes des Hellénises (Granite de Fanos, Macédoine, Grèce). Rev. Geog. Phys. Geol. Dyn., 8, 279-287.

BURG, J. P., GODFRIAUX, I. & RICOU, L. E. (1995). Extension of the Mesozoic Rhodope Thrust Units in the Vertiskos- Kerdillion Massifs (Northern Greece). C. R. Acad. Sci. Paris, 320 (9), 889-896.

BURG, J. P., RICOU, L. E., IVANOV, Z., GODFRIAUX, I., DIMOV, D. & KLAIN, L. (1996). Syn- metamorphic Nappe Complex in the Rhodope Massif. Structures and Kinematics. Terra Nova, 8, 6-15.

CEN, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (1999). ΕΝ 932-2, Tests for General Properties of Aggregates. Part 2: Methods for Reducing Laboratory Samples. Brussels, pp. 14.

CEN, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (2005). EN 1097-6, Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates. Part 6: Determination of Particle Density and Water Absorption. Brussels, pp. 54.

CEN, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (2009). EN 1097-8, Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates. Part 8: Determination of the Polished Stone Value. Brussels, pp. 34.

CEN, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (2009). EN 1367-2, Tests for Thermal and Weathering Properties of Aggregates. Part 2: Magnesium Sulfate Test. Brussels, pp. 18.

CEN, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (2010). EN 1097-2, Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates. Part 2: Methods for the Determination of Resistance to Fragmentation. Brussels, pp. 38.

CEN, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (2018). EN 993-1, Methods of Test for Dense Shaped Refractory Products. Part 1: Determination of Bulk Density, Apparent Porosity and True Porosity. Brussels, pp. 20.

CHRISTOFIDES, G., D’AMICO, C., DEL MORO, A., ELEFTHERIADIS, G. & KYRIAKOPOULOS, C. (1990). Rb/Sr Geochronology and Geochemical Characters of the Sithonia Plutonic Complex (Greece). European Journal of Mineralogy, 2, 79-87.

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., LIATI, A. & KRAL, J. (2007a). The A-Type Kerkini Granitic Complex in North Greece: Geochronology and Geodynamic Implications. Bull. Geol. Soc. Greece, xl, 700-711.

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., PE-PIPER, G., KATIRTZOGLOU, K. & CHATZIKIRKOU, A. (1999). Pre-Tertiary A-Type Magmatism in the Serbomacedonian Massif (N. Greece): Kerkini Granitic Complex. Bull. Geol. Soc. Greece, xxxiii, 131-148.

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. & ELEFTHERIADIS, G. (2000). Mesozoic Magmatism in the Area Between the Vardar (Axios) Zone and the Serbomacedonian Massif (Northern Greece). In: Karamata, S., Jankovic, S. (Eds.), Geology and Metalogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Bulletin de Académie Serbe des Sciences et des Arts, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Sciences Naturelles, 111-120.

CHRISTOFIDES, G., PERUGINI, D., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., POLI, G., ELEFTHERIADIS, G., DEL MORO, A. & NEIVA, A. M. (2007b). Interplay Between Geochemistry and Magma Dynamics During Magma Interaction: An Example From the Sithonia Plutonic Complex (NE Greece). Lithos, 95, 243-266.

CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T. & KORONEOS, A. (1990). Geochemistry and Evolution of the Fanos Granite (N. Greece). Mineralogy and Petrology, 43 (1), 49-63.

D'AMICO, C., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADES, G., BARGOSSI, G. M., CAMPANA, R. & SOLDATOS, T. (1990). The Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece). Mineralogica et Petrographica Acta, 33, 143–177.

DE WET, A. P. (1989). Geology of a part of the Chalkidiki Peninsula, Northern Greece, unpublished Ph.D. Thesis, Cambridge, Wolfson College, pp. 178.

DE WET, A. P., MILLER, J. A., BICKLE, M. J. & CHAPMAN, H. J. (1989). Geology and Geochronology of the Arnea, Sithonia and Ouranopolis Intrusions, Chalkidiki Peninsula, Northern Greece. Tectonophysics, 161, 65–79.

DIMITRIADIS, S. & ASVESTA, A. (1993). Sedimentation and Magmatism Related to the Triassic Rifting and Later Events in the Vardar–Axios Zone. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXVIII (2), 149–168.

DINTER, D. A. (1998). Late Cenozoic Extension of the Alpine Collisional Orogen, Northeastern Greece: Origin of the North Aegean Basin. GSA Bulletin, 110 (9), 1208-1230.

DIXON, J. E. & DIMITRIADIS, S. (1984). Metamorphosed Ophiolitic Rocks from the Serbo- Macedonian Massif, near Lake Volvi, North-East Greece. In: J. E. Dixon and A. H. F. Robertson (eds.), The Geological Evolution of the eastern Mediterranean. Geol. Soc. London Spec. Publ., 17, 603-618.

HIMMERKUS, F., ANDERS, B., REISCHMANN, T. & KOSTOPOULOS, D. K. (2007). Gondwana- Derived Terranes in the Northern Hellenides. In: R. D. Hatcher Jr., M. P. Carlson, J. H. McBride and J. R. Martínez-Catalán (eds.), 4-D Framework of Continental Crust. Geol. Soc. Am. Mem., 200, 379-390.

HIMMERKUS, F., REISCHMANN, T. & KOSTOPOULOS, D. (2009a). Serbomacedonian Revisited: A Silurian Basement Terrane from Northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece. Tectonophysics, 473, 20-35.

HIMMERKUS, F., REISCHMANN, T. & KOSTOPOULOS D. (2009b). Triassic Riftrelated Meta-Granites in the Internal Hellenides, Greece. Geol. Mag., 146, 252-265.

IUGS (1973). Classification and Nomenclature of Plutonic Rocks. N. Jb. Miner Mh., 4, 149- 164.

KANE, M., IGNACIO, A. & SCARPAS, T. (2013). Long-term Skid Resistance of Asphalt Surfacings: Correlation Between Wehner-Schulze Friction Values and the Mineralogical Composition of the Aggregates. Wear, 303, 235-243.

KATRIVANOS, E., KILIAS, A. & MOUNTRAKIS, D. (2013). Kinematics of Deformation and Structural Evolution of the Paikon Massif (Central Macedonia, Greece): A Pelagonian Tectonic Window? N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 269 (2), 149–171.

KAUFFMANN, G., KOCKEL, F. & MOLLAT, H. (1976). Notes on the Stratigraphic and Paleographic Position of the Svoula Formation in the Innermost Zone of the Hellenides (Northern Greece). Bull. Soc. Geol. France, 18, 225-230.

KILIAS, A., FALALAKIS, G. & MOUNTRAKIS, D. (1999). Cretaceous-Tertiary Structures and Kinematics of the Serbomacedonian Metamorphic Rocks and their Relation to the Exhumation of the Hellenic Hinterland (Macedonia, Greece). Int. J. Earth Sci., 88, 513-531.

KOCKEL, F., MOLLAT, H. & WALTHER, H. W. (1977). Erläuterungen zur Geologischen Karte der Chalkidiki und Angrenzender Gebiete 1:100.000 (Nord-Griechenland). Hannover, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 1-119.

KOSTOPOULOS, D. K., REISCHMANN, T. & SKLAVOUNOS, S. A. (2001). Palaeozoic and Early Mesozoic Magmatism and Metamorphism in the Serbo-Macedonian Massif, Central Macedonia, Northern Greece. Journal of Conference Abstracts, Vol. 6, 11th EUG, 318.

MICHAIL, M., KILIAS, A., KORONEOS, A., NTAFLOS, TH. & PIPERA, K. (2015). The Fanos Granite in the Axios Zone: An Island Arc Magmatism? During the Jurassic. Επιστημονική Ημερίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Γ. Ελευθεριάδη, Ειδικός τόμος 103, 39-42.

MICHAIL, M., PIPERA, K., KORONEOS, A., KILIAS, A. & NTAFLOS, T. (2016). New Perspectives on the Origin and Emplacement of the Late Jurassic Fanos Granite, Associated with an Intra-Oceanic Subduction within the Neotethyan Axios- Vardar Ocean. Int. J. Earth Sci., 105 (7), 1965-1983.

MICHARD, A., FEINBERG, H. & MONTIGNY, R. (1998). Supra-Ophiolitic Formations from the Thessaloniki Nappe (Greece), and Associated Magmatism: An Intra-Oceanic Subduction Predates the Vardar Obduction. Compte Rendu Academie des Sciences, Serie II. Sciences de la Terre et des Planetes, 327, 493–499.

OLADEZI, A. J. (1997). Η Έρευνα του Γρανίτη της Αρναίας Νομού Χαλκιδικής από Γεωλογική και Πετρογραφική Άποψη. Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., σελ. 181.

PAPADOPOULOS, C. & KILIAS, A. (1985). Altersbeziehungen Zwischen Metamorphose und Deformation im Zentralen Teil des Serbomazedonischen Massivs (Vertiskos Gebirge, Nordgriechenland). Geol. Rund., 74, 77-85

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G. & ELEFTHERIADIS, G. (2003). Magma Mixing in the Sithonia Complex, Greece: Evidence From Mafic Microgranular Enclaves. Mineralogy and Petrology, 78, 173–200.

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., KORONEOS, A. & SOLDATOS, T. (2004). Mantle-Derived and Crustal Melts Dichotomy in Northern Greece: Spatiotemporal and Geodynamic Implications. Geological Journal, 39, 63-80.

PIPERA, K., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., PECSKAY, Z. & CHRISTOFIDES, G. (2013). K/Ar Mineral Geochronology of the Northern Part of the Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece): Implications for its Thermal History and Geodynamic Interpretation. Geologica Carpathica, 64 (2), 133-140.

POLI, G., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., PERUGINI, D. & LANGONE, A. (2009). Early Triassic Granitic Magmatism- Arnea and Kerkini Granitic Complexes- In the Vertiskos Unit (Serbo- Macedonian Massif, North- Eastern Greece) and its Significance in the Geodynamic Evolution of the Area. Acta Vulcanologica, 21(1-2), 47-70.

RAISANEN, M. (2004). Relationships Between Texture and Mechanical Properties of Hybrid Rocks from the Jaala- Iitti Complex, Southeastern Finland. Engineering Geology, 74, 197-211.

SAKELLARIOU, D. (1989). Geologie des Serbomazedonischen Massivs in der Nordoestlichen Chalkidiki, N. Griechenland- Deformation und Metamorphose. PhD thesis, Mainz, University of Johannes Gutenberg. In: National and Kapodistrian University of Athens Geological Monographs, 2, pp.177.

SOLDATOS, T., KORONEOS, A. & CHRISTOFIDES, G. (1993). Origin and Evolution of the Fanos Granite (Macedonia, northern Greece): Trace and REE Modelling Constraints. Τιμητική έκδοση για τον Καθηγητή Α. Γ. Πανάγο, έκδοση Ε.Μ.Π., Αθήνα, τόμος Β, 789-812.

TERVAHATTU, H., KUPIAINEN, K. J., RAISANEN, M., MAKELA, T. & HILLAMO, R. (2006). Generation of Urban Road Dust from Anti-Skid and Asphalt Concrete Aggregates. Journal of Hazardous Materials, 132, 39-46.

TRANOS, M., KILIAS, A. & MOUNTRAKIS, D. (1993). Emplacement and Deformation of the Sithonia Granoid Pluton. Bull. Geol. Soc. Gr., 27 (1), 195-210.

TRANOS, M., KILIAS, A. & MOUNTRAKIS, D. (1999). Geometry and Kinematics of the Tertiary Post- Metamorphic Circum Rhodope Belt Thrust System (CRBTS), Northern Greece. Proc. 8th Cong. Geol. Soc. Greece, Patras 1992. Bull. Geol. Soc. Greece, 33, 5-16.

VILLANI, M. M., SCARPAS, A., DE BONDT, A., KHEDOE, R. & ARTAMEDI, I. (2014). Application of Fractal Analysis for Measuring the Effects of Rubber Polishing on the Friction of Asphalt Concrete mixtures. Wear, 320, 179-188.

WANG, D., LIU, P., OESER, M., STANJEK, H. & KOLLMANN, J. (2019). Multi-Scale Study of the Polishing Behaviour of Quartz and Fieldspar on Road Surfacing Aggregate. International Journal of Pavement Engineering, 20 (1), 79-88.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κ. Γ. (2016). Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Οδοστρωμάτων από Σκυρόδεμα σε Δασικές & Ορεινές Περιοχές (Διδακτορική Διατριβή). Ανακτήθηκε από: https://ikee.lib.auth.gr/record/283895/files/GRI-2016-16986.pdf

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. & ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (2004). Σημειώσεις Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 243.

ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-12-01 (2009). Αντιολισθηρή Στρώση Ασφαλτικού Σκυροδέματος. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.

ΕΟΑΕ (2001). Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), Κεφ. 3: Μελέτη Οδών, Παράγραφος 3.8: Οδοστρώματα. Εγνατία Οδός Α. Ε..

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Α. Σ. (2005). Φαινόμενα Μερικής Τήξης στη Ζώνη Stip- Aξιού και στην Ομάδα Βερτίσκου- Οι Ενότητες Πηγής και Καραθοδώρου (Διδακτορική Διατριβή). Ανακτήθηκε από: http://ikee.lib.auth.gr/record/14823/files/gri-2005-505.pdf

ΚΑΦΙΡΗ, Δ. (2017). Διερεύνηση Μεθόδου Διαστασιολόγησης Δύσκαμπτων Οδοστρωμάτων Αεροδρομίων. Διπλωματική εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., σελ. 124.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, Δ. (2010). Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ. 373.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Α. (2011). Οδοποιία: Οδοστρώματα- Υλικά- Έλεγχος Ποιότητας. Μ. Τριανταφύλλου & Σια. Θεσσαλονίκη, σελ. 1054.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Α., ΤΣΩΧΟΣ, Γ. & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α. (1997). Οδηγός Διαστασιολόγησης Οδοστρωμάτων. Εγνατία Οδός Α. Ε..

ΝΤΑΜΠΙΤΖΙΑΣ, Σ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ, Π., ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ, Φ. & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, Ε. (2003). Σκληρά Αδρανή στον Ελληνικό Χώρο. Πετρολογικοί Τύποι και Ορυκτολογικά-Ιστολογικά Χαρακτηριστικά. Ημερίδα «Αδρανή Πετρώματα και Δομικοί Λίθοι». Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 49-63.

ΠΙΠΕΡΑ, Κ. (2008). Χρονολόγηση Πετρογραφικών Τύπων του Πλουτωνίτη της Σιθωνίας με Κ-Ar σε Ορυκτά. Διατριβή Ειδίκευσης Μ.Π.Σ., Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., σελ. 88.

ΤΣΙΑΒΟΥ, Ε., ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΟΥ, Δ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α., ΜΠΙΛΛΑ, Ε. & ΔΕΡΤΖΕΚΟΣ, Χ. (2004). Οδηγός Δομικών Υλικών. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), σελ. 176.

ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ, Α. (2003). Ελαφρά Αδρανή και Χαλαζιακή Άμμος: Ιδιότητες- Παραγωγή- Είδη. Ημερίδα «Αδρανή Πετρώματα και Δομικοί Λίθοι». Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 23-47.

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ, Π., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ., ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ, Α. & ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (2005). Συσχέτιση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Ιδιοτήτων Αδρανών Πετρωμάτων που Χρησιμοποιούνται στην Οδοποιία. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 377-386.

ΤΣΥ- Άρθρο ΣΤ 4 (2005). Αντιολισθηρή Ασφαλτική Στρώση από Ασφαλτικό Σκυρόδεμα. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

CIVIL ENGINEERING CALCULATORS (n.d.). Aggregate Abrasion Value. Retrieved from: http://civil-engineering-calculators.com/Material-Test/Aggregate-Abrasion-Value

KING, H. M. (n.d.). Uses of Granite. Countertops, Tile, Curbing, Dimension Stone, Curling Stones, Gemstones and more. Retrieved from: https://geology.com/articles/granite.shtml

ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ, Α. (2000). Εισαγωγικές Έννοιες και Απλοποιημένες Μέθοδοι Υπολογισμού Οδοστρωμάτων Οδών. Αθήνα. Ανακτήθηκε από:

https://eclass.aspete.gr/modules/document/file.php/POL142/%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%9F%CE%B4%CF%8E%CE%BD/Simeioseis-Odostromaton.pdf

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 (2006). Στρώσεις Οδοστρωμάτων από Ασύνδετα Αδρανή Υλικά. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. Ανακτήθηκε από: http://www.ggde.gr/dmdocuments/05-03-03-00.pdf

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 (2006). Αντιολισθηρή Στρώση Ασφαλτικού Σκυροδέματος. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. Ανακτήθηκε από: http://www.ggde.gr/dmdocuments/05-03-12-01.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.