[Εξώφυλλο]

Γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη της παραλίας Αγίου Κωνσταντίνου Πάλτσης, Ανατολικού Πηλίου = Geomorphological and sedimentological study pf Agios Konstantinos beach (Paltsi), Eastern Pelion mountain, Greece

Βασιλική-Λυδία Περικλής Πανταζή-Κοροναίου

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη εξετάζει, σε γεωμορφολογικό και ιζηματολογικό επίπεδο, την παραλία του Αγίου Κωσταντίνου, η οποία ανήκει στο οικισμό Πάλτση, του ανατολικού Πηλίου. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έγκειται στα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει, όπως, ο σχηματισμός της γεωμορφής του τόμπολο, η κατάταξη της στην υποκατηγορία των pocket beaches ή η ύπαρξη της εκβολής σημαντικού υδρορέματος στην παράκτια ζώνη, σε συνδυασμό με την σχετικά μικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων έχουν ληφθεί υπόψιν τα χαρακτηριστικά (γεωλογικά, υδρολογικά, κλιματικά κ.α.) της εν λόγω περιοχής, η έρευνα πεδίου, και τα αποτελέσματα της ιζηματολογική έρευνας, η οποία εκτελέστηκε με τη δειγματοληψία ιζήματος και την εργαστηριακή ανάλυσή του.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: γεωμορφολογία, ιζηματολογική μελέτη, Πάλτση, Πήλιο, παραλία, pocket beach, τόμπολο

The present study examines, in a geomorphological and sedimentological level, the Agios Konstantinos beach, which belongs to the settlement of Paltsi, at eastern Pelion mountain, in Greece. The choice of this specific region, lies on the interesting characteristics of it, like the geomorphological formation of tombolo, its classification in the subclass of pocket beaches, or the existence of the estuary of an important stream on the coastal zone, combined with the fact that the beach carries a relatively low impact of human intervention. To draw conclusions there have been taken into account the characteristics (geological, hydrological, climatic etc.) of the region, the field research  and the results of the sedimentological research, which was performed by sampling sediments and further laboratory analyze them.
KEY WORDS: geomorphology, sedimentological study, Paltsi, Pelion, beach, pocket beach, tombolo

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.