[Εξώφυλλο]

Τα επιθερμικά και πορφυριτικά κοιτάσματα της Ελλάδας = The epithermal and porphyry deposits of Greece.

Ελευθερία Αθανάσιος Μένου

Περίληψη


 Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορά τα επιθερμικά και πορφυριτικά κοιτάσματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα επιθερμικά κοιτάσματα της Μάζας της Ροδόπης, της Περιροδοπικής και της Αττικοκυκλαδικής Ζώνης καθώς και στα πορφυριτικά κοιτάσματα στις ίδιες ακριβώς ζώνες με επιπλέον την Σερβομακεδονική. Τα κοιτάσματα διακρίνονται με βάση την ηλικία σε κοιτάσματα Ολιγοκαίνου, Μειοκαίνου και Πλειόκαινου-Πλειστόκαινου και θεωρούνται σημαντικά για την μεγάλη προσφορά τους σε βασικά και πολύτιμα μέταλλα. Τα κοιτάσματα αυτά εμφανίζονται σε περιβάλλον μετα-υποβύθισης. Η οπισθοτόξια έκταση που παρουσιάστηκε είχε ως αποτέλεσμα την εκταφή μεταμορφικών συμπλεγμάτων πυρήνα και τον σχηματισμό ασβεσταλκαλικού-αλκαλικού μαγματισμού κατά μήκος των ρηγμάτων αποκόλλησης. Χαρακτηριστικό αυτών των κοιτασμάτων είναι οι υδροθερμικές εξαλλοιώσεις οι οποίες μαζί με ορισμένα άλλα ορυκτά αποτελούν βασικά στοιχεία στην αναζήτηση τέτοιου είδους κοιτασμάτων στην Ελλάδα.

 This diploma thesis focuses on the epithermal and porphyry deposits of Greece. Special emphasis is given to the epithermal deposits of the Rhodope Massif, the Circum-Rhodope Belt and the Attic-Cycladic Zone as well as the porphyry deposits in the same geotectonic zones and additionally in the Serbo-Macedonian Massif. The deposits are distinguished on the basis of their age in Oligocene, Miocene and Pleiocene-Pleistocene deposits and are considered to be potential for the future supply of basic and precious metals. These deposits were formed in a post-subduction environment. The back-arc extension that occurred in this environment resulted in the exhumation of metamorphic core complexes and the formation of calc-alkaline-alkaline magmatism along detachment faults. One characteristic of these deposits is the hydrothermal alterations which with some other minerals are key elements in the exploration for this type of deposits in Greece.

 


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bonev, N., Marchev, P., Moritz, R., Collings, D., 2015. Jurassic subduction zone tectonics of the Rhodope Massif in the Thrace region (NE Greece) as revealed by new U-Pb and 40Ar/39Ar geochronology of the Evros ophiolite and high-grade basement rocks. Gondwana Res. 27, 760–775.

Bonev, N., Spikings, R., Moriz, R., Marchev, P., 2013. 40Ar/39Ar age constraints on the timing of Tertiary crustal extension and its temporal relation to ore-forming and magmatic processes in the Eastern Rhodope Massif, Bulgaria. Lithos 180– 181, 264–278.

Burg, J.-P., 2012. Rhodope: from Mesozoic convergence to Cenozoic extension. Review of petro-structural data in the geochronological frame. J. Virtual Explorer 42, 44, paper 1.

Brun, J.-P., Faccenna, C., Gueydan, F., Sokoutis, D., Philippon, M., Kydonakis, K., Gorini, C., 2016. The two-stage Aegean extension, from localized to distributed, a result of slab rollback acceleration. Can. J. Earth Sci. 53, 1142–1157.

Eldorado Gold Corp., 2017. Assets; Resources and Reserves. http://www. eldoradogold.com (accessed 20th May 2017).

Ersoy, E.Y., Palmer, M.R., 2013. Eocene-Quaternary magmatic activity in the Aegean: implications for mantle metasomatism and magma genesis in an evolving orogeny. Lithos 180–181, 5–24.

Grasemann, B., Schneider, D.A., Stöckli, D.F., Iglseder, C., 2012. Miocene bivergent crustal extension in the Aegean: evidence from the western Cyclades (Greece). Lithosphere 4, 23–39.

Halley, S., Dilles, J.H., Tosdal, R.M., 2015. Footprints: Hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits. SEG Newsletter 100, 1 & 12–17.

Halley, S. W., Dilles, J. H., & Tosdal, R. M. (2015). Footprints: Hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits: SEG Newsletter, no. 100.

Jolivet, L., Brun, J.-P., 2010. Cenozoic geodynamic evolution of the Aegean region. Int. J. Earth Sci. 99, 109–138.

Jolivet, L., Faccenna, C., Huet, B., Labrousse, L., Le Pourhiet, L., Lacombe, O., Lecomte,E., Burov, E., Denèle, Y., Brun, J.-P., Philippon, M., Paul, A.,

Salaün, G., Karabulut, H., Piromallo, C., Monié, P., Gueydan, F., Okay, A.I., Oberhänsli, R., Pourteau, A., Augier, R., Gadenne, L., Driussi, O., 2013. Aegean tectonics: strain localization, slab tearing and trench retreat. Tectonophysics 597, 1–33.

Jolivet, L., Menant, A., Sternai, P., Rabillard, A., Arbaret, L., Augier, R., Laurent, V., Beaudoin, A., Grasemann, B., Huet, B., Labrousse, L., Le Pourhiet, L., 2015. The geological signature of a slab tear below the Aegean. Tectonophysics 659, 166– 182.

Kanellopoulos, C., Voudouris, P., Moritz, R., 2014. Detachment-related Sb-As-Au-Ag-Te mineralization in Kallintiri area, northeastern Greece: Mineralogical and geochemical constraints. Proceedings 20th CBGA Congress, Tirana, Albania, Buletini i Shkencave Gjeologjike Special Issue 1, 162–165.

Kilias, S.P., Nomikou, P., Papanikolaou, D., Polymenakou, P.N., Godelitsas, A., Argyraki, A., Carey, S., Gamaletsos, P., Mertzimekis, T.J., Stathopoulou, E.,

Goettlicher, J.,Steihninger, R., Betzelou, K., Livanos, I., Christakis, C., Croff Bell, K., Scoullos, M., 2013b. New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece. Nat. Sci. Rep. 3. https://doi.org/ 10.1038/srep02421.

Kilias, S.P., Paktsevanoglou, M., Giampouras, M., Stavropoulou, A., Apeiranthiti, D., Mitsis, I., Naden, J., Kemp, S.J., Shepherd, T.J., Koutles, T., Michael,

C., Christidis, C., 2013a. Gold occurrence, mineral textures and ore fluid properties at the Viper (Sappes) epithermal Au-Ag-Cu orebody, Thrace, Greece: Society of Geology Applied to Mineral Deposits, SGA Biennial Meeting 12th, Uppsala, Sweden, 2013. Proceedings 2, 813–816.

Kirchenbaur, M., Pleuger, J., Jahn-Awe, S., Nagel, T.J., Froitzheim, N., Fonseca, R.O.C., Münker, C., 2012. Timing of high-pressure metamorphic events in the Bulgarian Rhodopes from Lu–Hf garnet geochronology. Contrib. Miner. Petrol. 163, 897– 921.

Kouzmanov, K., Pokrovski, G.S., 2012. Hydrothermal controls on metal distribution in porphyry Cu (-Mo-Au) systems. Soc. Econ. Geol. Spec. Publ. 16, 573–618.

Kounov, A., Wüthrich, E., Seward, D., Burg, J.P., Stockli, D., 2015. Low-temperature constraints on the Cenozoic thermal evolution of the Southern Rhodope Core Complex (Northern Greece). Int. J. Earth Sci. 104, 1337–1352.

Kydonakis, K., Brun, J.-P., Sokoutis, D., 2015a. North Aegean core complexes, the gravity spreading of a thrust wedge. J. Geophys. Res. Solid Earth 120, 595–616.

Kydonakis, K., Brun, J.-P., Sokoutis, D., Gueydan, F., 2015b. Kinematics of Cretaceous subduction and exhumation in the western Rhodope (Chalkidiki block). Tectonophysics 665, 218–235.

Lehmann, S., Barcikowski, J., von Quadt, A., Gallhofer, D., Peytcheva, I., Heinrich, C.A., Serafimovski, T., 2013. Geochronology, geochemistry and isotope tracing of the Oligocene magmatism of the Buchim-Damjan-Borov Dol ore district: implications for timing, duration and source of the magmatism. Lithos 180– 181, 216–233.

Marchev, P., Georgiev, S., Raicheva, R., Peytcheva, I., von Quadt, A., Ovtcharova, M., Bonev, N., 2013. Adakitic magmatism in post-collisional setting: an example from the early–middle Eocene Magmatic Belt in Southern Bulgaria and Northern Greece. Lithos 180–181, 159–180.

Márton, I., Moritz, R., Spikings, R., 2010. Application of low-temperature thermochronology to hydrothermal ore deposits: formation, preservation and exhumation of epithermal gold systems from the Eastern Rhodope, Bulgaria. Tectonophysics 483, 240–254.

Mavrogonatos, C., Voudouris, P., Spry, P.G., Melfos, V., Klemme, S., Berndt, J., Baker, T., Moritz, R., Bissig, T., Monecke, T., Zaccarini, F., 2018b. Mineralogical study of the advanced argillic alteration zone at the Konos Hill Mo–Cu–Re–Au porphyry prospect, NE Greece. Minerals 8, 479.

Mavrogonatos, C., Voudouris, P., Spry, P.G., Melfos, V., Klemme, S., Berndt, J., Moritz, R., Kanellopoulos, C. 2018a. First zunyite-bearing lithocap in Greece: The case of Konos Hill Mo-Re-Cu-Au porphyry system. In: Proc. 1st Int. Electr. Conf. Mineral Science,pp. 12, doi: 10.3390/IECMS2018-05450.

McFall, K.A., Naden, J., Roberts, S., Baker, T., Spratt, J., McDonald, I., 2018. Platinumgroup minerals in the Skouries Cu-Au (Pd, Pt, Te) porphyry deposit. Ore Geol. Rev. 99, 344–364.

McFall, K.A., Roberts, S., Teagle, D., Naden, J., Lusty, P., Boyce, A., 2016. The origin and distribution of critical metals (Pd, Pt, Te & Se) within the

Skouries Cu-Au porphyry deposit, Greece. Extended Abstracts of the Conference: Mineral Deposits Study Group meeting, 39th, Dublin, Ireland, 1 p.

Meinhold, G., Kostopoulos, D.K., 2013. The Circum-Rhodope Belt, northern Greece:age, provenance, and tectonic setting. Tectonophysics 595–596, 55–68.

Melfos, V., Voudouris, P., 2017. Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration. Ore Geol. Rev. 59, 1030–1057.

Menant, A., Jolivet, L., Tuduri, J., Loiselet, C., Bertrand, G., Guillou-Frottier, L., 2018. 3D subduction dynamics: a first-order parameter of the transition from copper- to goldrich deposits in the eastern Mediterranean region. Ore Geol. Rev. 94, 118–135.

Menant, A., Jolivet, L., Vrielynck, B., 2016. Kinematic reconstruction and magmatic evolution illuminating crystal and mantle dynamics of the eastern Mediterranean region since the late Cretaceous. Tectonophysics 675, 103–140.

Moritz, R., Márton, I., Ortelli, M., Marchev, P., Voudouris, P., Bonev, N., Spikings, R., Cosca, M., 2010. A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the Tertiary Eastern Rhodopes: coincidence with Late EoceneEarly Oligocene tectonic plate reorganization along the Tethys.

In: Christofides, G., et al. (Eds.), Proceedings of the XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki. Scientific Annals of the School of Geology A.U.Th. 100, 351–358.

Ortelli, M., Moritz, R., Voudouris, P., Spangenberg, J., 2009. Tertiary porphyry and epithermal association of the Sapes-Kassiteres district, Eastern Rhodopes, Greece. In: Williams, P., et al., (Eds.), Smart science for exploration and mining. Proceedings 10th SGA meeting, Townsville, Australia, pp. 536–538.

Papavassiliou, K., Voudouris, P., Kanellopoulos, C., Glasby, G., Alfieris, D., Mitsis, I., 2017. New geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the Vani hydrothermal manganese deposit at NW Milos island, Greece: comparison with the Aspro Gialoudi deposit and implications for the formation of the Milos manganese mineralization. Ore Geol. Rev. 80, 594–611.

Pe-Piper, G., Piper, D.J.W., Koukouvelas, I., Dolansky, L.M., Kokkalas, S., 2009. Postorogenic shoshonitic rocks and their origin by melting underplated basalts: the Miocene of Limnos Island, Greece. Geol. Soc. Am. Bull. 121, 39–54.

Periferakis, A., Voudouris, P., Melfos, V., Kolodziejczyk, J., Mavrogonatos, C., Alfieris, D. 2018. New mineralogical and geochemical constraints on the Stypsi-Megala Therma porphyry-epithermal mineralization, Lesvos Island, Greece. In: 8th Geoch. Symp. Antalya, Turkey 2-6 May 2018, p.189 (Abstr.).

Periferakis, A., Voudouris, P., Melfos, V., Mavrogonatos, C., Alfieris, D., 2017. The StypsiMegala Therma porphyry-epithermal mineralization, Lesvos Island, Greece: new mineralogical and geochemical data. Geophys. Res. Abstr. 19 EGU2017-12950.

Repstock, A., Voudouris, P., Zeug, M., Melfos, V., Zhai, M., Li, H., Kartal, T., Matuszczak, J., 2016. Chemical composition and varieties of fahlore-group minerals from Oligocene mineralization in the Rhodope area, southern Bulgaria and northern Greece. Mineral. Petrol. 110, 103–123.

Repstock, A., Voudouris, P., Kolitsch, U., 2015. New occurrences of watanabeite, colusite, “arsenosulvanite” and Cu-excess tetrahedrite-tennantite at the Pefka high-sulfidation epithermal deposit, northeastern Greece. N. Jahrb. Mineral. 192, 135–149.

Richards, J.P., 2009. Post-subduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: products of remelting of subduction-modified lithosphere. Geology 37, 247–250.

Richards, J.P., 2011. Magmatic to hydrothermal metal fluxes in convergent and collided margins. Ore Geol. Rev. 40, 1–26.

Ring, U., Glodny, J., Will, T., Thomson, S., 2010. The Hellenic subduction system: highpressure metamorphism, exhumation, normal faulting, and large-scale extension. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 38, 45–76.

Robertson, A.H., Trivic´, B., Deric´, N., Bucurc, I.I., 2013. Tectonic development of the Vardar ocean and its margins: evidence from the Republic of Macedonia and Greek Macedonia. Tectonophysics 595–596, 25–54.

Scheffer, C., Vanderhaeghe, O., Lanari, P., Tarantola, A., Ponthus, L., Photiades, A., France, L., 2016. Syn- to post-orogenic exhumation of metamorphic nappes: structure and thermobarometry of the western Attic-Cycladic metamorphic complex (Lavrion, Greece). J. Geodyn. 96, 174–193.

Schefer, S., Cvetkovic, Fügenschuh, B., Kounov, A., Ovtcharova, M., Schaltegger, U., Schmid, S.M., 2011. Cenozoic granitoids in the Dinarides of southern Serbia: age of intrusion, isotope geochemistry, exhumation history and significance for the geodynamic evolution of the Balkan Peninsula. Int. J. Earth Sci. 100, 1181–1206

Sillitoe, R.H., 2010. Porphyry copper systems. Econ. Geol. 105, 3–41.

Siron, C.R., Rhys, D., Thompson, J.F.H., Baker, T., Veligrakis, T., Camacho, A., Dalampiras, L., 2018. Structural controls on porphyry Au-Cu and Au-rich polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece. Econ. Geol. 113, 309–345.

Siron, C.R., Thompson, J.F.H., Baker, T., Friedman, R., Tsitsanis, P., Russell, S.V., Randall, S.B., Mortensen, J.K., 2016. Magmatic and metallogenic framework of Au-Cu porphyry and polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, Northern Greece. Soc. Econ. Geol. Spec. Publ. 19, 29– 55.

Tsirambides, A., Filippidis, A., 2012. Metallic mineral resources of Greece. Central European. J. Geosci. 4, 641–650.

Turpaud, P., Reischmann, T., 2010. Characterisation of igneous terranes by zircon dating: implications for UHP occurrences and suture identification in the

Central Rhodope, northern Greece. Int. J. Earth Sci. 99, 567–591.

Varnavas, S. P., & Papavasiliou, C. (2020). Submarine hydrothermal mineralization processes and insular mineralization in the Hellenic Volcanic Arc system: A Review. Ore Geology Reviews, 103541.

Voudouris, P., 2014. Hydrothermal corundum, topaz, diaspore and alunite supergroup minerals in the advanced argillic alteration lithocap of the Kassiteres-Sapes porphyryepithermal system, western Thrace, Greece. N. Jahrb. Miner. Abhd. 191, 117–136.

Voudouris, P., 2011. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineral. Petrol. 101, 97–113.

Voudouris, P.C., Melfos, V., Baker, T., Spry, P.G., 2016c. Diverse styles of OligoceneMiocene magmatic-hydrothermal deposits in northeastern Greece: Relationships between tectonic-, magmatic activity, alteration and Au-Ag mineralization. Soc. Econ. Geol. Guid. Ser. 54, 83–112.

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Spry, P. G., Baker, T., Melfos, V., Klemd, R., ... & Tarantola, A. (2019). Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis. Ore Geology Reviews, 107, 654-691.

Voudouris, P., Melfos, V., 2013. Aluminum-phosphate-sulfate (APS) minerals in the sericitic advanced argillic alteration zone of the Melitena porphyry-epithermal MoCu ± Au ± Re prospect, western Thrace, Greece. N. Jahrb. Miner. Abhd. 190, 11–27.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Alfieris, D., Mavrogonatos, C., Repstock, A., Djiba, A., Stergiou, Ch., Periferakis, A., Melfou, M., 2018a. Porphyry and epithermal deposits in Greece: a review and new discoveries. In: 8th Geoch. Symp. Antalya, Turkey 2–6 May 2018, p.181 (Abstr.).

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Baker, T., 2016b. Cenozoic porphyry-epithermal and other intrusion-related deposits in northeastern Greece: geological, mineralogical and geochemical constraints. Soc. Econ. Geol. Guid. Ser. 54, 43–82.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bindi, L., Kartal, T., Arikas, K., Moritz, R., Ortelli, M., 2009. Rhenium-rich molybdenite and rheniite (ReS2) in the

Pagoni Rachi-Kirki Mo-Cu-Te-Ag-Au deposit, northern Greece: Implications for the rhenium geochemistry of porphyry style Cu-Mo and Mo mineralization. Can. Mineral. 47, 1013–1036.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bindi, L., Moritz, R., Ortelli, M., Kartal, T., 2013a. Extremely Re-rich molybdenite from porphyry Cu-Mo-Au prospects in northeastern Greece: mode of occurrence, causes of enrichment, and implications for gold exploration. Minerals 3, 165–191.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bindi, L., Moritz, R., Ortelli, M., Kartal, T., 2013c. Extremely Re-rich molybdenite from porphyry Cu-Mo-Au prospects in northeastern Greece: mode of occurrence, causes of enrichment, and implications for gold exploration. Minerals 3, 165–191.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Kartal, T., Schleicher, H., Moritz, R., Ortelli, M., 2013b. The Pagoni Rachi/Kirki Cu-Mo-Re-Au-Ag-Te deposit, northern Greece: mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of a telescoped porphyryepithermal system. Can. Mineral. 51, 411–442.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Moritz, R., Papavasiliou, C., Falalakis, G., 2011a. Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill highsulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota graben, NE Greece. Mineral. Petrol. 103, 79–100.

Voudouris, P., Siron, C.R., Márton, I., Melfos, V., Baker, T., Spry, P.G., 2016a. Eocene to Miocene hydrothermal deposits of northern Greece and Bulgaria: Relationships between tectonic-magmatic activity, alteration, and gold mineralization – a preface. Soc. Econ. Geol. Guid. Ser. 54, 1–15.

Voudouris, P., Spry, P.G., Melfos, V., Haase, K., Klemd, R., Mavrogonatos, C., Repstock A., Alfieris, D., 2018b. Gold deposits in Greece: Hypogene ore mineralogy as a guide for precious and critical metal exploration. In: Proc. 1st Int. Electr. Conf. Mineral Science, pp. 13, doi: 10.3390/IECMS2018-05452.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.