[Εξώφυλλο]

Κατανομή και ταξινόμηση της μικροπανίδας στα παράκτια οικοσυστήματα της ν.Λήμνου = Distribution and systematics of the microfauna at the coastal ecosystems of Lemnos Island.

Σοφία Ευστάθιος Αψεμίδου

Περίληψη


Για την εκτίμηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών συνθηκών στον παράκτιο χώρο της Λήμνου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ιζημάτων πυθμένα για τη μελέτη τρηματοφόρων σε 6 διαφορετικές θέσεις (Κέρος, Πλατύ, Χαβούλη, Εβγάτης, Ηφαιστεία, Μικρό Φαναράκι). Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν περιελάμβαναν την πανιδική ανάλυση και την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με υπολογισμό πανιδικών δεικτών [Taxa (S), Dominance (D), Shannon (H’), Equitability (J), Πυκνότητα (Density)]. Από τις θέσεις μελέτης συλλέχθηκαν συνολικά 843 άτομα που ανήκαν σε 17 γένη και 26 είδη τρηματοφόρων, καθώς και 137 σπασμένα/επανεπεξεργασμένα κελύφη. Διακρίθηκαν 5 πανιδικές συναθροίσεις: Α. Συνάθροιση τυπικού παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος (θέσεις Κέρος, Πλατύ), με τυπικά είδη τα A. beccarii, μικρά rotaliids, Elphidium spp., Peneroplis spp., miliolids και υψηλές τιμές πανιδικών δεικτών, Β. Συνάθροιση παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος με έντονη φυτοκάλυψη (θέση Χαβούλη) με τυπικά είδη τα P. pertusus, A. beccarii, miliolids, Elphidium spp., μικρά rotaliids και μέτριες τιμές πανιδικών δεικτών. Γ. Συνάθροιση παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος με εισροές γλυκών υδάτων (θέση Εβγάτης), με τυπικά είδη τα E. crispum, A. beccarii, miliolids και μέτριες-χαμηλές τιμές πανιδικών δεικτών. Δ. Συνάθροιση ανοιχτής λιμνοθάλασσας (θέση Ηφαιστεία) με τυπικά είδη τα Quinqueloculina sp1, A. tepida, E. crispum, P. planatus και χαμηλές τιμές πανιδικών δεικτών. Ε. Συνάθροιση παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος με έντονο κυματισμό (θέση Μικρό Φαναράκι) και τυπικά είδη τα A. beccarii, Elphidium spp., Peneroplis spp., miliolids, μικρά rotaliids και μέτριες-υψηλές τιμές των πανιδικών δεικτών. Η εργασία αυτή αποδεικνύει την χρησιμότητα των τρηματοφόρων ως περιβαλλοντικοί δείκτες και προσθέτει νέα στοιχεία για το ΒΑ Αιγαίο.
Λέξεις κλειδιά: Τρηματοφόρα, περιβαλλοντικοί δείκτες, παράκτια οικοσυστήματα, Λήμνος

For the assessment of the current environmental conditions in the coastal area of Lemnos, foraminiferal sampling was carried out in 6 different locations (Keros, Plati, Chavouli, Evgatis, Hephaestia, Mikro Fanaraki). The methods applied included a fauna analysis and the statistical processing of the data, with calculation of faunal indices [Taxa (S), Dominance (D), Shannon (H’), Equitability (J), Density]. A total of 843 individuals belonging to 17 genera and 26 species of foraminifera were collected from the study areas, as well as 137 broken/reworked specimens. Five faunal assemblages were distinguished: A. Assemblage of typical shallow marine environment (Keros, Plati sites), with typical species A. beccarii, small rotaliids, Elphidium spp., Peneroplis spp., miliolids and high values of faunal indices, B. Assemblage of shallow marine environment with seagrass (Chavouli site) with typical species P. pertusus, A. beccarii, miliolids, Elphidium spp., small rotaliids and moderate values of faunal indices. C. Assemblage of shallow marine environment with freshwater inputs (Evgatis site), with typical species E. crispum, A. beccarii, miliolids and moderate-low values of faunal indices. D. Assemblage of open lagoon (Hephaestia site) with typical species Quinqueloculina sp. 1, A. tepida, E. crispum, P. planatus and low values of faunal indices. E. Assemblage of shallow marine environment with strong waves (Mikro Fanaraki site) with typical species A. beccarii, Elphidium spp., Peneroplis spp., miliolids, small rotaliids and moderate-high values of faunal indices. This work proves the usefulness of foraminifera as environmental bioindicators and provides new data for the NE Aegean.
Keywords: Foraminifera, environmental indices, coastal ecosystems, Lemnos

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adl, S.M., Leander, B.S., Simpson, A.G.B., Archibald, J.M., Anderson, O.R., Bass, D., Bowser, S., Brugerolle, G., Farmer, M.A., Karpov, S., Kolisko, M., Lane, C.E., Lodge, D.J., Mann, D.G., Meisterfeld, R., Mendoza, L., Moestrup, Ø., Mozley-Standridge, S.E., Smirnov, A.V. and Spiegel, F., 2007. Diversity, nomenclature, and taxonomy of Protists. Systematic Biology 56, 684-689.

Albani, A.D., 1978. Recent shallow water Foraminiferida from New South Wales. AMSA Handbook No.3, Australian Marine Sciences Association, 57 pp.

Alve, E. and Nagy, J., 1986. Estuarine foraminiferal distribution in Sandebukta, a branch of the Oslo Fjord. Journal of Foraminiferal Research 16, 261-284.

Badr-ElDin, A.M., Charle, C.M. and El-Sabrouti, M.A.F., 2019. Response of benthic foraminifera to coastal protection of the western coast of Alexandria, Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Research 45, 1-9.

Buzas, M.A., Hayek, L.-A.C., Reed, S.A. and Jett, J.A., 2002. Foraminiferal densities over five year in the Indian River Lagoon, Florida: a model of pulsating patches. Journal of Foraminiferal Reseach 32(1), 68-93.

Casieri, S. and Carboni, M.G., 2007. Late-Quaternary paleoenvironmental reconstruction of San Benedetto del Tronto coast (Central Adriatic Sea) by benthic foraminiferal assemblages. Geologica Romana 40, 163-173.

Cavalier-Smith, T., 2003. Protist phylogeny and the high-level classification of Protozoa. European Journal of Protistology 34, 338-348.

Cavalier-Smith, T., 2004. Only six kingdoms of life. Proceedings of the Royal Society, London, B 271, 1251-1262.

Delaine, M., Armynot du Châtelet, E., Bout-Roumazeilles, V., Goubert, E., Le Cadre, V., Recourt, P., Trentesaux, A. and Arthuis, R., 2014. Multiproxy approach for Holocene paleoenvironmental reconstructions from microorganisms (testate amoebae and foraminifera) and

sediment analyses: The infilling of the Loire Valley in Nantes (France). The Holocene 25, 407-420.

Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O., Hallock, P., Simboura, N., Karageorgis, A.P. and Papathanasiou, E., 2016a. The Foram Stress Index: a new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. Ecological Indicators 60, 611-621.

Dimiza, M.D., Koukousioura, O., Triantaphyllou, M.V. and Dermitzakis, M.D., 2016b. Live and dead benthic foraminiferal assemblages from coastal environments of the Aegean Sea (Greece): Distribution and diversity. Revue de Micropaléontologie 59, 19-32.

Dimiza, M.D., Ravani, A., Kapsimalis, V., Panagiotopoulos, I.P., Skampa, E. and Triantaphyllou, M.V., 2019. Benthic foraminiferal assemblages in the severely polluted coastal environment of Drapetsona-Keratsini, Saronikos Gulf (Greece). Revue de micropaléontologie 62, 33-44.

Dimiza, M.D., Fatourou, M., Arabas, A., Panagiotopoulos, I., Gogou, A., Kouli, K., Parinos, C., Rousakis, G. and Triantaphyllou, M.V., 2020. Deep-sea benthic foraminifera record of the last 1500 years in the North Aegean Trough (northeastern Mediterranean): A paleoclimatic reconstruction scenario. Deep-Sea Research II 171.

Dessandier, P-A., Borrelli, C., Kalenitchenko, D. and Panieri, G., 2019. Benthic Foraminifera in Arctic Methane Hydrate Bearing Sediments. Frontiers in Marine Science. 765, 16 pp.

Gustiantini, L., Tri Dewi, K., Müller, A. and Praptisih, 2007. Paleoenvironmental reconstruction from benthic foraminiferal assemblages of early Holocene, shallow marine deposit of Gombong, Central Java. Bulletin of the Marine Geology 22, 16-22.

Hammer, O., Harper, D.A.T., Ryan, P.D., 2001. Past paleontological statistics software package for education and data analysis. Paleontologia Electronica.

Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Pertusati, P., Fytikas, M. and Kolios, N., 1994.The geology and geodynamic significance of the Island of Limnos, North Aegean Sea, Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Mh. 11, 661-691.

Innocenti F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Pertusati, P., Fytikas, M., Kolios N., Vougioukalakis, G.E., Androulakakis, N., Critelli, S. and Caracciolo, L., 2009. Geological Map (Scale 1:50,000) of Limnos Island (Greece): Explanatory Notes. Acta Vulcanologica 21, 123-134.

Irwin, N.A.T., Tikhonenkov, D.V., Hehenberger, E., Mylnikov, A.P., Burki, F. and Keeling P.J., 2019. Phylogenomics supports the monophyly of the Cercozoa. Molecular Phylogenetics and Evolution 130, 416-423.

Khusid, T.A., Barash, M.S., Biebow, N., Nuernberg, D., Tiedemann, R., 2005. Late Quaternary Environmental Changes on the Southeastern Slope of the Sea of Okhotsk Inferred from Benthic Foraminifera. Oceanology, Vol 45, 413-4l9.

Koukousioura, O., Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V. and Hallock, P., 2011. Living benthic foraminifera as an environmental proxy in coastal ecosystems: a case study from the Aegean Sea (Greece, NE. Mediterranean). Journal of Marine Systems 88, 489-501.

Koukousioura, O., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Pavlopoulos, K., Syrides, G. and Vouvalidis, K., 2012. Benthic foraminiferal evidence and paleoenvironmental evolution of Holocene coastal plains in the Aegean Sea (Greece), Quaternary International 261, 105-117.

Koukousioura, O., Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M.V., Vandarakis, D., Marion de Procé, S., Chondraki, V., Kapsimalis, V. and

Fouache, E., 2019a. Benthic foraminifera contribution to the stratigraphic and paleoenvironmental evolution of the coastal area of Farasan Al-Kabir Island (Saudi Arabia). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication 7.

Koukousioura, O., Kouli, K., Vouvalidis, K., Aidona, E., Karadimou, G. and Syrides, G., 2019b. A multi-proxy approach for reconstructing environmental dynamics since the mid Holocene, in Ismarida Lake (N. Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication 7.

Koukousioura, O., Dimiza, M.D., Kyriazidou, E., Triantaphyllou, M.V., Syrides, G., Aidona, E., Vouvalidis, K., Panagiotopoulos, I.P. and Papadopoulou, L., 2019c. Environmental evolution of the Paliouras coastal lagoon in the eastern Thermaikos gulf (Greece) during Holocene. Environmental Earth Sciences 78, 16 pp.

Lambeck, K., 1995. Late Pleistocene and Holocene sea-level change in Greece and south-western Turkey: a separation of eustatic, isostatic and tectonic contributions. Geophysics Journal 122, 1022-1044.

Lambeck, K., 2004. Sea-level change through the last glacial cycle: geophysical, glaciological and palaeogeographic consequences. Geoscience 336, 677-689.

Lambeck, K. and Purcell, A., 2005. Sea-level change in the Mediterranean Sea since the LGM: model predictions for tectonically stable areas. Quaternary Science Reviews 24, 1969-1988.

Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1992. Present status of foraminiferal classification, in studies in benthic foraminifera. In: Takayanagi, Y. and Saito, T., (eds). Proceedings of the Fourth International Symposium on Benthic Foraminifera, Sendai, 1990 (Benthos ’90). Tokai University Press, 93-102.

Moreira, D., von der Heyden, S., Bass, D., López-García, P., Chao, E. and Cavalier-Smith, T., 2007. Global eukaryote phylogeny: Combined small-and large-subunit ribosomal DNA trees support monophyly of Rhizaria, Retaria and Excavata. Molecular Phylogenetics and Evolution 44, 255-66.

Murray, J., 2006. Ecology and applications of benthic foraminifera. Cambridge University Press, 440 pp.

Papanikolaou, D. and Triantaphyllou, M., 2019. New stratigraphic data of the Limnos volcano-sedimentary sequence and correlations with the Thrace Basin. Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication 7.

Pavlides, S., Tsapanos, Th., Zouros, N., Sboras, S., Koravos, G. and Chatzipetros, A., 2009. Using Active Fault Data for Assessing Seismic Hazard: a Case Study From NE Aegean Sea, Greece. Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference, XVIIth International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, 14 pp.

Pavlopoulos, K., Fouache, E., Sidiropoulou, M., Triantaphyllou, M.V., Vouvalidis, K., Syrides, G., Gonnet, A. and Greco, E., 2013. Quaternary International 308-309, 80-88.

Pawlowski, J., Lejzerowicz, F. and Esling, P., 2014. Next-generation environmental diversity surveys of foraminifera: preparing the future. The Biological Bulletin 227, 93-106.

Triantaphyllou, M.V., Pavlopoulos, K., Tsourou, Th. and Dermitzakis, M.D., 2003. Brackish marsh benthic foraminifera and paleoenvironmental changes during the last 6000 years on the coastal plain of Marathon (SE Greece). Rivista Italiana Paleontologia et

Stratigrafia 109, 539-547.

Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., 2012. Micropaleontology and Environment. ION Publishing Group, 167 pp.

Triantaphyllou, M.V., Pavlopoulos, K.P., Kouli, K., Koukousioura, O., Dimiza, M.D., Aidona E., Syrides, G., Gogou, A., Karageorgis,

A.P., Kyrikou, S., Pallikarakis, A., Archontikis, O., Goiran, J.-P., Anagnostou, C. and Fouache, E., 2016. Paleoenvironmental evolution

and sea level change in Saronikos Gulf (Piraeus coastal plain and Elefsis Bay, Greece) during the Holocene. Conference paper. Medclivar 2016 Conference, University of Athens, Athens, Greece.

Vouvalidis, K., Syrides, G. and Albanakis, K., 2005. Holocene morphology of the Thessaloniki bay: impact of the sea level rise. Annales

of Geomorphology 137, 147-158.

Zajączkowski, M., Szczuciński, W., Plessen, B., Jernas, P., 2010. Benthic foraminifera in Hornsund, Svalbard: Implications for paleo-environmental reconstructions. Polish Polar Research 31, 349- 375.

Ιστοσελίδες

http://www.marinespecies.org | WoRMS – World Register of Marine Species

http://www.researchgate.net | Αναζήτηση Εργασιών

http://www.scholar.google.com | Μελετητής Google

http://www.wikipedia.org | Γενικές πληροφορίες για την Λήμνο


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.