[Εξώφυλλο]

Υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου και CO3

Αλέξανδρος Πουνερίδης

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το Underground Gas Storage και το CO 2  Sequestration. Δύο τομείς δηλαδή που (προς το παρόν) στη χώρα μας δεν έχουν αναπτυχθεί καθόλου. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αυτών των τεχνικών είναι πολλά και μάλιστα τα οφέλη αφορούν πολλούς τομείς. Με την υπόγεια αποθήκευση Φυσικού Αερίου υπάρχει το πλεονέκτημα της απρόσκοπτης προσφοράς του στους καταναλωτές σε περιόδους αυξημένης ζήτησης κι αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς την ολοένα κι αυξανόμενη ζήτηση του, λόγω του χαμηλότερου κόστους αγοράς του, αλλά και λόγω του ότι είναι περιβ αλλοντικά πιο φιλικό απέναντι στην πιο «παραδοσιακή» επιλογή, το πετρέλαιο. Εκτός αυτού το φυσικό αέριο μπορεί να εισπιεστεί εντός ενός ταμιευτήρα προκειμένου να ανακτηθεί η μέγιστη ποσότητα υδρογονανθράκων που δύναται να ανακτηθεί. Οπότε ο ρόλος της υπόγειας αποθήκευσης είναι διττός. Από την άλλη πλευρά, η υπόγεια αποθήκευση του CO 2 , εκτός του ότι εξυπηρετεί στην περαιτέρω ανάκτηση των υδρογονανθράκων εντός ενός κοιτάσματος, συνεισφέρει και στην μείωση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων CO 2 στην ατμόσφαιρα, με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη. Μάλιστα, όπως θα ειπωθεί στο σχετικό κεφάλαιο της εργασίας, μπορεί η τεχνική να εφαρμόζεται ακόμη και για εκατοντάδες χρόνια. Κάτι τέτοιο φυσικά αποκλείεται να συμβεί· οι ΑΠΕ στις επόμενες δεκαετίες θα φροντίσουν ώστε οι παραγόμενες ποσότητες CO 2 να μειωθούν κατά πολύ. Λόγω λοιπόν της αναγκαιότητας για μείωση της συγκέντρωσης αυτού του ανθρωπογενούς ρύπου στην ατμόσφαιρα (που μάλιστα είναι ο κύριος ρύπος που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου), κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της τεχνολογίας CCS – Carbon Capture and Storage. Όλα αυτά λοιπόν θα αναλυθούν περαιτέρω στην συνέχεια στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Underground Gas Storage and CO 2 Sequestration are the main objectives of this diploma thesis. That is, two sectors that (at present) in our country, Greece, have not been developed at all. The advantages of applying these techniques are many and in fact the benefits concern many areas. With underground gas storage there is the advantage of uninterrupted supply to consumers in times of increased demand and this is very important considering its growing demand, due to its lower purchase costs, but also because it is more environmentally friendly versus the more "traditional" option, oil. In addition, natural gas can be pumped into a reservoir to recover the maximum amount of hydrocarbons that can be recovered. So, the role of underground storage is two-fold. On the other hand, the underground storage of CO 2 , in addition to serving the further recovery of hydrocarbons in a deposit, also contributes to the reduction of CO 2
emissions into the atmosphere, with obvious environmental benefits. In fact, as will be seen in the relevant chapter of the diploma thesis, the technique can be applied even for hundreds of years. This, of course, is unlikely to happen; Renewable Energy in the coming decades will ensure that the amount of CO 2 produced is greatly reduced. Therefore, due to the need to reduce the concentration of this anthropogenic pollutant in the atmosphere (which is the main pollutant responsible for the greenhouse effect), it is necessary to apply CCS - Carbon Capture and Storage technology. All this will be further analyzed later in the respective chapters.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.