Εξώφυλλο

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και ανάλυση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων στον οδικό άξονα Ασπρόγεια – Περικοπή, Ν.Φλώρινας = Engineering geological assesment and kinematic analysis along road cuts of Aspogeia-Perikopi, Florina area.

Χρήστος Νικόλαος Λιανός

Περίληψη


Η εργασία αυτή αφορά τη βελτίωση του οδικού δικτύου μεταξύ των οικισμών Ασπρόγειας -  Περικοπής. Μελετώντας και αντλώντας στοιχεία και πληροφορίες από παλαιότερες εργασίες στον ευρύτερο χώρο καθώς και διεκπεραιώνοντας μια σειρά από μετρήσεις και εργαστηριακές εργασίες, γίνεται μια προσπάθεια αναγνώρισης του τεχνικογεωλογικού προσομοιώματος και πραγματοποιείται μια ανάλυση ευστάθειας σε ορισμένες θέσεις. Γίνεται αναφορά στο απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο όπως οι όροι βραχομάζα, ασυνέχειες, ταξινόμηση βραχομάζας, αντοχή ασυνεχειών και ευστάθεια πρανών. Παρουσιάζονται οι τεχνικογεωλογικές ενότητες που εκτείνονται στη περιοχή ενδιαφέροντος και μετά από τις μετρήσεις τεκτονικού διαγράμματος που πραγματοποιήθηκαν επιτόπου σε σχέση με τη γεωμετρία των ασυνεχειών και την ποιότητά τους εκτελέστηκαν κινηματικές αναλύσεις ευστάθειας. Τέλος, ομαδοποιούνται οι βραχομάζες στην ακτίνα του έργου και υπολογίζονται οι τρόποι αστοχίας τους

This paper concerns the improvement of the road network between the settlements of Asprogia – Perikopi. By examining studies that took place in the past in the general area, as well as doing a battery of field and lab tests, an effort has been made to understand the geotechnical environment in order to calculate slope stability in certain spots. In order to clarify the technical terms and keywords the appropriate background has been offered, such as rock mass, discontinuities, rock mass classification system, sheer discontinuity strength and slope stability. Also, there is a presentation of the geotechnical units that structure the point of interest. Furthermore, slope stability kinematics have been calculated by combining tectonic diagram measurements that took place in site along with the quality and geometry of the discontinuities  Last but not least, the rock masses in range of the study are being classified in a way that will enable the identification of possible ways they might fail.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βιβλία

Μουντράκης, Δ. (2010) Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας

Τρανός, Μ. (2011) Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Χρηστάρας, Β.,Χατζηαγγέλου, Μ. (2011) Απλά βήματα στην Εδαφομηχανική

Κίλιας, Α. (2009) Εισαγωγή στην Τεκτονική Γεωλογία

Δημόπουλος, Γ. (2008) Τεχνική Γεωλογία

Παυλίδης, Σ. (1985) Νεοτεκτονική Εξέλιξη της λεκάνης Φλώρινας-Βεγορίτιδας-Πτολεμαϊδας (Δ.Μακεδονία)

Επιστημονικά άρθρα

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (2011) Βελτίωση οδικού τμήματος Ασπρόγεια-Περικοπή.

Μάνδρος, Κ. (2011) Ανάλυση Ευστάθειας και Μέτρα Αντιστήριξης βραχωδών πρανών σε Γνευσιακό Περιβάλλον

Γρηγοριάδου, Α.,Κορωναίος, Α.,Ελευθεριάδης, Γ.(2003) Ορυκτολογία του πλουτωνίτη της Καστοριάς.

Ambas, V.Ch.,Katsaros, E.E.,Alexoudi, M.N.,Olasoglou, E.M.,Tsapanos, T.M.,Koravos, G,N,,Drakatos, G.N.,Tzamos, E.I. (2016) Landslides in Vitsi (Florina) Territory

Τσαμπα, Α. (2013) Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Γρανιτών περιοχής Φλώρινας.

Azami, A.,Yacoub, T.,Curran, J.,Wai, D. A Constitutive Model for Joined Rock Mass

Hoek, E. Practical Rock Engineering

Bieniawski, Z. (1989) Geomechanics Classification of the Rock Mass Rating (RMR) system

Norwegian Geotechnical Institute (NGI), (1974) Q-system

Marrett, R.,Allmendinger, R, (1990) Kinematic analysis of fault-slip data

Chaulya, S.K,,Prasad, G.M. (2016) Slope Failure Mechanism and Monitoring Techniques

Ιστοσελίδες

www.rocscience.com

https://issuu.com/enggeoauth/docs/texniki_geologia_7o_mathima_eystatheia_pranwn_vrax

https://engeolab.gr/

https://www.metal.ntua.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.