Εξώφυλλο

Νεοτεκτονική ΒΑ Αιγαίου (Λέσβος-Ρήγμα Αδραμυτίου) = Neotectonics of NE Aegean area (Lesvos-Edremit fault).

Όλγα Γεώργιος Μουρουζίδου

Περίληψη


Στην παρούσα διδακτορική διατριβή έλαβε χώρα  μελέτη στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου (Λέσβος- Ρήγμα  Αδραμυτίου). Η περιοχή της διατριβής φέρει εκδήλωση μιας παλιάς σημαντικής ηφαιστειότητας του Μειοκαίνου και εμφανίζει πολύπλοκη τεκτονική δομή επειδή αυτή βρίσκεται μέσα στον χώρο όπου συναντάται το ρήγμα του Αδραμυτίου με το εφελκυστικό πεδίο του Αιγαίου. Για όλους τους παραπάνω λόγους ξεκίνησα τη μελέτη του συγκεκριμένου χώρου, πρώτα από το βόρειο τμήμα του νησιού  και στη συνέχεια στο νότιο, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το τεκτονικό αυτό καθεστώς το νησί. Στόχος της διατριβής ήταν η περιγραφή της νεοτεκτονικής καταπόνησης των ηφαιστειακών πετρωμάτων και η διάκριση των δομών σε τεκτονικές φάσεις προκειμένου να εντοπισθεί η τεκτονική εξέλιξη της περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου έγινε χαρτογράφηση των ρηξιγενών επιφανειών και των τεκτονικών γραμμώσεων και μία πρώτη ομαδοποίηση των μετρήσεων στην ύπαιθρο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο με το πρόγραμμα Win-Tensor (Delvaux, 1993; Delvaux et al., 1995, 2013; Zain Eldeen et al., 2002; Delvaux and Sperner, 2003). Πρόκειται για ένα διαδραστικό λογισμικό σχεδιασμένο για τον καθορισμό του πεδίου των τάσεων με βάση τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής (ρήγματα, γράμμωση ολίσθησης, διακλάσεις, λύσεων μηχανισμών γένεσης σεισμών κ.α.). Ο προσδιορισμός  των διευθύνσεων των κύριων αξόνων τάσης σ1,  σ2 , σ3 έλαβε χώρα τόσο με το μέθοδο P-B-T αξόνων όσο και με τη βελτιωμένη μέθοδο των ορθών δίεδρων γωνιών που εφαρμόζει το πρόγραμμα Win-Tensor. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των τεκτονικών φάσεων κατέχει στην παρούσα διατριβή, η γεωμορφολογική-μορφοτεκτονική μελέτη της περιοχής. Με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.-G.I.S.) και χρησιμοποιώντας το λογισμικό ArcGIS (ESRI έκδοση 10.3.1, 2015), έγινε ψηφιοποίηση σε τοπογραφικά φύλλα χαρτών για τη Λέσβο (ΓΥΣ 1:50.000, 1:5000) καθώς στο βόρειο τμήμα του κόλπου του Αδραμυτίου. Το ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου που δημιουργήθηκε, αποτέλεσε τη βάση τόσο για την παραγωγή θεματικών χαρτών του μορφοαναγλύφου όσο και για την περαιτέρω ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του νησιού. Έτσι στην  περιοχή της έρευνας  η οποία καλύπτεται από προϊόντα Μειοκαινικής ηφαιστειακής δραστηριότητας (21,5-16Μa),  ταυτοποιήθηκαν-προσδιορίστηκαν 6 ρηξιγενείς ζώνες. Η συνέχεια αυτών των ρηξιγενών ζωνών εντοπίζεται στη θάλασσα. Ειδικότερα ταυτοποιήθηκε-προσδιορίστηκε η ρηξιγενής ζώνη της Κεντρικής Λέσβου, η ρηξιγενής ζώνη ΝΑ του Μανταμάδου, η ρηξιγενής ζώνη Α της Καλλονής, η ρηξιγενής ζώνη της Άντισσας, η ρηξιγενής ζώνη του Γαβαθά (ΒΔ Λέσβος) καθώς επίσης και η ρηξιγενής ζώνη της Βρίσας-Βατερών. Επίσης με βάση τόσο τα δεδομένα υπαίθρου όσο και τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία τους με το πρόγραμμα Wintensor, διαχωρίσθηκαν τέσσερις (4) τεκτονικές φάσεις, από την παλαιότερη προς τη νεότερη: το (Ν1) εφελκυστικό πεδίο με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και με τον σ1 σε ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση που δημιούργησε αριστερόστροφα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης ΒΒΔ-ΝΝΑ διευθύνσεως, το (Ν2)  εφελκυστικό πεδίο από ΒΒΑ-ΝΝΔ έως ΒΑ-ΝΔ, το (Ν3) εφελκυστικό πεδίο ΔΒΔ-ΑΝΑ και  με τον σ1 ΒΒΑ-ΝΝΔ,  το οποίο δημιουργεί ρήγματα από ΒΒΔ-ΝΝΑ έως ΒΒΑ-ΝΝΔ, πλαγιοκανονικά με σημαντικότερη τη dip slip κίνηση και από το Πλειστόκαινο  το (Ν4) εφελκυστικό πεδίο με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και τον σ1 να έχει δ/νση ΒΔ-ΝΑ, ιδιαίτερα στις βόρειες ακτές. Στις νότιες ακτές και μέχρι τα Βατερά φαίνεται να υπερισχύει  ένας ΒΔ-ΝΑ εφελκυσμός, με  τον σ1 να έχει δ/νση ΒΑ-ΝΔ. Τέλος από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της τεκτονικής επεξεργασίας με αυτά που υπάρχουν στην λεκάνη του Αδραμυτίου, προέκυψε για την περιοχή μελέτης ότι: (α) στο βόρειο τμήμα της Λέσβου επικρατεί εφελκυσμός με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ καθώς επίσης τα ρήγματα της περιοχής εμφανίζουν ισχυρή δεξιόστροφη συνιστώσα ολίσθησης, (β) στο νότιο τμήμα του νησιού επικρατεί εφελκυσμός τόσο με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ έως ΒΔ-ΝΑ όσο και με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, (γ) τo είδος της δυναμικής τεκτονικής που επιδρά στον χώρο εμφανίζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μ’ αυτό του μοντέλου Riedel διάτμησης για μια περιοχή όπου δραστηριοποιείται ένα μεγάλο ρήγμα με ισχυρή δεξιόστροφη συνιστώσα, όπως θεωρείται το ρήγμα του Αδραμυτίου. Το μοντέλο αυτό ταιριάζει με αυτά που έχουν προταθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία για την ενεργό περιοχή του βορείου Αιγαίου (Pavlides et al., 1990, A. Chatzipetros et al. 2013, Sakellariou et al., 2018, Papanikolaou et al., 2019) και (δ) το γεγονός ότι ο εφελκυσμός αναπτύσσεται σε δύο διευθύνσεις, όπως αποδείχθηκε από τον υπολογισμό των τανυστών τάσης μετά την επεξεργασία των δεδομένων υπαίθρου, μπορεί να ερμηνευτεί ως το αποτέλεσμα της δράσης μία λεκάνης pull-apart μέσα σ’ ένα χώρο όπου κυριαρχεί το τεκτονικό καθεστώς διάτμησης (Allen & Allen, 2013).

In the present thesis, a study took place in the area of the NE Aegean (Lesvos – Edremit Fault). The study area is part of an old important volcanic activity of the Miocene and  also supports a complex tectonic structure, due to the fact that the island is inside an area where the southern branch of the North Anatolian Fault, the Edremit fault to the east, meets the Aegean Extensional System to the west. In order to investigate how the aforementioned regime affects the tectonic structure of volcanics rocks of Lesvos, I investigated separately the northern from the southern part of the island. According mainly to the detailed field observations, using the kinematic data and the striations of the structures, the ruptured surfaces were mapped in order to determine the compatible stress field geometry. Then the collected data were processed by the Win-Tensor program (Delvaux, 1993; Delvaux et al., 1995, 2013; Zain Eldeen et al., 2002; Delvaux and Sperner, 2003). It is an interactive software which was designed to determine the stress field geometry based on the geological data of the area (cracks, slip lines, joints, solutions of earthquake generation mechanisms, etc.). The determination of the directions of the main stress axes σ1, σ2, σ3 took place both with the method P-B-T axes and then with the improved method of right dihedral angles applied by the Win-Tensor program. Furthermore, in the present dissertation, the geomorphological-morphotectonic study of the area plays a very important role in order to understand the imprint of erosional process in a highly neotectonic deformed landscape. With the aim of Geographic Information Systems (GIS), the ArcGIS software (ESRI version 10.3.1, 2015), digitization was done on topographic map sheets for Lesvos (HMGS 1:50.000, 1:5.000) and the northern part of Edremit Gulf.  The DEM of the area was the basis both for the creation of thematic maps for the analysis of the relief and for further quantitative geomorphological analysis of the island. In the research area covered by products of Miocene volcanic activity (21.5-16 Ma), 6 fault zones were identified. The continuation of these ruptured zones is definitely located in the sea. In particular, there were identified: the rupture zone of Central Lesvos, the rupture zone SE of Mantamados, the rupture zone E of Kalloni, the rupture zone of Antissa, the rupture zone of Gavathas (NW of Lesvos) as well as the rupture zone of Vrisa-Vateron. Based on both the rural data and the data obtained from their processing with the Win-Tensor program, the following tectonic phases were distinguished, from the oldest to the newest: a (N1) extension stress phase with NW-SE direction and with σ1 in NE-SW direction that is responsible for the sinistral strike slip faults in NNW-SSE direction, a (N2) extension stress phase with NNE-SSW to NE-SW direction, a (N3) extension stress phase with WNW-ESE direction and with σ1 in NNE-SSW direction, which creates oblique faults in NNW-SSE to NNE-SSW direction, in which the dip slip component is stronger and from the Plistocete a (Ν4) extensional stress phase in NE-SW direction, where the σ1 is directed NW-SE particular in the area of the northern coast of Lesvos. In the area of the southern coast, from Eressos Village till Vatera, an extension stress phase with a direction of NW-SE prevails along with a σ1 heading NW-SE. Based on the results of the tectonic processing of the data in Lesvos island and the surrounding area of Edremit basin, the following conclusions are briefly listed: (a) in the northern part of Lesvos there is NE-SW extension with the faults measured of the area showing a significant dextral strike slip component, (b) in the southern part of the island the NNW-SSE to NW-SE extension is stronger than the extension with a NE-SW direction. Collecting more data from the field for the southern part would give a more complete picture of the area, (c) the type of dynamic tectonics that affects the area of Lesvos has a lot of common characteristics with that of the Riedel shear model for an area where a large fault with a strong right-lateral component is active, such as the Edremit fault. This model matches what has been proposed by the international literature for the active region of the northern Aegean (Pavlides S.B. et al., 1990, Chatzipetros A. et al. 2013, Sakellariou D. et al., 2018, Papanikolaou D. et al., 2019) and (d) the fact that extension stress regime develops in two directions, as demonstrated by the calculation of stress tensors after processing the field data, can be interpreted as the result of the action of a pull-apart basin within an area dominated by the tectonic shear regime (Allen & Allen, 2013).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Altınok Y., Alpar B., Yaltırak C., Pınar A., Ozer N. (2012) The earthquakes and related tsunamis of October 6, 1944 and March 7, 1867; NE Aegean Sea, Nat Hazards (2012) 60:3–25

Ambraseys NN, Finkel C (1987) Seismicity of Turkey and neighbouring regions, 1899–1915. Ann Geophys 5B:701–726

Ambraseys NN, Finkel C (1995) The seismicity of Turkey and adjacent areas. A historical review: 1500–1800. Eren Yayıncılık, I˙stanbul

Ambraseys, N. N., Jackson, J. A., (1998) Faulting associated with historical and recent earthquakes in the Eastern Mediterranean region, Geophysical Journal International, 133, Issue 2, pp. 390-406.

Anderson, E.M., 1951. The dynamics of faulting. Oliver and Boyd, Edinburgh. 206pp

Ayhan E, Alsan E, Sancaklı N, Üçer SB (2000) Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu 1881–1980, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, ISBN: 978975518984X, 126 pp

Agostini S., Doglioni C., Innocenti F., Manetti P., Savascin M.Y., Tonarmi S., (2005) Tertiary high-Mg volcanic rocks from Western Anatolia and their geodynamic significance for the evolution of the Aegean area, Developments in Volcanology, 7, pp 345-362.

Allen, P.A., Allen, J.R., 2013. Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, p. 633.

Angelier, J., 1990. Inversion of field data in fault tectonics to obtain the regional stress—III. A new rapid direct inversion method by analytical means, Geophys. J. Int., 103, 363–376

Angelier, J., 1994. Fault slip analysis and palaeostress reconstruction, in: Continental Deformation, pp. 53–100, ed. Hancock, P.L., Pergamon Press, Oxford

Angelier, J., Mechler, P., 1977. Sur une méthode graphique de recherche des contraintes principales également utilisable en tectonique et en séismologie: la méthode des dièdres droits. Bulletin de la Société géologique de France (7)19, 1309-1318.

Armijo, R., Meyer, B., King, G. C. P., Rigo, A. & Papanastassiou, D. 1996. Quaternary evolution of the Corinth rift and itsimplications for the Late Cenozoic evolution of the

Aegean. Geophysical Journal International 126:11-53.

Armijo,R., B. Meyer, A. Hubert, and A. Barka (1999), Westward propagation of the North Anatolian fault into the northern Aegean: Timing and kinematics, Geology, pp 27, pp. 267–270.

Arthaud, F. 1969. Methode de determination graphique des directions de raccourcissement, d'allongement et intermediare d'une popu­ lation de failles. Bull. Soc. geol. Fr.

, 729-737.

Barka, A., K. Kadinsky‐Cade (1988), Strike‐slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity, Tectonics, 7(3), pp. 663–684.

Barka, A. A. (1992). The North Anatolian Fault Zone. Annales Tectonicae, 6, 164–195

Bartole, R., Catani, G., Lenardon, G. and Vinci, A. 1983. Tectonics and sedimentation of the southern Aegean Sea. Boll. Oceanol. Teor. App. 1, 319-340.

Beccaletto, L., Steiner, C. 2005. Evidence of two-stage extensional tectonics from the northern edge of the Edremit Graben, NW Turkey, Geodinamica Acta 18/3-4 (2005) pp. 283–297.

Beccaletto, L. (2003). Geology, correlations and geodynamic evolution of the Biga Peninsula (NW Turkey), PhD thesis, lʼUniversité de Lausanne, pp. 187.

Beyhan, G., 1999. Sismik yansıma verilerinin yorumu ile Saroz, Edremit ve Gökova korfezlerinin tektonik özelliklerinin incelenmesi. İstanbul Univ, FBE 127 pp.

Bingöl, E., Akyürek, B., Korkmazer, B., (1975) Biga Yarımadası'nın jeolojisi ve Karakaya, Formasyonu'nun bazı özellikleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebliğler. Maden Tetkik ve Arama Enstititüsü (MTA), Ankara, pp. 70–76 (in Turkish).

Bingöl, E., Delaloye, M., Genç, Ş., (1994) Magmatism of Northwestern Anatolia, IAVCEI.

Blick- Christie, Nicholas & Biddle, Kevin.,(1985), Deformation and basin formation along strike-slip fault. SEPM Spec. Publ.. 37. 10.2110/pec.85.37.0001.

Bonev, N., Beccaletto, L., Robyr, M., & Monié, P. (2009). Metamorphic and age constraints on the Alakeçi shear zone: Implications for the extensional exhumation history of the northern Kazdağ Massif, NW Turkey. Lithos, 113, 331–345.

Bonev, N., Klain, L., Pimpirev, C.H., 2009. Lithologic-tectonic aspect of the Circum-Rhodope belt flysch in the Chalkidiki Peninsula (Sithonia) and the Rodopi-Thrace districts, northern Greece. Proceedings of National Conference of the Bulgarian Geological Society with international participation. Geosciences 2009. BGS, Sofia, pp. 81–82.

Borsi S, Ferrara G., Innocenti F., Mazzuoli R. (1972), Geochronology and petrology of recent volcanics in the Eastern Aegean Sea (West Anatolia and Lesvos Island), Bulletin of Volcanology, 36, pp. 473-493.

Bozkurt, E. & Park, R. G. (1994). Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. Journal of the Geological Society, London, 151, 213–216.

Bozkurt, E., (2000), Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, western Turkey, and its tectonic implications, Geological Society, London, Special Publications, 173(1), pp. 385–403.

Bozkurt, E., (2003), Origin of NE-trending basins inwestern Turkey. Geodin. Acta 16, pp. 61–81.

Boztepe-Güney, A., Yılmaz, Y., Demirbağ, E., Ecevitoğlu, B., Arzuman, S., Kuşçu, İ., 2001. Reflection seismic study across the continental shelf of Baba Burnu promontory of Biga Peninsula northwest Turkey. Marine Geology 176, 75–85.

Brunn, J.H., 1976. L'arc concave Zagro-taurique et les arcs convexes tauriques et egéen: collision des arcs induits. Bull. Soc. Géol. Fr., 18: 553-567.

Brun, J.-P., Faccenna, C., (2008), Exhumation of high-pressure rocks driven by slab rollback, Earth and Planetary Science Letters, 272, pp. 1-7

Brun, J.-P., Sokoutis, D., (2007), Kinematics of the southern Rhodope core complex. Int. J. Earth Sci. 96, pp. 1079-1099

Brun, J.-P. Sokoutis, D., (2010). 45 my of Aegean crust and mantle flow driven by trench retreat. Geology. 38. pp. 815–818

Brun, Jean-Pierre & Faccenna, Claudio & Gueydan, Frédéric & Sokoutis, Dimitrios & Philippon, Melody & Kydonakis, Konstantinos & Gorini, Christian. (2016). The two-stage Aegean extension, from localized to distributed, a result of slab rollback acceleration. Canadian Journal of Earth Sciences. 53. 10.1139/cjes-2015-0203.

Bull W., McFadden L. (1977): Tectonic geomorphology north and south of the Garlock Fault, California. In: Doehring, D.O. (Ed.), Geomorphology in Arid regions. Publications in Geomorphology, State University of New York at Bingamton, pp. 115–139.

Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XXXIV/3, 917-921, 2001 Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001 Proceedings of the 9th International Congress, Athens, September 2001

Burbank D.W. & Anderson R.S (2001): Tectonic geomorphology. Blackwell Science, Malden, Massachusetts, p 274.

Carras, Nicolaos & Georgala, Danae. (1998). Upper Jurassic to lower Cretaceous carbonate facies of African affinities in a Peri-European area: Chalkidiki peninsula,

Greece. Facies. 38. 153-164. 10.1007/BF02537362.

Cavazza, W., Okay, A. I., & Zattin, M. (2009). Rapid earlymiddle Miocene exhumation of the Kazdağ Massif (western Anatolia). International Journal of Earth Sciences, 98, 1935–1947.

Chatzipetros A., Kiratzi A., Sboras S., Zouros N., Pavlides S., (2013), Active faulting in the north-eastern Aegean Sea Islands, Tectonophysics 597-598 pp 106-122

Cox, R.T. (1994): Analysis of drainage-basin symmetry as a rapid technique to identify areas of possible Quaternary tilt-block tectonics: an example from the Mississippi Embayment. Geological Society of America Bulletin 106, 571– 581.

Crósta, Alvaro & Moore, John, (1989), Geological mapping using Landsat Thematic Mapper imagery in Almeria Province, south-east Spain, International Journal of Remote Sensing 10(3) pp. 505-514

Delvaux D. (1993) The TENSOR program for paleostress reconstruction: example from the East Africa and the Baikal Rift Zones. In: EUGVII, vol. 5. Strassbourg, France, Terra Nova, p. 216

Delvaux D, Moeys R, Stapel G, Melnikov A, Ermikov V (1995) Paleostress reconstructions and geodynamics of the Baikal region, Central Asia. Part 1: Paleozoic and Mesozoic pre-rift evolution. Tectonophysics 252:61–101

Delvaux, Damien & Moeys, Rikkert & Stapel, Gerco & Petit, Carole & Levi, Kirill & Miroshnichenko, Andrei & Ruzhich, Valery & San'kov, Volodia. (1997). Paleostress reconstructions and geodynamics of the Baikal region, Central Asia, Part 2. Cenozoic rifting. Tectonophysics. 282. 1-38. 10.1016/S0040-1951(97)00210-2.

Delvaux, D. and Sperner, B. (2003). Stress tensor inversion from fault kinematic indicators and focal mechanism data: the TENSOR program. In: New Insights into Structural Interpretation and Modelling (D. Nieuwland Ed.). Geological Society, London, Special Publications, 212: 75-100.

Kipata, M.L., Delvaux, D., Sebagenzi, M.N., Cailteux, J.-J., Sintubin M. (2013). Brittle tectonic and stress field evolution in the Pan-African Lufilian arc and its foreland (Katanga, DRC): from orogenic compression to extensional collapse, transpressional inversion and transition to rifting. Geologica Belgica, 16/1-2, 001-017.

Dewey, J. D.,(1988). Extensional collapse of orogens. Tectonics, 7, 1123–1139.

Dewey, J. F. & Şengör, A. M. C. (1979), Aegean and surrounding regions: Complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of America, 90, pp. 84-92

Dilek, Y. (2006). Collision tectonics of the Mediterranean region: causes and consequences. In: DILEK, Y. & PAVLIDES, S. (eds) Post-collisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean and Asia. Geological Society of America, Special Papers, 409, 1– 13.

Dilek, Yildirim & Pavlides, Spyros. (2006). Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and Asia. 10.1130/SPE409.

Dinter, D.A., Macfarlane, A.M., Hames, W., Isachsen, C., Bowring, S. & Royden, L. (1995), U–Pb and 40Ar/39Ar geochronology of Symvolon granodiorite: implications for 264 New Frontiers in Tectonic Research - At the Midst of Plate Convergence the thermal and structural evolution of the Rhodope metamorphic core complex, Northeastern Greece. Tectonics 14, pp. 886–908

Doglioni, C., Agostini, S., Crespi, M., Innocenti, F., Manneti, P., Riguzzi, F. & Savas¸ C¸ IN, Y. 2002. On the extension in western Anatolia and the Aegean Sea. Journal of Virtual Exploration, 8, 169– 183.

Dotsika, E., M. Fytikas, D. Mountrakis, F. Papageorgiou, and N. Zouros, 1995. Geothermal exploration in Mytilene area (Lesvos Island, Greece), Proceedings of the World Geothermal Congress, Florence, Italy, 18–31 May, pp. 989–994

Doutsos, T., Koukouvelas, I., Zelilidis, A., Kontopoulos, N., (1994), Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in Mesohellenic trough, Geologische Rundschau, 83, pp. 257-275

Drakopoulou P. & Kyriakidou Ch., 2016. Morphological map of the Hellenic and adjacent regions, Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine Research.

Duru, M., Pehlivan, Ş., Şentürk, Y., Yavaş, F., Kar, H., (2004), New results on the lithostratigraphy of the Kazdağ massif in northwest Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences 13, pp. 177–186

Eldeen, Z. U. & Delvaux, Damien & Jacobs, Patric. (2002). Tectonic evolution in the Wadi Araba Segment of the Dead Sea Rift, South-West Jordan. Stephan Mueller Special Publication Series. 2. 63-80. 10.5194/smsps-2-63-2002.

Elston, W. E., Smith, E. L. (1970), Determination of flow direction of rhyolithic ash flow tuffs from fluidal textures, Bulletin of Geological Society of America, 81, pp. 3393-3406

EMMA: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/emma.php

Emre, Ö., & Doğan, A. (2010). 1:250,000 Scale active fault map series of Turkey Ayvalık (NJ 35-2) Quadrangle (Serial number: 4). Ankara: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA).

Emre, Ö., Doğan, A., Özalp, S., & Yıldırım, C. (2011) 1:250,000 Scale active fault map series of Turkey Bandırma (NK 35-11b) quadrangle (Serial number: 3). Ankara:General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA).

Emre, Ö., Doğan, A., Yıldırım, C., (2012), Biga yarımadasının diri fayları ve deprem potansiyeli, Biga yarımadası'nın genel ve ekonomik jeolojisi, Editörler Erdoğan Yüzer, MTA Dergisi, 28, pp. 163-198

Erdoğan, B., Akay, E., Hasözbek, A., Satır, M., & Siebel, W. (2013), Stratigraphy and tectonic evolution of the Kazdağı Massif (NW Anatolia) based on field studies and radiometric ages. International Geology Review, 55, pp. 2060–2082

Ergin, K., Güçlü, U., & Uz, Z. (1967). A catalog of earthquakesfor Turkey and surrounding area (11 A.D to 1964 A.D.) (Technical Report No. 24). Istanbul Technical University, Faculty of Mines, Institute of Physics of the Earth.

Faccenna, C., Becker, T.W., Auer, L., Billi, A., Boschi, L., Brun, J.-P., Capitanio, F.A., Funiciello, F., Horvàth, F., Jolivet, L., Piromallo, C., Royden, L., Rossetti, F. and

Serpelloni, E., (2014), Mantle dynamics in the Mediterranean, Rev Geophys 52(3) pp. 283-332

Faccenna, C., Jolivet, L., Piromallo, C. and Morelli, A., (2003), Subduction and the depth of convection in the Mediterranean mantle, Journal of Geophysical Research, 108(B2), pp. 2099

Ferrière J., Reynaud J.Y., Pavlopoulos A., Bonneau M., Migiros G., Chanier F., Proust J.-N., Gardini S., (2004), Geologic evolution and Geodyanmic controls on the Tertiary Intramontane Piggyback Meso-Hellenic Basin, Greece Bulletin de la Societe Geologique de France 175(4) pp. 361-381

Fytikas M., Innocenti F., Manetti P., Mazzuoli R. Peccerillo, A. and L. Villari, 1984: Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 687-699

Fytikas, M., Lombardi, S., Papachristou, M., Pavlides, S., Zouros, N., Soulakellis, N., 1999. Investigation of the 1867 Lesvos (NE Aegean) earthquake fault pattern based on soil–gas geochemical data. Tectonophysics 308, 249–261.

Galanopoulos, A.G., 1960. A Catalogue of shocks with lBzVI or Mz5 for the years 1801-1958. Seismological Laboratory, Athens University. 119 pp

GEBCO Compilation Group (2020) GEBCO 2020 Grid (doi:10.5285/a29c5465-b138-234d-e053-6c86abc040b9).

Georgalas, G, (1949), Contribution à la connaissance de roches eruptives de la île de Metélin, Bulletin of Volcanology, 9, pp. 31-63

Gerbova, V.G. & Tikhomirov, V.V. 1982. Russian school contribution to the birth and development of neotectonics. Geologische Rundschau, 71: 513-518

Goldsworthy, M., Jackson, J., Haines, J., 2002. The continuity of active fault systems inGreece. Geophysical Journal International 148, 596-618

Göncüoğlu, M. C., Marroni, M., Sayıt, K., Tekin, U. K., Ottria, G., Pandolfi, L., & Ellero, A. (2012). The Aylı Dag ophiolite sequence (central-northern Turkey): A fragment of middle Jurassic oceanic lithosphere within the IntraPontide suture zone. Ofioliti, 37, 77–92

Görür, N. and Okay, A.I., (1996), A fore-arc origin for the Thrace Basin, NW Turkey, Geologische Rundschau, 85, pp. 662-668

Guidoboni E, Comastri A, Traina G. (1994) Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, pub. Istit Nazion Geofis, Rome

Günther, R., Kappelmeyer, O., Kronberg, P., 1977. Zur prospektion auf geothermale anomalien, erfahrungen einer modelluntersuchung in Polichnitos, Lesbos (Griechenland). Geologische Rundschau 66, 10–33.

Guidoboni E, Comastri A, Traina G (1994) Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, pub. Istit Nazion Geofis, Rome

Guiraud. M., Laborde, 0., Philip, H., 1989. Characterization of various types of deformation and their corresponding dcviatoric stress tensor using microfault analysis. Tectonophysics 170, pp. 289-316.

Gürer, Ö.F., Kaymakçı, N., Çakır, Ş., Özburan, M., (2003), Neotectonics of the southeast Marmara region, NW Anatolia, Turkey. J. Asian Earth Sci. 21, pp. 1041–1051

Gürer, O.F., Sangu, E., Özburanb, M., Gürbüz, A., Gürer, A., Sinir, H., (2016), Plio-Quaternary kinematic development and paleostress pattern of the Edremit Basin, western Turkey. Tectonophysics 679, pp. 199–210

Hancock, P.L. Brittle Microtectonics: Principles and Practice. J. Struct. Geol. 1985, 7, 437–457

Hare, P.W. & Gardner, T.W. (1985): Geomorphic indicators of vertical neotectonism along converging plate margins, Nicoya Peninsula, Costa Rica. In: Morisawa M. &

Hack J.T. (editions), Tectonic Geomorphology, Proceedings of the 15th Annual Binghamton Geomorphology Symposium. Allen & Unwin, Boston.

Hatzfeld D., Ziazia, M. Kementzetzidou, D. Hatzidimitriou, P. Panagiotopoulos, D., Makropoulos, K., Papadimitriou P. & Deschamps A. (1999), Microseismicity and focal mechanisms at the western termination of the North Anatolian Fault and their implications for continental tectonics

Hauer, F., V., (1873), Analysenvon Felsarten von Mytilini, Verh. Geol. Reichsanst., Jg. 1873, pp. 218-222

Hecht, J. (1972-1975), Geological map of Greece, 1:50.000. Publication of the Institute of Geological and Mineralogical Research of Greece. Plomari-Mytilene, Ayia Paraskevi, Mithimna, Polichnitos and Eressos sheets.

Hecht, J. (1971;1974;1975), Geological map of Lesvos, 1:50.000. Publication of the Institute of Geological and Mineralogical Research of Greece.

Hollenstein, C., M. D. Müller, A. Geiger, and H.‐G. Kahle (2008), Crustal motion and deformation in Greece from a decade of GPS measurements, 1993–2003, Tectonophysics, 449, pp. 17–40.

Houtzaios G. (1998), Contribution to the study of seismicity of the island of Lesvos and the surrounding area

Hubert-Ferrari, A., King, G., Manighetti, I., Armijo, R., Meyer, B. and Tapponnier, P., (2003), Longterm Elasticity in the Continental Lithosphere; Modelling the Aden Ridge Propagation and the Anatolian Extrusion Process, Geophysical Journal International, 153, pp. 111-132

Humphrey, N., Konrad, Sarah., (2000), River incision or diversion in response to bedrock uplift. Geology. 28, pp. 43-46

Işler, E.B., Aksu, A.E., Yaltırak, C., Hiscott, R.N., (2008), Seismic stratigraphy and Quaternary sedimentary history of northeast Aegean Sea. Marine Geology, 254, pp. 1-17 ISS International Seismological Summary (1935–1963). Edinburgh

İşseven, T., Tapırdamaz, M.C., Özçep, F., Hisarlı, M., Orbay, N., Sanver, M., (1995), Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve paleomagnetik sonuçlar. Jeofizik 9, 201–212.

Jackson, J. & McKenzie, D. (1988). The relationship between plate motions and seismic moment tensors and rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal, 93, 45– 73.

Jolivet, L., Faccenna, C., (2000), Mediterranean extension and the Africa-Eurasia collision, Tectonics, 19, pp. 1095-1106

Laurent Jolivet, Claudio Faccenna, Benjamin Huet, Loïc Labrousse, Laetitia Le Pourhiet, Olivier Lacombe, Emmanuel Lecomte, Evguenii Burov, Yoann Denèle, Jean-Pierre Brun, Mélody Philippon, Anne Paul, Gwenaëlle Salaün, Hayrullah Karabulut, Claudia Piromallo, Patrick Monié, Frédéric Gueydan, Aral I. Okay, Roland Oberhänsli, Amaury Pourteau, Romain Augier, Leslie Gadenne, Olivier Driussi, (2013) Aegean tectonics: Strain localisation, slab tearing and trench retreat, Tectonophysics, Volumes 597–598,pp. 1-33,

Karacik, Z., Yilmaz, Y., (1995), Geology of the ignimbrite eruptionsof Ezine-Ayvacik region, NW Anatolia, Proceedings of the "International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region ", 2, pp. 415-427

Karacik, Z. & Yilmaz, Y. (1998), Geology of the ignimbrites and the associated volcano–plutonic complex of the Ezine area, northwestern Anatolia. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 85, pp. 251–264

Katsikatsos, G., Migiros, G., Triantaphyllidis, M. and Mettos A. (1986), Geological structure of the internal Hellenides (East Thessaly – Southwest Macedonia, Euboea Attica northern Cyclades islands and Lesvos) I.G.M.E. Geology and Geophysical research, Sp. Issue, pp. 191-212

Kelepertzis, A., Velitzelos, E., (1992), Oligocene Swamp Sediments of Lesvos Island, Facies 27, pp113-118

Keller E.A., Pinter N. (1996): Active Tectonics (Earthquakes, Uplift and Landscape). Prentice-Hall Inc., New Jersey. 339 pp.

Keller, E.A., Pinter, N., (2002), Active Tectonics, Earthquake Uplift and Landscape. Prentice Hall, pp. 138-147

Kilias, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E., Vamvaka, A. and Gkarlaouni, C., (2013), The Thrace basin in the Rhodope province of NE Greece - A tertiary supradetachment basin and its geodynamic implications, Tectonophysics, 595-596, pp. 90-105

Kiratzi, A., Wagner, G., Langston, C., (1991), Source parameters of some large earthquakes in Northern Aegean determined by body waveform inversion. Pure and Applied Geophysics 135, pp. 515–527

Kiratzi, A., 2014. Mechanisms of Earthquakes in Aegean. In: Beer, M., Kougioumtzoglou, I.A., Patelli, E., Siu-Kui Au, I. (Eds.), Encyclopedia of Earthquake Engineering Springer Berlin Heidelberg, pp. 1–22. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36197-5_299-1

Kiratzi, A., 2018. The 12 June 2017 Mw 6.3 Lesvos Island (Aegean Sea) earthquake: Slip model and directivity estimated with finite-fault inversion. Tectonophysics 724–725 (2018) 1–10

Kissel, C. & Laj, C. (1988). Tertiary geodynamical evolution of the Aegean arc: a palaeomagnetic reconstruction. Tectonophysics, 146, 183–201.

Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. & Bozkurt, E., (1999), Evidence from the Gediz Graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London, 156, pp. 605–616

Kondopoulou, D., and Lauer, J.P., 1984. Paleomagnetic data from Tertiary units of the North Aegean zone, In : Dixon, J.E., Robertson, A.H.F. (Eds). The geological evolution of the Eastern Mediterranean, Geol. Soc. London spec. Pubi., 17, 681-686.

Konstantinou K.I. (2018), Estimation of optimum velocity model and precise earthquake locations in NE Aegean: Implications for seismotectonics and seismic hazard, Journal of Geodynamics, Vol. 121,2018, Pages 143-154, ISSN 0264-3707, https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.07.005.

Kouli and Seymour, 2006, Contribution of remote sensing techniques to the identification and characterization of Miocene calderas, Lesvos Island, Aegean Sea, Hellas Geomorphology, 77 pp. 1-16

Kokkalas S., Doutsos T., (2001), Strain-dependent stress field and plate motions in the south-east Aegean region. Journal of Geodynamics 32 (2001). pp. 311–332

Koster E.A., (2005), The Physical Geography of Western Europe, Ch. 2: Neotectonic.

Koufos, G., Zouros, N., Mourouzidou, O., (2003). Prodeinotherium bavaricum (Proboscidea, Mammalia) from Lesvos island, Greece; the appearance of deinotheres in the Eastern Mediterranean, Geobios 36, pp. 305–315

Koukouvelas, I.K., Aydin, A., (2002), Fault structure and related basins of the North Aegean Sea and its surroundings. Tectonics 21, p. 1046

Kurt, H., Demirbag, E., Kuşçu, I., (2000), Active submarine tectonism and formation of the Gulf of Saros, Northeast Aegean Sea, inferred from multi-channel seismic reflection data. Marine Geology 165, pp. 13–26

Kurtulus, Cengiz & Doğan, Bülent & Sertçelik, Fadime & Canbay, M. & Küçük, Hilmi. (2009). Determination of the Tectonic Evolution of the Edremit Gulf Based on Seismic Reflection Studies. Marine Geophysical Researches. 30. 10.1007/s11001-009-9072-2.

Kydonakis, K., Moulas, E., Chatzitheodoridis, E., Brun, J.-P., Kostopoulos, D., (2015), First-report on Mesozoic eclogite-facies metamorphism preceding Barrovian overprint from the western Rhodope (Chalkidiki, northern Greece). Lithos 220, pp. 147-163

Lamera, S. & St. Seymour, Karen & Vamvoukakis, C. & Kouli, M. & Paraskevas, E. & Pe-Piper, Georgia. (2001). The Polychnitos ignimbrite of Lesvos island. Bulletin of the Geological Society of Greece, 34. p. 917

Le Pichon X. & Angelier J. (1981), The Aegean SeaPhilosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences300357–372http://doi.org/10.1098/rsta.1981.0069

Le Pichon, X., Chamot-Rooke, N., Lallemant, S., Noomen, R. & Veis, G. (1995). Geodetic determination of the kinematics of central Greece with respect to Europe: Implications for Eastern Mediterranean tectonics. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 100(B7): 12675–12690. https://doi.org/10.1029/95JB00317

Lyberis, N., (1984), Tectonic evolution of the North Aegean Trough, In: The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Spec. Publ. Geol. Soc. 17, pp. 709-725

Lyberis N, Sauvage J (1985) Evolution tectonique de la re´gion nord e´ge´enne (Gre`ce) du Pliocene au Pleistocene. Bull Soc Ge´ol Fr 8:581–595

Lykousis, V., Anagnostou, C., Pavlakis, P., Rousakis, G., Alexandri, M., 1995. Quaternary sedimentary history and neotectonics evolution of the eastern part of the Central Aegean Sea, Greece. Marine Geology 128, 59-71.

Masana, E. (1994), Neotectonic features in the Catalan Coastal Ranges, northeastern Spain. Acta Geol. Hisp. 29, pp. 107–121

Mascle, J., Martin L., (1990), Shallow structure and recent evolution of the Aegean Sea: A synthesis based on continuous reflection profiles. Marine Geology 94, pp. 271-299

Masoud A., Koike K., (2006): Tectonic architecture through Landsat-7 ETM+/SRTM DEM-derived lineaments and relationship to the hydrogeologic setting in Siwa region, NW Egypt. Journal of African Earth Sciences 45 (2006), pp.467–477.

Mayer, L. (1986): Tectonic geomorphology of escarpments and mountain fronts. In: Wallace, R.E. (Ed.), Active Tectonics. Studies in Geophysics. The National Academies Press, Washington, DC, pp. 125–135.

Mc Kenzie, D.P., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys. J. R. Astron. Soc., 30(2): 109-185

Mc Kenzie, D.P., (1978). Active tectonics of the Alpide-Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions (Tectonics of Aegean region). Geophys. J. R. Astron. Sot., 55: 217-254.

McKenzie, D., Jackson, J., 1986. A block model of distributed deformation by faulting. J. Geol. Soc. London 143, 349–353.

McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H.‐G., Kastens, K., Kekelidze, G., King, R.W., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, S., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A.,Paradissis, D. , Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Tokzöz, M., Veis, G., (2000), Global Positioning System constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus, J. Geophys. Res., 105(B3),pp. 5695–5719

McClusky, S., Reilinger, R., Mahmoud, S., Ben-Sari, D. & Tealeb, A. (2003). GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions. Geophysical Journal International, 155, 126–138.

Mercier, J.-L., Sorel, D., and Simeakis, K. 1987. Change in the state of stress in the overriding plate of a subduction zone: the Aegean Arc from the Pliocene to the present. Annales Tectonicae, 1, 20-39

Mercier J.L., Sorel D., Vergely P. K. (1989), Extensional tectonic regimes in the Aegean basins during the Cenozoic Basin Res., 2 pp. 49-71

Mercier, J., Sorel, D., Vergely, P., Simeakis, K., (2007), Extensional regimes in the Aegean basins during the Cenozoic. Basin Research. 2. pp. 49 – 71

Meulenkamp, J.E., Van der Zwaan, G.J. & Van Wamel,W.A. (1994) On late Miocene to Recent vertical motions in the Cretan segment of the Hellenic arc.Tectonophysics, 234, 53-72.

Mourouzidou, O., (2001), Tectonics and stratigraphy of the Neogene deposits of Gavathas area, Lesvos. M.Sc. Thesis, University of Thessaloniki (in Greek).

Meriç E, Avsar N, Nazik A, Yokes B., F. Barut Ipek I., Suner F., Sarı E., Eryılmaz M., Yucesoy-Eryılmaz F., Dora O., Kam E., Dinçer F. (2017), A multi disciplinary overview of factors controlling on meiofauna assemblages around Maden and Alibey islands in Ayvalik (Balikesir, Eastern Aegean Sea), Journal of African Earth Sciences 129, pp.558-578

Mountrakis D., 1986. The Pelagonian Zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geotectonic evolution of the eastern Mediterranean. Journal of Geology, 94, 335-347.

Mountrakis D., 2006. Tertiary and Quaternary tectonics of Greece, Geological Society of America, Sp. paper 409, 125-136.

Mourouzidou O., Pavlides S., Fytikas M., Zouros N. (2004), The neotectonic characteristic structures at the area of Gavathas, Northern Lesvos island (Aegean Greece), 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004

Müller, M. D., Geiger, A., Kahle, H. G., Veis, G., Billiris, H., Paradissis, D., Felekis S., (2013), Velocity and deformation fields in the North Aegean domain, Greece, and implications for fault kinematics, derived from GPS data 1993–2009, Tectonophysics, 597,pp. 34–49

Nash W. A., (1977), Theory and Problems of Strength of Materials

Novak I.D.& Soulakellis N., (2000). Identifying geomorphic features using LANDSAT-5/TM data processing techniques on Lesvos, Greece 34 (2000) pp. 101-109.

Soulakellis, Ν., Novak, Ι., Zouros, N., Lowman, P., Yates, J., 2006. Fusing Landsat-5/TM imagery and shaded relief maps in tectonic and geomorphic mapping: Lesvos Island, Greece. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 6, 693–700.

Obruchev V.A., (1948), Osnovnye cherty kinetiki i plastiki neotektonik. Izv. Akad. Nauk, Ser. Geol., 5: pp. 13–24

Okay, A.I., Satir, M., Maluski, H., Siyako, M., Monie, P., Metzger, R. & Akyuz, S. 1996. Paleo- and Neo-Tethyan events in northwest Turkey: geological and geochronological constraints. In: Yin, A. & Harrison, M. (eds) Tectonics of Asia. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 420–441

Okay, A.İ., Siyako, M., Bürkan, K.A., (1991), Geology and tectonic evolution of the Biga Peninsula, northwest Turkey. Bulletin of the Technical University of Istanbul 44, pp. 191–255.

Okay, A.İ Tuysuz, O., (1999), Tethyan Sutures of northern Turkey. Geological Society London Special Publications. 156. pp. 475-515

Okay A.- I., Satir M., (2000) Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in northwest Turkey, Geol. Mag. 137 (5), pp. 495–516.

Okay, A.I., Satır, M., Tüysüz, O., Akyüz, S., Chen, F., 2001. The tectonics of the Strandja Massif; late Variscan and mid-Mesozoic deformation and metamorphism in the northern Aegean. International Journal of Earth Sciences 90 (2), 217–233

Oral, M. B., Reilenger, R. E., Toksöz, N., King, R., Barka, A., Kinik, I. & Lenk, O. (1995). Global Positioning System offers evidence of plate motions in eastern Mediterranean. EOS, 76(2): 9–11. https://doi.org/10.1029/EO076i002p00009-01

Orbay, N., Sanver, M., Yılmaz, Y., Özcep, F., Tapırdamaz, C. & Hisarlı, M. (1999). Paleomagnetic evidence for opening of the Gulf of Edremit, NW Turkey. The International Union of Geodesy and Geophysics: A, 312: 1140.

Özalp, S., Emre, Ö., & Doğan, A. (2013). The segment structure of southern branch of the North Anatolian Fault and paleoseismological behaviour of the Gemlik Fault, NW Anatolia. General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) Bulletin, 147, 1–17.

Panizza, M. (1991), Geomorphology and seismic risk, Earth-Science Reviews, 31 11-20

Papanikolaou, D., Alexandri, M., Nomikou, P., (2006), Active faulting in the north Aegean basin. Geol. Soc. America, Sp. Paper 409, pp. 189-209

Papanikolaou, D., Alexandri, M., Nomikou, P., Ballas, D., (2002), Morphotectonic structure of the western part of the North, Aegean Basin based on swath bathymetry. Marine Geology, 190, pp. 465-492

Papanikolaou, D., Nomikou, P., Livanos, I., Papantoniou, G., Rousakis, G., Lampridou, D., (2015) Oblique opening of Skyros Basin in the North Aegean Sea, based on Morphotectonic Analysis. Geoph. Res. Abstracts, 17, EGU 2015-3465, EGU General Assembly 2015 Papazachos, B.C. and Panagiotopoulos

Papanikolaou, D., Nomikou, P., Papanikolaou I., Lampridou, D., Rousakis, G., M. Alexandri, (2019b) Active tectonics and seismic hazard in Skyros Basin, North Aegean Sea, Greece, Marine Geology 407, pp. 94-110

Papazachos, B., Papazachou, C., 1997. The Earthquakes of Greece. P. Ziti and Co, Thessaloniki, Greece. 304 pp.

Papazachos, B.C. & Papadimitriou, Eleftheria & Kiratzi, Anastasia & Papazachos, C. & Louvari, Eleni. (1998). Fault plane solutions in the Aegean Sea and the surrounding area and their tectonic implication. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata. 39. 199-218.

Papazachos B.C., Papazachou C., (2003), The earthquakes of Greece. Ziti publications, Thessaloniki, Greece, pp. 286.

Papazachos, B.C., Kyratzi, A.A., Hatzidimitriou, P.M. Karakostas B.G., (1986), Seismotectonic properties of the Aegean area that restrict valid geodynamic models.

Wegener/Medlas Conf. Athens may 14-16, pp. 15

Papazachos, B.C., Papaioannou, Ch.A., Papazachos, C.B., Savvaidis, A.A., 1997. Atlas of isoseismal maps for strong earthquakes in Greece and surrounding area, 4. Publ. Geoph. Lab. Univ. Thessaloniki, p. 200.

Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Papaioannou, Ch.A., Papazachos, C.B. and E.M. Scordilis (2000). A catalogue ofearthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999, Publ. Geophys. Laboratory University of Thessaloniki1,333pp.

Papazachos, C. & Karakaisis, George & Scordilis, Emmanuel & Papazachos, B.. (2004). Probabilities of activation of seismic faults in critical regions of the Aegean area. Geophysical Journal International. 159. pp. 679 – 687

Papazachos, B. C. & Comninakis, P. E., 1982. A catalogue of earthquakes in Greece and the surrounding area for the period 1901-1980, Publ. Uniu. of Thessaloniki, Geophys. Lab., 5, 1-146.

Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Scordilis, E.M., Karakaisis, G.F. and C.B. Papazachos (2010). A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and surrounding area for the period 1901 - 2010, Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki.

Pavlides, S., Mountrakis, D., Kilias, A., Tranos, M., (1990), The role of strike–slip movements in the extensional area of Northern Aegean (Greece). A case of πλάγιος εφελκυσμόςal tectonics. Annales Tectonicae 4, pp. 196–211

Pavlides, S., Tranos, M., (1991), Structural characteristics of two strong earthquakes in the North Aegean: Ierissos (1932) and Agios Efstratios (1968). Journal of Structural Geology 13, pp. 205–214

Pavlides, S.B., Mountrakis D., Kilias A. Tranos, M. (1990). The Role of strike-slip movements in the extensional area of the Northern Aegean (Greece). A case of πλάγιος εφελκυσμόςal tectonics. In: M. Boccaletti & A. Nur (Ed.) Active and Recent Strike-slip Tectonics, Ann. Tectonicae, 4 (2), pp. 196-211

Pavlides, S. B., (1989), Looking for a definition of neotectonics. Terra Nova. 1 (3): pp. 233–235

Pavlides, S., Caputo, R., 2004. Magnitude versus faults' surface parameters: quantitative relationships from the AegeanRegion. Tectonophysics 380, 159–188.

Pegorano O. (1972), Application de la microtectonique a une etude de neo-tectonique. Le Golfe maliaque (Grece centrale). These Doct. 3c cycle, University Montpellier

Pe-Piper G., (1979), Source of Miocene ignimbrites of Lesvos as shown by tephra orientations, Proc. VI., Colloq. Geol. Aegean Region, vol. 3, pp. 939-944

Pe-Piper G., (1980), Geochemistry of Miocene shoshonites, Lesbos, Greece, Contributions to Mineralogy and Petrology, Vol, 72, pp. 387-396,

Pe-Piper G., (1992), Geochemical variation with time in the Cenozoic high-K volcanic rocks of the island of Lesbos, Greece; Significance for shoshonitic petrogenesis, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 53, pp. 371-387

Pe-Piper G., Piper, D.J.W., (1997), The volcanic stratigraphy of Lesvos, Greece. Neues Jahr. Geol. Palaontol.

Pe-Piper G., Piper, D.J.W., (1993), Revised stratigraphy of the Miocene volcanic rocks of Lesbos, Greece, N. Jb. Geol. Paläont. Mh, H2, pp. 97-110.

Pe‐Piper G., David J.W. Piper D.J.W, Zouros N., Anastasakis G. (2019), Age, stratigraphy, sedimentology and tectonic setting of the Sigri Pyroclastic Formation and its fossil forests, Early Miocene, Lesbos, Greece, Basin Research. 2019; 31:1178–1197.DOI: 10.1111/bre.12365

Piper, David & Perissoratis, C. (2003). Quaternary neotectonics of the South Aegean arc. Marine Geology. 198. 259-288. 10.1016/S0025-3227(03)00118-X.

Philippon, M., J. P. Brun, F. Gueydan, and D. Sokoutis (2014), The interaction between Aegean back‐arc extension and Anatolia escape since Middle Miocene, Tectonophysics, 631, pp. 176–188

Pickett, E.A. & Robertson, A.H.F., (1996), Formation of the Late Palaeozoic– Early Mesozoic Karakaya Complex and related ophiolites in NW Turkey by Palaeotethyan subduction–accretion. Journal of the Geological Society, London, 153, pp. 995–1009

Pike, R.J. and Wilson, S.E. (1971) Elevation-Relief Ratio, Hypsometric Integral and Geomorphic Area—Altitude Analysis. Geological Society of America Bulletin, 82, 1079-1084.

Pinar N, Lahn E (1952) Tu¨rkiye Depremleri Izahlı Katalog˘u, (Explanatory Catalogue for Turkish Earthquakes). Bayındırlık ve Iskan Bakanlıg˘ı, Imar Reislig˘i Yayınları, Seri 6, Sayı 36, Ankara (in Turkish)

Prager, M. (1966), Presentation d'une esquisse géologique des terrains volcaniques de Γ île de Lesbos (Grèce), Ann. Geol. Pays Hellen., Vol. 16, pp. 512-527, Athènes.

Purvis A, Cardillo M, Grenyer R, Collen B. (2005), Correlates of extinction risk: phylogeny, biology, threat and scale. In: Purvis A, Gittleman J.L, Brooks T, editors. Phylogeny and conservation. Cambridge University Press; Cambridge, UK:. pp. 295–316.

Purvis, M., and A. Robertson (2004), A pulsed extension model for the Neogene‐recent E‐W–trending Alaşehir graben and the NE‐SW–trending Selendi and Gördes basins, western Turkey, Tectonophysics, 391(1), pp. 171–201

Ramírez-Herrera, M.T. (1998): Geomorphic assessment of active tectonics in the Acambay Graben, Mexican volcanic belt. Earth Surface Processes and Landforms, Vol 23, 317–332.

Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., Ozener, H.,Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr,K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E.,Dmitrotsa, A., Filikov, S.V., Gomez, F., Al-Ghazzi, R., Karam, G., 2006. GPS constraintson continental deformation in the Africa–Arabia–Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. Journal of Geophysical Research 111 B05411

Robertson, Alastair & Mountrakis, Demosthenis. (2006). Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region. Geological Society, London, Special Publications. 260. 1-9. 10.1144/GSL.SP.2006.260.01.01.

Rossi, S., Got, H., Taviani, M. and Martin, L. 1986. Elements structuraux de la mer de Crete orientale et du Golfe d'Antalya (Mediterranee orientale). Mem. Soc. Geol. It. 36, 153-164.

Roussos, N., 1993. Geological map of Greece, Lemnos Island sheet. Institute of Geology and Mineral Exploration of Greece, scale 1:50.000.

Rotstein, Y. 1984. Counterclockwise rotation of Anatolian block. Tectonophysics, 108, 71–91.

Roumelioti Z. & Kiratzi A. (2010), Incorporating Different Source Rupture Characteristics Into Simulations Of Strong Ground Motion From The 1867, M7.0 Earthquake On

The Island Of Lesvos (Ne Aegean Sea, Greece), Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010

Roumelioti, Z., A. Kiratzi and Ch. Benetatos (2011). Time Domain Moment Tensors of earthquakes in the broader Aegean Sea for the years 2006-2007: the database of the Aristotle University of Thessaloniki, Journal of Geodynamics, 51, 179-189.

Roussos, N., (1993), Geological map of Greece, Lemnos Island sheet. Institute of Geology and Mineral Exploration of Greece, scale 1:50.000.

Roussos, N., (1994), Stratigraphy and paleogeographic evolution of Palaeocene molassic basins of N. Aegean, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXX, pp. 275-294

Royden, L., (1993), The tectonic expression slab pull at continental convergent boundaries, Tectonics, 12, Issue 2, pp 303-325

Sakellariou D., Tsampouraki-Kraounaki K., (2019), Plio-Quaternary extension and strike-slip tectonics in the Aegean, In: J. Duarte (Ed.): Transform Plate Boundaries and Fracture Zones, ELSEVIER, pp 339-374

Sakellariou, D., Rousakis, G., Vougioukalakis, G., Ioakim, Ch., Panagiotopoulos, I., Morfis, I., Zimianitis, E., Athanasoulis, K., Tsampouraki-Kraounaki, K., Mpardis, D., Karageorgis, A.P., (2016) Deformation pattern in the trough: preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. L/1, 134-143. western North Aegean

Sakellariou, D., Tsampouraki-Kraounaki, K., 2016. Offshore faulting in the Aegean Sea: A synthesis based on bathymetric and seismic profiling data. Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. L/1, pp. 124-133

Sakellariou, Dimitris & Tsampouraki-Kraounaki, Konstantina. (2018). Active faulting and kinematics in the Aegean. Conference: 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 25 – 27 June 2018, Possidi, Greece

Şaroğlou, F., EMRE, Ö .& Kuşçu, İ. 1992. Active Fault Map of Turkey, 2 sheets. Maden ve Tetkik Arama Enstitu¨su¨, Ankara.

Sboras, S., Caputo, R., Pavlides, S., Chatzipetros, A., Papathanassiou, G., Valkaniotis S., (2009). THE GREEK DATABASE OF SEISMOGENIC SOURCES (GREDASS): STATE-OF-THE-ART., Annals of Geophysics, 55, No 5 (2012)

Schindler A., Jurado Maria-Jose, Muller B. (1998): A Stress orientation and tectonic regime in the northwestern Valencia Trough from borehole data. Tectonophysics, 300, pp. 63–77

Schumm, S.A. (1986): Alluvial river response to active tectonics, in Active tectonics: Washington, D.C., National Academy Press, pp. 80-94

Şengör, A. M. C. (1979). The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic significance. Journal of the Geological Society, London, 136, 269– 282

Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., (1981) Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach., Tectonophysics, 75, pp. 181–241

Şengör, A. M. C., Görür, N. & Şaroğlou, F. (1985). Strike-slip deformation, basin formation and sedimentation: strike– slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape. In: BIDDLE, K. T. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds) Strike–slip Faulting and Basin Formation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications, 37, 227–264

Şengör, A. M. C. (1987). Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting: examples from eastern Turkey. In: COWARD, M. P., DEWEY, J. F. & HANCOCK, P. L. (eds) Continental Extensional Tectonics. Geological Society, London, Special Publications, 28, 575–589.

Şengör, A. M. C. , Tüysüz, O., İmren, C. et al. (2005). The North Anatolian Fault: a new look. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 33, 37– 112.

Seyitoğlu, G. & Scott, B.C., (1996), The cause of N–S extensional tectonics in western Turkey: tectonic escape vs back-arc spreading vs orogenic collapse. Journal of Geodynamics, 22, pp. 145–153

Shebalin NV, Karnik V, Hadzievski D (1974) Catalogue of earthquakes. UNESCO, Skopje, Yugoslavia

Silva, P., Goy, J., Zazo, C., Bardaji, T. (2003): Fault-generated mountain fronts in southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and seismic activity. Geomorphology,50, pp. 203–225

Siyako, M. and Huvaz, O., (2007), Eocene stratigraphic evolution of the Thrace Basin, Turkey, Sedimentary Geology, 198, pp. 75-91

Siyako, M., Bürkan, K.A., Okay, A.İ, 1989. Biga ve Gelibolu Yarımadaları’nın Tersiyer, jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. Türkiye Petrol Jeologları, pp. 183–200

Smith, W. H. F. & Sandwell, D. T. 1997a. Measured and estimated seafloor topography (version 4.2). World Data Centre-A for Marine Geology and Geophysics Research Publication, RP-1.

Snyder, N., Whipple, K., Tucker, G., Merritts, D., (2000), Landscape response to tectonic forcing: DEM analysis of stream profiles in the Mendocino triple junction region, northern California: Geological Society of America Bulletin, 112, p. 1250–1263

Soulakellis N., Novak I.D., Zouros N, Lowman P, and Yates J. (2006). Fusing Landsat=5/TM Imagery and Shaded Relief Maps in Tectonic and Geomorphic Mapping: Lesvos Island, Greece. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing Vol. 72, No. 6, June 2006, pp. 693-700.

Soysal H, Sipahioğlu S, Kolçak D, Altınok Y (1981) Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu (MÖ) 2100–MS 1900), (Earthquake Catalogue of Turkey and its Environs between 2100 BC and 1900 AD), TUBITAK, TBAG Proje No. 341, Istanbul (in Turkish)

Sözbilir H., Sümer Ö., Özkaymak Ç., Uzel B., Güler T., Semih EskiKinematic analysis and palaeoseismology of the Edremit Fault Zone: evidence for past earthquakes in the southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Biga Peninsula, NW Turkey, 2016 Geodinamica Acta, 28, No. 4, pp. 273–294

Strahler A.N. (1952): Hypsometric (area–altitude) analysis of erosional topography. Geological Society of America Bulletin 63, 1117–1142.

Strahler, A. N. (1958): Dimensional analysis applied to fluvial eroded landforms. Geological Society of America Bulletin 69, 279-299

Strahler, A.N. (1964): Quantitative geomorphology of basins and channel networks. In: Chow, V.T. (Ed.), Handbook of Applied Hydrology. Mcgraw Hill Book Company, New York.

Süzen, L. Toprak V., (1998), Filtering of Satellite Images in Geological Lineament Analyses: An Application to a Fault Zone in Central Turkey. International Journal of Remote Sensing, 19(6), pp. 1101-1114.

Tan, O. & Taymaz, T. (2006). Active tectonics of the Caucasus: earthquake source mechanisms and rupture histories obtained from inversion of teleseismic body waveforms. In: DILEK, Y. & PAVLIDES, S. (eds) Post-collisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean and Asia. Geological Society of America, Special Papers, 409.

Taymaz, T., Jackson, J. A. & Westaway, R. 1990. Earthquake mechanisms in the Hellenic Trench near Crete. Geophysical Journal International, 102, 695– 731.

Taymaz, T., Jackson, J. A. & Mckenzie, D. P. 1991a. Active tectonics of the North and Central Aegean Sea. Geophysical Journal International, 106, 433– 490.

Taymaz, T., Eyidoğan, H. & Jackson, J. A. 1991b. Source parameters of large earthquakes in the East Anatolian Zone (Turkey). Geophysical Journal International, 106, 537 –550.

Taymaz, T., J. Jackson and D. McKenzie (1991). Active tectonics of the north and central Aegean Sea, Geophys. J. Int, 106(2), 433-490.

Taymaz, T. & Price, S. (1992). The 1971 May 12 Burdur earthquake sequence, SW Turkey: a synthesis of seismological and geological observations. Geophysical Journal International, 108, 589–603.

Taymaz, T., Westaway, R. & Reilinger, R. (eds) (2004). Active Faulting and Crustal Deformation in the Eastern Mediterranean Region. Tectonophysics, 391, 1–374.

Thomaidou, E., 2009. Geological structure of Lesvos Island. PhD. Thesis, University of Thessaloniki, (in Greek with English abstract), 200 p.

Thomson, S.N., St˛ckhert, B. & Brix, M.R. (1998) Thermo - chronology of the high-pressure metamorphic rocks of Crete, Greece: implications for the speed of tectonic processes. Geology, 26, 259-262.

Tibaldi, Alessandro & Corazzato, Claudia & Kozhurin, Andrey & Lagmay, Alfredo Mahar & Pasquaré Mariotto, Federico & Ponomareva, Vera & Rust, Derek & Tormey, Daniel & Vezzoli, Luigina. (2008). Influence of substrate tectonic heritage on the evolution of composite volcanoes: Predicting sites of flank eruption, lateral collapse, and erosion. Global and Planetary Change. 61. 151-174. 10.1016/j.gloplacha.2007.08.014.

Tranos, M.D., 2009. Faulting of Lemnos Island; a mirror of faulting of the North Aegean Trough (Northern Greece). Tectonophysics, 467, pp. 72–88

Tur, H., Yaltirak, C., Elitez, I., Sarikavak, K.T., 2015. Pliocene–Quaternary tectonic evolution of the Gulf of Gökova, southwest Turkey. Tectonophysics 638, 158–176

Vacchi M., Rovere A, Zouros N, Desruelles S., Vincent Caron V., Firpo M. (2012), Spatial distribution of sea-level markers on Lesvos Island (NE Aegean Sea): Evidence of differential relative sea-level changes and the neotectonic implications Geomorphology 159-160 (2012) pp. 50–62

Wawrzenitz, N., Krohe, A., (1998). Exhumation and doming of the Thasos metamorphic core complex (S Rhodope, Greece); Structural and geochronological constraints. Tectonophysics 285, pp. 301–302

Wells, D.L., Coppersmith, K.J., 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bulletin ofthe Seismological Society of America 84, 974–1,002.

Won-In K., Charusiri P. (2003), Enhancement of thematic mapper satellite images for geological mapping of the Cho Dien area, Northern Vietnam. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 15, pp. 1-11

Yilmaz Y., Karacik Z., (2001), Geology of the northern side of the Gulf of Edremit and its tectonic significance for the development of the Aegean grabens, Geodinam. Acta 14, pp. 31-43.

Yaltirak, C., Alpar, B., (2002), Kinematics and evolution of the northern branch of the North Anatolian Fault (Ganos Fault) between the Sea of Marmara and the Gulf of Saros. Marine Geology, 190, pp. 351-366

Yaltırak, C. (2003). Edremit Körfezi ve Kuzeyinin Jeodinamik Evrimi [Geodynamic evolution of the Gulf of Edremit and its North] (PhD thesis, p. 245). Istanbul: Istanbul Technical University, Institute of Avrasya Earth Sciences.

Yaltırak, C., Alpar, B., Yüce, H., (1998), Tectonic elements controlling the evolution of the Gulf of Saros (northeastern Aegean Sea, Turkey). Tectonophysics, 300, pp. 227–248

Yaltırak, C., & Okay, A. I. (2004). Geology of the Paleotetis units at the northern part of Edremit Bay. Journal of Istanbul Technical University, 3, 67–79.

Yilmaz Y., Genc S.C., Gürer O.F., Bozcu M., Yilmaz K., Karacik Z., Altunkaynak S., Elmas A. (2000). When did the western Anatolian grabens develop? In Bozkurt E.

Winchester J.A., Piper J.D.A.(Eds), Tectonics and magmatism in Turkey and the surrounding area, Geological Society Special Publication 173, Geological Society, London 2000, pp. 353-384

Yılmaz, Y., (1989), An approach to the origin of young volcanik rocks of western Turkey. In: A.M.C., Ş. (Ed.), Tectonic Evolution of the Techyan Region. Kluwer Academic Publishers, pp. 159–189

Yılmaz, Y., & Clift, P. D. (1990). Allochthonous Terranes in the Tethyan Middle East: Anatolia and the surrounding regions [and discussion]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 331, 611–624.

Zain Eldeen, U., Delvaux, D., Jacobs, P., 2002. Tectonic evolution in the Wadi Araba Segment of the Dead Sea Rift, South-West Jordan, European Geosciences Union Stephan Mueller Special Publication Series, 2, 63-81.

Zouros, N., Pavlides, S., Kiratzi, A.A., Kakakaisis, G., Drakatos, G., Soulakellis, N., Vaitis, M., Tsapanos, T., Chatzipetros, A., Ganas A., Sboras, S., Koravos G.,

Koukourouvli, N., Lampaki, O., Valiakos, I., 2008. Active fault and seismicity maps of the North Aegean region (6 maps, 1:200.000, 1:100.000). Research project final report: Use of modern research tools in geosciences for seismic hazard management in NE Aegean islands, Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest, Mytilene, Lesvos, Greece.http://naseismic.geo.aegean.gr.

Zouros, N., Pavlides, S., Soulakellis N., Chatzipetros A., Vasileiadou K., Valiakos I., Mpentana, K., (2011). Using Active Fault Studies for Raising Public Awareness and Sensitisation on Seismic Hazard: A Case Study from Lesvos Petrified Forest Geopark, NE Aegean Sea, Greece. Geoheritage. 3.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Κατσικάτσος, Γ., Ματαράγκας, Δ., Μιγκίρος, Γ. και Τριανταφύλλης Μ. (1982). Γεωλογική μελέτη της Νήσου Λέσβου. Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα, σελ.90, (1991).

Παυλίδης Σ., 2016, Γεωλογία των Σεισμών, Δεύτερη Έκδοση, University Studio Press

Διαδικτυακές Πηγές

Damien Delvaux, Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium, Tensor program Fault-kinematic analysis and tectonic stress tensor inversion http://damiendelvaux.be/Tensor/WinTensor/win-tensor.html

World Stress Map, 2016 (http://www.world-stress-map.org/)

GEBCO Compilation Group (2020) GEBCO 2020 Grid (doi:10.5285/a29c5465-b138-234d-e053-6c86abc040b9)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.