[Εξώφυλλο]

Συμβολή στη μελέτη των χελωνών Testudinidae και Geoemydidae από το πλειόκαινο του Μακρύγιαλου Πιερίας = Contribution to the study of turtles Testudinidae and Geoemydidae from the P;iocene od Makygialow Pieria, Greece.

Μαρία Χαράλαμπος Σαλτσίδου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Διπλωματική εργασία» με επιστημονική υπεύθυνη την Ευαγγελία Τσουκαλά, καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η συμβολή στη μελέτη των απολιθωμένων χελωνών του Πλειόκαινου που ανακαλύφθηκαν στον Μακρύγιαλο (Κατερίνη) από ερευνητές και συνεργάτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην εργασία παρουσιάζονται οι αναλυτικές περιγραφές τεσσάρων απολιθωμάτων χελωνών. Στη συνέχεια, συγκρίνονται με είδη χελωνών με παρόμοια μορφολογία από την Ελλάδα και το εξωτερικό και προσδιορίζονται τα είδη τους. Έπειτα, συγκρίνονται με άλλες απολιθωμένες χελώνες της Ελλάδας οι οποίες ανήκουν στα αντίστοιχα είδη με τα τέσσερα δείγματα. Επιπλέον, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα υπόλοιπα απολιθώματα που δεν ανήκουν σε χελώνες, τα οποία έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Η εργασία καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν την εξάπλωση  των συγκεκριμένων ειδών χελωνών στην περιοχή μελέτης και στη μορφολογία της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου κατά το Πλειόκαινο.

The present thesis was prepared in the context of the course "Diploma Thesis" with scientific supervisor Evangelia Tsoukala, professor of the Department of Geology of the Aristotle University of Thessaloniki.
The subject of this thesis is the contribution to the study of the fossilized turtles of Pliocene that were discovered in Makrygialos (Katerini) by researchers and associates of the Aristotle University of Thessaloniki. In this thesis detailed descriptions of four fossil specimens are presented. Afterwards, they are compared with turtle species with similar morphology from Greece and abroad and their species are identified. Furthermore, they are compared with other fossilized turtles from Greece that belong to the same species as the four specimens. In addition to that, a brief reference is made to other fossils that do not belong to turtles found in this area. This thesis reaches conclusions on the distribution of these species in the study area and the morphology of the broader area of Thermaikos Gulf during the Pliocene.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Arambourg, C. (1929). Les vertébrés du Pontien de Salonique. Ann. Paléontol., 18, 59-138.

Bachmayer, F., & Symeonidis, N. (1970). Die fossilen Schildkrötenreste des geologisch-paläontologischen Institutes der Universität von Athen. In Annales Géologiques des Pays Helléniques (Vol. 22, pp. 227-246).

Bachmayer, F., Mlynarski, M., & Symeonidis, N. (1979). Fossile Schildkröten aus dem Pliozän von Megalo Emvolo (Karaburun) bei Saloniki (Griechenland). In Annales Géologiques des Pays Helléniques (Vol. 29, pp. 267-276).

Chesi, F., Delfino, M., & Rook, L. (2009). Late Miocene Mauremys (Testudines, Geoemydidae) from Tuscany (Italy): evidence of terrapin persistence after a mammal turnover. Journal of Paleontology, 83(3), 379-388.

Corsini, J. A., Böhme, M., & Joyce, W. G. (2014). Reappraisal of Testudo antiqua (Testudines, Testudinidae) from the Miocene of Hohenhöwen, Germany. Journal of Paleontology, 88(5), 948-966.

de Broin, F. D. L. (2002). A giant tortoise from the late Pliocene of Lesvos Island (Greece) and its possible relationships. In Annales Géologiques des Pays Helléniques (Vol. 39, pp. 99-130).

Del Campana, D. (1917). Resti di “Testudo” nel Miocene Superiore di Capudjlar presso Salonicco. Bollettino della Società Geologica Italiana, 36, 1-6.

Del Campana, D. (1919). Uova fossili di chelonio nel Miocene superiore di Capudjlar press Salonicco. Bollettino della Società Geologica Italiana, 38, 1-6.

Garcia, G., Pinton, A., Valentin, X., Kostopoulos, D. S., Merceron, G., de Bonis, L., & Koufos, G. D. (2020). The earliest known crown-Testudo tortoise from the late Miocene (Vallesian, 9 Ma) of Greece. Plos one, 15(4), e0224783.

Georgalis, G. L., Villa, A., Vlachos, E., & Delfino, M. (2016). Fossil amphibians and reptiles from Plakias, Crete: a glimpse into the earliest late Miocene herpetofaunas of southeastern Europe. Geobios, 49(6), 433-444.

Melentis, J. K. (1965). Studien über fossile vertebraten Griechenlands. Laboratoire de Géologie de l'Univ.

Pérez-García, A. (2016). Analysis of the Iberian Aragonian record of Paleotestudo, and refutation of the validity of the Spanish ‘Testudo catalaunica’ and the French ‘Paleotestudo canetotiana’. Spanish Journal of Palaeontology, 31(2), 321-340.

Pérez-García, A., & Vlachos, E. (2014). New generic proposal for the European Neogene large testudinids (Cryptodira) and the first phylogenetic hypothesis for the medium and large representatives of the European Cenozoic record. Zoological Journal of the Linnean Society, 172(3), 653-719.

Pérez-García, A., & Vlachos, E. (2014). New generic proposal for the European Neogene large testudinids (Cryptodira) and the first phylogenetic hypothesis for the medium and large representatives of the European Cenozoic record. Zoological Journal of the Linnean Society, 172(3), 653-719.

Saltsidou, M., Tsoukala, E., Kostopoulos, D.S. & Vlachos, E. (2020). A new locality with fossil turtles and tortoises from the Neogene of Thermaikos Gulf (Thessaloniki, n. Greece). 2nd Palaeontological Virtual Congress.

Vlachos, E. (2015). The fossil chelonians of Greece: systematics-evolution stratigraphy-paleoecology.

Vlachos, E. (2018). NGS/Waitt 435-16. The Gulf of Titanic Turtles: excavation and preservation of new fossil tortoises from the Neogene of Northern Greece. Project Report.

Vlachos, E., & Delfino, M. (2016). Food for thought: Sub-fossil and fossil chelonian remains from Franchthi Cave and Megalopolis confirm a glacial refuge for Emys orbicularis in Peloponnesus (S. Greece). Quaternary Science Reviews, 150, 158-171.

Vlachos, E., Cerda, I., & Tsoukala, E. (2015). The first record of a soft-shelled turtle (Testudines: Pan-Trionychidae) from southern Balkans (Pliocene, Gefira, N. Greece) and new information from bone histology. The Science of Nature, 102(7-8), 45.

Vlachos, E., Georgalis, G. L., Roussiakis, S., Böhme, M., & Theodorou, G. (2019). The Pikermian Tortoises (Testudines, Testudinidae) from the Late Miocene of the South

Balkans. Journal of Vertebrate Paleontology, 39(5), e1711520.

Vlachos, E., Kotsakis, T., & Delfino, M. (2015). The chelonians from the Latest Miocene–Earliest Pliocene localities of Allatini and Pylea (East Thessaloniki, Macedonia, Greece). Comptes Rendus Palevol, 14(3), 187-205.

Vlachos, E., Sterli, J., Vasileiadou, K., & Syrides, G. (2019). A new species of Mauremys (Testudines, Geoemydidae) from the late Miocene–Pliocene of Central Macedonia (northern Greece) with exceptionally wide vertebral scutes. Papers in Palaeontology, 5(1), 177-195.

Vlachos, E., Tsoukala, E., & Corsini, J. (2014). Cheirogaster bacharidisi, sp. nov., a new species of a giant tortoise from the Pliocene of Thessaloniki (Macedonia, Greece). Journal of Vertebrate Paleontology, 34(3), 560-575.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.