[Εξώφυλλο]

Αντιστροφή βυθοσκοπήσεων επαγόμενης πόλωσης στο πεδίο των χρόνων = Time domain inversion of induced polarization sounding data.

Γεώργιος Αναστάσιος Κατσάρας

Περίληψη


Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνικών εξομαλυμένης αντιστροφής στο Πεδίο του Χρόνου των δεδομένων βυθοσκόπησης επαγόμενης πόλωσης (1D-TDIP). Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εξομαλυμένης αντιστροφής για την εύρεση της διόρθωσης του μοντέλου. Η λύση του 1-D ευθέος προβλήματος για μία βυθοσκόπηση υπολογίζεται με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου των φίλτρων. Όσον αφορά στο φαινόμενο επαγόμενης πόλωσης, αρχικά περιγράφεται το φαινόμενο και ορίζονται χαρακτηριστικά μεγέθη αυτού. Η λύση του ευθέος προβλήματος για μία βυθοσκόπηση υπολογίζεται με την εξίσωση Pelton ενώ κατασκευάζεται μία νέα μεταβλητή αυτή της αντίστασης IP. Για τον υπολογισμό του Ιακωβιανού πίνακα, όποτε αυτός χρειάστηκε, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική διαταραχών (perturbation technique). Το λογισμικό αναπτύχθηκε στην ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB. Οι μέθοδοι που ελέγχθηκαν για την αντιστροφή των δεδομένων επαγόμενης πόλωσης μίας ηλεκτρικής βυθοσκόπησης  ήταν δύο: α) η διακριτή αντιστροφή των δεδομένων της βυθοσκόπησης για κάθε χρονικό παράθυρο, η δημιουργία καμπυλών εκφόρτισης για κάθε στρώμα της μελετώμενης δομής και η εξαγωγή των παραμέτρων Cole Cole από κάθε καμπύλη εκφόρτισης με τη μέθοδο Gauss Newton, β) η απευθείας αντιστροφή όλων των δεδομένων επαγόμενης πόλωσης συμπεριλαμβανομένων και όλων των DC δεδομένων μέτρησης της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης με τελικό εξαγόμενο τις παραμέτρους Cole Cole όλων των στρωμάτων της μελετώμενης δομής καθώς και των τιμών της DC ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης των στρωμάτων αυτών, που είναι μια πρόταση δική μας. Για τη μέθοδο διακριτής αντιστροφής παρατηρήθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση του αποτελέσματος από τις αρχικές τιμές των παραμέτρων Cole Cole που δίνονται για να ξεκινήσει η μέθοδος Gauss Newton. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε μία μέθοδος βελτίωσης, που προέκυψε από την εμπειρική παρατήρηση, με την οποία η μέθοδος Gauss Newton επαναλαμβάνεται με διορθωμένες αρχικές τιμές δίνοντας τελική λύση ανεξάρτητη από τις αρχικές τιμές των παραμέτρων. Η επίδοση και η αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων ελέγχεται χρησιμοποιώντας συνθετικά αλλά και πραγματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πεδίο έρευνας. Με μοντελοποίηση παράχθηκαν τα συνθετικά δεδομένα για ρεαλιστικά μοντέλα. H αξιολόγηση δείχνει ότι η μέθοδος με απευθείας αντιστροφή όλων των συνθετικών δεδομένων είναι αποτελεσματική με μικρότερο γενικά σφάλμα από την έτερη μέθοδο αντιστροφής αλλά δεν πετυχαίνει πάντα πιο ακριβή ανακατασκευή του μοντέλου. Η μέθοδος διακριτής αντιστροφής με τη βελτίωση για μη εξάρτηση από αρχικές τιμές μεταβλητών είναι αποτελεσματική σε τέλεια συνθετικά δεδομένα αλλά εμφανίζει δυσκολία εύρεσης λύσης όταν προστίθεται σφάλμα πάνω από 3%. Μάλιστα σε συνθετικά δεδομένα όπου προστέθηκε σφάλμα 6% δεν δύναται να εμφανίσει λύση. Η μέθοδος διακριτής αντιστροφής χωρίς τη βελτίωση ανταπεξέρχεται σε συνθετικά δεδομένα με μεγαλύτερο θόρυβο αλλά και εδώ μπορεί να παρουσιαστεί αδυναμία εύρεσης λύσης. Στα πραγματικά δεδομένα μικρότερο σφάλμα παρουσιάζει γενικά η μέθοδος της απευθείας αντιστροφής όλων των δεδομένων αλλά για την ακρίβεια των παραμέτρων  Cole Cole που ανακτά υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις λόγω της συμπεριφοράς της μεθόδου στα συνθετικά δεδομένα με προστιθέμενο θόρυβο.  

The present thesis focuses on the development of Time Domain Inversion techniques of Induced Polarization Sounding Data (1D-TDIP). The developed algorithms are based on the use of the smoothness-constrained inversion to find the model correction. The 1D VES forward problem calculated using the  digital linear filtering method. The basic principles of the induced polarization method are introduced and the solution to the forward problem for a 1D-time domain IP sounding is solved using the Pelton equation while a new variable of IP resistance is constructed. The perturbation technique was used to calculate the Jacobian matrix for the total system, whenever it was needed. The software was developed using MATLAB. Two inversion techniques were tested for the 1D-TDIP data: a) The first approach involved the distinct inversion of the VES  data for each time window and the subsequent creation of chargeability curves for each layer of the inverted model from which the Cole Cole parameters are extracted using the Gauss Newton method. b) The second approach involves the direct inversion of all TD induced polarization data including also the DC measurements. All Cole-cole and resistivity parameters of all  layers are now considered to be the unknown parameter vector. Test with the  distinct inversion method, it was observed that there is a dependence of the result on the initial values of the Cole Cole parameters given to start the Gauss Newton method. For this reason, an improved empirical method was developed, based on the shape of the TD-IP curves, in which the Gauss Newton method is repeated with corrected initial values, giving a final solution which is less dependent on the initial parameter values. The performance and effectiveness of the proposed algorithms was checked using synthetic data produced from realistic models and real field data. The evaluation shows that the method with direct inversion of all data is effective with a smaller overall error than the other inversion method but does not always achieve a more accurate reconstruction of the model. The distinct inversion method with the improvement for non-dependence on initial variable values is effective in perfect synthetic data but has difficulty finding a solution when an error of more than 3% is added. In fact, in synthetic data where an error of 6% was added, it cannot find a solution. It also presents similar issues when applied in real data. The method of distinct inversion without the improvement of the intimal values can deal with synthetic data, which suffer from high-level noise, but in some cases, it cannot converge to a reliable solution. For real data, the method of direct inversion is generally more robust, but still there is a possibility that it cannot reach to a reliable inverted model.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Constable, S.C., Parker, R.L. and Constable, C.G. (1987). Occam’s inversion : A practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data. Geophysics, 52, 289-300.

Dahlin, T. and Zhou, B. (2006). Gradient array measurements for multi-channel 2D resistivity imaging, Near Surface Geophysics, 4, 113-123.

Dahlin, T. and Loke, M.H. (2015). Negative apparent chargeability in time-domain induced polarization data. Geophysics, 123, 322-332.

deGroot-Hedlin, C. and Constable, S. (1990). Occam's inversion to generate smooth, two-dimensional models from magnetotelluric data. Geophysics, 55, 1613-1624.

Fiandaca, G., Auken, E., Christiansen, V., A., Gazoty, A. (2012). Time-domain-induced polarization: Full-decay forward modeling and 1D laterally constrained inversion of Cole Cole parameters. Geophysics, Vol. 77, no. 3 (May-June 2012)

Fiandaca, G., Madsen, M., L., and Maurya, K., P. (2017). Re-parameterizations of the Cole–Cole model for improved spectral inversion of induced polarization data. Near Surface Geophysics, 2018, 16, 385–399

Ghosh, D.P. (1971a). The application of linear filter theory to the direct interpretation of geoelectrical resistivity sounding measurements.

Geophysical Prospecting 19, 176–180.

Ghosh, D.P. (1971b). Inverse filter coefficients for the computation of apparent resistivity standard curves for a horizontally stratified earth. Geophysical Prospecting 19, 769–775.

Honig, M., Tezkan, B. (2007). 1D and 2D Cole Cole-inversion of time-domain induced-polarization data. Geophysical Prospecting, 2007, 55, 117–133

Johnson, T.C., Versteeg1, R.J., Ward, A., Day-Lewis, F.D. and Revil, A. (2010). Improved hydrogeophysical characterization and monitoring through parallel modeling and inversion of time-domain resistivity and induced-polarization data. Geophysics, 75, WA27-WA41.

Kennedy, J., Eberhart, R. (1995). Particle Swarm Optimization. Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks. IV. pp. 1942–1948

Kim J.H. (2010). DC2DPro – User’s Manual, KIGAM, KOREA

Kim, J.H., Song, Y. and Lee, K. H. (1999). Inequality constraint in least-squares inversion of geophysical data. Earth Planets Space, 51, 255–259, 1999

Kim, J.H., Yi, M.J., Son, J.S. (2012). Simultaneous Inversion of Time-domain SIP data. Proceedings of Near Surface Geoscience 2012, B34, Paris, 3-5 Sep.

Koefoed, O. (1970). A fast method for determining the layer distribution from the raised kernel function: Geophys. Prosp., 18, 564 570.

Koefoed, O. (1979). Geosounding Principles 1: Resistivity sounding measurements. Elsevier Science Publishing Company, Amsterdam.

LaBrecque, J.D., Yang, X., (2001). Difference Inversion of ERT Data: a Fast Inversion Method for 3-D In Situ Monitoring. Journal of Environmental & Engineering Geophysics 6(2) · June 2001

LaBrecque, D.J., Miletto, M., Daily, W., Ramirez, A. and Owen, E. (1996). The effects of noise on Occam's inversion of resistivity tomography data, Geophysics, 61, 538-548.

Lanczos C. (1960). Linear differential operators. D. Van Nostrad Company Ltd.

Lawson C. and Hanson R. (1974). Solving least squares problems. Pentice-Hall.

Levenberg, K. (1944). A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares. The Quarterly of Applied Mathematics, 2. 164-168.

Lines L.R. and Treitel S. (1984). Tutorial : A review of least-squares inversion and its application to geophysical problems. Geophysical Prospecting, 32, 159-186.

Madsen, M. L., Fiandaca, G., Auken, E., and Christiansen, A. V. (2017). Time-domain induced polarization – an analysis of Cole–Cole parameter resolution and correlation using Markov Chain Monte Carlo inversion. Geophys. J. Int. (2017) 211, 1341–1353

Marquardt, D.W. (1963) An Algorithm for Least Squares Estimation of Nonlinear Parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 11, 431-441

McGillivray, P.R. and Oldenburg, D.W. (1990). Methods for calculating Frechet derivatives and sensitivities for the non-linear inverse problem : A comparative study. Geophysical Prospecting, 38, 499-524.

Menke, W. (1984). Geophysical data analysis : Discrete inverse theory. Academic Press Inc.

Nivorlis, A. (2017). Processing and Modeling of Induced Polarization Data, Ph.D. Thesis, Department of Geophysics, Aristotle University of Thessaloniki.

Nivorlis, A., Tsourlos, P. , Vargemezis, G., Tsokas,G., Kim, J.H. (2017). Processing and Modeling of Time Domain Induced Polarization Data. We 23 B13. Near Surface Geoscience, 3-7 September 2017, Malmö, Sweden

Oldenburg, D.W., Li, Y., 1999. Estimating depth of investigation in DC resistivity and IP surveys. Geophysics 64, 403–416.

Pelton, W., Ward S., Halloff,, P., Sill, W., and Nelson, P. (1978). Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency induced polarization. Geophysics, 43, 588-609.

Roy, G. I. (1999). An efficient non-linear least-squares 1D inversion scheme for resistivity and IP sounding data. Geophysical Prospecting, 1999, 47, 527–550

Seidel, M., Tezkan, B., 2017. 1D Cole Cole inversion of TEM transients influenced by induced polarization. Journal of Applied Geophysics 138, January 2017

Seigel, H.O. (1959). Mathematical formulation and type curves for induced polarization. Geophysics 24, 547-565.

Summer, J. (1976). Principles of induced polarization for Geophysical Exploration

Tezkan, B., Adrian J., (2017). A Newly Developed 2D DC and Time-domain IP Inversion Algorithm -Application on Data Acquired on an Ore Deposit in Turkey. Mo 23 B08 Geophysical Journal International

Tikhonov A.N. (1963). Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method. Soviet Mathematics, 4, 1035-1038.

Tsourlos P. (1995). Modeling, Interpretation and Inversion of Multielectrode Resistivity Survey Data. Ph.D. Thesis, Department of Electronics, University of York.

Tsourlos, P., Ogilvy, D. R. (1999). An algorithm for the 3-D inversion of tomographic resistivity and induced polarization data: Preliminary results, JOURNAL OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Vol. 2, No 2, May 1999, p. 30-45, 10 figs.

Tsourlos, Szymanski, Tsokas (1998). A smoothness constrained algorithm for the fast 2-D inversion of DC resistivity and induced polarization data. Journal of the Balkan geophysical society, Vol. 1, No 1

Vedanti, N., Srivastava, R., Sagode, J., Dimri, V.P. (2005). An efficient 1D Occam’s inversion algorithm using analytically computed first- and second-order derivatives for DC resistivity soundings. Computers & Geosciences 31, 319–328

Ward, S. (1989) Resistivity and induced polarization methods: in Investigations in Geophysics no 5, Geotechnical and Environmental Geophysics vol I, ed. S.Ward SEG, Tusla, 147-189.

Yi M.J., Kim J.H., Chung S.H. (2003): Enhancing the resolving power of least-squares inversion with active constraint balancing. Geophysics, 68, No.3: 931-941.

Yuval and Oldenburg, D.W. (1997). Computation of Cole Cole parameters from IP data. Geophysics, 62, 436-448.

Zhody, A. (1989). A new method for the interpretation of Schlumberger and Wenner sounding curves. Geophysics, 54, 245-253.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.