Εξώφυλλο

Μελέτη βροχόπτωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την περίοδο 1980-2017 = Rainfall study of the area of Thessaloniki for the period 1980-2017.

Νικόλαος Κωνσταντίνος Οικονόμου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της βροχόπτωσης στην Θεσσαλονίκη στο σταθμό εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος για την ύπαρξη τάσης της κάθε χρονοσειράς καθώς και για το είδος της τάσης με την βοήθεια στατιστικών ελέγχων.
Η γραμμή τάσης δημιουργήθηκε με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων και με την χρήση γραμμικών στατιστικών μοντέλων.
Η επεξεργασία των δεδομένων βροχόπτωσης που αφορούν τα έτη από το 1980 έως το 2017 έγινε σε τρία μέρη.
Αρχικά ταξινομήθηκαν με βάση τους μήνες και την εποχή κάθε έτους.
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 9 μεταβλητές, το άθροισμα, τη μέγιστη, των αριθμό ημερών βροχής, τις μέρες >2mm, τις μέρες >5mm, τις μέρες >10mm, τις μέρες >20mm, τις μέρες >30mm και τις μέρες >50mm
οι οποίες μελετήθηκαν αντίστοιχα για το κάθε έτος και τέλος υπήρξε γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων ανά εποχή και έτος.
Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να προκύψουν συμπεράσματα για την μεταβολή της ποσότητας βροχόπτωσης και την τάση της.

The present bachelor thesis aims to study the rainfall of Thessaloniki city with data collected from the station within the Aristotle University.
Annual and seasonal rainfall time series are examined
The purpose of the study is to check for the existence of a trend of each time series as well as for the type of trend with the help of statistical tests.
The trend line was created using the least squares method and linear statistical models.
The processing of rainfall data for the years from 1980 to 2017 was done in three parts. Data were originally sorted by month and season of each year.
They were then divided into 9 variables, the sum, the maximum, the number of rainy days, the days with rain > 2mm, the days with rain > 5mm, the days with rain > 10mm, the days with rain > 20mm, the days with rain> 30mm and the days with > 50mm which were studied respectively for each year and finally there was a graphic representation of the results by season and year.
The purpose of this study is to draw conclusions about the change in the amount of rainfall and its trend.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Φλόκας Α.Α., 1990. ‘’Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας’’. Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Μακρογιάννης Τ. – Σαχσαμάνογλου Χ. ‘’Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας’’. Θεσσαλονίκη 2004, Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ.

Ντελοπούλου, Γ. (2014) Μελέτη του καθεστώτος βροχής στην Ελλάδα. Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη

Πάτσικα, Χ. (2017) Μελέτη Εκτίμησης – Πρόβλεψης της Βροχόπτωσης στην Περιοχή της Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Θεσσαλονίκη

Σεβαστός, Γ. (2013) Στατιστική Μελέτη Δεδομένων Βροχόπτωσης από την Ευρύτερη Περιοχή της Αττικής. Διπλωματική Εργασία, Αθήνα

Καραγκιοζοπούλου, Α. (2016) Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ανάλυση κατά Συστάδες Βροχομετρικών Δεδομένων σε Σχέση με τα Γεωφυσικά

Χαρακτηριστικά του Ελλαδικού Χώρου. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αθήνα

Μακρής, Φ. ‘’Τεχνική Υδρολογία, Κεφάλαιο 2 Κατακρημνίσματα’’. Πολυτεχνική Σχολή, Τομέας Υδραυλικών Έργων, Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

Μπαλαφούτης, Χ. ‘’Γεωγραφική Κατανομή των Βροχοπτώσεων’’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας

Μπαλαφούτης, Χ. ‘’Γενική Κλιματολογία’’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας

Μπαλαφούτης, Χ. – Αρσένη – Παπαδημητρίου Α. ‘’Εισαγωγή στην Υδρομετεωρολογία’’. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπαλαφούτης Χ. – Μαχαίρας Π. ‘’Μαθήματα Γενικής Κλιματολογίας με στοιχεία Βιοκλιματολογίας’’. Θεσσαλονίκη 1985, Εκδόσεις Γιαχούδη

Διαδυκτιακές Συνδέσεις:

https://www.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/metrisi_upsoys_vrohis.pdf

http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/thessaloniki/pr20ge.pdf

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc318y/xf/pdf/Geo_Clouds_rain.pdf

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/ENG111/2ο%20Κεφάλαιο%20Θεωρία_Κατακρημνίσματα.pdf

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc543e/kef2.html

https://docplayer.gr/9747770-Askisi-6-vrohi-1-vrohometrikes-parametroi-2-imerisia-poreia-tis-vrohis.html

https://docplayer.gr/139023058-To-klima-tis-ellados-ethniki-meteorologiki-ypiresia-s-e-l-i-d-a-1.html

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc431e/th/Climatology.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.