Εξώφυλλο

Quaternary Chiroptera (Mammalia) from Loutra Almopias Cave A (Pella, Macedonia, Greece): systematics, phylogenetic relationships, biogeography, palaeoenvironment = Τα τεταρτογενή χειρόπτερα (Θηλαστικά) του σπηλαίου Α των Λουτρών Αλμωπίας (Πέλλα, Μακεδονία, Ελλάδα) : συστηματική, φυλογενετικές σχέσεις, βιογεωγραφία, παλαιοπεριβάλλον

Pavlos Ilias Piskoulis

Περίληψη


Σκοπός τις Διατριβής ήταν η μελέτη της πανίδας Χειρόπτερων που προέκυψαν από τις δυο διαφορετικές χρονολογικά πανίδες του Σπηλαίου Α των Λουτρών Αλμωπίας (Πέλλα, Μακεδονία), κάτι που θα συμβάλλει στη γνώση των Τεταρτογενών νυχτερίδων του Ελληνικού χώρου και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τα απολιθώματα που ανακτήθηκαν από τα ιζήματα του δαπέδου του σπηλαίου (LAC) είναι ηλικίας Άνω Πλειστόκαινου, ενώ τα απολιθώματα που ανακτήθηκαν από τον υπερυψωμένο θάλαμο LAC Ia είναι ηλικίας ανώτατου Πλειστόκαινου. Προσπάθειες για χρονολόγηση δειγμάτων απέτυχαν λόγω απουσίας κολλαγόνου από τα απολιθώματα. Ο σκοπός εξυπηρετήθηκε από την πρώτη ενδελεχή συστηματική ταξινόμηση και φαινετική ανάλυση απολιθωμάτων Χειρόπτερων από τον Ελληνικό χώρο, συσχέτιση των μελετημένων απολιθωμάτων μεταξύ των δυο διαφορετικών χρονολογικά πανίδων του Σπηλαίου Α, αλλά και με άλλες σύγχρονες και απολιθωμένες πανίδες από τον Ελληνικό χώρο και τη Βαλκανική Χερσόνησο, ταφονομική ανάλυση και παλαιοκλιματική/παλαιοοικολογική προσέγγιση βασισμένη. Όλα τα παραπάνω βασίστηκαν στον προσδιορισμό 9004 απολιθωμάτων Χειρόπτερων σύμφωνα με το μορφολογικά και μετρικά τους χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 17 ειδών από τον LAC και 20 από τον LAC Ia από τρεις οικογένειες (Rhinolophidae, Vespertilionidae, Miniopteridae) και εννιά γένη (Rhinolophus, Myotis, Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio, Eptesicus, Plecotus, Barbastella, Miniopterus). Οκτώ είδη περιγράφονται για πρώτη φορά σε απολιθωματοφόρο αρχείο από τον Ελληνικό χώρο από το Σπήλαιο Α και ένα είδος περιγράφεται για πρώτη φορά σε απολιθωματοφόρο θέση ηλικίας Άνω Πλειστόκαινου από τη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεκαεννιά είδη κάνουν τη νοτιότερη εμφάνισή τους από θέση ηλικίας Άνω Πλειστόκαινου της Βαλκανικής Χερσονήσου. Το Σπήλαιο Α φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε πρωτευόντως ως χώρος γέννησης και δευτερευόντως ως θερμό καταφύγιο κατά τη διάρκεια ψυχρών περιόδων. Επίσης, παρατηρείται θήρευση από τον Ευρασιατικό Μπούφο, Bubo bubo, η οποία όμως ήταν καιροσκοπική. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα απολιθώματα νυχτερίδων του Σπηλαίου Α προέκυψαν τόσο λόγω θανάτου από φυσικά αίτια, όσο και λόγω θήρευσης. Παράλληλα, το Σπήλαιο Α χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια των παγετωδών περιόδων του Πλειστόκαινου, αλλά και ως αφετηρία για την επανακατοίκηση της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης μετά το τέλος του τελευταίου παγετώδους μέγιστου. Κατά το ανώτατο Πλειστόκαινο παρατηρείται αύξηση των ψυχρόφιλων ειδών, η οποία συμπίπτει περίπου με την έναρξη της Νεότερης Δρυάδος. Παρ' όλα αυτά, οι πλειοψηφία των αναγνωρισμένων ειδών είναι τρωγλόφιλα με προτίμηση στα θερμά κλίματα. Το περιβάλλον κυνηγιού, προσδιορίζεται ως μικτού τύπου ή/και κλειστού με την παρουσία νερού να είναι απαραίτητη για ένα σημαντικό ποσοστό των αναγνωρισμένων ειδών. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των απολιθωμάτων Χειρόπτερων από το Σπήλαιο Α είναι παρόμοια με αυτά των αρτίγονων, εμφανίζοντας μόνο μικρές διαφοροποιήσεις στο μέγεθός τους, εκτός από τον Τρανορινόλοφο, Rhinolophus ferrumequinum, του οποίου το μέγεθος μειώνεται από το Άνω στο ανώτατο Πλειστόκαινο, καταδεικνύοντας την εξάρτησή σου από τις κλιματικές συνθήκες. Η φαινετική ανάλυση των νυχτερίδων του Σπηλαίου Α είναι η πρώτη που πραγματοποιείται σε Χειρόπτερα από τον Ελληνικό χώρο και επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα της μεθόδου για αναγνώριση ειδών νυχτερίδων του Ευρωπαϊκού χώρου. Συμπερασματικά, η πανίδα των Χειρόπτερων ηλικίας Άνω Πλειστόκαινου από το Σπήλαιο Α, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αποδεικνύεται ως η πλουσιότερη και η πιο ποικίλη τόσο από τον Ελληνικό χώρο, όσο και από τη Βαλκανική Χερσόνησο.

The aim of the present Thesis is the examination of the chiropteran collection that has been retrieved from the two chronologically different fossiliferous assemblages of Loutra Almopias Cave A (Pella, Macedonia, Greece), which will contribute to the knowledge of the Quaternary bats of the Greek region and the Balkan Peninsula. The specimens retrieved from the cave’s floor sediments (LAC) are of Late Pleistocene age, whereas the specimens retrieved from the elevated chamber LAC Ia are of latest Pleistocene age. Attempts to date fossils failed due to their lack of collagen. The purpose was served by the first comprehensive systematic taxonomy and phenetic analysis of a fossil chiropteran fauna from the Greek region, correlation of the studied specimens with the two chronologically different faunal assemblages of the cave site and other modern and fossil assemblages from the Greek region and the broader region of the Balkan Peninsula, taphonomic analysis and a palaeoclimatological/palaeoecological approach. These were based on the determination of the 9004 chiropteran specimens according to their morphological and metrical characteristics, which resulted in the identification of 17 species from LAC and 20 from LAC Ia from three families (Rhinolophidae, Vespertilionidae, Miniopteridae) and nine genera (Rhinolophus, Myotis, Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio, Eptesicus, Plecotus, Barbastella, Miniopterus). Eight species described from Cave A are the first known records in Greece and one species is the first known record of a Late Pleistocene locality from the Balkan Peninsula. Nineteen species refer to the southernmost appearance of the Late Pleistocene of the Balkan Peninsula. Cave A served primarily as a nursery roost for many bats and secondarily as a warm refuge during colder periods. Predation from the European Eagle Owl, Bubo bubo, was opportunistic, indicating a mixed assemblage. Cave A acted as a refugium during the Pleistocene glacial oscillations and as a starting point for the repopulation of Central and Northern Europe after the Last Glacial Maximum. An increase in cold-adapted species is observed during the latest Pleistocene LAC Ia, which roughly coincides with the onset of Younger Dryas. The majority of the identified species are cave dwellers and have a preference for warm climatic conditions. A variety of different landscapes are used for foraging with a preference in mixed and/or forested areas with the presence of water bodies, being a must for a significant proportion of the identified taxa. The morphological characteristics of the chiropteran specimens from Cave A are similar to those of their extant representatives indicating only minor alterations to their body size apart from the body size of the Greater Horseshoe Bat, Rhinolophus ferrumequinum, which decreases from Late to latest Pleistocene, indicating its dependency on climate. The phenetic analysis of the chiropteran species from Cave A is the first ever conducted for Chiroptera from the Greek region and it confirms the reliability of the method for species discrimination of European bats. In conclusion, the Late Pleistocene bat fauna from Cave A is, up to date, the richest and most diverse not only from the Greek region, but from the Balkan Peninsula, too.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adams, R. A. and Carter, R.T., 2017. Megachiropteran bats profoundly unique from microchiropterans in climbing and walking locomotion: Evolutionary implications. PLoS ONE, 12, e0185634.

Aguilar, J. P., Crochet, J. Y., Krivic, K., Marandat, B., Michaux, J., Mihevc, A., Sigé, B. and Šebela, S., 1998. Pleistocene small mammals from some karstic fillings of Slovenia-preliminary results. Acta carsologica, 27, 141-150.

Amson, E., 2021. Humeral diaphysis structure across mammals. Evolution, 75, 748-755.

Andrews, P., 1990. Owls, Caves and Fossils. The University of Chicago Press, Chicago.

Barova, S. and Streit, A., 2018. Action Plan for the Conservation of All Bat Species in the European Union 2018-2024. European Commission & UNEP/Eurobats, Brussels.

Berto, C. and Rubinato, G., 2013. The upper Pleistocene mammal record from Caverna degli Orsi (San Dorligo della Valle–Dolina, Trieste, Italy): A faunal complex between eastern and western Europe. Quaternary International, 284, 7-14.

Bilgin, R., Çoraman, E., Karataş, A. and Morales, J. C., 2009. Phylogeography of the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum (Chiroptera: Rhinolophidae), in southeastern Europe and Anatolia, with a specific focus on whether the Sea of Marmara is a barrier to gene flow. Acta Chiropterologica, 11, 53-60.

Boev, Z. and Tsoukala, E., 2019. Late Pleistocene and Earliest Holocene avifauna from the Loutra Almopias Cave (Macedonia, Greece). Historia naturalis bulgarica, 40, 1-31.

Bogićević, K. and Dimitrijević, V., 2004. Quaternary fauna from Mališina Stijena near Pljevlja (Montenegro). Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, 8, 119-133.

Bon, M., Piccoli, G. and Sala, B., 1991. I giacimenti quaternari di vertebrati fossili nell'Italia nord-orientale. Memorie di Scienze Geologiche dell’Università di Padova, 43, 185-231

Bordon, A., Peyron, O., Lézine, A. M., Brewer, S. and Fouache, E., 2009. Pollen-inferred late-glacial and Holocene climate in southern Balkans (Lake Maliq). Quaternary International, 200, 19-30.

Budinski, I., Jojic, V., Jovanovic, V. M., Bjelic‐Cabrilo, O., Paunovic, M. and Vujosevica, M., 2015. Cranial variation of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum (Chiroptera: Rhinolophidae) from the central Balkans. Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology, 254, 8-14.

Carter, R. T. and Adams, R. A., 2015. Postnatal ontogeny of the cochlea and flight ability in Jamaican fruit bats (Phyllostomidae) with implications for the evolution of echolocation. Journal of anatomy, 226, 301-308.

Carter, R. T. and Adams, R. A., 2016. Integrating ontogeny of echolocation and locomotion gives unique insights into the origin of bats. Journal of Mammalian Evolution, 23, 413-421.

Chatzopoulou, K., 2003. The Late Pleistocene small mammal fauna from Loutra Aridea Bear-cave (Pella, Macedonia, Greece). Additional Data. Atti del museo civico di storia naturale di Trieste, 49, 35-45.

Chatzopoulou, K., 2005a. The stratigraphy from the Loutra Aridéas Bear-Cave (Pella, Macedonia, Greece) with emphasis on two new chambers. Proceedings of the 14th International Congress of Speleology, 21-28 August 2005, Kalamos/Athens.

Chatzopoulou, K., 2005b. The small mammal fauna from the Loutra Aridea bear-Cave (Pella, Macedonia, Greece) with Emphasis on the Third chamber. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg, 45, 57-64.

Chatzopoulou, K., 2014. The micromammals of the Quaternary deposits from cave A, Loutra Almopias (Pella, Northern Greece). Stratigraphy-Taphonomy-Paleoenvironment. PhD Thesis, Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, No 166, 390 pp. [in Greek: Μελέτη των μικροθηλαστικών των τεταρτογενών αποθέσεων του Σπηλαίου Α των Λουτρών Αλμωπίας (Πέλλα, Μακεδονία). Στρωματογραφία-Ταφονομία-Παλαιοπερι-βάλλον].

Chatzopoulou, K., Vasileiadou, A., Koliadimou, K., Tsoukala, E., Rabeder, G. and Nagel, D., 2001. Preliminary report on the Late Pleistocene small mammal fauna from the Loutraki Bear-cave (Pella, Macedonia, Greece). Cuadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 26, 485-495.

Darlas, A. and Psathi, E., 2016. The Middle and Upper Paleolithic on the western coast of the Mani Peninsula (southern Greece). In: Harvati, K. and Roksandic, M. (eds) Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia: Human evolution and its context. Springer, Dordrecht, 95-117.

De Paz, O., 1995. Geographic variation of the greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) in the west-half of the Palearctic region. Myotis, 32, 33-44.

Dermitzakis, M., 1977. The Quaternary fossil mammals in the caves and karstic-holes of Crete Island and their significance. Bulletin de la Société Spéléologique de Gréce, 14, 152-190 [in Greek: Τα ευρήματα θηλαστικών του τεταρτογενούς των σπηλαίων και καρστικών εγκοίλων της νήσου Κρήτης και η σημασία αυτών].

Dietz, C., von Helversen, O. and Nill, D., 2009. Bats of Britain, Europe and Northwest Africa. A&C Black Publishers, London.

Dimitrijević, V., 1996. Upper Pleistocene mammals from cave deposits of Serbia. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 61, 179-370.

Doukas, C. S. and Papayianni, K., 2016. Small mammals in the Plio/Pleistocene sediments of Greece. In: Harvati, K. and Roksandic, M. (eds) Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia: Human evolution and its context. Springer, Dordrecht, 291-302.

Eleftheriadis, G., 1977. Study of the volcanic rocks in South Almopia. PhD Thesis, Scientific Annals, Faculty of Physics and Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, No 77, 173 pp. [in Greek: Συμβολή εις την μελέτην των ηφαιστειογενών πετρωμάτων της Νοτίου Αλμωπίας].

Eleftheriadis, G., 2006. The geology of Almopia speleopark. Scientific annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, special volume 98, 27-32.

Felten, H., Helfricht, A. and Storch, G., 1973. Die Bestimmung der europäischen Fledermäuse nach der distalen Epiphyse des Humerus. Senckenbergiana biologica, 54, 291-297.

Flanders, J. O. N., Jones, G., Benda, P., Dietz, C., Zhang, S., Li, G., Sharifi, M. and Rossiter, S.J., 2009. Phylogeography of the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum: contrasting results from mitochondrial and microsatellite data. Molecular Ecology, 18, 306-318.

Fracasso, M. P. A., de Oliveira Salles, L. and Perini, F. A., 2011. Upper molar morphology and relationships among higher taxa in bats. Journal of mammalogy, 92, 421-432.

Francke, A., Dosseto, A., Panagiotopoulos, K., Leicher, N., Lacey, J. H., Kyrikou, S., Wagner, B., Zanchetta, G., Kouli, K. and Leng, M. J., 2019. Sediment residence time reveals Holocene shift from climatic to vegetation control on catchment erosion in the Balkans. Global and Planetary Change, 177, 186-200.

Georgiadis, I., Chatzopoulou, K., Kantiranis, N., Ioakeimidis, I. and Tsirambides, A., 2019. Petrography and provenance of floor sediments from the Loutra Almopias Cave (Pella, Macedonia, Greece). International Journal of Speleology, 48, 237-248.

Granatosky, M. C., Amanat, S., Panyutina, A. A. and Youlatos, D., 2021. Gait mechanics of a blind echolocating rodent: Implications for the locomotion of small arboreal mammals and proto‐bats. Journal of Experimental Zoology, 335, 436-453.

Gunnell, G. F. and Simmons, N. B., 2005. Fossil evidence and the origin of bats. Journal of Mammalian Evolution, 12, 209-246.

Gunnell, G. F., Smith, R. and Smith, T., 2017. 33 million year old Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) and the rapid global radiation of modern bats. PLOS One, 12, e0172621.

Gunnell, G. F., Worsham, S. R., Seiffert, E. R. and Simons, E. L., 2009. Vampyravus orientalis Schlosser (Chiroptera) from the Early Oligocene (Rupelian), Fayum, Egypt—body mass, humeral morphology and affinities. Acta Chiropterologica, 11, 271-278.

Hammer, Ø. and Harper, D. A. T., 2006. Paleontological Data Analysis. Blackwell Publishing, Oxford.

Hammer, Ø., Harper, D. A. T. and Ryan, P. D., 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 4, 1-9.

Hanák, V., Benda, P., Ruedi, M., Horáček, I. and Sofianidou, T. S., 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 65, 279-346.

Hand, S., Novacek, M., Godthelp, H. and Archer, M., 1994. First Eocene bat from Australia. Journal of Vertebrate Paleontology, 14, 375-381.

Hand, S. J., Sigé, B., Archer, M. and Black, K. H., 2016. An evening bat (Chiroptera: Vespertilionidae) from the late Early Eocene of France, with comments on the antiquity of modern bats. Palaeovertebrata, 40, e2.

Harvati, K., Darlas, A., Bailey, S. E., Rein, T. R., El Zaatari, S., Fiorenza, L., Kullmer, O. and Psathi, E., 2013. New Neanderthal remains from Mani peninsula, southern Greece: the Kalamakia middle Paleolithic cave site. Journal of Human Evolution, 64, 486-499.

Hewitt, G. M., 1999. Post-glacial re-colonization of European biota. Biological journal of the Linnean Society, 68, 87-112.

Hill, J. and Smith, J., 1984. Bats: A Natural History. University of Texas Press, Austin.

Hoofer, S. R. and Van Den Bussche, R. A., 2003. Molecular phylogenetics of the chiropteran family Vespertilionidae. Acta Chiropterologica, 5, 1-63.

Horáček, I., 1991, Enigma of Otonycteris: ecology, relationship, classification. Myotis, 29, 17-30.

Horáček, I., 2001. On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif. Lynx (Praha), 32, 123-154.

Horacek, I. and Poulianos, N., 1988. Further data on bats of the Early Pleistocene site, Petralona, Greece. Abstracts of the 2nd Panellenic Congress of Anthropology, 27-29 May 1988, Athens.

Hughes, P. D., 2004. Quaternary Glaciation in the Pindus Mountains. PhD Thesis, Darwin College, University of Cambridge, 362 pp.

Hughes, P. D., Woodward, J. C. and Gibbard, P. L., 2006. The last glaciers of Greece. Zeitschrift für Geomorphologie, 50, 37-61.

Hulva, P., Horáček, I. and Benda, P., 2007. Molecules, morphometrics and new fossils provide an integrated view of the evolutionary history of Rhinopomatidae (Mammalia: Chiroptera). BMC Evolutionary Biology, 7, 165.

Hutterer, R., 2005a. Order Erinaceomorpha. In: Wilson, D. E. and Reeder, D. M. (eds) Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference (vol 1). Johns Hopkins University Press, Baltimore, 212-219.

Hutterer, R., 2005b. Order Soricomorpha. In: Wilson, D. E. and Reeder, D. M. (eds) Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference (vol 1). Johns Hopkins University Press, Baltimore, 220-311.

Jiang, T., Wang, J., Wu, H., Csorba, G., Puechmaille, S. J., Benda, P., Boireau, J., Toffoli, R., Courtois, J.-Y., Nyssen, P., Colombo, R. and Feng, J., 2019. The patterns and possible causes of global geographical variation in the body size of the greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum). Journal of Biogeography, 46,

-2377.

Kabouroglou, E. and Chatzitheodorou, T., 1999. Geomorphological changes and sedimentation of the A cave (Agiasma) of Loutraki (Pella, Macedonia, Greece). Proceedings of the 5th Congress of the Greek Geographic Society, Athens, 83-93 [in Greek: Γεωμορφολογικές μεταβολές και ιζηματογένεση σπηλαίου Α (Αγίασμα)

Λουτρακίου Ν. Πέλλας (Μακεδονία)].

Kabouroglou, E., Bassiakos, I and Bouzas, D., 2006. The cave A’ in the Aridaia-Loutraki area. Archaeological Work in Macedonia and Thrace, 18, 573-589 [in Greek: Παλαιοντολογική-ιζηματολογική ανασκαφική έρευνα 2004 και χρονολογικές μελέτες σπηλαίου Α’ Λουτρακίου Αριδαίας].

Kabouroglou, E., Chatzitheodorou, T., Bouzas, D., Zacharias, N. and Mitsis, I., 2007. Palaeontological-sedimentological excavation research 2005 in cave A’ at Aridaia-Loutraki area. Archaeological Work in Macedonia and Thrace, 19, 293-308 [in Greek: Παλαιοντολογική-ιζηματολογική ανασκαφική έρευνα 2005 σπηλαίου Α’ Λουτρακίου Αριδαίας].

Kabouroglou, E., Bouzas, D. and Chatzitheodorou, T., 2008. Palaeontological-sedimentological excavational research of Cave A’ Loutraki Aridaia. New evidence. Archaeological Work in Macedonia and Thrace, 20, 673-684 [in Greek: Παλαιοντολογικές-ιζηματολογικές ανασκαφικές έρευνες σπηλαίου Α’ Λουτρακίου Αριδαίας. Νεότερα στοιχεία].

Kolendrianou, M., Ligkovanlis, S., Maniakas, I., Tzortzi, M. and Iliopoulos, G., 2020. The Palaeolithic cave of Kalamakia (Mani Peninsula), Greece: new insights on the palaeoenvironment using microvertebrates and mesowear analysis of ruminant teeth. Heliyon, 6, e03958.

Kotsakis, T., Melentis, J. and Sirna, G., 1976. Seconda spedizione paleontologica Lincea nell'isola di Creta (1975). Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 223, 3-10.

Kotsakis, T., Petronio, C. and Sirna, G., 1979. The Quaternary vertebrates of the Aegean islands: palaeogeographical implications. Annales Géologiques des Pays Hélléniques, 30, 31-64.

Kretzoi, M., 1977. The fauna of small vertebrates of the Middle Pleistocene at Petralona. Anthropos. 4, 131-143.

Kretzoi, M. and Poulianos. N. A., 1981. Remarks on the Middle and Lower Pleistocene Vertebrate Fauna in the Petralona Cave. Anthropos, 8, 57-72.

Kryštufek, B., 1993. Geographic variation in the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum in south-eastern Europe. Acta Theriologica, 38, 67-79.

Kurtén, B., 1976. The cave bear story: life and death of a vanished animal. Columbia University Press, New York.

Kuss, S. E., 1970. Abfolge und Alter der Pleistozänen Säugetierfaunen der Insel Kreta. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg im Breisgau, 60, 35-83.

Kuss, S. E., 1973. Die pleistozänen Säugetierfaunen der ostmediterranen Inseln. Ihr Alter und ihre Herkunft. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg im Breisgau, 63, 49-71.

Lack, J. B., Roehrs, Z. P., Stanley Jr, C. E., Ruedi, M. and Van Den Bussche, R. A., 2010. Molecular phylogenetics of Myotis indicate familial-level divergence for the genus Cistugo (Chiroptera). Journal of Mammalogy, 91, 976-992.

Lazaridis, G., 2006. Almopia Speleopark (Pella, Macedonia, Greece): Morphology-speleogenesis of the caves. Scientific annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, special volume 98, 33-40.

Mauch Lenardić, J., 2009. Small mammals (Insectivora, Chiroptera and Rodentia) from the Middle Pleistocene to Holocene strata of Vindija cave (NW Croatia). In:

Steguweit, L. (ed) Abstract Book, Hugo Obermaier Gesellschaft, 51st Annual Meeting, 14-18 April 2009, Ljubljana.

Mauch Lenardić, J., Sršen, A. O. and Radović, S., 2018. Quaternary fauna of the Eastern Adriatic (Croatia) with the special review on the Late Pleistocene sites. Quaternary international, 494, 130-151.

Mavridis, F., Kormazopoulou, L., Papadea, A., Apostolikas, O., Yamaguchi, D., Tankosic, Z., Kotzamani, G., Trantalidou, K., Karkanas, P., Maniatis, Y., Papagianni, K. and Lambropoulos, D., 2013. Anonymous Cave of Schisto at Keratsini, Attika: a preliminary report on a diachronic cave occupation from the Pleistocene/Holocene transition to the Byzantine times. In: Mavridis, F. and Jensen, J. T. (eds) Stable places and changing perceptions: Cave archaeology in Greece. Archaeopress, Oxford, BAR International Series 2558, 248-284.

Mayhew, D. F., 1977. The endemic Pleistocene murids of Crete I-II. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series B: Palaeontology Geology Physics Chemistry Anthropology, 80, 182-214.

McKenna, M. C. and Bell, S. K., 1997. Classification of Mammals: above the species level. Columbia University Press, New York.

Mein, P., 1975. Les Chiroptères (Mammalia) du gisement pléistocène moyen des Abimes de la Fage à Noailles (Corrèze). Publications du musée des Confluences, 13, 57-67.

Mein, P. and Tupinier, Y., 1977. Formule dentaire et position systématique du Minioptère (Mammalia, Chiroptera). Mammalia, 41, 207-212.

Mercier, J., 1966. Étude géologique des zones Ιnternes des Hellénides en Macédoine centrale (Grèce). Contribution á l’étude du métamorphisme et de l’évolution magmatique des zones Ιnternes des Hellénides. PhD Thesis, Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 792 pp.

Mercier, J., 1968. Étude géologique des zones internes des Hellénides en Macédoine centrale (Gréce). Annales Géologiques des Pays Hélléniques, 20, 1-792.

Mercier, J., Vergely, P. and Bebien J., 1975. Les ophiolites helléniques "obductees" au Jurassique supérieur sont-elles les vestiges d' un ocean tethysien ou d' une mer marginale peri-europeene. Bulletin de la Société géologique de France. Compte rendu sommaire des séances de la Société géologique de France, 4, 108-112.

Miller-Butterworth, C. M., Murphy, W. J., O'Brien, S. J., Jacobs, D. S., Springer, M. S. and Teeling, E. C., 2007. A family matter: conclusive resolution of the taxonomic position of the long-fingered bats, Miniopterus. Molecular Biology and Evolution, 24, 1553-1561.

Mountrakis, D., 1976. Contribution in the knowledge of the geology of the north boundary of the Axios and Pelagonian zones in the K. Loutraki-Orma area (Almopia). PhD Thesis, Scientific Annals, Faculty of Physics and Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, No 16, 164 pp. [in Greek: Συμβολή εις την γνώσιν της γεωλογίας του Βορείου ορίου των ζωνών Αξιού και Πελαγονικής εις την Περιοχήν Κ. Λουτρακίου - Όρμας (Αλμωπίας)].

Mountrakis, D., 1986. The Pelagonian zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geotectonic evolution of the eastern Mediterranean. The Journal of Geology, 94, 335-347.

Mountrakis, D., 2010. Geology and geotectonic evolution of Greece. University Studio Press, Thessaloniki. [in Greek: Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας].

Murphy, W. J., Eizirik, E., Johnson, W. E., Zhang, Y. P., Ryder, O. A. and O'Brien, S. J., 2001. Molecular phylogenetics and the origins of placental mammals. Nature, 409, 614-618.

Nagel, D., Pacher, M., and Tsoukala, E., 2019. Large mammals except cave-bears from the Loutra Almopias Cave, Late Pleistocene, Macedonia, Greece. In: Nagel, D. and Kavcik-Graumann, N. (eds) Berichte der Geologischen Bundesanstalt, Festschrift zum 80. Geburtstag von emer. Univ.-Prof. Dr. Mag. Gernot Rabeder, 132, 123-147.

Panagiotopoulos, K., Aufgebauer, A., Schäbitz, F. and Wagner, B., 2013. Vegetation and climate history of the Lake Prespa region since the Lateglacial. Quaternary International, 293, 157-169.

Panagiotopoulos, K., Böhm, A., Leng, M. J., Wagner, B. and Schäbitz, F., 2014. Climate variability over the last 92 ka in SW Balkans from analysis of sediments from Lake Prespa. Climate of the Past, 10, 643-660.

Paragamian, K., 2021. Fauna of the cave Spilaio Arkoudospilia, Loutra Loutrakiou, Almopia, Kentriki Makedonia. In: Paragamian, K., Poulinakis, M., Paragamian, S. and Nikoloudakis, I. (eds) Cave fauna of Greece database - Hellenic Institute of Speleological Research, https://database.inspee.gr/ (downloaded on 28-01-2021.

Patras, D., 1990. Hydrogeological and hydrochemical investigations in the area of the Loutraki - Aridaia thermal springs (Pozar thermal baths). Proceedings of the 2nd Congress for Thermometallic Waters, Thessaloniki, 167-185 [in Greek: Υδρογεωλογικές και υδροχημικές έρευνες στην περιοχή των θερμομεταλλικών πηγών

Λουτρακίου Αριδαίας (Λουτρά Πόζαρ)].

Pereswiet-Soltan, A., 2016. First record of serotine bat Eptesicus serotinus (Chiroptera: Vespertilionidae) from Early-Mid Holocene in Southern Europe (Beotia-Greece). Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 27, 209-211.

Pickford, M., 1981. Preliminary Miocene mammalian biostratigraphy for western Kenya. Journal of Human Evolution, 10, 73-97.

Piskoulis, P., 2018. Rhinolophus ferrumequinum (Chiroptera): Tooth size variation from Late to Latest Pleistocene of Loutra Almopias Cave (Macedonia, Greece). In:

Vaz, N. and Sá, A. A. (eds) XXXIV Jornadas de Paleontologia & IV Congresso Ibérico de Paleontologia, 26-29 September 2018, Vila Real.

Piskoulis, P., 2019. Late Pleistocene bats (Mammalia: Chiroptera) from Loutra Almopias Cave (Pella, Macedonia, Greece): preliminary results. In: Blanco, F., Carro

Rodríguez, P. M., Domínguez García, A. C., Gamboa, S., Linares Ruiz, M., Mateos-Carralafuente, J. R., Menéndez, I., Martín Perea, D. M., Martínez Monleón, M.,

Martínez Nebreda, S., Navalón, G., Porras, L., Prieto, I., Püschel, T. A. and Ruiz-Galván, A. (eds) 4th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, 11-14 June 2019, Cuenca.

Piskoulis, P., 2020. Potential precipitation-driven body size differentiation of Rhinolophus ferrumequinum from the Late to latest Pleistocene of Loutra Almopias Cave A (Pella, Macedonia, Greece). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 297, 311-323.

Piskoulis, P. and Chatzopoulou, K., in press. The fossil record of bats (Mammalia: Chiroptera) in Greece. In: Vlachos, E. (ed) The Fossil Vertebrates of Greece - A synopsis of the fossil record and taxonomy. Springer International Publishing.

Popov, V. V., 2000. The small mammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) from Cave 16 (North Bulgaria) and the paleoenvironmental changes during the Late Pleistocene. In: Ginter, B., Kozlowski, J. K. and Laville, K. (eds) Temnata Cave. Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria. Jagellonian University Press, Krakow, 2, 13-65.

Popov, V. V., 2004. Pliocene small mammals (Mammalia, Lipotyphla, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) from Muselievo (North Bulgaria). Geodiversitas, 26, 403-491.

Popov, V. V., 2018. Bats in Bulgaria: Patterns of Species Distribution, Richness, Rarity, and Vulnerability Derived from Distribution Models. In: Mikkola, H. (ed) Bats, 39-62.

Povară, I., 2019. Domanului Mountains: Comarnic Cave (Pestera de la Cantonul Comarnic, Pestera din Ogasul Ponicovei). In: Ponta, G. M. L. and Onac, B. P. (eds) Cave and Karst Systems of Romania, 249-255.

Qiu, Z. D., Han, D. F., Qi, G. Q. and Lin, Y. F., 1985. A preliminary report on a micromammalian assemblage from the hominoid locality of Lufeng, Yunnan. Acta Anthropologica Sinica, 4, 13-32.

Rabeder, G., Tsoukala, E. and Kavcik, N., 2006. Chronological and systematic position of cave bears from Loutra Arideas (Pella, Macedonia, Greece). Scientific annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, special volume 98, 69-74.

Raup, D. M. and Crick, R. E., 1979. Measurement of faunal similarity in paleontology. Journal of Paleontology, 53, 1213-1227.

Ravel, A., Marivaux, L., Tabuce, R., Adaci, M., Mahboubi, M., Mebrouk, F. and Bensalah, M., 2011. The oldest African bat from the early Eocene of El Kohol (Algeria). Naturwissenschaften, 98, 397-405.

Reumer, J. W. F. and Doukas, C. S., 1985. Early Pleistocene Insectivora (Mammalia) from Tourkobounia (Athens, Greece). Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series B: Palaeontology Geology Physics Chemistry Anthropology, 88, 111-121.

Revilliod, P., 1922. Contribution a l'étude des chiroptères des terrains tertiaires. Troisième partie et fin. Mémoires de la Société Paléontologique Suisse, 45, 133-195.

Rosina, V. V. and Rummel, M., 2012. The bats (Chiroptera, Mammalia) from the Early Miocene of Petersbuch (Bavaria, Southern Germany). Geobios, 45, 463-478.

Rosina, V. V. and Rummel, M., 2017. The new Early Miocene bat records from the Molasse sites of South Germany. Fossil Imprint, 73, 227-235.

Rosina, V. V., Kruskop, S. and Semenov, Y., 2019. New Late Miocene plecotine bats (Chiroptera, Vespertilionidae: Plecotini) from Gritsev, Ukraine. Palaeovertebrata, 42, e2.

Rossiter, S. J., Benda, P., Dietz, C., Zhang, S. and Jones, G., 2007. Rangewide phylogeography in the greater horseshoe bat inferred from microsatellites: implications for population history, taxonomy and conservation. Molecular Ecology, 16, 4699-4714.

Sabol, M. and Holec, P., 2002. Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia). Geologica Carpathica, 53, 269-279.

Sadier, A., Urban, D. J., Anthwal, N., Howenstine, A. O., Sinha, I. and Sears, K. E., 2020. Making a bat: The developmental basis of bat evolution. Genetics and Molecular Biology, 43, e20190146.

Salari, L. and Silvestri, L., 2015. Holocene bats (Mammalia, Chiroptera) from five caves of Central Apennines (Italy). Barbastella, 8, 27-41.

Salari, L., Agnelli, P., Calcagnile, L., Di Maita, J., Grasso, R., Quarta, G., Santoro, C. and Spena, M. T., 2019. The fossil bat assemblages from the Grotta dei Pipistrelli in Pantalica (southeastern Sicily, Italy): Chronological and palaeoecological implications. Comptes Rendus Palevol, 18, 417-441.

Schmidt-Kittler, N., de Bruijn, H. and Doukas, K., 1995. The vertebrate locality Maramena (Macedonia, Greece) at the Turolian-Ruscinian boundary (Neogene). 1.

General Introduction. Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe A: Geologie und Paläontologie, 28, 9-18.

Sevilla, P., 1986. Identificación de los principales quirópteros ibéricos a partir de sus dientes aislados. Valor sistemático de los caracteres morfológicos y métricos dentarios. Doñana. Acta Vertebrata, 13, 111-130.

Sevilla, P., 1988. Estudio paleontológico de los Quirópteros del Cuaternario español. Paleontologia i Evolució, 22, 113-233.

Sevilla, P., 1990. The fauna of bats from the Upper Pleistocene locality of Santenay (Côte-d'Or, France). Quaternaire, 2, 101-110.

Sevilla, P., 2015. The early Pleistocene Bats from Cueva Victoria. Mastia, 11-13, 239-251.

Sevilla, P., 2016. Bats from Azokh Caves. In: Fernández-Jalvo, Y., King, T., Yepiskoposyan, L. and Andrews, P. (eds) Azokh Cave and the Transcaucasian Corridor. Springer Nature, Dordrecht, 177-189.

Sevilla, P. and Chaline, J., 2004. The fossil middle Pleistocene bats from the Cave of Aldène (Hérault, France). Zona arqueológica (Miscelánea en homenaje a Emiliano Aguirre. Tomo 2: Paleontología), 4, 593-602.

Sevilla, P. and Chaline, J., 2011. New data on bat fossils from middle and upper Pleistocene localities of France. Geobios, 44, 289-297.

Sevilla, P. and López-Martínez, N., 1986. Comparative systematic value between dental and external: Skeletal features in western European Chiroptera. In: Russell, D. E., Santoro, J.-P. and Sigogneau-Russell, D. (eds) Teeth Revisited: Proceedings of the VIIIth International Symposium on Dental Morphology, Paris, Mémoires du Museum national d'histoire naturelle Série C Géologie, 53, 255-266.

Sfougaris, A., 2009. Mammals. In: Legakis, A. and Maragou, P. (eds) The Red Book of the Threatened Animals of Greece. Hellenic Zoological Society, Athens, 355-425. [in Greek: Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας].

Sickenberg, O., 1964. Die Säugetierfauna der Höhle Petralona bei Thessaloniki (Vor. Mit.). Geological and Geophysical Research, 9, 1-16.

Sickenberg, O., 1971. Revision der Wirbeltierfauna der Höhle petralona (Griech. Mazedonien). Annales Géologiques des Pays Hélléniques, 23, 230-264.

Sige, B., 1978. Insectivores et Chiropteres. In: Gèze, B., Rage, J.-C., Vergnaud-Grazzini, C., de Broin, F., Buffetaud, E., Moure-Chauviré, C., Crochet, J.-Y., Sigé, B.,

Sudre, J., Remy, J.-A., Lange-Badré, B., de Bonis, L., Hartenberger, J.-L. and Vianey-Liaud, M. (eds) La poche à phosphate de Sainte-Néboule (Lot) et sa faune de vertébrés du Ludien supérieur. Palaeovertebrata, Montpellier, 8, 243-268.

Sigé, B., Mihevc, A. and Aguilar, J.-P., 2003. Les chiroptères actuels et fossiles (Pléistocène supérieur) d’une grotte d’altitude des Alpes de Slovénie, témoins d’une détérioration climatique. Coloquios de Paleontología, Vol. Ext. 1, 637-645.

Sigé, B., Mein, P., Jousse, H. and Aguilar, J. P., 2014. Un nouveau Rhinopomatidae (Chiroptera) du Paléokarst miocène de Baixas (Pyrénées-Orientales, France); apport zoogéographique. Geodiversitas, 36, 257-282.

Simmons, N. B., 1994. The Case for Chiropteran Monophyly. American Museum Novitates, 3103, 1-54.

Simmons, N. B., 2005a. Order Chiroptera. In: Wilson, D. E. and Reeder, D. M. (eds) Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference (vol 1). Johns Hopkins University Press, Baltimore, 312-529.

Simmons, N. B., 2005b. An Eocene big bang for bats. Science, 307, 527-528.

Simmons, N. B., Seymour, K. L., Habersetzer, J. and Gunnell, G. F., 2008. Primitive Early Eocene bat from Wyoming and the evolution of flight and echolocation. Nature, 451, 818-821.

Simmons, N. B., Seymour, K. L., Habersetzer, J. and Gunnell, G. F., 2010. Inferring echolocation in ancient bats. Nature, 466, E8-E9.

Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H. and Singh, L., 2007. High bat (Chiroptera) diversity in the Early Eocene of India. Naturwissenschaften, 94, 1003-1009.

Smith, T., Habersetzer, J., Simmons, N. B. and Gunnell, G. F., 2012. Systematics and paleobiogeography of early bats. In: Gunnell, G. F. and Simmons, N. B. (eds) Evolutionary History of Bats–Fossils, Molecules and Morphology. Cambridge University Press, Cambridge, 23-66.

Springer, M. S., Teeling, E. C., Madsen, O., Stanhope, M. J. and de Jong, W. W., 2001. Integrated fossil and molecular data reconstruct bat echolocation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98, 6241-6246.

Stiner, M. C. and Munro, N. D., 2011. On the evolution of diet and landscape during the Upper Paleolithic through Mesolithic at Franchthi Cave (Peloponnese, Greece). Journal of Human Evolution, 60, 618-636.

Storch, G., 1975. Eine Mittelpleistozäne Nager-Fauna von der Insel Chios, Ägais (Mammalia, Rodentia). Senckenbergiana biologica, 56, 165-189.

Strachinis, I., Kalaentzis, K., Katsiyiannis, P. and Kazilas, C., 2018. First record of the Egyptian fruit bat, Rousettus aegyptiacus (Pteropodidae), from Kastellorizo island, Greece. Mammalia, 82, 611-613.

Symeonidis, N., Bachmayer, F. and Zapfe, H., 1973. Grabungen in der Zwergelefanten-Höhle „Charkadio” auf der Insel Tilos (Dodekanes, Griechenland). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 77, 133-139.

Symeonidis, N., Bachmayer, F. and Zapfe, H., 1980. Ergebnisseweiterer Grabungen in der Höhle von Vraona (Attika, Griechenland). Annales Géologiques des Pays Hélléniques, 30, 291-299.

Tabuce, R., Antunes, M. T. and Sigé, B., 2009. A new primitive bat from the earliest Eocene of Europe. Journal of Vertebrate Paleontology, 29, 627-630.

Tata, C. and Kotsakis, T., 2005. Italian fossil chiropteran assemblages: a preliminary report. Geo.Alp, 2, 53-60.

Teeling, E. C., Springer, M. S., Madsen, O., Bates, P., O'brien, S. J. and Murphy, W. J., 2005. A molecular phylogeny for bats illuminates biogeography and the fossil record. Science, 307, 580-584.

Tejedor, M. F., Czaplewski, N. J., Goin, F. J. and Aragón, E., 2005. The oldest record of South American bats. Journal of Vertebrate Paleontology, 25, 990-993.

Topal, G. and Tusnady, G., 1963. Data for the craniometric investigation of Myotis myotis BORK, and Myotis oxygnathus MONTIC. in Hungary (Mammalia). Annales

historico-naturales Musei nationalis hungarici, 55, 543-549.

Tsirambides, A., 1998. Study of floor sediments from the Agiasma cave of Loutraki Pella (Macedonia). Bulletin of the Geological Society of Greece, 32, 339-349 [in Greek: Μελέτη ιζημάτων δαπέδου από το Σπήλαιο Αγιάσματος Λουτρακίου Πέλλας (Μακεδονία)].

Tsirambides, A. E., 2006. The sedimentology of the bear cave of Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece). Scientific annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), special volume 98, 75-78.

Tsoukala, E., 1989. Contribution to the study of the Pleistocene fauna of large mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona Cave (Chalkidiki, N. Greece). PhD Thesis, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, No 8, 360 pp. [in Greek: Συμβολή στη μελέτη της παλαιοπανίδας των μεγάλων σπονδυλωτών (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) του σπηλαίου των Πετραλώνων της Χαλκιδικής].

Tsoukala, E., 1994. Bärenreste aus Loutraki (Mazedonien, Griechenland) - “Ursus spelaeus”. 2nd Höhlenbären Symposium, 15-18 September 1994, Corvara.

Tsoukala, E. and Rabeder, G., 2005. Cave bears and Late Pleistocene associated faunal remains from Loutra Arideas (Pella, Macedonia, Greece). 15 years of research. Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, 45, 225-236.

Tsoukala, E., Chatzopoulou, K., Rabeder, G., Pappa, S., Nagel, D. and Withalm, G., 2006. Paleontological and stratigraphical research in Loutra Arideas Bear Cave (Almopia Speleopark, Pella, Macedonia, Greece). Scientific annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, special volume 98, 41-67.

Tsoukala, E., Rabeder, G. and Verginis, S., 1998. Ursus spelaeus and associated faunal remains from Loutraki (Pella, Macedonia, Greece) - Excavations of 1996. Geological and geomorphological approach. 4th International Höhlenbären Symposium, 17-19 September 1998, Velenje.

Tsoukala E., Rabeder, G. and Verginis, S., 2001. Ursus spelaeus and Late Pleistocene associated faunal remains from Loutraki (Pella, Macedonia, Greece) - Excavations of 1999. Cuadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 26, 441-446.

Ulrich, W., Sachanowicz, K. and Michalak, M., 2007. Environmental correlates of species richness of European bats (Mammalia: Chiroptera). Acta chiropterologica, 9, 347-360.

van de Weerd, A., 1973. Rodentia from two Pleistocene fissure fillings near Athens. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series

B: Palaeontology Geology Physics Chemistry Anthropology, 76, 148-166.

van der Geer, A. A., Lyras, G. A., van den Hoek Ostende, L. W., de Vos, J. and Drinia, H., 2014. A dwarf elephant and a rock mouse on Naxos (Cyclades, Greece) with a revision of the palaeozoogeography of the Cycladic Islands (Greece) during the Pleistocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404, 133-144.

Vasileiadou, K. and Koufos, G. D., 2005. The micromammals from the Early/Middle Miocene locality of Antonios, Chalkidiki, Greece. Annales de Paléontologie, 91, 197-225.

Vasileiadou, K. and Zouros, N., 2012. Early Miocene micromammals from the Lesvos Petrified Forest (Greece): preliminary results. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 92, 249-264.

Vasileiadou, K. V., Koufos, G. D. and Syrides, G. E., 2003. Silata, a new locality with micromammals from the Miocene/Pliocene boundary of the Chalkidiki peninsula, Macedonia, Greece. Deinsea, 10, 549-562.

Vasileiadou, K., Böhme, M., Neubauer, T. A., Georgalis, G. L., Syrides, G. E., Papadopoulou, L. and Zouros, N., 2017. Early Miocene gastropod and ectothermic vertebrate remains from the Lesvos Petrified Forest (Greece). PalZ, 91, 541-564.

Vougioukalakis, G. E., 2002. Petrological, Geochemical and Volcanological study of the Pliocene Volcanic formations of Almopia and their Correlation with the

Geothermal manifestations in the area. PhD Thesis, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 303 pp. [in Greek: Πετρολογική, Γεωχημική και

Ηφαιστειολογική μελέτη των Πλειοκαινικών Ηφαιστειακών σχηματισμών της Αλμωπίας. Συσχετισμός τους με τις Γεωθερμικές εκδηλώσεις της περιοχής].

Wagner, B., Aufgebauer, A., Vogel, H., Zanchetta, G., Sulpizio, R. and Damaschke, M., 2012. Late Pleistocene and Holocene contourite drift in Lake Prespa (Albania/FYR of Macedonia/Greece). Quaternary International, 274, 112-121.

Wagner, B., Vogel, H., Francke, A., Friedrich, T., Donders, T., Lacey, J. H., Leng, M. J., Regattieri, E., Sadori, L., Wilke, T. and Zanchetta, G., 2019. Mediterranean winter rainfall in phase with African monsoons during the past 1.36 million years. Nature, 573, 256-260.

Youlatos, D., Panyutina, A. A., Tsinoglou, M. and Volodin, I. A., 2020. Locomotion and postures of the Vietnamese pygmy dormouse Typhlomys chapensis (Platacanthomyidae, Rodentia): climbing and leaping in the blind. Mammalian Biology, 100, 485-496.

Zacharias, N., Kabouroglou, E., Bassiakos, Y. and Michael, C. T., 2008. Dating and analysis of speleosediments from Aridaia at Macedonia, Greece. Radiation measurements, 43, 791-796.

Ziegler, R., 1993. Die Chiroptera (Mammalia) aus dem Untermiozän von Wintershof-West bei Eichstätt (Bayern). Mitteilungen der Bayerischen Staatssamlung für Paläontologie und historische Geologie, 33, 119-154.

Online Sources

Greek Fauna Documentation Center (GFDC), 2021, www.icgf.myspecies.info (downloaded on 15-05-2021)

The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN), 2021, www.iucnredlist.org (downloaded on 26-04-2021)

Life GRECABAT (Life GRECABAT), 2021, www.lifegrecabat.eu (downloaded on 26-04-2021)

United Nations Environment Programme and EUROBATS (UNEP/EUROBATS), 2021, www.eurobats.org (downloaded on 14-04-2021)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.