[Εξώφυλλο]

Μελέτη των ανωπλειστοκαινικών νυχτερίδων από το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς = Study of the late pleistocene bats from Agios Georgios cave, Kilkis.

Ιωάννα Βασίλειος Τσιουρλίνη

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά η αναγνώριση της πανίδας των χειρόπτερων του Σπηλαίου του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς και έπειτα η περεταίρω μελέτη και περιγραφή αυτών. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας μελετήθηκε το ανασκαφικό υλικό που είχε προηγουμένως συλλεχθεί από το σπήλαιο. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η διαλογή των μικροθηλαστικών από το υπόλοιπο υλικό και έπειτα ο διαχωρισμός από αυτών των χειρόπτερων. Ακολούθησε η μελέτη και η περιγραφή των δειγμάτων, από τα οποία πάρθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις με σκοπό να καταστεί εφικτή η ταξινόμηση των χειρόπτερων σε επίπεδο οικογένειας, γένους και είδους. Βρέθηκαν τα εξής είδη:
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774),
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901),
Rhinolophus mehelyi/blasii/euryale,
Rhinolophus sp.,
Myotis myotis (Borkhausen, 1797),
Myotis blythii (Tomes, 1857),
Myotis myotis/blythii,
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817),
Myotis sp.,
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817),
Chiroptera indet.: σκελετικό υλικό το οποίο ανήκει σε χειρόπτερα λόγω της κατάστασης του δεν μπορούσε να ταξινομηθεί.
Από τη μελέτη της πανίδας των χειρόπτερων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το παλαιοκλίμα της περιοχής γύρω από το σπήλαιο ήταν θερμό και το παλαιοπεριβάλλον ήταν ένα βοσκοτόπι-λιβάδι με χαμηλή βλάστηση δενδροειδούς και θαμνοειδούς τύπου. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν έρχονται σε πλήρη συμφωνία με αυτά της μελέτης των μεγάλων θηλαστικών του σπηλαίου που είχε διεξαχθεί παλαιότερα. Τέλος, προτείνεται να συνεχιστεί η μελέτη των χειρόπτερων του σπηλαίου προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη ταφονομία και τη βιογεωγραφία των χειρόπτερων.

This study aims to the identification of the Chiroptera fauna of the Agios Georgios Cave in Kilkis. For the realization of this research, the excavation material that was previously collected from the cave, has been studied. Firstly, all the micromammals’ fossils were selected from the excavation material and later on the Chiroptera were differentiated/ separated. Then followed, the study and description of the specimens, from which the necessary measurements were taken in order to get classified into family, genus and species. The following species have been identified:
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774),
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901),
Rhinolophus mehelyi/blasii/euryale,
Rhinolophus sp.,
Myotis myotis (Borkhausen, 1797),
Myotis blythii (Tomes, 1857),
Myotis myotis/blythii,
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817),
Myotis sp.,
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817),
Chiroptera indet.: skeletal remains that belong to Chiroptera but could not be classified due to their bad condition.
From the study of the Chiroptera fauna we can conclude that the paleoclimate of the area that surrounded the cave was warm and the palaeoenvironment was a grassland with low arborescent vegetation. These conclusions come to an agreement with the ones from the mega mammal’s fauna study that was previously conducted. Finally, further study of the Chiroptera fauna is proposed to better understand the taphonomy and biogeography of Chiroptera.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.