[Εξώφυλλο]

Δημιουργία βάσης γεωλογικών και άλλων γεωχωρικών δεδομένων για το Νομό Χίου σε περιβάλλον GIS = Creation of a database of geological and other geospatial data for the Chiow regional unit of Greece in a GIS environment.

Κωνσταντίνος Παύλος Βασιλειάδης

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας βάσης γεωχωρικών δεδομένων για το Νομό της Χίου με την χρήση του προγράμματος γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών «QGIS». Η χρήση ενός G.IS είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χωροταξικό σχεδιασμό, την γεωγραφική έρευνα και την μελέτη εδαφικών περιοχών για οποιαδήποτε ανθρωπογενή επέμβαση σε αυτές.  Η βάση αυτή συγκροτείται από ένα εύρος γεωχωρικών πληροφοριών οι οποίες αποτελούν χάρτες (τοπογραφικούς και γεωλογικούς), γεωγραφικές πληροφορίες (χρήση γης, δρόμοι, οικισμοί, κ.α.), τοπογραφικές-γεωμορφολογικές πληροφορίες (τριγωνομετρικά σημεία, ανάγλυφο, κ.α.), υδρογεωλογικές πληροφορίες (υδρογραφικό δίκτυο, υδρολιθολογία), γεωλογικές πληροφορίες (ρήγματα, επίκεντρα σεισμών, διάβρωση πετρωμάτων), καθώς και δορυφορικές εικόνες από τους δορυφόρους Sentinel 1 και Sentinel 2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Τα παραπάνω δεδομένα είναι γεωαναφερμένα στα συστήματα ΕΓΣΑ87 και WGS84, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο επίπεδο του Ελληνικού χώρου όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, σαν δεύτερο σκέλος της εργασίας έγινε η κατασκευή επιλεγμένων χαρτών από τα δεδομένα αυτά.

In this undergraduate thesis there has been an effort for the creation of a geospatial database for the regional unit of Chios, using the geographic information system program “QGIS”. The usage of a GIS program is inseparably connected with spatial planning, geographic research, urban design planning and any kind of ground human intervention. This database consists of a range of geospatial information which are maps (topographic and geologic), geographic information (land use, road network, settlements etc.), topographic-geomorphologic information (trig points, hillshade etc.), hydrogeological information (hydrographic network, hydrolithology), geologic information (faults, seismic epicentres, rock erosion), and also satellite images from the Sentinel 1 and Sentinel 2 satellites by the European Space Agency). The aforementioned data are georeferenced in GGRS87 (Greek Geodetic Reference System 1987) and WGS84 reference systems, which results in the potential use on both a local and a global level. In addition, as a second part of the thesis, selected maps from these data were created.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Basili R., Kastelic V., Demircioglu M. B., Garcia Moreno D., Nemser E. S., Petricca P., Sboras S. P., Besana-Ostman G. M., Cabral J., Camelbeeck T., Caputo R., Danciu L., Domac H., Fonseca J., García-Mayordomo J., Giardini D., Glavatovic B., Gulen L., Inc. 2013. The European Database of Seismogenic Faults (EDSF) compiled in the framework of the Project SHARE. doi:10.6092/INGV.IT-SHARE-EDSF.

Besenecker, H., Dürr, S., Herget, G., Kauffmann, G., Lüdtke, G., and Roth, W. 1971. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, Φύλλο Χίος, 1:50 000 (δύο φύλλα, Βόρειο και Νότιο τμήμα). Αθήνα: Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους.

Buckley, Aileen. 2008. ESRI - Aspect - Slope map. Πρόσβαση 2020. https://www.esri.com/arcgis-blog/products/product/mapping/aspect-slope-map/.

Chang, Kang-tsung. 2019. Introduction to Geographic Information Systems. 9th. New York: McGraw-Hill.

Chatzipetros, A., Kiratzi, A., Sboras, S., Zouros, N., and Pavlides, S. 2013. «Active faulting in the north-eastern Aegean Sea Islands.» Tectonophysics 106-122.

Copernicus Land Monitoring Service. 2020. Πρόσβαση Δεκέμβριος 2020. https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=metadata.

Dürr, S., and Jacobshagen, V. 1986. «Ostägäische Inseln. In: Jacobshagen.» Στο Geologie von Griechenland, του/της V. Jacobshagen, 169-187.

ESRI. n.d. Environmental Systems Research Institute. Πρόσβαση Δεκέμβριος 2020. https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview#image1.

Ganas, Athanassios. 2020. «NOAFAULTS KMZ Layer Version 3.0 (2020 Update).» Zenodo. Πρόσβαση 2020. doi:doi:10.5281/zenodo.4304613.

Karakostas, V., Papadimitriou, E., Tranos, M., and Papazachos, C. 2010. «ACTIVE SEISMOTECTONIC STRUCTURES IN THE AREA OF CHIOS ISLAND,

NORTH AEGEAN SEA, REVEALED FROM MICROSEISMICITY AND FAULT PLANE SOLUTIONS.» Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010. Proceedings of the 12th International Congress. Πάτρα.

Meinhold G., Kostopoulos D., and Reischmann T. 2007. «Geochemical constraints on the provenance and depositional setting of sedimentary rocks from the islands of Chios, Inousses and Psara, Aegean Sea, Greece: implications for the evolution of Palaeotethys.» Journal of the Geological Society, v.164 1145-1163.

Meinhold, Guido, and Dirk Frei. 2008. «Detrital zircon ages from the islands of Inousses and Psara, Aegean Sea, Greece: constraints on depositional age and provenance.» Geological Magazine 145, no. 6, 886-891.

Olaya, Víctor. 2020. Sistemas de Información Geográfica. https://volaya.github.io/libro-sig/.

Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., Kimerling, A. Jon, Guptill, S. C. 2002. Στοιχεία Χαρτογραφίας. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Zheng, Qiong, Huang, Wenjiang, Cui, Ximin, Shi, Yue, and Liu, Linyi. 2018. «New Spectral Index for Detecting Wheat Yellow Rust Using Sentinel-2 Multispectral Imagery.» Sensors 18, 868.

Αστάρας, Θεώδορος, Οικονομίδης, Δημήτριος, Μουρατίδης, Αντώνιος. 2011. ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα.

Βουδούρης, Κώστας. n.d. «Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας - Ανοιχτα Ακαδημαϊκά Μαθήματα.

Δερμάνης, Α. 2005. Συντεταγμένες και Συστήματα Αναφοράς. Θεσ/νίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Δημαλέξης, Α., Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. 2009. «Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας.» Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Οκτώβριος.

Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. 2015. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 2015-2020.» Χίος.

Μουντράκης, Δημοσθένης Μ. 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Μουρατίδης, Αντώνιος. 2010. Συμβολή της υποστηριζόμενης από GPS και GIS διαστημικής τηλεπισκόπησης στη μορφοτεκτονική έρευνα της Κεντρικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας.

Παπαζάχος, Βασίλης, Παπαζάχου, Κατερίνα. 2003. Οι σεισμοί της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.