Εξώφυλλο

Contribution to the taphonomic study of the Lower Pleistocene site Tsiotra Vryssi (Mygdonia basin, Greece): carnivore tooth marks on ungulate bones = Συμβολή στην ταφονομική μελέτη της Κάτω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα): δηκτικά ίχνη σαρκοφάγων σε οστά οπληφόρων.

Anastasia Katsagoni

Περίληψη


In recent years the need for a multivariate approach in the identification of taphonomic agents in Pleistocene localities has been highlighted. The aim of the present study is to identify the main biotic agent responsible for the modifications of large ungulate bones from the late Villafranchian fauna of the Lower Pleistocene locality Tsiotra Vryssi (Mygdonia basin, Greece). For this purpose, the study employs the analysis of skeletal part representation and gross bone damage patterns, as well as tooth mark frequency, spatial distribution, and morphometry. Skeletal part representation and gross bone damage patterns reveal intense ravaging, with a preferential deletion of nutrient dense elements and bone portions (stylopodial epiphyses and tibiae proximal halves). Carnivore tooth marks appear on all limb long bones, with varied spatial distribution and in different frequencies. The frequency of tooth-marking decreases from stylopodials, to zygopodials, and finally metapodials, which are only moderately tooth-marked. Tooth marks dimensions suggest that they were inflicted by a large carnivore. The intensity of bone modification and the bone consumption sequence indicates that the hyaenid Pachycrocuta brevirostris is the most fitting candidate for being the main agent of bone alterations at TSR. This hypothesis is reinforced by the similarities with the late Villafranchian fauna of Venta Micena in Spain, an assemblage interpreted as a bone accumulation and denning site of Pachycrocuta brevirostris. Finally, in order to acquire detailed quantitative data, a high-resolution 3D micromorphological analysis was conducted on selected tooth marks with the use of a confocal profilometer. This is the first time that such an analysis is employed for a Lower Pleistocene assemblage modified by carnivores from Europe and the first one, where Pachycrocuta constitutes the main biotic agent of bone modifications. This database will be a useful tool for future comparative analyses and will contribute to the taphonomic interpretation of other fossiliferous sites.

Τα τελευταία χρόνια έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα μιας πολυμεταβλητής προσέγγισης όσον αφορά τον προσδιορισμό των παραμέτρων που συνέβαλαν στην ταφονομική ιστορία πλειστοκαινικών θέσεων. Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τον προσδιορισμό του κύριου βιοτικού φορέα που ευθύνεται για τις τροποποιήσεις οστών μεγάλων οπληφόρων ζώων της πανίδας του άνω Βιλλαφραγκίου από την θέση Τσιότρα Βρύση του Κάτω Πλειστόκαινου, (λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται η ανάλυση της αντιπροσώπευσης των σκελετικών στοιχείων, τα πρότυπα καταστροφής των οστών, καθώς και η συχνότητα, η χωρική κατανομή και η μορφομετρία των δηγμάτων σαρκοφάγων. Η αντιπροσώπευση των σκελετικών τμημάτων και τα πρότυπα καταστροφής των οστών αποκαλύπτουν έντονη δράση σαρκοφάγων, με κατά προτίμηση κατανάλωση των πιο θρεπτικών σκελετικών στοιχείων και τμημάτων (επιφύσεις στυλοποδίων και εγγύς μισό κνήμης). Τα ίχνη από δαγκώματα σαρκοφάγων εμφανίζονται σε όλα τα επιμήκη οστά των άκρων, με ποικίλη χωρική κατανομή και σε διαφορετικές συχνότητες. Η συχνότητα των δηκτικών ιχνών μειώνεται από τα στυλοπόδια, στα ζευγοπόδια, και τέλος στα μεταπόδια, τα οποία εμφανίζουν ίχνη σε μέτρια συχνότητα. Οι διαστάσεις των ιχνών υποδηλώνουν ότι προκλήθηκαν από κάποιο σαρκοφάγο μεγάλου μεγέθους. Η σφοδρότητα της τροποποίησης των οστών και η αλληλουχία κατανάλωσή τους υποδεικνύει ότι η ύαινα Pachycrocuta brevirostris αποτελεί τον πιθανότερο κύριο φορέα αλλοιώσεων των οστών στη θέση. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από τις ομοιότητες με την απολιθωμένη πανίδα θηλαστικών του άνω Βιλλαφραγκίου Venta Micena στην Ισπανία, η οποία έχει ερμηνευθεί ως θέση συγκέντρωσης οστών και λημέρι της Pachycrocuta brevirostris. Τέλος, για την απόκτηση λεπτομερών ποσοτικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη μικρομορφολογική μελέτη υψηλής ανάλυσης σε επιλεγμένα δηκτικά ίχνη με τη χρήση ομοεστιακού μικροσκοπίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια ανάλυση εφαρμόζεται για μια απολιθωματοφόρα θέση του Κάτω Πλειστόκαινου της Ευρώπης, τα οστά της οποίας έχουν τροποποιηθεί από σαρκοφάγα, και η πρώτη, όπου η Pachycrocuta αποτελεί τον κύριο βιοτικό παράγοντα τροποποίησης των οστών. Η παραχθείσα βάση δεδομένων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για μελλοντικές συγκριτικές αναλύσεις και θα συμβάλει στην ταφονομική ερμηνεία άλλων απολιθωματοφόρων θέσεων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Andrés, M., Gidna, A.O., Yravedra, J., Domínguez-Rodrigo, M., 2012. A study of dimensional differences of tooth marks (pits and scores) on bones modified by small and large carnivores. Archaeological and Anthropological Sciences 4, 209–219.

Arilla, M., Rosell, J., Blasco, R., Domínguez-Rodrigo, M., Pickering, T.R., 2014. The “bear” essentials: actualistic research on Ursus arctos arctos in the spanish Pyrenees and its implications for paleontology and archaeology. PLoS ONE 9, e102457.

Arribas, A., 1999. On the ecological connection betwenn sabre-tooths and hominids: Faunal dispersal events in the Lower Pleistocene and a review of the evidence for the first human arrival in Europe. Journal of Archaeological Science 26, 571–585.

Arribas, A., Palmqvist, P., 1998. Taphonomy and palaeoecology of an assemblage of large mammals: Hyaenid activity in the Lower Pleistocene site at Venta Micena (Orce, Guadix-Baza Basin, Granada, Spain). Geobios 31, 3–47.

Bastl, K., Semprebon, G., Nagel, D., 2012. Low‐magnification microwear in Carnivora and dietary diversity in Hyaenodon (Mammalia: Hyaenodontidae) with additional information on its enamel microstructure. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 348–349, 13–20.

Bello, S.M., Verveniotou, E., Cornish, L., Parfitt, S.A., 2011. 3-dimensional microscope analysis of bone and tooth surface modifications: comparisons of fossil specimens and replicas. Scanning 33, 316–324.

Binford, L.R., 1981. Bones: ancient men and modern myths. Academic Press, New York.

Binford, L.R., 1984. Faunal remains from Klasies River Mouth. Academic Press, New York.

Blumenschine, R.J., 1988. An experimental model of the timing of hominid and carnivore influence on archaeological bone assemblages. Journal of Archaeological Science 15, 483–502.

Brink, J.W., 1997. Fat content in leg bones of Bison bison, and applications to archaeology. Journal of Archaeological Science 24, 259–274.

Budras, K.-D., Sack, W.O., Röck, S., 2011. Anatomy of the horse. Schlütersche, Hannover.

Campmas, É., Beauval, C., 2008. Consommation osseuse des carnivores : résultats de l’étude de l’exploitation de carcasses de boeufs (Bos taurus) par des loups captifs. Annales de Paléontologie 94, 167–186.

Capaldo, S.D., 1998. Simulating the formation of dual-patterned archaeofaunal assemblages with experimental control samples. Journal of Archaeological Science 25, 311–330.

Damuth, J.D., MacFadden, B.J. (Eds.), 1990. Body size in mammalian paleobiology: estimation and biological implications. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

De Renzi, M., 1997. Información tafónómica e infórmación paleobiológica ¿un falso dilema? Journal of Iberian Geology 23, 183–210.

Delaney-Rivera, C., Plummer, T.W., Hodgson, J.A., Forrest, F., Hertel, F., Oliver, J.S., 2009. Pits and pitfalls: taxonomic variability and patterning in tooth mark dimensions. Journal of Archaeological Science 36, 2597–2608.

Domı́nguez-Rodrigo, M., 1999. Flesh availability and bone modifications in carcasses consumed by lions: palaeoecological relevance in hominid foraging patterns. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 149, 373–388.

Domı́nguez-Rodrigo, M., Piqueras, A., 2003. The use of tooth pits to identify carnivore taxa in tooth-marked archaeofaunas and their relevance to reconstruct hominid carcass processing behaviours. Journal of Archaeological Science 30, 1385–1391.

Dominguez Rodrigo, M., Pickering, T.R., 2010. A multivariate approach for discriminating bone accumulations created by spotted hyenas and leopards: harnessing actualistic data from east and Southern Africa. Journal of Taphonomy 8, 155–179.

Domínguez-Rodrigo, M., Egido, R.B., Egeland, C.P., 2007. Deconstructing Olduvai: A taphonomic study of the Bed I sites, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology. Springer Netherlands, Dordrecht.

Domínguez-Rodrigo, M., Gidna, A.O., Yravedra, J., Musiba, C., 2012. A Comparative neo-taphonomic study of felids, hyaenids and canids: An analogical framework based on long bone modification patterns. Journal of Taphonomy 10, 147–164.

Domínguez-Rodrigo, M., Yravedra, J., Organista, E., Gidna, A., Fourvel, J.-B., Baquedano, E., 2015. A new methodological approach to the taphonomic study of paleontological and archaeological faunal assemblages: a preliminary case study from Olduvai Gorge (Tanzania). Journal of Archaeological Science 59, 35–53.

Domínguez-Rodrigo, M., Gidna, A., Baquedano, E., Cobo-Sánchez, L., Mora, R., Courtenay, L.A., Gonzalez-Aguilera, D., Mate-Gonzalez, M.A., Prieto-

Herráez, D., 2021. A 3D taphonomic model of long bone modification by lions in medium-sized ungulate carcasses. Scientific Reports 11, 4944.

Efremov, I.A., 1940. Taphonomy: a new branch of paleontology. Pan-American Geologist 74, 81–93.

Eickhoff, S., Herrmann, B., 1985. Surface marks on bones from a neolithic collective grave (Odagsen, Lower Saxony). A study on differential diagnosis. Journal of Human Evolution 14, 263–274.

Eisenmann, V., Sondaar, P., 1998. Pliocene vertebrate locality of Ҫalta, Ankara, Turkey. 7. Hipparion. Geodiversitas 20, 409–439.

Eisenmann, V., Alberdi, M.T., De Giuli, C., Staesche, U., 1988. Studying fossil horses: collected papers after the “New York International Hipparion

Conference, 1981.” Presented at the New York International Hipparion Conference, E.J. Brill, Leiden, New York.

Emerson, S.B., Radinsky, L., 1980. Functional analysis of sabertooth cranial morphology. Paleobiology 6, 295–312.

Espigares, M.P., Martínez-Navarro, B., Ros-Montoya, S., José Manuel, G.-A., Guerra-Merchán, A., RodrÍguez-Gómez, G., Palmqvist, P., 2021. Hominins, mammoths, saber-tooths and giant hyenas in the Early Pleistocene of the Baza Basin (SE Spain), in: Konidaris, G.E., Barkai, R., Tourloukis, V, Harvati, K. (Eds.), Human-Elephant Interactions: From Past to Present. Tübingen University Press, Tübingen, pp. 47–66.

Esteban-Nadal, M., Cáceres, I., Fosse, P., 2010. Characterization of a current coprogenic sample originated by Canis lupus as a tool for identifying a taphonomic agent. Journal of Archaeological Science 37, 2959–2970.

Ewer, R.F., 1973. The carnivores. Cornell University Press, Ithaca, N.Y.

Faith, J.T., 2007. Sources of variation in carnivore tooth-mark frequencies in a modern spotted hyena (Crocuta crocuta) den assemblage, Amboseli Park, Kenya. Journal of Archaeological Science 34, 1601–1609.

Fernández-López, S.R., 1991. Taphonomic concepts for a theoretical biochronology. Revista española de paleontología, 6, 37–49.

Fisher, J.W., 1995. Bone surface modifications in zooarchaeology. Journal of Archaeological Method and Theory 2, 7–68.

Fosse, P., Wajrak, A., Fourvel, J.B., Madelaine, S., Esteban-Nadal, M., Cáceres, I., Yravedra, J., Brugal, J.P., Prucca, A., Haynes, G., 2012. Bone modification by modern wolf (Canis lupus): A taphonomic study from their natural feeding places. Journal of Taphonomy 10, 197–217.

Fourvel, J.-B., Mwebi, O., 2011. Hyenas’ level of dependence on livestock in pastoralist areas in the Republic of Djibouti and Kenya : relation between prey

availability and bone consumption sequence. Presented at the XXXI e rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes – Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles.

Gidna, A., Yravedra, J., Domínguez-Rodrigo, M., 2013. A cautionary note on the use of captive carnivores to model wild predator behavior: a comparison of bone modification patterns on long bones by captive and wild lions. Journal of Archaeological Science 40, 1903–1910.

Gifford-Gonzalez, D., 1991. Bones are not enough: Analogues, knowledge, and interpretive strategies in zooarchaeology. Journal of Anthropological Archaeology 10, 215–254.

Gifford-Gonzalez, D., 2018. An introduction to zooarchaeology. Springer International Publishing, Cham.

Giusti, D., Konidaris, G.E., Tourloukis, V., Marini, M., Maron, M., Zerboni, A., Thompson, N., Koufos, G.D., Kostopoulos, D.S., Harvati, K., 2019. Recursive anisotropy: a spatial taphonomic study of the Early Pleistocene vertebrate assemblage of Tsiotra Vryssi, Mygdonia Basin, Greece. Boreas 48, 713–730.

Hartstone-Rose, A., 2008. Evaluating the hominin scavengingniche through analysis of the carcass-processing abilities of the carnivore guild. Biological Anthropology and Anatomy (PhD Thesis), Duke University, Durham, USA.

Hartstone-Rose, A., 2011. Reconstructing the diets of extinct South African carnivorans from premolar ‘intercuspid notch’ morphology: Reconstructing carnivoran diet from intercuspid notches. Journal of Zoology 285, 119–127.

Hartstone-Rose, A., Wahl, S., 2008. Using radii-of-curvature for the reconstruction of extinct South African carnivoran masticatory behavior. Comptes Rendus Palevol 7, 629–643.

Haynes, G., 1980. Evidence of carnivore gnawing on Pleistocene and recent mammalian bones. Paleobiology 6, 341–351.

Haynes, G., 1982. Utilization and skeletal disturbances of North American prey carcasses. ARCTIC 35, 266–281.

Haynes, G., 1983. A guide for differentiating mammalian carnivore taxa responsible for gnaw damage to herbivore limb bones. Paleobiology 9, 164–172.

Hill, A., 1989. Bone modification by modem spotted hyenas, in: Bonnichsen, R., Sorg, M. (Eds.), Bone modification. University of Maine: Center for the Study of the First Americans, Maine, pp. 169–178.

Howard, H., 1930. A census of the Pleistocene birds of Rancho La Brea from the collections of the Los Angeles Museum. The Condor 32, 81–88.

Konidaris, G.E., Tourloukis, V., 2021. Proboscidea-Homo interactions in open-air localities during the Early and Middle Pleistocene of western Eurasia: a palaeontological and archaeolocigal perspective, in: Konidaris, G.E., Barkai, R., Tourloukis, V, Harvati, K. (Eds.), Human-Elephant Interactions: From Past to Present. Tübingen University Press, Tübingen, pp. 67–104.

Konidaris, G.E., Tourloukis, V., Kostopoulos, D.S., Thompson, N., Giusti, D., Michailidis, D., Koufos, G.D., Harvati, K., 2015. Two new vertebrate localities from the Early Pleistocene of Mygdonia Basin (Macedonia, Greece): Preliminary results. Comptes Rendus Palevol 14, 353–362.

Konidaris, G.E., Kostopoulos, D.S., Maron, M., Schaller, M., Ehlers, T.A., Aidona, E., Marini, M., Tourloukis, V., Muttoni, G., Koufos, G.D., Harvati, K., 2021. Dating of the Lower Pleistocene vertebrate site of Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin, Greece): Biochronology, magnetostratigraphy, and cosmogenic radionuclides. Quaternary 4, 1–18.

Kostopoulos, D.S., Maniakas, I., Tsoukala, E., 2018. Early bison remains from Mygdonia Basin (Northern Greece). Geodiversitas 40, 283–319.

Koufos, G.D., 2014. The Villafranchian carnivoran guild of Greece: implications for the fauna, biochronology and paleoecology. Integrative Zoology 9, 444–460.

Koufos, G.D., 2018. New material and revision of the Carnivora, Mammalia from the Lower Pleistocene locality Apollonia 1, Greece. Quaternary 1, 6.

Koufos, G.D., Syrides, G.E., Kostopoulos, D.S., Koliadimou, K.K., 1995. Preliminary results about thestratigraphy and the palaeoenvironment of Mygdonia Basin, Macedonia, Greece. Geobios 28, 243–249.

Koufos, G.D., Konidaris, G.E., Harvati, K., 2018. Revisiting Ursus etruscus (Carnivora, Mammalia) from the Early Pleistocene of Greece with description of new material. Quaternary International 497, 222–239.

Kruuk, H., 1972. The spotted hyena: a study of predation and social behavior, University of Chicago Press. Chicago.

Kuhn, B.F., Berger, L.R., Skinner, J.D., 2008. Examining criteria for identifying and differentiating fossil faunal assemblages accumulated by hyenas and hominins using extant hyenid accumulations. International Journal of Osteoarchaeology 20, 15–35.

Kuhn, B.F., Berger, L.R., Skinner, J.D., 2009. Variation in tooth mark frequencies on long bones from the assemblages of all three extant bone-collecting hyaenids. Journal of Archaeological Science 36, 297–307.

Lam, Y.M., Chen, X., Pearson, O.M., 1999. Intertaxonomic variability in patterns of bone density and the differential representation of bovid, cervid, and equid elements in the archaeological record. American Antiquity 64, 343–362.

Leakey, L.N., Milledge, S.A.H., Leakey, S.M., Edung, J., Haynes, P., Kiptoo, D.K., McGeorge, A., 1999. Diet of striped hyaena in northern Kenya: Diet of striped hyaena. African Journal of Ecology 37, 314–326.

Lyman, R.L., 1994. Vertebrate taphonomy, Cambridge manuals in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Maniakas, I., 2019. Contribution to the study of chrono-spatial distribution of palaeocological adaptations of European Pleistocene Bovini based on ecomorphological analyses and geometric morphometrics (Ph.D. Thesis). Scientific Annals of School of Geology, 192, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Marean, C.W., Spencer, L.M., 1991. Impact of carnivore ravaging on zooarchaeological measures of element abundance. American Antiquity 56, 645–658.

Marean, C.W., Ehrhardt, C.L., 1995. Paleoanthropological and paleoecological implications of the taphonomy of a sabertooth’s den. Journal of Human Evolution 29, 515–547.

Martínez-Navarro, B., Palmqvist, P., 1996. Presence of the african saber-toothed felid Megantereon whitei (Broom, 1937) (Mammalia, Carnivora, Machairodontinae) in Apollonia-1 (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece). Journal of Archaeological Science 23, 869–872.

Martinez-Navarro, B., Lucenti, S.B., Palmqvist, P., Ros-Montoya, S., Madurell-Malapeira, J., Espigares, M.P., 2021. A new species of dog from the Early Pleistocene site of Venta Micena (Orce, Baza Basin, Spain). Comptes Rendus Palevol 20, 297–314.

Mecozzi, B., Sardella, R., Boscaini, A., Cherin, M., Costeur, L., Madurell-Malapeira, J., Pavia, M., Profico, A., Iurino, D.A., 2021. The tale of a short-tailed cat: New outstanding Late Pleistocene fossils of Lynx pardinus from southern Italy. Quaternary Science Reviews 262, 106840.

Medin, T., Martínez-Navarro, B., Rivals, F., Madurell-Malapeira, J., Ros-Montoya, S., Espigares, M.-P., Figueirido, B., Rook, L., Palmqvist, P., 2017. Late Villafranchian Ursus etruscus and other large carnivorans from the Orce sites (Guadix-Baza basin, Andalusia, southern Spain): Taxonomy, biochronology, paleobiology, and ecogeographical context. Quaternary International 431, 20–41.

Medin, T., Martínez-Navarro, B., Madurell-Malapeira, J., Figueirido, B., Kopaliani, G., Rivals, F., Kiladze, G., Palmqvist, P., Lordkipanidze, D., 2019. The bears from Dmanisi and the first dispersal of early Homo out of Africa. Scientific Reports 9, 17752.

Mills, M.G.L., 1990. Kalahari hyaenas: comparative behavioural ecology of two species. Unwin Hyman, London; Boston.

Outram, A., Rowley-Conwy, P., 1998. Meat and marrow utility indices for horse (Equus). Journal of Archaeological Science 25, 839–849.

Pales, L., Garcia, M.A., 1981. Atlas ostéologique pour servir à l’identification des mammifères du quaternaire. 2 : Carnivores. Homme. Paris, CNRS.

Palmqvist, P., Arribas, A., 2001. Taphonomic decoding of the paleobiological information locked in a lower Pleistocene assemblage of large mammals. Paleobiology 27, 512–530.

Palmqvist, P., Martínez-Navarro, B., Arribas, A., 1996. Prey Selection by terrestrial carnivores in a Lower Pleistocene paleocommunity. Paleobiology 22, 514–534.

Palmqvist, P., Arribas, A., Martínez-Navarro, B., 1999. Ecomorphological study of large canids from the lower Pleistocene of southeastern Spain. Lethaia 32, 75–88.

Palmqvist, P., Torregrosa, V., Pérez-Claros, J.A., Martínez-Navarro, B., Turner, A., 2007. A re-evaluation of the diversity of Megantereon (Mammalia, Carnivora, Machairodontinae) and the problem of species identification in extinct carnivores. Journal of Vertebrate Paleontology 27, 160–175.

Palmqvist, P., Pérez-Claros, J.A., Janis, C.M., Figueirido, B., Torregrosa, V., Gröcke, D.R., 2008. Biogeochemical and ecomorphological inferences on prey selection and resource partitioning among mammalian carnivores in an Early Pleistocene community. PALAIOS 23, 724–737.

Palmqvist, P., Martínez-Navarro, B., Pérez-Claros, J.A., Torregrosa, V., Figueirido, B., Jiménez-Arenas, J.M., Patrocinio Espigares, M., Ros-Montoya, S., De

Renzi, M., 2011. The giant hyena Pachycrocuta brevirostris: Modelling the bone-cracking behavior of an extinct carnivore. Quaternary International 243, 61–79.

Palombo, M.R., 2010. A scenario of human dispersal in the northwestern Mediterranean throughout the Early to Middle Pleistocene. Quaternary International 223–224, 179–194.

Palombo, M.R., 2016. To what extent could functional diversity be a useful tool in inferring ecosystem responses to past climate changes? Quaternary International 413, 15–31.

Pante, M.C., Muttart, M.V., Keevil, T.L., Blumenschine, R.J., Njau, J.K., Merritt, S.R., 2017. A new high-resolution 3-D quantitative method for identifying bone surface modifications with implications for the Early Stone Age archaeological record. Journal of Human Evolution 102, 1–11.

Parkinson, J., 2013. A GIS image analysis approach to documenting Oldowan hominin carcass acquisition: Evidence from Kanjera South, FLK Zinj, and Neotaphonomic Models of Carnivore Bone Destruction (Ph.D. Thesis). City University of New York, New York, USA.

Parkinson, J.A., Plummer, T.W., Bose, R., 2014. A GIS-based approach to documenting large canid damage to bones. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 409, 57–71.

Parkinson, J.A., Plummer, T., Hartstone-Rose, A., 2015. Characterizing felid tooth marking and gross bone damage patterns using GIS image analysis: An experimental feeding study with large felids. Journal of Human Evolution 80, 114–134.

Pickering, T., Heaton, J., Zwodeski, S., Kuman, K., 2011. Taphonomy of bones from baboons killed and eaten by wild leopards in Mapungubwe National

Park, South Africa. Journal of Taphonomy 9, 117–159.

Pobiner, B.L., 2007. Hominin-carnivore interactions: Evidence from modern carnivore bone modification and Early Pleistocene archaeofaunas (Koobi Fora, Kenya; Olduvai Gorge, Tanzania) (Ph.D. Thesis). Rutgers University, New Jersey, USA.

Pobiner, B.L., 2008. Paleoecological information in predator tooth marks. Journal of Taphonomy 6, 373–397.

Pobiner, B.L., Dumouchel, L., Parkinson, J., 2020. A new semi-quantitative method for coding carnivore chewing damage with an application to modern African lion-damaged bones. PALAIOS 35, 302–315.

Psilovikos, A.A., 1977. Palaeogeographic development of the basin and lake of Mygdonia (Langada-Volvi area), Greece (Ph.D. Thesis). Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

Rodríguez-Hidalgo, A., Sanz, M., Daura, J., Sánchez-Marco, A., 2020. Taphonomic criteria for identifying Iberian lynx dens in Quaternary deposits. Scientific Reports 10, 7225.

Sala, N., Arsuaga, J.L., 2013. Taphonomic studies with wild brown bears (Ursus arctos) in the mountains of northern Spain. Journal of Archaeological Science 40, 1389–1396.

Sala, N., Algaba, M., Arsuaga, J., Aranburu, A., Pantoja-Pérez, A., 2012. A Taphonomic study of the Búho and Zarzamora caves. Hyenas and humans in the Iberian Plateau (Segovia, Spain) during the Late Pleistocene. Journal of Taphonomy 10, 477–497.

Sala, N., Arsuaga, J.L., Haynes, G., 2014a. Taphonomic comparison of bone modifications caused by wild and captive wolves (Canis lupus). Quaternary International 330, 126–135.

Sala, N., Arsuaga, J.L., Martínez, I., Gracia-Téllez, A., 2014b. Carnivore activity in the Sima de los Huesos (Atapuerca, Spain) hominin sample. Quaternary Science Reviews 97, 71–83.

Saladié, P., 2009. Mossegades d’omnívors Aproximació experimental i aplicació zooarqueològica als jaciments de la Sierra de Atapuerca (Ph.D. Thesis). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain.

Saladié, P., Huguet, R., Díez, C., Rodríguez-Hidalgo, A., Carbonell, E., 2013. Taphonomic modifications produced by modern brown bears (Ursus arctos): Taphonomic modifications produced by modern brown bears. Int. J. Osteoarchaeol. 23, 13–33.

Saladié, P., Fernández, P., Rodríguez-Hidalgo, A., Huguet, R., Pineda, A., Cáceres, I., Marín, J., Vallverdú, J., Carbonell, E., 2019. The TD6.3 faunal assemblage of the Gran Dolina site (Atapuerca, Spain): a late Early Pleistocene hyena den. Historical Biology 31, 665–683.

Shipman, P., 1981. Life history of a fossil. An introduction to taphonomy and palaeoecology. Harvard University Press, Cambridge, Massachutsetts, and London.

Skinner, J.D., Henschel, J.R., van Jaarsveld, A.S., 1986. Bone-collecting habits of spotted hyaenas Crocuta crocuta in the Kruger National Park. South African Journal of Zoology 21, 303–308.

Tsoukala, E., Chatzopoulou, K., 2005. A new Early Pleistocene (Latest Villafranchian) site with mammals in Kalamotó (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece). Preliminary Report. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung 14, 213–233.

Turner, A., Antón, M., 1996. The giant hyaena, Pachycrocuta brevirostris (Mammalia, Carnivora, Hyaenidae). Geobios 29, 455–468.

Van Valkenburgh, B., 1988. Trophic diversity in past and present guilds of large predatory mammals. Paleobiology 14, 155–173.

Van Valkenburgh, B., Ruff, C.B., 1987. Canine tooth strength and killing behaviour in large carnivores. Journal of Zoology 212, 379–397.

Van Valkenburgh, B., Teaford, M.F., Walker, A., 1990. Molar microwear and diet in large carnivores: inferences concerning diet in the sabretooth cat, Smilodon fatalis. Journal of Zoology 222, 319–340.

Van Valkenburgh, Binder, W.J., 2000. Biomechanics and feeding behaviour in carnivores: comparative and ontogenetic studies, in: Blake, R.W., Domenici, P. (Eds.), Biomechanics in Animal Behaviour, Experimental Biology Reviews. BIOS Scientific, Oxford, pp. 223–235.

Wauthoz, B., Dorning, K.J., Le Hérissé, A., 2003. Crassiangulina variacornuta sp. nov. from the late Llandovery and its bearing on Silurian and Devonian acritarch taxonomy. Bulletin de la Société Géologique de France 174, 67–81.

Wilson, M.V.H., 1988. Taphonomic processes: information loss and information gain. Geoscience Canada 15, 131–148.

Yravedra, J., 2011. A taphonomic study of wild wolf (Canis lupus) modification of horse bones in Northwestern Spain. Journal of Taphonomy 9, 37–65.

Yravedra, J., Andrés, M., Domínguez-Rodrigo, M., 2014. A taphonomic study of the African wild dog (Lycaon pictus). Archaeological and Anthropological Sciences 6, 113–124.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.