[Εξώφυλλο]

Ανιχνευση της κλιματικήξς αλλαγής σε χρονοσειρ; θερμοκρασίας και βροχόπτωσης από επιλεγμένες πόλεις = Detection of climate change in time series of temperature and rainfall in selection European cities.

Μιχαήλ Γεώργιος Παντούδης

Περίληψη


Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά την ανίχνευση της κλιματικής αλλαγής σε χρονοσειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης σε επιλεγμένες πόλεις. Χρησιμοποιήθηκαν από 17 ευρωπαϊκούς σταθμούς 16 χώρες για στοιχεία. Οι θερμοκρασιακές και βροχομετρικές μεταβολές των σταθμών υπολογίστηκαν σύμφωνα με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης.
    Τα αποτελέσματα της θερμοκρασιακής μεταβολής στους 17 σταθμούς έδειξαν ότι τον χειμώνα κυμαίνονται από -0,02 oC έως 0,23 oC ανά δεκαετία, την άνοιξη από -0,01 oC  μέχρι 0,22 oC ανά δεκαετία, το καλοκαίρι κυμαίνονται ανάμεσα στους 0 oC  με 0,21 oC ανά δεκαετία , ενώ το φθινόπωρο από 0,01 oC έως 0,22 oC. Τα αποτελέσματα βροχομετρικής μεταβολής για τους αντίστοιχους σταθμούς έδειξαν ότι τον χειμώνα εμφανίζουν μεταβολή από -9,80mm έως 13,10mm ανά δεκαετία, την άνοιξη από -4,59mm μέχρι 4,72mm ανά δεκαετία, το καλοκαίρι κυμαίνεται από -5,99mm μέχρι 6,08mm, ενώ το φθινόπωρο από -2,84mm έως 6,33mm. Επομένως προκύπτει ότι τον χειμώνα παρουσιάζεται η υψηλότερη θερμοκρασιακή μεταβολή (0,25 oC ανά δεκαετία), αντίθετα η χαμηλότερη να εμφανίζεται το καλοκαίρι (0,21 oC ανά δεκαετία). Σχετικά με την βροχομετρική μεταβολή ο χειμώνας παρουσιάζει την υψηλότερη μεταβολή (22,90mm ανά δεκαετία), ενώ η άνοιξη εμφανίζει την χαμηλότερη μεταβολή (9,17mm ανά δεκαετία).
    Συμπερασματικά, η θερμοκρασιακή μεταβολή στους 17 σταθμούς ακολουθεί ανοδική πορεία. Όσον αφορά την βροχομετρική μεταβολή στους αντίστοιχους σταθμούς, στην πλειοψηφία τους ακολουθούν ανοδική τάση με εξαίρεση ορισμένους σταθμούς. Η περιοχική ανάλυση έδειξε ότι η θερμοκρασιακή μεταβολή στη νότια Ευρώπη είναι υψηλότερη τον χειμώνα, αντίθετα στην βόρεια Ευρώπη η χαμηλότερη μεταβολή υφίστανται το καλοκαίρι. Η βροχομετρική μεταβολή στην νότια Ευρώπη παρουσιάζει τις χαμηλότερες μεταβολές το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα πραγματοποιείται η μεγαλύτερη μεταβολή. Τέλος η κεντρική και δυτική Ευρώπη το καλοκαίρι υφίστανται την ταχύτερη ξήρανση.
Λέξεις κλειδιά: Θερμοκρασία, Τάση θερμοκρασίας , Βροχόπτωση ,Τάση βροχόπτωσης

The topic of this dissertation is the detection of climate change in temperature and rainfall time series in selected cities. Data from 16 countries were used by 17 European stations. The temperature and rainfall changes of the stations were calculated according to the regression analysis method.
    The results of the temperature change in the 17 stations showed that in winter they range from -0.02 oC to 0.23 oC per decade, in spring from -0.01 oC to 0.22 oC per decade, in summer they range between 0 oC at 0.21 oC per decade, while in autumn from 0.01 oC to 0.22 oC. The results of rainfall change for the same stations showed that in winter the change is from -9.80mm to 13.10mm per decade, in spring from -4.59mm to 4.72mm per decade, in summer is ranging from -5.99mm to 6.08mm and in autumn from -2.84mm to 6.33mm. Therefore, it appears that in winter the highest temperature change occurs (0.25 oC per decade), instead the lowest occurs in summer (0.21 oC per decade). Regarding the rainfall change, winter shows the highest change (22.90mm per decade), while spring shows the lowest change (9.17mm per decade).
    In conclusion, the temperature change in the 17 stations follows an upward trend. Regarding the precipitation change in the respective stations, most of them follow an upward trend except for some stations. The spatial analysis showed that the temperature change in southern Europe is higher in winter, in contrast to northern Europe the lowest change is in summer. The rainfall change in southern Europe shows the lowest changes in summer, while in winter the fastest humidification takes place. Finally, central and western Europe in the summer are experiencing the fastest drying.
Key words: Temperature, Temperature trend, Rainfall, Rainfall trend


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική βιβλιογραφία

• Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος, Σβέρκος Ανδρέας. (2013) «Γραμμική Παλινδρόμηση». Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Βιβλίο Γ Λυκείου. Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων - Υπουργειο Παιδείας.

• Πανάρετος Ι. (2001), Γραμμικά Μοντέλα με Έμφαση στις Εφαρμογές.

• Μπούτσικας Μ. (2013) «Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Simple Linear Regression)» (PDF). Σημειώσεις μαθήματος "Στατιστικά Προγράμματα". Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

• Οικονόμου Π. και Καρώνη Χ. (2010), Στατιστικά Μοντέλα Παλινδρόμησης. Εκδόσεις Συμεών.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

• Bolle, H.J., Mediterranean Climate : Variability and Trends. 2003.

• Madden, R. A., and Ramanathan V, (1980), Detecting climate change due to increasing carbon dioxide, Science, 209, 763–768.

• Galton F. (1869) Hereditary Genious London: Macmillan.

• Climate Change Division (CCD, 2008). "Precipitation and Storm Changes". United States Environmental Protection Agency (USEP, 2009).

• US EPA (2020), “Overview of Greenhouses Gases”

Διαδικτυακές πηγές

• https://www.ncdc.noaa.gov/

• United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations, 1992, Αρ.1, παρ.3

• “We acknowledge the data providers in the ECA&D project. Klein Tank, A.M.G. and Coauthors, 2002. Daily dataset of 20th-century surface air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment. Int. J. of Climatol., 22, 1441-1453. Data and metadata available at https://www.ecad.eu”


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.