[Εξώφυλλο]

Μελέτη των επιφανειακών ρωγμώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης (ΒΑ Χαλκιδική) = Study of the surface ruptures in Stratoniki village (NE Chalkidiki).

Αθανάσιος Χρήστος Χατζηϊωάννου

Περίληψη


Στον οικισμό της Στρατονίκης (ΒΑ Χαλκιδική) εμφανίζονται επιφανειακές διαρρήξεις οι οποίες έχουν προκαλέσει εμφανείς ζημιές στους δρόμους αλλά και σε οικίες τους χωριού. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται από το 2004 τουλάχιστον.
Στην παρούσα διπλωματική διατριβή, με τίτλο «Μελέτη των επιφανειακών ρωγμώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης (ΒΑ Χαλκιδική)», παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σχετικής χαρτογράφησης και της ποσοτικής ανάλυσης των γεωμετρικών στοιχείων των ρωγμώσεων που καταγράφηκαν. Η χαρτογράφηση έλαβε χώρα στη Στρατονίκη, το καλοκαίρι του 2019 και κατά τη διάρκειά της αποτυπώθηκε το ίχνος των διαρρήξεων, ενώ ταυτόχρονα μετρήθηκαν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, που είναι το μήκος (length) (m), η παράταξη (strike) (deg), το άνοιγμα (heave) (mm) και το άνυσμα μετατόπισης (vector) (deg).
Η Στρατονίκη βρίσκεται σε άμεση γειτονία με το μεγάλο ενεργό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας, το οποίο έχει σεισμικό δυναμικό Μ=6.8. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνει χώρα μεταλλευτική δραστηριότητα  η οποία εκτείνεται υπόγεια και κάτω ακριβώς από τον οικισμό. Γεωτεκτονικά η περιοχή ανήκει στη Σερβομακεδονική ζώνη, ενώ η γεωλογική της δομή είναι σχετικά απλή. Ο οικισμός βρίσκεται πάνω σε Πλειστοκαινικές αποθέσεις οι οποίες υπέρκεινται ασύμφωνα στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο.
Συνολικά, έγινε χαρτογράφηση και καταγραφή 208 γραμμικών και 71 ακανόνιστων αστοχιών στους δρόμους του οικισμού. Στη συνέχεια, ακολούθησε ομαδοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τις διαρρήξεις, καθώς και στατιστική επεξεργασία αυτών, ούτως ώστε να γίνει συσχετισμός των ποσοτικών τους χαρακτηριστικών.  Επίσης, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των παρατάξεων και των ανυσμάτων μετατόπισης, με στόχο το συσχετισμό τους με γεωλογικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι κυρίως το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας και η μορφολογία της περιοχής.
Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης φαίνεται ότι η παράταξη των διαρρήξεων συγκεντρώνεται κυρίως σε δύο άξονες: ΒΒΑ-ΝΝΔ και ΑΝΑ-ΔΒΔ. Αντίθετα, το άνυσμα μετατόπισης εμφανίζει μεγαλύτερη χωρική διασπορά, όμως και πάλι παρατηρείται συγκέντρωση σε μία κύρια κατεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ, αλλά και μία δευτερεύουσα ΒΒΔ-ΝΝΑ. Από τον συσχετισμό της παράταξης με το άνυσμα μετατόπισης συμπεραίνουμε ότι η παραμόρφωση δεν ακολουθεί ένα μοντέλο απλού εφελκυσμού, αλλά συνδέεται με κατά θέσεις ισχυρή οριζόντια μετατόπιση.
Τέλος, από τη σύγκριση της χαρτογράφησης με την αντίστοιχη η οποία δημοσιεύθηκε από το ΙΓΜΕ το 2008, φαίνεται ότι ο αριθμός των διαρρήξεων έχει αυξηθεί σημαντικά (279 έναντι 49). Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, αλλά και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή, εκτιμάται ότι το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό. Αυτό σημαίνει ότι οφείλεται στη συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων οι οποίοι είναι τόσο γεωλογικοί (μορφολογία, λιθολογία, υδρογεωλογία, τεκτονική κλπ), όσο και ανθρωπογενείς (υπόγειες εκμεταλλεύσεις, κακοτεχνίες κλπ). Το ποσοστό στο οποίο συμμετέχει ο κάθε παράγοντας παραμένει προς διερεύνηση.

In the village of Statoniki (NE Chalkidiki) there are surface ruptures that have caused visible damages on the streets and in the houses. This phenomenon has been observed since at least 2004.
In the present dissertation, entitled “Study of the surface ruptures in Stratoniki village (NE Chalkidiki)”, the results of the rupture mapping and quantitative analysis of the ruptures’ geometric characteristics are presented.  The mapping took place in Stratoniki in the summer of 2019 and during the process the trace of the ruptures was recorded, while at the same time the geometric characteristics mentioned above were measured. These are the length (m), the strike (deg), the heave (mm) and the displacement vector (deg).
Stratoniki is in the vicinity of the large active fault of Stratoni-Barbara, which has seen a seismic potential of M=6.8. Also, in the wider area, the mining activity that takes place extends underground and just below the settlement. Geotectonically, the area belongs to the Serbo-Macedonian zone and its geological structure is relatively simple. The settlement is located on Pleistocene sediments, which have deposited unconformably on the crystalline schist substratum.
In total, 208 linear and 71 irregular road surface ruptures were mapped and recorded. This was followed by grouping of the data related to the ruptures, as well as statistical processing in order to correlate their quantitative characteristics. Also, a statistical analysis of the strike and vector data was performed to associate them with geological factors, the main of which are the Stratoni-Barbara fault and the area morphology.
From the results of the statistical analysis, it seems that the order of the ruptures is mainly concentrated in two axes: NNE-SSW and ESE-WNW. On the contrary, the displacement vector shows a larger spatial dispersion, but again a concentration is observed in a main ENE-WSW direction, but also a secondary NNW-SSE. From the correlation of the arrangement with the displacement vector we conclude that the deformation does not follow a simple tensile model, but is associated with a locally strong horizontal displacement.
Finally, from the comparison between our mapping and the one published by the Institute of Geological and Mining Research (2008), it appears that the number of the ruptures has increased significantly (279 compared to 49). Based on the results of the analyses, but also the data presented in the present dissertation, it is estimated that the phenomenon is multifactorial. The factors are geological (morphology, lithology, hydrogeology, tectonics etc.) as well as anthropogenic (underground exploitation, defects etc.) and the degree of each factor’s effect remains to be investigated.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Caputo, R., Chatzipetros, A., Pavlides, S., & Sboras, S. (2012). The Greek Database of Seismogenic Sources (GreDaSS): state-fo-the-art for northern Greece. Annals of Geophysics, 55, 1–53. https://doi.org/https://doi.org/10.4401/ag-5168

Dewey, J. F., Hempton, M. R., Kidd, W. S. F., Saroglu, F., & Sengör, A. M. C. (1986). Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of eastern Anatolia - a young collision zone, in: Collison tectonics, Closs, H., D. Roeder and K. Schmidt, Eds., Special Publication of the Geological Society of London, 19, 3–36.

Georgalas, G., & Galanopoulos, A. (1953). Das Grosse Erdbeben Der Chalkidike Vom 26 September 1932. Bull. Geol. Soc. Greece, 1.

Himmerkus, F., Reischmann, T., & Kostopoulos, D. (2009). Serbo-Macedonian revisited: A Silurian basement terrane from northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece. Tectonophysics, 473(1–2), 20–35. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2008.10.016

Kockel, F., Mollat, H., & Walther, H. W. (1977). Erläuterungen zur geologischen Karte der Chalkidiki und angrenzender Gebiete 1:100000 (Nord-Griechenland). Bundesan-stalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 1–119.

Kockel, F., Mollat, H., & Walther, H. W. (1978a). Geological map of Greece, Stavros sheet. Athens: Institute of Geological and Mining Research.

Kockel, F., Mollat, H., & Walther, H. W. (1978b). Geological map of Greece, Stratoniki sheet. Athens: Institute of Geological and Mining Research.

Koufos, G. D., Syrides, G. E., Kostopoulos, D. S., & Koliadimou, K. K. (1995). Preliminary results about thestratigraphy and the palaeoenvironment of Mygdonia Basin, Macedonia, Greece. Geobios, 28(SUPPL. 1), 243–249. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(95)80171-5

Krausse, H., Pilger, A., Reimer, V., & Schönfeld, M. (1978). Bruchhafte Verformung. Erscheinungsbild und Deutung mit Übungsaufgaben (Clausthaler Tektonische Hefte, 16). Clausthal-Zellerfeld.

Lyberis, N. (1984). Geodynamique du domain égeen depuis le Miocene superieur. Thèse Doctorat d’ Etat. Universite P.M. Curie, Paris VI.

Mercier, J. L., Sorel, D., & Simeakis, K. (1987). Changes in the state of stress in the overridins plate of a subduction zone: the Aegean Arc from the Pliocene to the present. Ann. Tectonicae, 1, 20–39.

Mercier, Jacques Louis, Mouyaris, N., Simeakis, K., Roundoyannis, T., & Angelidhis, C. (1979). Intra-plate deformation: a quantitative study of the faults activated by the 1978 Thessaloniki earthquakes. Nature, 278(5699), 45–48. https://doi.org/10.1038/278045a0

Papanikolaou, D., Alexandri, M., & Nomikou, P. (2006). Active faulting in the north Aegean basin. Geological Society of America Special Papers, 409, 189–209.

Pavlides, S., & Kilias, A. (1987). Neotextonic and active faults along the Serbomacedonian zone (SE Chalkidiki, Northen Grece). Ann. Tectonicae, 1, 97– 104.

Pavlides, S., & Soulakellis, N. (1990). Multifractured seismogenic area of Thessaloniki 1978 earthquake. (Northern Greece, in Savascin M.Y. and Eronat A.H., eds. In Proceedings of IESCA-90, 1-6 October 1990, Izmir-Turkey. VII (pp. 64–75).

Pavlides, S., & Tranos, M. (1991). Structural characteristics of two strong earthquakes in the North Aegean. Ierissos (1932) and Agios Efstratios (1968). Journal of Structural Geology, 13(2), 205–214. https://doi.org/10.1016/0191- 8141(91)90068-T

Siron, C. R., Rhys, D., Thompson, J. F. H., Baker, T., Veligrakis, T., Camacho, A., & Dalampiras, L. (2018). Structural controls on porphyry Au-Cu and Au-rich polymetallic Carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining District, Northern Greece. Economic Geology, 113(2), 309–345. https://doi.org/10.5382/econgeo.2018.4552

Yong Technology Inc. (2014). Georose. Edmonton, Canada. Retrieved from http://www.yongtechnology.com/download/georose

Αρβανιτίδης, Ν., Ατζέμογλου, Α., Μαλτζάρης, Φ., & Πογιατζή, Ε. (2008). Γεωφυσική και Τεχνικογεωλογική Μελέτη Περιοχής Στρατονίκης-Σταγίρων. Θεσσαλονίκη.

Δημητριάδης, Σ. (1974). Πετρολογική μελέτη των μιγματιτικών γνευσίων και αμφιβολιτών των περιοχών Ρεντίνας - Ασπροβάλτας, Σταυρού - Ολυμπιάδος. Πανεπ. Θεσσαλονίκης.

ΕΛΣΤΑΤ. (2011). Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 (De facto). Retrieved October 4, 2020, from https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous

Θεοδωρούδης, Α., Αρβανιτίδης, Ν., Δήμου, Ε., Stefoni, R., Περαντώνης, Γ., & Δαλαμπίρας, Λ. (2000). Το επι-μεσοθερμικό ρηξιγενές σύστημα πολύτιμων, βασικών μετάλλων και μαγγανίου στην περιοχή Βίνα-Στρεμπένικος της ΒΑ Χαλκιδικής. In 3ο Συνέδριο ορυκτού πλούτου: Ορυκτές πρώτες ύλες - Υπόγεια έργα - Μεταλλουργία (pp. 77–86). Αθήνα.

Κίλιας, Α. (2009). Εισαγωγή στην τεκτονική γεωλογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Όλυμπος.

Μαλτζάρης, Φ., & Πογιατζή, Ε. (2008). Τεχνικογεωλογικός Χάρτης Περιοχής Στρατονίκης, 1:2000. Αθήνα: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Μαραβελάκης, Ι. (1933). Οι Γεωλογικοί και Μακροσεισμικοί Χαρακτήρες των Σεισμών της Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Ο. Θεοδωρίδου. Εργαστ. Ορυκτ.- Γεωλ.-Πετρολ. ΑΠΘ.

Μιχαηλίδου, Α., Χατζηπέτρος, Α., & Παυλιδης, Σ. (2005). Ποσοτική ανάλυση - μορφοτεκτονικοί δείκτες για τις περιοχές των ρηγμάτων Στρατωνίου - Βαρβάρας και Γοματίου - μεγάλης Παναγιάς ( Ανατολική Χαλκιδική). Bull. Geol. Soc. Greece, XXXVIII, 14–29.

Μουντράκης, Δ. (1985). Γεωλογία της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Παυλίδης, Σ. (2003). Γεωλογία των Σεισμών. Εισαγωγή στη νεοτεκτονική, μορφοτεκτονική, παλαιοσεισμολογία και αρχαιοσεισμολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Τρανός, Μ. (1998). Συμβολή στη μελέτη της νεοτεκτονικής παραμόρφωσης στο χώρο της κεντρικής Μακεδονίας και του βορείου Αιγαίου, Διδακτ. Διατρ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χατζηπέτρος, Α. (1998). Παλαιοσεισμολογική - Μορφοτεκτονική Μελέτη και Μηχανική Συμπεριφορά των Συστημάτων Ενεργων Διαρρήξεων Μυγδονίας, Ανατολικής Χαλκιδικής, Κοζάνης - Γρεβενών, Διδακτ. Διατρ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.