Εξώφυλλο

Οι αλυκές και το Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι - Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη = Salt pans and the Salt Museum of Missolonghi - A mineralogical and geochemical study

Δήμητρα Γεώργιος Καρέτσου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορμώμενη από την παραγωγή και σύσταση του βρώσιμου αλατιού, μελετά την εγχώρια παρουσία του και συγκεκριμένα την αλοπηγική δραστηριότητα. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην παρουσία των αλυκών στον ελληνικό χώρο και περιγράφεται η δομή τους και η λειτουργία τους, με έμφαση στις αλυκές της πόλης του Μεσολογγίου. Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για την ορυκτοχημική σύσταση του αλατιού και τις διαδικασίες επεξεργασίας του και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ορυκτολογικής και ορυκτοχημικής ανάλυσης δειγμάτων από την Αλυκή της Τουρλίδας. Τέλος, περιγράφεται η δημιουργία του Μουσείου Άλατος, ως πολιτιστικό δημιούργημα σχετιζόμενο με την αλοπηγική δραστηριότητα του Μεσολογγίου.

This thesis, having as a springboard the production and formulation of edible salt, investigates the processes related to salt extraction and the function and presence of salt pans on a domestic level. Starting with a short historical analysis on the presence of salt pans in Greece, the survey elaborates on their structure and function, focusing on the ones located in Missolonghi. Following this introduction, data on the geochemical composition of the salt as well as its processing methods are presented and explained alongside the geochemical analysis of samples taken from the Tourlida salt pan. In the end, the formation and function of the Missolonghi Salt Museum are presented and described in order to highlight its substance as a cultural outcome portraying the salt pan-related activity of the area.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γιούρη Κ., Καραγεωργίου Σ., Στεργίου Χ., Θεοδωρίδου Σ., Παπαδοπούλου Λ., Μέλφος Β., 2017. Βρώσιμα αλάτια: Προσδιορισμός της σύστασης του αδιάλυτου υπολείμματος

Κανελλή Δ., (2020). Αλάτι, ο λευκός θησαυρός.

Πετανίδου Θ. (2001). Η γεωγραφία της παραγωγής άλατος στον ελληνικό κόσμο. Στο Η’ τριήμερο εργασίας «Το ελληνικό αλάτι», Μυτιλήνη, 6-8.11.1998, Υπουργείο Αιγαίου και Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ. Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ.

Πετανίδου Θ. (1977). Άλας – Το αλάτι στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και τον Πολιτισμό. Στασινόπουλου Κ.Α. (1905). Το αλάτι και αι αλικαί του Μεσολογγίου.

Φρούζη Α. (2009). Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωργία και Περιβάλλον», Μυτιλήνη.

ITALKALI (2019). The industrial production of salt. Ανακτήθηκε από: https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc &docid=34119

Pourgheysari H., Moazeni M., Ebrahimi A., 2012. Heavy metal content in edible salts in Isfahan and estimation of their daily intake via salt consumption. International Journal of Environmental Health Engineering.

Soylak M., Peker D., Turkoglu O., 2008. Heavy metal contents of refined and unrefined table salts from Turkey, Egypt and Greece.

Stergiou C., Karageorgiou S., Theodoridou S., Giouri K., Papadopoulou L., Melfos V., 2016. Compositional and morphological evaluation of edible salts: preliminary results.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.