[Εξώφυλλο]

Μελέτη της σεισμικής ακολουθίας του 2003 της Λευκάσας και των δευτερευόντων ρηγμάτων = Study of the faulting complexity and orthogonal structures during the 2003 Lefkada sequence.

Ελένη Αλέξανδρος Δαφνιώτη

Περίληψη


Στις 14 Αυγούστου 2003 πραγματοποιήθηκε σεισμός μεγέθους 6.2 στη βορειοδυτική ακτή του νησιού της Λευκάδας. Το σεισμό ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα η οποία προκάλεσε καταστροφές στην πόλη της Λευκάδας αλλά και κατά μήκος των βορειοδυτικών ακτών της. Η έντονη σεισμικότητα που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση δευτερευόντων τεκτονικών δομών αλλά και την επέκταση των μετασεισμών από το βόρειο τμήμα της Λευκάδας προς τα νότια, κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της Κεφαλονιάς. Η σεισμική ακολουθία έδειξε τη δημιουργία μετασεισμών και εκτός του κύριου ρήγματος σχηματίζοντας συγκεντρώσεις μετασεισμών κοντά στην κύρια διάρρηξη αλλά και μακριά από αυτήν. Οι λύσεις των μηχανισμών γένεσης παρουσιάζουν κυρίως δεξιόστροφες διαρρήξεις οριζόντιας μετατόπισης, ωστόσο παρατηρούνται και διαρρήξεις ανάστροφες και κανονικές, τις οποίες θα μελετήσουμε στην παρούσα εργασία. Θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στα γεωμετρικά και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά αυτών των δευτερευόντων δομών μέσα από την ανάλυση της επικεντρικής κατανομής, τις λύσεις των μηχανισμών γένεσης και τις παράλληλες και κάθετες τομΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής.ές στις χωρικές συγκεντρώσεις των μετασεισμών. Επειδή θεωρούνται πιθανές πηγές οι οποίες συνδέονται με σεισμούς ικανούς να προκαλέσουν βλάβες στην περιοχή κοντά στην κύρια διάρρηξη αλλά και εκτός αυτής.

On August 14th 2003 an earthquake with magnitude 6.2 occurred at the northwest coastline of Lefkada Island. The earthquake followed by an intense aftershock activity posing severe seismic hazard and damage in the area of Lefkada especially along the northwest coastlines of the Island. Along with the intense onto fault aftershock activity, the activation of secondary active structures and the expansion of aftershock distribution from the northern part to the southern part of Lefkada, up to the northwest coastlines of Kefalonia. The aftershock distribution evidenced the off- fault activity expressed by clusters near the main shock and also far away from it. The aftershock focal mechanisms mainly exhibit a dextral strike slip faulting, although we can recognize in the study area both  thrust and normal faults that we will attempt to describe. The features of the activated secondary segments will be displayed by relocated aftershock spatial distribution, fault plane solutions and the cross sections parallel and normal to the strike of the clusters. We will empathize in geometric and seismotectonic characteristics of the activated secondary fault segments, because they are capable to produce intense seismicity and consequently the seismic hazard in the near future close to the main rupture but also in the adjacent structures.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Benetatos, C., Kiratzi, A., Roumelioti, Z., Stavrakakis, G., Drakatos, G., Latoussakis, I., 2005. The 14 August 2003 Lefkada island (Greece) earthquake: focal mechanisms of the mainshock and the aftershock sequence. J. Seismol. 9, 171–190.

Benetatos, C., Dreger, D., Kiratzi, A., 2007. Complex and segmented rupture associate with the 14 August 2003 Mw 6.2 Lefkada, Ionian Islands, Earthquake. Bull. Seismol. Soc. Am. 97 (1B), 35–51.

Hatzfeld, D., Kassaras, I., Panagiotopoulos, D., Amorese, D., Makropoulos, K., Karakaisis, G., Coutant, O., 1995. Microseismicity and strain pattern in northwestern Greece. Tectonics 14 (4), 773–785.

Ilieva, M., Briole, P., Ganas, A., Dimitrov, D., Elias, P., Mouratidis, A., & Charara, R. (2016). Fault plane modelling of the 2003 August 14 Lefkada Island (Greece) earthquake based on the analysis of ENVISAT SAR interferograms. Tectonophysics, 693, 47-65.

Jackson, J. (1994). Active tectonics of the Aegean region. Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 22,239- 271.

Karakostas, V. G., & Papadimitriou, E. E. (2010). Fault complexity associated with the 14 August 2003 M w 6.2 Lefkada, Greece, aftershock sequence. Acta geophysica, 58(5), 838-854.

Karakostas, V. G., Papadimitriou, E. E., & Papazachos, C. B. (2004). Properties of the 2003 Lefkada, Ionian Islands, Greece, earthquake seismic sequence and seismicity triggering. Bulletin of the Seismological Society of America, 94(5), 1976-1981.

Karakostas, V. (2008, November). Relocation of aftershocks of the 2003 Lefkada Sequence: seismotectonic implications. In Proc. 3rd Hellenic Conf. Earthq. Engin. & Engin. Seism., Athens (Vol. 57, p. 16).

Konstantinou, K.I., Papadopoulos, G.A., Fokaefs, A., Orphanogiannaki, K., 2005. Empirical relationships between aftershock area dimentions and magnitude for earthquake in the Mediterranean Sea region. Tectonophysics 403, 95–115.

Kourouzidis, M. C., Karakaisis, G. F., Papazachos, B. C. and Makropoulos, C., 2004. Properties of Foreshocks and Aftershocks in the area of Greece. Proc. 10th International Congress of the Geological Society of Greece, 1422-1431.

LePichon, X. and Angelier, J. (1979). The Hellenic arc and trench system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area. Tectophysics, 60, 1-42.

Louvari, E., Kiratzi, A. A. and Papazachos, B. C., (1999), “The Cephalonia Transform Fault and its extension to western Lefkada Island (Greece)”, Tectonophysics, 308, pp. 223– 236.

McKenzie, D. P. (1972). Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys. J. R. astr. Soc., 30, 109-185.

McKenzie, D. P. (1978). Active tectonics of the Alpine- Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geophys. J. R. astr. Soc., 55, 217- 254.

Papadimitriou, E., Karakostas, V., Mesimeri, M., Chouliaras, G., & Kourouklas, C. (2017). The Mw6. 5 17 November 2015 Lefkada (Greece) earthquake: structural interpretation by means of the aftershock analysis. Pure and Applied Geophysics, 174(10), 3869-3888.

Papadimitriou, P., G. Kaviris, and K. Makropoulos (2006), The Mw = 6.3 2003 Lefkada earthquake (Greece) and induced stress transfer changes, Tectonophysics 423, 1-4, 73-82, DOI: 10.1016/j.tecto.2006.03.003

Papadopoulos, G. A., Karastathis, V. K., Ganas, A., Pavlides, S., Fokaefs, A., & Orfanogiannaki, K. (2003). The Lefkada, Ionian Sea (Greece), shock (Mw 6.2) of 14 August 2003. Earth, planets and space, 55(11), 713-718.

Papazachos, B. C., Scordilis, E. M., Panagiotopoulos, D. G., Papazachos, C. B. and Karakaisis, G. F., (2004), “Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes”, 10th Congr. Hellenic Geol. Soc., Thessaloniki, Greece, 14–17 April 2004, pp. 539–540.

Papazachos, B.C., and C.B. Papazachou (2003), The Earthquakes of Greece, Ziti Publications, Thessaloniki, 286 pp.

Papazachos, C. B. (1999). Seismological and GPS evidence for the Aegean - Anatolia interaction. Geophys. Res. Lett., 26,2653- 2656.

Papazachos, B. C., Papadimitriou, E, E., Kiratzi, A. A., Papazachos, C. B. and Louvari, E. K. (1998b). Fault plane solutions in the Aegean sea and the surrounding area and their tectonic implication. Boll. Geof. Teorica Applicata, 39, 199- 218.

Papazachos, B.C., Papazachou, C.B., 1997. The Earthquakes of Greece. Ziti Publication Co., Thessaloniki (304 pp.).

Papazachos, C.B. and Kiratzi, A. (1992). A formulation for reliable estimation of active crustal deformation and an application to central Greece. Geophys. J. Int., 111,424- 432.

Papazachos, B. C., and P. E. Comninakis (1971). Geophysical and tectonic features of the Aegean Arc, J. Geophys. Res. 76, 8517–8533.

Papazachos, B. C. and Delibasis, N. D. (1969) Tectonic stress field and seismic faulting in the area of Greece. Tectonophysics, 7, 231- 255.

Ritsema, A. R. (1974). The earthquake mechanism of the Balkan region. R. Netherl. Meteorol. Inst. Sci. Rep., 74, 1- 36.

Rondoyanni Th, Mettos A, Paschos P, Georgiou Ch (2007) Neotectonic map of Greece, scale 1:100.000, Lefkada sheet. I.G.M.E., Athens

Rostein, Y. (1985). Tectonics of the Aegean block: Rotation, side arc collision on crustal extension. Tectonophysics, 117, 117- 137.

Saltogianni, V., Stiros, S., 2015. A two-fault model of the 2003 Leucas (Aegean Arc) earthquake based on topological inversion of GPS data. Bull. Seismol. Soc. Am. 105 (5).

Scordilis, E.M., G.F. Karakaisis, B.G. Karakostas, D.G. Panagiotopoulos, P.E. Comninakis, and B.C. Papazachos (1985), Evidence for transform faulting in the Ionian sea:

The Cephalonia island earthquake sequence of 1983, Pure Appl. Geophys. 123, 3, 388-397, DOI: 10.1007/BF00880738.

Sokos, E., Zahradnik, J., Gallovic, F., Serpetsidaki, A., Plicka, V., Kiratzi, A., 2016. Asperity break after 12 years: the Mw6.4 2015 Lefkada (Greece) earthquake. Geophys. Res. Lett. 43 (12):6137–6145

Wells, D. L. and Coppersmith, K. J., (1994), “New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement”, Bull.

Seism. Soc. Am., 84, pp. 974–1002.

Zahradník, J., Serpetsidaki, A., Sokos, E., Tselentis, G.A., 2005. Iterative deconvolution of regional waveforms and a double-event interpretation of the 2003 Lefkada

earthquake, Greece. Bull. Seismol. Soc. Am. 95 (1), 159–172.

Κουρούκλας , Χ., 2011, Μελέτη της σεισμικής ακολουθίας του 2007 στη βόρεια Κεφαλονιά(Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2007), Διπλωματική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 31- 32 σελ.

Παπαζάχος, Β., Καρακαΐσης, Γ. Φ., Χατζηδημητρίου, Π. Μ., 2005. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Εκδόσεις Ζήτη, 225-231, 235-240, 272, 350-351.

Παπαζάχος, Β. και Παπαζάχου, Κ., 2003. Οι Σεισμοί της Ελλάδας. Εκδόσεις Ζήτη, 67- 70, 81- 91.

Παυλίδης, Σ. Π., 2016. Γεωλογία των σεισμών. Εισαγωγή στη Νεοτεκτονική, Μορφοτεκτονική, Παλαιοσεισμολογία και Αρχαιολογία., Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, 147- 148, 202- 204, 267- 273, 344- 349.

Τάσσος, Σ. Τ.(1984). Στατικές και δυναμικές ιδιότητες του πάνω μανδύα στο νότιο Αιγαίο. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 155 σελ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.