[Εξώφυλλο]

Αξιολόγηση και μελλοντικές εκτιμήσεις της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο με τη χρήση σύγχρονων δυναμικών μοντέλων = Assessment and future estimates of temperature and rainfall in Europe using climate dynamic models.

Σταυρούλα Ιωάννης Χαλισιάνη

Περίληψη


Το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει στρέψει την προσοχή σε ποσοτικές μελλοντικές εκτιμήσεις της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης. Στη παρούσα μελέτη εκτιμάται η μεταβολή των δύο αυτών παραμέτρων για την περιοχή της δυτικής Ευρώπης, με τη χρήση τριών κλιματικών μοντέλων. Η εκτίμηση των μεταβολών αφορά δύο μελλοντικές περιόδους, 2021-2050 και 2071-2100, ενώ ως περίοδος αναφοράς ορίζεται η περίοδος 1961-1990, για την οποία χρησιμοποιούνται δεδομένα e-OBS. Επιλέχτηκε να αναλυθούν και να μελετηθούν τόσο οι μέσες όσο και οι ακραίες τιμές (με τη βοήθεια ακραίων δεικτών) των δύο μεταβλητών. Στο πρώτο στάδιο της μελέτης, έγινε αξιολόγηση των τριών RCM’s, η οποία βασίστηκε στη σύγκριση των δεδομένων εξόδου τους με την βάση δεδομένων e-OBS, που παρέχει δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας σε σημεία πλέγματος από παρατηρήσεις μετεωρολογικών σταθμών στην περιοχή μελέτης για την περίοδο αναφοράς. Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια μελλοντικής εκτίμησης των δύο μεταβλητών για την περιοχή μελέτης, μέσω των τριών κλιματικών μοντέλων.  

The increased interest of the scientific community in global climate change has drawn attention to quantitative future estimates of temperature and rainfall. This study evaluates the change of these two parameters for the western European region, using three climate models. The estimation of the changes concerns two future periods, 2021-2050 and 2071-2100, while the reference period is defined as the period 1961-1990, for which e-OBS data are used.
It was chosen to analyze and study both the mean and the extreme values (with the help of extreme markers) of the two variables. In the first stage of the study, the three RCM's were evaluated, based on the comparison of their output data with the e-OBS database, which provides rainfall and temperature data at grid points from observations of meteorological stations in the study area for the reference period. Next, an attempt is made to assess the two variables for the study area, through the three climate models.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.