Εξώφυλλο

Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από γεωθερμία. Παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό χώρο = Geothermal electricity generation. Examples from Europe.

Λυδία Χρήστος Οικονομούδη

Περίληψη


Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους και σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ανάλογα με τη θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών, η εκμετάλλευσής της γίνεται άμεσα (ως θερμική ενέργεια) ή έμμεσα, με την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.
Η γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή, για να είναι οικονομικά συμφέρουσα, απαιτεί θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 85-90?C. Οι τρεις βασικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται, και εξαρτώνται από τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά των ρευστών, είναι ο κύκλος ξηρού ατμού, ο κύκλος εκτόνωσης διφασικών ρευστών και ο δυαδικός κύκλος.
Οι πρώτες προσπάθειες για τη χρήση της γεωθερμίας στην ηλεκτροπαραγωγή ξεκίνησαν στην Ιταλία, στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα, (29) χώρες αξιοποιούν με κάποια από τις παραπάνω τεχνολογίες τους γεωθερμικούς τους πόρους, (11) εκ των οποίων βρίσκονται στην Ευρώπη. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη γεωθερμική ισχύ για ηλεκτροπαραγωγή στην Ευρώπη είναι η Ισλανδία, η Ιταλία και η Τουρκία. Σχεδόν όλες οι νέες γεωθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο λειτουργούν με δυαδικό κύκλο.
Σημαντική συμβολή στη γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να έχει τις επόμενες δεκαετίες η αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων θερμότητας που βρίσκονται αποθηκευμένες σε θερμά ξηρά ή ημιπερατά πετρώματα, μέσω των Βελτιωμένων Γεωθερμικών Συστημάτων. Σήμερα, εν λειτουργία μονάδες που συνδέονται με τέτοια συστήματα υπάρχουν στη Γερμανία και στη Γαλλία, ενώ υπό μελέτη και κατασκευή και σε άλλες χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, η Τουρκία κλπ.
Στην Ελλάδα, βεβαιωμένοι γεωθερμικοί πόροι, κατάλληλοι για ηλεκτροπαραγωγή, υπάρχουν στη Μήλο και τη Νίσυρο, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 300?C. Ρευστά χαμηλότερων θερμοκρασιών (>100-120?C), που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μονάδες δυαδικού κύκλου, υπάρχουν σε τριτογενείς λεκάνες της βόρειας Ελλάδας και σε νησιά του κεντρικού και βορείου Αιγαίου. Μοναδικό παράδειγμα γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, αποτελεί η λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα μιας πιλοτικής μονάδας 2 MWe στη Μήλο, στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Μετά την οριστική παύση της πριν από 30 χρόνια, καμία μεταγενέστερη προσπάθεια στον τομέα αυτό δεν ήταν επιτυχής, για λόγους που δεν σχετίζονται με τη γεωθερμία, αλλά περισσότερο με γραφειοκρατικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους.
ABSTRACT
Geothermal energy can be utilized in various ways and in many sectors of human activity. Depending on the temperature of the geothermal fluids, it is exploited directly (as thermal energy) or indirectly, for the production of electricity.
Geothermal power generation commonly requires temperatures higher than 85-90οC, in order to be economically viable. The three basic applied technologies, which depend on the thermodynamic characteristics of the fluids, are the “dry steam cycle”, the “flash steam cycle” and the “binary cycle”.
The first attempts to use geothermal energy for electricity generation took place in Italy in the beginning of 20th century. In 2020, twenty-nine (29) countries were exploiting their geothermal resources for power generation, using the above technologies; eleven of them belong to Europe. The countries with the highest installed geothermal power capacity in Europe are Iceland, Italy and Turkey. Almost all the new geothermal power plants in Europe operate with the binary cycle technology.
The exploitation of the enormous quantities of heat reserved in hot dry or semi-permeable geologic formations with the Enhanced Geothermal Systems (EGS) is expected to contribute significantly to the electricity generation industry in the coming decades. Today, units connected to such systems are operate in Germany and France, while such projects are under investigation or in the construction phase in other countries as well, such as Great Britain, Turkey, etc.
In Greece, confirmed geothermal resources, suitable for electricity generation, exist in Milos and Nisyros islands, with temperatures exceeding 300οC. Lower temperature fluids (> 100-120οC), which could be used in binary cycle units, exist in the tertiary basins of northern Greece and in some islands of the central and northern Aegean Sea. The sole case of geothermal power generation in Greece regards the 2 MWe pilot plant in Milos, which operated only for a very short period during the late 1980s. Since then, none of the past attempts to «restart» this sector was successful, for reasons not related to the availability of geothermal energy, but, rather, to bureaucratic, social and political obstacles.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική βιβλιογραφία>

Αρβανίτης, Α., 2010. Γεωθερμία στην Τουρκία. Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.

Βαρβιτσιώτη, Ε., 2020. Επισκόπηση των εξελίξεων και προοπτικών του ρυθμιστικού τοπίου της αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού στην Ελλάδα. Climate Change Policies & Business Conference, 22 Οκτωβρίου 2020.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, 2013. Ανάπτυξη γεωθερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Παρουσίαση, Νοέμβριος 2013, Αθήνα. [online] Available at: https://www.oryktosploutos.net/2018/05/blog-post-31/.

Διακογιάννης, Γ., 2014. Χωροθέτηση μονάδων παραγωγής Ενέργειας από Γεωθερμία. Προτάσεις για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Ελλάδας. Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 95 σελ.

Καμακάρης, Β., 2010. Η Γεωθερμική Έρευνα στη Νήσο Μήλο-Αξιολόγηση Γεωθερμικών Δεδομένων. Διπλωματική Εργασία, Τομέας Μεταλλευτικής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 169 σελ.

Κατσένης, Η., 2012. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης. Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,60 σελ.

Κολιός, Ν., Αρβανίτης, Α. και Κουτσινός, Σ., 2009. Διερεύνηση της δυνατότητας ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμικά ρευστά μέσων θερμοκρασιών σε Μακεδονία και Θράκη (Βόρεια Ελλάδα). Διεθνές Forum «Η Γεωθερμική ενέργεια στο Προσκήνιο», 11-12 Δεκεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Κουρεμπελέ, Μ., 2010. Σχεδιασμός της επέκτασης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της Μήλου. Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού για κλιματισμό. Διπλωματική Εργασία, Δ. Π. Μ. Σ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με κατεύθυνση: «Συστήματα Διαχείρισης

Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 82 σελ.

Λώλος, Π. Α., 2010. Βελτιστοποίηση Κύκλου Kalina. Διδακτορική διατριβή,Τομέας Θερμότητας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 281 σελ.

Ματαφτσής, Π., 2020. Γεωθερμικές Πηγές Ενέργειας: Βασικοί ορισμοί & ζητήματα χωροθέτησης. Ερευνητική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 45 σελ.

Μενδρινός, Δ. και Καρύτσας, Κ., 2010. Αναζητώντας γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή και τηλεθέρμανση. Παρουσίαση, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Παπαχρήστου, Μ., Ανδρίτσος, Ν., Αρβανίτης, Α. και Δαλαμπάκης, Π., 2018. Εξέλιξη της αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής,11ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 14-16 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη.

Σημαιάκης, Κ., 1985. Γεωθερμική έρευνα νησιώτικου συμπλέγματος Μήλου υπέρ Δ.Ε.Η. – Συμπεράσματα νεοτεκτονικής μελέτης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.

Τερζής, Κ., 2016. Γεωθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμογές στη νησιωτική Ελλάδα. Διπλωματική Εργασία, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ. Ε, Α. Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, 92 σελ.

Φυτίκας, Μ., 1977. Γεωλογική και Γεωθερμική μελέτη της νήσου Μήλου. Γεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες ΙΓΜΕ Τομ. XVIII Vol. No1, Αθήνα. a.

Φυτίκας, Μ., Ανδρίτσος, Ν., 2004. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Φυτίκας, Μ., Ανδρίτσος, Ν., 2008. Γεωθερμικές εφαρμογές στις Κυκλάδες και εφαρμογές υψηλής ενθαλπίας, Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος.

Χαραλαμπίδης, Α., 2018. Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού βορείου Ελλάδος. Διπλωματική Εργασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,132 σελ.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

AAT Geothermae, 2018. Advanced geothermal power plant with internalization of carbon compounds AAT Geothermae (in Croatian). AAT Geothermae, Prelog.

Agahi, R., 2012. Pamukuren Geothermal Organic Rankine Cycle Power Plant in Turkey.GRC Transactions, Vol. 36.

Aksoy, N., 2014, Power generation from geothermal resources in Turkey. Renewable Energy 68, p. 595–601.

Annexes, 2020.ECEG-Geothermal Market Report, 2019. Ninth Edition, June 2020.

Annexes, 2020.ECEG-Geothermal Market Report, 2019, Key Findings. Ninth Edition, June 2020.

Baldi, P., Bertini, G. and Ceccarelli, A., 1993. Geothermal fields of central Italy. Res Geol 16:69–81.

Baccarin, F., Busing, H., Buske, S., Dini, A., Manzella, A. and Rabbel W., 2019. Understanding supercritical resources in continental crust. Proceedings of the European Geothermal Congress 2019, Den Haag, The Netherlands.

Barasa Kabeyi, M.J., 2019. Geothermal Electricity Generation, Challenges, Opportunities and Recommendations. IJASRE 5, 53–95.

Barelli, A., Bertini, G., Buonasorte, G., Cappetti, G. and Fiordelisi, A., 2000. Recent deep exploration results at the margins of the Larderello Travale geothermal system. In: proc World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, pp 965–970.

Baujard, C., Genter, A., Cuenot, N., Mouchot, J., Maurer, V., Hehn, R., Ravier, G., Seibel, O., Vidal, J., 2018. Experience from a successful soft stimulation and operational feedback after 2 years of geothermal power and heat production in Rittershoffen and Soultz-sous-Forêts plants (Alsace, France).Geothermal Resource Council, GRC2018, October 14-17, Reno, Nevada, USA, 2241-2252.

Bertani, R., Bertini, G., Cappetti, G. and Marocco, B., 2005. An update of the Larderello-Travale/Radicondoli deep geothermal system. Proceedings of the World Geothermal Congress 2005, Antalia, Turkey.

Bertani, R., 2012. Geothermal power generation in the world 2005–2010 update report. Geothermics 41, 1–29.

Bertani, R., 2015. Geothermal Power Generation in the World - 2010–2015 Update Report. WGC-World Geothermal Congress 2015, 9-25 April 2015, Melbourne, Australia.

Bertini, G., Cappetti, G. and Fiordelisi A., 2005.Characteristics of Geothermal Fields in Italy. Giornale di Geologia Applicata p.247-254.

Boda, K., 2016. Fostering geothermal development in Hungary: Opportunities and bottlenecks. UNU-GTP Geothermal Training Programme, United Nations University, Reykjavik, Iceland.

Boissavy, C., Henry, L., Genter, A., Pomart, A., Rocher, P., Schmidlé-Bloch, V., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for France. EGC-European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Bonciani, R., Lenzi, A., Luperini, F., Sabatelli, F., 2013. Geothermal power plants in Italy: increasing the environmental compliance. EGC-European Geothermal Congress 2013, January 2013.

Breede, K., Dzebisashvili, K., Liu, X., Falcone, G., 2013. A systematic review of enhanced (or engineered) geothermal systems: past, present and future. Geothermal Energy 1.1:1-27.

Bronicki, L. Y., 2016. Introduction to geothermal power generation. Geothermal Power Generation. Woodhead Publishing,1-3.

Brunet C., Monie P., Jolivet L. and Cadet J. P., 2000. Migration of compression and extension in the Tyrrhenian Sea, insights from 40Ar/39Ar ages on micas along a transect from Corsica to Tuscany. Tectonophysics 321:127–155.

Buijze, L., Bijsterveldt, L., Cremer, H., Jaarsma, B., Paap, B., Wassing, B., Wees, J.-D., Yperen, G., 2019. Review of induced seismicity in geothermal systems worldwide and implications for geothermal systems in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences, 98.

Burgassi, P., 2012. Historical notes on the discovery and development of geothermal resource in Larderello (Tuscany Region, Italy), [online] Available at: www.yadda.icm.edu.pl.

Cappetti, G., Romagnoli, P. and Sabatelli, F., 2010. Geothermal Power Generation in Italy - 2005-2009 Update Report. WGC-World Geothermal Congress, 25-29 April,2010, Bali, Indonesia.

Carmignani L., Decandia F. A., Fantozzi P. L., Lazzarotto A., Liotta D. and Meccheri M., 1994. Tertiary extensional tectonics in Tuscany (Northern Apennines, Italy). Tectonophysics 238:295–315.

CHA-Croatian Hydrocarbon Agency, 2020. Geothermal Energy in Croatia, [online] Available at: www.azu.hr.

Charléty, J., Cuenot, N., Dorbath, L., Dorbath, C., Haessler, H., & Frogneux, M., 2007. Large earthquakes during hydraulic stimulations at the geothermal site of Soultz-sous-Forêts. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,44(8), 1091-1105.

CLEAG, Geothermal Pilot Plant in Croatia, [online] available et: https://www.smu.edu

Cuenot, N., Dorbath, C., Dorbath, L., 2008. Analysis of the Microseismicity Induced by Fluid Injections at the EGS Site of Soultz-sous-Forêts (Alsace, France): Implications for the Characterization of the Geothermal Reservoir Properties. Pure and applied Geophysics, 165 (5), 797–828.

Dal Porto, F., Pasqui, G., and Fedeli, M., 2016. Geothermal power plant production boosting by biomass combustion: Cornia 2 case study. European Geothermal Congress2016, 19-24 September 2016, Strasbourg, France, p.19-24.

Desideri, U., Bidini, G., 1997. Study of possible optimization criteria for geothermal power plants, Energy Conversion and Management, Energy Conversion and Management, 38 (15-71), 1681-1691.

Dickson, M.H., Fanelli, M., Geothermal energy: utilization and technology. 2013.

Dobson, P., Dwivedi, D., Millstein, D., Krishnaswamy, N., Garcia, J., Kiran, M., 2020.Analysis of curtailment at The Geysers geothermal Field, California.Geothermics 87, 101871.

Dotsika, E., 1991. Utilisation du géothermomètre isotopique sulfate-eau en milieux de haute température sous influence marine potentielle: les systèmes géothermaux de Grèce. Thèse en Science, Univ. Paris-Sud, 184 pp.

Erdin, C., Ozkaya, G., 2019. Turkey’s 2023 Energy Strategies and Investment Opportunities for Renewable Energy Sources: Site Selection Based on ELECTRE. Sustainability 11, 2136.

ETSAP, I., 2010. Technology Brief Biomass for Heat and Power. Energy Technology Systems Analysis Program, Paris.

Feldrappe, H., Obst, K. and Wolfgramm, M., 2008. Mesozoic sandstone aquifers of the North German Basin and their potential for the geothermal utilization. Z. geol. Wiss., 36, Berlin,199-222.

Franco, A., Vaccaro, M., 2020. Sustainable Sizing of Geothermal Power Plants: Appropriate Potential Assessment Methods. Sustainability 12, 3844.

Gavriliuc, R., Rosca, M., Cucueteanu, D., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Romania. EGC-European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Genter, A., Goerke, X., Graff, J.-J., Cuenot, N., Krall, G., Schindler, M., Ravier, G., 2010.Current Status of the EGS Soultz Geothermal Project (France).WGC-World Geothermal Congress, 25-29 April 2010, Bali, Indonesia.

Gerard, A., Genter, A., Kohl, T., Lutz, P., Rose, P. and Rummel, F., 2006. The deep EGS (enhanced geothermal system) project at Soultz-sous-Forêts (Alsace, France). Geothermics 35(5–6):473–483.

Goldbrunner, J., Goetzl, G., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Austria. EGC-European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Goldstein, B. A., Hiriart, G., Tester, J., Bertani, B., Bromley, R., Gutierrez-Negrin, L., ...& Zui, V. I., 2011. Great expectations for geothermal energy to 2100.In Proceedings 36th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Vol. 700.

Häring, M.O., Schanz, U., Ladner, F., Dyer, B.C., 2008. Characterization of the Basel 1 enhanced geothermal system. Geothermics 37, 469–495.

Hijriawan, M., Pambudi, N.A., Biddinika, M.K., Wijayanto, D.S., Kuncoro, I.W., Rudiyanto, B., Wibowo, K.M., 2019. Organic Rankine Cycle (ORC) in geothermal power plants. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1402.No. 4.

Hogarth, R., & Holl, H. G., 2017. Lessons learned from the Habanero EGS Project. Transactions, Geothermal Resources Council, 41.

Huttrer, G., 2020. Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report. In Proceedings World Geothermal Congress Vol. 2020, p. 1)

Hurter, S. and Haenel, R.,2002. Atlas of Geothermal Resources in Europe. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

Jain, C., Vogt, C. and Clauser, C., 2015. Maximum potential for geothermal power in Germany based on engineered geothermal systems. Journal “Geothermal Energy”.

Kalina, Alexander I., 1984. Combined-cycle system with novel bottoming cycle.737-742.

Karytsas, C., Mendrinos, D., and Radoglou, G., 2004. The current geothermal exploration and development of the geothermal field of Milos island in Greece. GHC Bulletin, June.

Karytsas, C. and Mendrinos, D., 2013. Global Geothermal Power Market. European Geothermal Congress, 3-7 June 2013, Pisa, Italy.

Kavouridis, T., Kuris, D., Leonis, C., Liberopoulou, V., Leontiadis, J., Panichi, C., La Ruffa, G., Caprai, A., 1999. Isotope and chemical studies for a geothermal assessment of the island of Nisyros Greece. Geothermics 28, 219-239.

Kaya, T., Kindap, A., 2009. Kizildere- New geothermal power plant in Turkey. International Geothermal Days, Conference and Summer School, Slovakia.

Koelbel, T., Genter, A., 2017. Enhanced Geothermal Systems: The Soultz-sous-Forêts Project, in: Uyar, T.S. (Ed.), Towards 100% Renewable Energy. Springer Proceedings in Energy. Springer International Publishing, Cham, pp. 243–248.

Kolbah, S., Škrlec, M., Tumara, D., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Croatia. EGC-European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Legmann, H., 2003. The Bad Blumau geothermal project: a low temperature, sustainable and environmentally benign power plant. Geothermics, Selected Papers from the European Geothermal Conference 2003 32, 497–503.

Lu, S.-M., 2018.A global review of enhanced geothermal system (EGS).Renewable and Sustainable Energy Reviews 81, 2902–2921.

Lund J.W., 1999. Examples of individual downhole heat exchangers systems in Klamath Falls. GeoHeat Center Quarterly Bulletin, 20,20-24.

Lund J.W., 1999. Large downhole heat exchanger in Turkey and Oregon. Geo-Heat Center Quarterly Bulletin, 20,17-19.

Lund, J.W., 2004. 100 years of geothermal power production. GHC Bull, September, 2004.

Mannvit Engineering, Geothermal Power Plants, [online] Available at: https://geothermalcommunities.eu

Manzella, A., Serra, D., Cesari, G., Bargiacchi, E., Cei, M., Conti, P., Giudetti, G., Lupi, M., Vaccaro, M., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Italy. EGC-European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Magro, G., Ruggieri, G., Gianelli, G., Bellani, S. and Scandiffio, G., 2003. Helium isotopes in paleofluids and present-day fluids of the Larderello geothermal field: constraints on the heat source. J Geophys Res 108-B1:1–12.

Matek, B., 2016. Annual US & Global Geothermal Power Production Report, Geothermal Energy Association, Washington, USA, 36 pp.

Mendrinos, D., Polyzou, O. and Karytsas, C., 2010. Geothermal exploration in Greece. Centre for Renewable Energy Sources, 19th Km Marathon Avenue, 19009 Pikermi, Greece.

Mertoglu, O., Simsek, S., Basarir, N., 2015. Geothermal Country Update Report of Turkey (2010-2015). World Geothermal Congress 2015, 19-25 April 2015, Melbourne, Australia.

Mertoglu, O., Simsek, S., Basarir, N., Paksoy, H., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Turkey. European Geothermal Congress 2019, 11-14 June 2019, Den Haag, The Netherlands.

Mignan, A., Landtwing, D., Kästli, P., Mena, B., Wiemer, S., 2015.Induced seismicity risk analysis of the 2006 Basel, Switzerland, Enhanced Geothermal System project: Influence of uncertainties on risk mitigation. Geothermics 53, 133–146.

Minissale, A., 1991. The Larderello geothermal field: A review. Article in Earth Science Reviews, 31(1991) 133-151, Elsevier Science Publisher B. V., Amsterdam.

MND, 2014.Altheim in Upper Austria-an example of cascaded geothermal energy use. Geothermal Workshop Veli Losinj, [online] Available at: https://www.fondazioneinternazionale.org

Moeck, I., 2014. Catalog of geothermal play types based on geologic controls. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 37,867-882.

Mouchot, J., Genter, A., Cuenot, N., Seibel, O., Scheiber, J., Bosia, C., Ravier, G., 2018. First Year of Operation from EGS Geothermal Plants in Alsace, France: Scaling Issues. 43rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, February 12-14, 2018, Standford University, Standford, California.

Nádor, A., Kujbus, A., Tóth, A., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Hungary. European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Nami, P., Schellschmidt, R., Schindler, M. and Tischner, T., 2008. Chemical stimulation operations for reservoir development of the deep crystalline HDR/EGS system at Soultz-sous-Forêts (France). Proceedings of the 33rd workshop on geothermal reservoir engineering, 28–30 Jan 2008, Stanford, CA.

Nunes, J.C., 2000. Notas sobre a geologia da Ilha Terceira (Açores). Açoreana, 9 (2), Ponta Delgada,205-215.

Nunes, J.C., Coelho, L., Carvalho, J.M., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Portugal. European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Olasolo, P., Juárez, M.C., Morales, M.P., D’Amico, S., Liarte, I.A., 2016. Enhanced geothermal systems (EGS): A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, 133–144.

Oppenheimer, C., 1995. K. N. Nicholson, 1993. Geothermal Fluids. Chemistry and Exploration Techniques. xv + 263 pp. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong: Springer-Verlag. Price DM 138.00, Ös 1076.40, SFr 138.00 (hard covers).ISBN 3 540 56017 3.Geological Magazine 132, 125–126.

Papachristou, M., Mendrinos, D., Dalampakis, P., Arvanitis, A., Karytsas, K. and Andritsos N., 2016. Geothermal Energy Use, Country Update for Greece. European Geothermal Congress 2016, 19-26 September 2016, Strasbourg, France.

P

apachristou, M., Arvanitis, A., Mendrinos, D., Dalabakis, P., Karytsas, C. and Andritsos, N., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for

Greece (2016-2019). European Geothermal Congress 2019, 11-14 June 2019, Den Haag, The Netherlands.

Parada, A.F.M., 2013. Geothermal binary cycle power plant principles, operation and maintenance. Report, 20, 443-476.

Paschen, H., Oertel, D. and Grünwald, R., 2003. Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland. TAB-Arbeitsbericht Nr. 84, Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), Berlin.

Petroprom, 2015.Altheim in Upper Austria-an example of cascaded geothermal energy use. International School on Geothermal Development, 11-12-2015, Trieste, [online] Available at: http://indico.ictp.it

Petrou A., 2014. Operational Optimization of the Geothermal Power Plant Unterhaching. Diploma thesis.

Preene, M., & Younger, P. L., 2014. Can you take the heat?–Geothermal energy in mining. Mining Technology, 123(2), 107-118..

Quick, H., Michael, J., Huber, H., 2010.History of International Geothermal Power Plants and Geothermal Projects in Germany. World Geothermal Congress, 25-29 April 2010, Bali, Indonesia.

Ragnarsson, Á., 2013. Geothermal Energy Use, Country Update for Iceland. European Geothermal Congress, 3-7 June 2013, Pisa, Italy.

Ragnarsson, Á., 2015. Geothermal Development in Iceland 2010-2014.World Geothermal Congress 2015, 19-15 April 2015, Melbourne, Australia.

Ragnarsson, Á., Steingrímsson, B., Thorhallsson, S., 2018. Geothermal Country Update for Iceland.7th African Rift Geothermal Conference, 31 October-2 November, 2018, Kigali, Rwanda.

Ravier, G., Seibel, O., Pratiwi, A.S., Mouchot, J., Genter, A., Ragnarsdóttir, R., Sengelen, X., 2019. Towards an optimized operation of the EGS Soultz-sous-Forêts power plant (Upper Rhine Graben, France). European Geothermal Congress 2019, 11-14 June 2019, Den Haag, The Netherlands.

Richter, A., 2020. Preparing for WGC 2020- a short history of geothermal in Iceland. [online] Available at: https://www.thinkgeoenergy.com

Sabatelli, F., Mannari, M. and Parri, R., 2009. Hydrogen sulphide and mercury abatement: development and successful operation of AMIS technology, GRC Transactions.

Sanner, B., 2019. Summary of EGC 2019 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe. European Geothermal Congress 2019, 11-14 June, 2019, Den Haag, The Netherlands.

Schmittbuhl, J., Lengliné, O., Cornet, F., Cuenot, N. and Genter, A., 2014.Induced seismicity in EGS reservoir: the creep route. Geothermal Energy, 2 (1), 1-13.

Simsek, S., 2009.New wide development of geothermal power production in Turkey. International Geothermal Days Slovakia.

Soltani, M., Moradi Kashkooli, F., Dehghani-Sanij, A. R., Nokhosteen, A., Ahmadi-Joughi, A., Gharali, K., Mahbaz S. B. and Dusseault M. B., 2019. A comprehensive review of geothermal energy evolution and development. International Journal of Green Energy.

TARH & ÍSOR, 2016. Conceptual model of the Pico Alto Geothermal Field, Terceira Island, Azores, Final Report. EDA RENOVÁVEIS S.A. Internal Report, 73 pp.

Tartière, T., & Astolfi, M., 2017. A world overview of the organic Rankine cycle market. Energy Procedia, 129, 2-9.

Tenzer H., 2001. Development of hot dry rock technology. GHC Bulletin.

Uihlein, A., 2018. JRC Geothermal Power Plant Dataset. European Commission. Joint Research Centre(JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/jrc-10128-10001 .

US Department of Energy, 2012. Corporate Overview. [online] Available at: https://www.energy.gov

Vedova, B.D., Vecellio, C., Bellani, S., Tinivella, U., 2008. Thermal modeling of the Larderello geothermal field (Tuscany, Italy).Article in International Journal of Earth Sciences.

Vrouzi, F., 1985. Research and development of geothermal resources in Greece: Present status and future prospects. Geothermics, Vol. 14, No. 2/3, pp. 213-227.

Weber, J., Born, H., Moeck, I., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Germany 2016 – 2018. European Geothermal Congress 2019, 11-14 June 2019, Den Haag, The Netherlands.

Wolfson R., 2012. The Geothermal Resource in Energy, Environment and Climate, 2nd ed., New York, NY: W. W. Norton & Company.

Živković, S., Kolbah, S., Škrlec, M. and Tumara, D., 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Croatia. European Geothermal Congress 2019, 11-14 June 2019, Den Haag, The Netherlands.

Διαδικτυακές πηγές

www.e-mc2.gr/el/vivliothiki/energeia-energy/geothermia (ανακτήθηκε 5/5/2020).

www.energypress.gr/news/geothermia-stin-ellada-os-ananeosimi-pigi-energeias (ανακτήθηκε 3/11/2020).

www.britannica.com/science/geothermal-energy#ref1135649 (ανακτήθηκε 3/11/2020).

www.britannica.com/science/flash-steam-geothermal-power (ανακτήθηκε 3/11/2020).

https://en.wikipedia.org/wiki/Geyser (ανακτήθηκε 3/11/2020)

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Geothermal_electricity (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.statista.com/statistics/525206/geothermal-complexes-worldwide-by-size/ (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.spglobal.com/platts/en/about-platts/media-center/press-releases/2016/101316-a-new-type-of-drilled-but-uncompleted-duc-wells-product-from-global-platts (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.marlimillerphoto.com/geothermal.html (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.power-technology.com/projects/the-geysers-geothermal-california/ (ανακτήθηκε 23-12-2020).

https://electricalacademia.com/renewable-energy/types-geothermal-power-plants-geothermal-electric-power-generation/ (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.intechopen.com/books/new-developments-in-renewable-energy/orc-based-geothermal-power-generation-and-co2-based-egs-for-combined-green-power-generation-and-co2- (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.visualengineerinfo.com/2020/03/kalina-cycle-power-plant-how-does-it.html (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.powermag.com/new-zealands-geothermal-industry-is-poised-for-the-future/(ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-03/coal-reaching-100-a-ton-in-europe-boosts-greener-alternatives (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.deutsche-rohstoffagentur.de/EN/Themen/Energie/Bilder/Ene_Geothermie_Soultz_Lokation_BILD1_p_en.html;jsessionid=DEEDDC0B2D6C54BAEC435280BD4133D7.2_cid292?view=render[NeuesFenster] (ανακτήθηκε 23-12-2020).

www.vox.com/energy-and-environment/2020/10/21/21515461/renewable-energy-geothermal-egs-ags-supercritical (ανακτήθηκε 20.01.2021)

www.bbc.com/future/article/20161221-the-most-extreme-geothermal-plant-in-the-world (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.northlandscapes.com/portfolio/commercial/bjarnarflag-geothermal-power-plant-iceland (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.eurogeologists.eu/franco-the-role-of-geothermal-in-the-energy-transition-in-the-azores-portugal/ (ανακτήθηκε 05-1-2021).

www.thinkgeoenergy.com/study-in-germany-on-flexibility-of-combined-geothermal-heat-and-power-generation/ (ανακτήθηκε 7-1-2021).

www.thinkgeoenergy.com/preparing-for-wgc-2020-a-short-history-of-geothermal-in-iceland/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.repowermap.org/installations/357823163/en/Geothermal-Energy-Bouillante,-Guadeloupe (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.thinkgeoenergy.com/geothermal-markets-opportunities-in-croatia-france-switzerland-igc-invest-nov-17-2020/ (ανακτήθηκε 7-1-2021).

www.thinkgeoenergy.com/croatias-first-geothermal-plant-officially-inaugurated/ (ανακτήθηκε 6-1-2021).

www.mannvit.com/projects/geothermal-plant-in-tura-hungary/ (ανακτήθηκε 6-1-2021).

www.power-technology.com/projects/hellisheidi-geothermal-power-plant/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.hsorka.is/en/power-plants/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.unenvironment.org/news-and-stories/story/iceland-world-leader-clean-energy-supports-africas-push-geothermal-power (ανακτήθηκε 21-1-2021).

www.shutterstock.com/search/iceland+geothermal+power+plant (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.thinkgeoenergy.com/industrial-geothermal-energy-utilisation-celebrates-200-years-at-larderello-italy/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.britannica.com/place/Larderello (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.enelgreenpower.com/media/photo/2020/03/larderello-tuscany-history (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.reuk.co.uk/wordpress/geothermal/larderello-worlds-first-geothermal-power-station/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.geodrillinginternational.com/deep-geothermal/news/1376089/new-small-scale-geothermal-power-plant-in-iceland (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.nsenergybusiness.com/features/geothermal-energy-plants-iceland/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.web.mit.edu/nature/archive/student_projects/2009/bjorn627/TheGeothermalCity/History.html (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.intelligentliving.co/iceland-co2-stone/ (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.ldeo.columbia.edu/news-events/first-iceland-power-plant-turns-carbon-emissions-stone (ανακτήθηκε 14-1-2021).

www.turboden.com/case-histories/1257/swm-stadtwerke-munchen (ανακτήθηκε 7-1-2021).

www.geothermalresourcescouncil.blogspot.com/2019/07/croatia-186-mwe-75-mwth-draskovec.html?m=1

www.cleanenergywire.org/factsheets/geothermal-energy-germanys-largely-untapped-renewable-heat-source

https://industryglobalnews24.com/velika-1-the-unveiling-of-croatia-s-first-geothermal-power-plant

www.mannvit.com/projects/hellisheidi-geothermal-power-plant/(ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.intechopen.com: An overview of Geothermal Energy Production in Germencik- Yamanturk & Dogruoz, 2020 (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.zorluenerji.com.tr/en/industrial-and-power-plant-construction/projects/completed-projects/geothermal-power-plants (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.verkis.com/projects/energy-production/geothermal-energy/germencik-geothermal-power-plant (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.balkangreenenergynews.com/guris-installs-50-mw-geothermal-power-plant-in-turkey-in-record-time/ : Guris installs 50 MW geothermal power plant in Turkey in record time- Todorovic, 2020 (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.ee.co.za/article/kizildere-ii-geothermal-energy-turkey.html(ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.energycentral.com/news/ormat-successfully-starts-three-geothermal-power-plants-turkey-more-come (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.guris.com.tr/EN,1776/geothermal-power-plants.html (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.thinkgeoenergy.com/third-geothermal-power-plant-starting-operations-in-turkey-in-october-2020/ (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.dailysabah.com/energy/2019/09/09/turkey-global-role-model-in-geothermal-power-development (ανακτήθηκε 14/1/2021).

www.oryktosploutos.net/2018/01/blog-post_8-8/ (ανακτήθηκε 26-02-2021).

www.oryktosploutos.net/2018/05/blog-post-31/ (ανακτήθηκε 26-02-2021).

www.oryktosploutos.net/2018/01/blog-post_16-9/ (ανακτήθηκε την 26-02-2021).

www.oryktosploutos.net/2020 :Διαβούλευση α) Νέου Κανονισμού ΓΘ Εργασιών και β) διαδικασίας μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης ΓΘ δυναμικού - Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος(ανακτήθηκε 26-02-2021).

www.oryktosploutos.net/2019/03/46022019-45-932019/ : Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019) (ανακτήθηκε 26-02-2021).

www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/nomos-4602-2019-phek-45a-9-3-2019.html(ανακτήθηκε 20-02-2021)

www.e-nomothesia.gr/law-news/nomoskhedio-gia-ten-ekmetalleuse-kai-diaxeirisi-toy-geothermikoy-dynamikoy.html (ανακτήθηκε 20-02-2021)

www.oryktosploutos.net/2020/05/blog-post-6/ (ανακτήθηκε 26-02-2021).

www.oryktosploutos.net/2020: Θεσμικό πλαίσιο για τη γεωθερμία (ανακτήθηκε 26-02-2021).

http://oryktos.blogspot.com/2014/12/blog-post_28.html(γεωθερμικό πεδίο Νισύρου)(ανακτήθηκε 26-02-2021).

www.oryktosploutos.net/2016/02/blog-post_18-16/ (ανακτήθηκε 26-02-2021).

https://blogs.sch.gr/dparaskevop (γεωλογικοί σχηματισμοί της Μήλου) (ανακτήθηκε 27-02-2021)

www.enel.it


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.