[Εξώφυλλο]

Μελέτη ατμοσφαιρικών ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Κύπρου = Study of atmospheric pollutions and suspended particulates in the redion of Cyprus.

Μαρίνα Διονύσιος-Πέτρος Στεφάνου

Περίληψη


Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας βασίζεται στην μελέτη της ατμοσφαιρικής και σωματιδιακής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα βασίζεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί το μονοξείδιο του άνθρακα , το όζον , το βενζόλιο(πτητικές ουσίες) και τα οξείδια του αζώτου καθώς και στην σωματιδιακή ρύπανση που προκαλούν κυρίως τα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2.5. Επικεντρώνεται γύρω από βασικές έννοιες των ατμοσφαιρικών αερίων, πιο συγκεκριμένα χημική σύσταση , πηγές προέλευσης , περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς επιπτώσεις. Περιγράφονται τα μορφολογικά, γεωλογικά, κλιματολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία της Κύπρου ως παράγοντες που επηρεάζουν την σωματιδιακή και ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής καθώς και γίνεται αναφορά των σταθμών καταγραφής των συγκεντρώσεων για κάθε αέριο ξεχωριστά απ’ τους οποίους συλλέχθηκαν τα
δεδομένα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.Μετά την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε η σχηματική απεικόνιση της ετήσιας, μηνιαίας και της γενικότερης τάσης διακύμανσης της σωματιδιακής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία δείχνει σε γενικές γραμμές με την πάροδο του χρόνου μία πτωτική πορεία των συγκεντρώσεων για κάθε αέριο αντίστοιχα σε όλους τους σταθμούς. Αξιοσημείωτες είναι οι εξαιρέσεις οι οποίες καταγράφονται σχεδόν σε όλους τους σταθμούς μέτρησης με μερικές υπερβάσεις να σημειώνονται στην συγκέντρωση ΑΣ10 και ΑΣ2.5 καθώς οι τιμές αυτές δεν βρίσκονται ανάμεσα στο θεσμοθετημένο όριο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε ετήσια όσο και σε ημερήσια βάση γεγονός που είναι αρκετά ανησυχητικό εφόσον τα υψηλότερα επίπεδα των συγκεντρώσεων αυτών παρατηρούνται στους σταθμούς που βρίσκονται στον αστικό ιστό της περιοχής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου εφόσον η προστασία της ατμόσφαιρας είναι ένα περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από τον άνθρωπο.

The Subject of this thesis is based on the study of the atmospheric pollution and suspended particles in the wider area of Cyprus. More specifically, it is focused on the atmospheric pollution that causes the cardon monoxide, ozone, benzene (volatile substances), nitrogen oxides and also the particulate pollution which can be produced mainly by particles PM10 and PM2.5.It focuses on basic concepts of atmospheric gases, more specifically chemistry, sources of origin, environmental and anthropogenic effects. It describes the morphological, geological, climatological and meteorological data of Cyprus as the affecting factors of the particle's and atmospheric pollution in the area provided and the collected data for this project which were collected from stations for the suspended particles' concentrations are also mentioned. After the collection and processing of data, a schematic illustration of the annual, monthly and the general trend of variance of the atmospheric and particular pollution was extracted, which generally shows the downward trend of concentrations for each gas at all stations, respectively, over the year. Remarkable are the exceptions which are recorded in almost at all measuring stations, with some exceedances being noted in the concentration of PM10 and PM2.5 as these values are not between to the established limit that was set by the European Union, on both at an annual and daily basis, which is too worrisome, as the highest levels of these concentrations are observed in the stations located near the urban area.According to the above issues, short- and long-term measures are proposed to counter this phenomenon, since the protection of the atmosphere is an environmental issue that affects the human factor and is affected by it.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


(χ.χ.). Ανάκτηση από europeanlung: https://www.europeanlung.org/assets/files/el/publications/outdoor-

pollution-el.pdf

aioroumena_somatidia. (χ.χ.). Ανάκτηση από

https://www.researchgate.net/publication/277327877_Aioroumena_somatidia_PM25_kai_PM10_sten_a

tmosphaira_tes_Thessalonikes

airquality. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/air-pollution

airquality. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/air-pollution

airquality . (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/air-pollution

airquality. (2013). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/health-effects

airquality.dli. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/air-pollution

airquality.dli. (2018). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy//sites/default/files/2020-

/Etisia%20texniki%20ekthesi%202018.pdf

airquality/el. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/air-pollution

airquality/polution. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el/air-pollution

carbon monoxide.chemical. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://www.britannica.com/science/carbon-monoxide

carbon.monoxide.ac.uk. (2005, November). Ανάκτηση από http://www.chm.bris.ac.uk/motm/co/coh.htm

chemicals ozone. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://195.134.76.37/chemicals/chem_ozone.htm

Energy&Environment. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://www.mie.uth.gr/ekp_yliko/Energy&Environment_Chapter_2.pdf

europa. (2017, 10 9). Ανάκτηση από https://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro

gov. (2020). Ανάκτηση από http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page55_gr/page55_gr?OpenDocument

gov.cy/2017. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy//sites/default/files/2020-03 /Etisia%20texniki%20ekthesi%202017-20191230_Final_0.pdf

hellenicaworld/Cyprus/info. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://www.hellenicaworld.com/Cyprus/Info/gr/KyprosMorfologia.html

kypros.org. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://kypros.org/GOV/cyphome/GovHome.nsf/LookupIDs/300D6935EC884FBCC2256A71003972F4%3FO

penDocument%26languageNo=2 mlsi.gov. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagema_gr/pagema_gr?OpenDocument

moa.gov.cy/moa. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLcyclimate_gr/DMLcyclimate_gr?OpenDocument

(χ.χ.). Ανάκτηση από europeanlung: https://www.europeanlung.org/assets/files/el/publications/outdoor-pollution-el.pdf

repository. (χ.χ.). Ανάκτηση από https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/928/1/02_chapter_15.pdf

scientific journal articles. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://scientific-journal-articles.org/greek/free-online-

journals/medical/medical-articles/saxinidis/somatidia.htm.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ . (2018). Ανάκτηση από https://www.airquality.gov.cy//sites/default/files/2020-

/Etisia%20texniki%20ekthesi%202018.pdf

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. (2017). Ανάκτηση από http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy//sites/default/files/2020-

/Etisia%20texniki%20ekthesi%202017-20191230_Final_0.pdf

Κλίμα και Γεωμορφολογία. (χ.χ.). Ανάκτηση από http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge427y/pdf/mathima9.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.