Εξώφυλλο

Υδρογεωλογικές συνθήκες και συνθήκες ύδρευσης του Δήμου Πάφου Κύπρου = Hydrogeological conditions and water supply of the Municipality of Pafos Cyprus.

Μαρίτσα Ευστάθιος Ευσταθίου

Περίληψη


Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα <<ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ>> περιγράφονται οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Πάφου της Κύπρου, καθώς επίσης παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες ύδρευσης της περιοχής μελέτης. Το πρώτο μέρος της εργασίας συνδέεται με τα γεωγραφικά και γεωλογικά δεδομένα της περιοχής έρευνας.  Αρχικά, παρουσιάζεται το γεωγραφικό πλαίσιο και η διοικητική διαίρεση της Πάφου. Στη συνέχεια αναλύονται τα μορφολογικά, γεωλογικά, τεκτονικά και υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής ενδιαφέροντος αλλά και ολόκληρου του νησιού. Στο τελευταίο κομμάτι αυτής της ενότητας προβάλλονται σημαντικά δεδομένα που αφορούν το κλίμα και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Έπιτα, στο δεύτερο μερος εξετάζονται και αναλύονται οι συνθήκες υδροδότησης, οι υδατικές ανάγκες και  οι τροποι με τους οποίους καλύπτονται οι υδατικές ανάγκες του Δήμου Πάφου. Τέλος εξάγονται και παρουσιάζονται συμπεράσματα και προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού στη περιοχή της Πάφου.
Λέξεις κλειδία: Γεωμορφολογία της Κύπρου, γεωλογικό υπόβαθρο, τεκτονική, υδρογεωλογικά στοιχεία,συνθήκες υδροδότησης, πόσιμο νερό, υδατικές ανάγκες.
 
This bachelor thesis on <<HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS AND WATER SUPPLY SYSTEM OF THE MUNICIPALITY OF PAPHOS CYPRUS>> describes the hydrogeological conditions in the Pafos Municipality region of Cyprus, as well as quantitative and qualitative data concerning the water supply conditions of the study area. The first part of the dissertation is linked to the geographical and geological data of the research area. First of all, the geographical context and the administrative division of Paphos are presented. Secondly, the morphological, geological, tectonic and hydrogeological elements of the region of interest and the whole island are then analyzed. The last part of this section highlights important data concerning climate and meteorological conditions. The second part then examines and analyzes the water supply conditions, the water requirements and the ways in which the water needs of the municipality of Paphos are covered. Finally, conclusions and proposals are drawn and presented on better management of drinking water in the Paphos region.
Keywords: Geomorphology of Cyprus, geological background, tectonics, hydrogeological elements, water supply conditions, drinking water, water needs.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βουδούρης, Κ. (2009): Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος –Υπόγεια νερά και περιβάλλον. Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ. Θεσσαλονίκη, σελ. 73-113.

Βουδούρης, Κ. (2017): : Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού, Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ. Θεσσαλονίκη, σελ. 287-289.

Μουντράκης, Δ. (2010): Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδ. University studio press, σελ. 255-261.

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (1997): Γεωλογία της Κύπρου. Δελτίο αρ. 10.

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (2006): Πρακτικά Συνεδρίου Μικροζωνικής Μελέτης Πάφου, 2006.

Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων (2016): Έκθεση αξιολόγησης σχεδίου διαχείρισης της ξηρασίας.

Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων (2015): Έκθεση Επανεξέτασης, Αναθεώρησης και Επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου για την Εφαρμογή του Άρθρου 5 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/EK (2η Έκδοση).

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων (2009): Φράγματα της Κύπρου, Εκδ. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης: http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Αναπτύξεων και Υδάτων: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/E32351511E9E4B2FC22581F500314FA6?OpenDocument

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Μετεωρολογίας: http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLforecast_general_gr/DMLforecast_general_gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.