[Εξώφυλλο]

Πηγματιτικά κοιτάσματα πολύτιμων λίθων = Pegmatitic Gemstone Deposits

Άννα Σταμάτιος Σαμαρά

Περίληψη


Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας με θέμα τα πηγματιτικά κοιτάσματα πολύτιμων λίθων. Σκοπός της εργασίας είναι να διαφωτίσει ποια ορυκτά αποκαλούνται πολύτιμοι λίθοι με αναφορά των βασικών ιδιοτήτων τους καθώς επίσης να δώσει πληροφορίες για την γένεση των πηγματιτικής σύστασης κοιτασμάτων που τους φιλοξενούν. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο σημειώνονται τα διάφορα είδη πολύτιμων λίθων και τα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αντιστοίχως θίγεται η συσχέτιση των πολύτιμων λίθων που απαντώνται στην φύση με τους συνθετικούς πολύτιμους λίθους αλλά και η διαχείριση τους στην παγκόσμια αγορά. Έπεται το πέμπτο κεφάλαιο το οποίο κυρίως εστιάζεται στις επικρατούσες συνθήκες προς διαμόρφωση των πηγματιτικών κοιτασμάτων ενώ στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες και προϋποθέσεις για την εμφάνιση πολύτιμων λίθων σε αυτού του είδους τα κοιτάσματα. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα παγκοσμίου φήμης πηγματιτικών κοιτασμάτων πολύτιμων λίθων.

This diploma thesis is the result of a bibliographical research based on the topic of gem-bearing pegmatitic deposits. Its aim is to enlighten the readers about which minerals are considered as gemstones with a reference to their basic features as well as to give information about the genesis of pegmatitic deposits that host them. More specifically, the second chapter notes the different types of gemstones and the characteristics that distinguish them. In the third and fourth chapters, respectively, the correlation between natural and synthetic gemstones and their management in the global market are demonstrated. After that, the fifth chapter focuses mainly on the prevailing conditions for the formation of pegmatitic deposits, while the sixth chapter analyzes the factors and conditions for the appearance of precious stones in this type of deposits. The seventh and final chapter lists typical examples of world-famous gemstone deposits.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Atkinson, D., & Kothavala, R. Z. (1983). Kashmir sapphire.

Bowersox, G. W. (1985). A status report on gemstones from Afghanistan. Gems & Gemology, 21(4), 192-204.

Cartier, L. E. (2019). Gemstones and sustainable development: Perspectives and trends in mining, processing and trade of precious stones. The Extractive Industries and Society, 6(4), 1013-1016.

Cerny, P. (2000). Constitution, petrology, affiliations and categories of miarolitic pegmatites. Memorie Della Societa Italiana Scienze Naturalie Del Museo Civicodi Storia Naturale Milano, 5-12.

Černý, P. Meintzer, R.E., Anderson, A.J. (1985) Extreme fractionation in rare-element granitic pegmatites: selected examples of data and mechanisms. Canadian Mineralogist, 23, 381-421.

Cornejo, C., & Bartorelli, A. (2010). Minerals & precious stones of Brazil (p. 704). Solaris Cultural Productions.

Dirlam, D. M., Laurs, B. M., Pezzotta, F., & Simmons, W. B. (2002). Liddicoatite tourmaline from Anjanabonoina, Madagascar. Gems & Gemology, 38(1), 28-53.

Fraser, H. J. (1930). Paragenesis of the Newry pegmatite, Maine. American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials, 15(8), 349-364.

Fritsch, E., & Rondeau, B. (2009). Gemology: The developing science of gems. Elements, 5(3), 147-152.

Groat, L. A., & Laurs, B. M. (2009). Gem formation, production, and exploration: Why gem deposits are rare and what is being done to find them. Elements, 5(3), 153-158.

Groat, L. A., Giuliani, G., Marshall, D. D., & Turner, D. (2008). Emerald deposits and occurrences: A review. Ore Geology Reviews, 34(1-2), 87-112.

Gübelin, E. J. (1982). Gemstones of Pakistan: emerald, ruby, and spinel. Gems & Gemology, 18(3), 123.

Heinrich, E. W. (1953). Zoning in pegmatite districts. American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials, 38(1-2), 68-87.

Jahns, R. H., & Burnham, C. W. (1969). Experimental studies of pegmatite genesis; l, A model for the derivation and crystallization of granitic pegmatites. Economic

Geology, 64(8), 843-864.

Kazmi, A. H., Peters, J. J., & Obodda, H. P. (1985). Gem pegmatites of the Shingus-Dusso area, Gilgit, Pakistan. Mineralogical Record, 16(5), 393-411.

London, D. (2018). Ore-forming processes within granitic pegmatites. Ore Geology Reviews, 101, 349-383.

Michallik, R. M., Wagner, T., Fusswinkel, T., Heinonen, J. S., & Heikkilä, P. (2017). Chemical evolution and origin of the Luumäki gem beryl pegmatite: Constraints from

mineral trace element chemistry and fractionation modeling. Lithos, 274, 147-168.

Natkaniec-Nowak, L., Dumańska-Słowik, M., & Ertl, A. (2009). “Watermelon” tourmaline from the Paprok mine (Nuristan, Afghanistan). Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry, 186(2), 185-193.

Proctor, K. (1985). Gem pegmatites of Minas Gerais, Brazil: The tourmalines of the Governador Valadares District. Gems and Gemology, Summer 1985.

Renneboog, L., & Spaenjers, C. (2012). Hard assets: The returns on rare diamonds and gems. Finance Research Letters, 9(4), 220-230.

Research, 100B, 5911-5929.

Rubin, A.M. (1995) Getting granite dikes out of the source region. Journal of Geophysical

Schumann, W. (2009). Gemstones of the World. Sterling Publishing Company, Inc.

Schwarz, D., Giuliani, G., Grundmann, G., & Glas, M. (2002). The origin of emerald: a controversial topic.

Simmons, W. (2003). Pegmatology: Pegmatite mineralogy, petrology and petrogenesis. Rubellite Press.

Simmons, W. B., Freeman, G., Falster, A., Laurs, B., & Webber, K. (2005). New tourmaline production: From Mount Mica, Maine America's First gem pegmatite. Rocks & Minerals, 80(6), 396-408.

Simmons, W. B., Pezzotta, F., Shigley, J. E., & Beurlen, H. (2012). Granitic pegmatites as sources of colored gemstones. Elements, 8(4), 281-287.

White, E. A. D. (1961). Synthetic gemstones. Quarterly Reviews, Chemical Society, 15(1), 1-29.

Zwaan, J. H., Seifert, A. V., Vrána, S., Laurs, B. M., Anckar, B., Simmons, W. B. S.,... & Garcia-Guillerminet, H. (2005). KAFUBU AREA, ZAMBIA. Gems & Gemology, 41(2), 116-148.

<β>ΙΣΤΟΛΟΓΙΟβ>

Hobart M. King, Ph.D., GIA Graduate Gemologist, “Ruby and Sapphire. Red corundums are rubies. Blue corundums are sapphires. Trace elements produce their colors.”

https://geology.com/gemstones/ruby-and-sapphire/

Hobart M. King, Ph.D., GIA Graduate Gemologist, “Diamond. The most popular gemstone. The hardest known substance. An amazing number of uses.”

https://geology.com/minerals/diamond.shtml

Hobart M. King, Ph.D., GIA Graduate Gemologist. “Emerald, The bright green gem of the beryl mineral family and May birthstone.”

https://geology.com/gemstones/emerald/

https://www.irocks.com/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.