Εξώφυλλο

Εξυγίανση ρυπασμένου εδάφους με χρήση φυσικού ζεόλιθου = Remediation of contaminated soils using natural zeolite.

Στεφανία-Αλεξάνδρα Μιλτιάδης Ανδριοπούλου-Μουντεάνου

Περίληψη


Εδαφικά δείγματα από την περιοχή του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης,  συλλέχθηκαν από τρείς ορίζοντες, τον ορίζοντα Α (0-10 cm βάθος), τον ορίζοντα Β (45-75 cm βάθος) και τον ορίζοντα Γ (90-120 cm βάθος). Παρασκευάστηκαν μίγματα του εδαφικών δειγμάτων με 5 %κ.β., 10 %κ.β. και 25% κ.β. ζεολιθικό τόφφο τύπου-HEU (κλινοπτιλόλιθο-ευλανδίτη). Ο ζεολιθικός τόφφος περιέχει 83%κ.β. κλινοπτιλόλιθο, 3%κ.β. αργιλικά ορυκτά + μοσχοβίτη, 3%κ.β. χαλαζία, 3%κ.β. πλαγιόκλαστο και 8%κ.β. άμορφα υλικά. Τα εδαφικά δείγματα/μίγματα, περιέχουν ασβεστίτη (25-46%κ.β.), άμορφα υλικά (8-25 %κ.β.), χαλαζία (9-17 %κ.β.), κλινιπτιλόλιθο (0-21 %κ.β.), αργιλικά ορυκτά (3-10 %κ.β.) και σε χαμηλότερα ποσοστά σερπεντίνη, πλαγιόκλαστο, αμφίβολο, τάλκη, εττρινγκίτη, μοσχοβίτη και δολομίτη. Η συγκέντρωση του Na και K στα εκπλύματα, παρουσιάζει θετική συσχέτιση με το ποσοστό συμμετοχής του κλινοπτιλολιθικού ζεολιθικού τόφφου στα εδαφικά μίγματα, αυτή του Ca εμφανίζει αρνητική συσχέτιση, ενώ αυτή του Mg παρουσιάζει ελαφρώς αρνητική συσχέτιση. Η συγκέντρωση του Sr στα εκπλύματα όλων των δειγμάτων είναι πολύ χαμηλή, ενώ του Fe και του Mn είναι κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας. Η συγκέντρωση του Mo στα εκπλύματα των εδαφικών δειγμάτων/μιγμάτων είναι κάτω του ορίου ανιχνευσιμότητας έως 33 μg/L και οφείλεται στην συμμετοχή του κλινοπτιλολιθικού ζεολιθικού τόφφου. Η εκπλυσιμότητα του Cr στον κλινοπτιλολιθικό ζεολιθικό τόφφο είναι κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας. Το ποσοστό εκπλυσιμότητας του Cr στα εδαφικά δείγματα αυξάνει με το βάθος και είναι 0,003% για τον ορίζοντα Α, 0,006% για τον ορίζοντα Β και 0,020% τον ορίζοντα Γ. Οι συγκεντρώσεις του Cr στα εκπλύματα των εδαφικών δειγμάτων/μιγμάτων του ορίζοντα Α είναι 22-31 μg/L. Η συμμετοχή του κλινοπτιλολιθικού ζεολιθικού τόφφου σε ποσοστό 25 %κ.β. στο εδαφικό μίγμα του ορίζοντα Γ, μειώνει την συγκέντρωση του Cr στο έκπλυμα από 107 μg/L σε 83 μg/L δηλαδή, μειώνει την έκπλυση (αποδέσμευση) του Cr κατά 22,4%, ενώ στο εδαφικό μίγμα του ορίζοντα Β, μειώνει την συγκέντρωση του Cr στο έκπλυμα από 55 μg/L σε 41 μg/L δηλαδή, μειώνει την έκπλυση (αποδέσμευση) του Cr κατά 25,5%.

Soil samples from the area of Agios Dimitrios power plant in Kozani, were collected from three horizons, horizon A (0-10 cm depth), horizon B (45-75 cm depth) and horizon C (90-120 cm depth). Mixtures of soil samples were prepared with 5 wt%, 10 wt% and 25 wt% zeolitic tuff of HEU-type (clinoptilolite-heulandite). The Zeolitic tuff contains 83 wt% clinoptilolite, 3 wt% clay minerals + muscovite, 3 wt% quartz, 3 wt% plagioclase and 8 wt% amorphous materials. Soil samples/mixtures contain calcite (25-46 wt%), amorphous materials (8-25 wt%), quartz (9-17 wt%), clinoptilolite (0-21 wt%), clay minerals (3-10 wt%) and in lower percentages serpentine, plagioclase, amphibole, talc, ettringite, muscovite and dolomite. The concentration of Na and K in the leachates, shows a positive correlation with the percentage of participation of the clinoptilolitic zeolitic tuff in the soil mixtures, that of Ca shows a negative correlation, while that of Mg shows a slightly negative correlation. The concentration of Sr in the leachates of all samples is very low, while that of Fe and Mn are below the detection limit. The Mo concentration in the leachates of the soil samples/mixtures is below the detection limit up to 33 μg/L and is due to the participation of the clinoptilolitic zeolitic tuff. The Leachability of Cr in the clinoptilolitic zeolitic tuff is below the detection limit. The leachability rate of Cr in the soil samples increases with depth and is 0.003% for horizon A, 0.006% for horizon B and 0.020% for horizon C. The concentrations of Cr in the leachates of soil samples/mixtures of horizon A are 22-31 μg/L. The participation of clinoptilolitic zeolitic tuff at a rate of 25 wt% in the soil mixture of horizon C, reduces the concentration of Cr in the leachate from 107 μg/L to 83 μg/L namely, reduces the leaching (release) of Cr by 22.4%, while in the soil mixture of horizon B, reduces the concentration of Cr in the leachate from 55 μg/L to 41 μg/L namely, reduces the leaching (release) of Cr by 25.5%.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aubouin J. 1957. Essai de correlations stratigraphiques en Grece occidentale. Bull. Soc. Geol. Fr., 7(6), 281-304.

Baerlocher Ch., McCuster L.B. & Olson D.H. 2007. Atlas of Zeolite Framework Types. Amsterdam, Elsevier.

Bish D.L. & Ming D.W. 2001. Natural Zeolites: Occurance, Properties, Applications. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, vol. 45, Mineralogical Society of America, Virginia, USA.

Brunn J. 1956. Etude geologique du Pinde septentrional et de la Macedoine occidentale. Ann. Geol. Pays Hell., 7, 1–358.

Colella C., De’Gennaro M. & Aiello R. 2001. Use of zeolitic tuff in the building industry. In: Natural Zeolites (Bish & Ming eds), Miner. Soc. Amer. Geochem., 45, 551-587.

Colella C. & Mumpton F.A. 2000. Natural Zeolites for the Third Millenium. De Frede Editore, Napoli.

EN 12457/1-4 2003. Characterization of waste-Leaching-Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges. Part 1: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction), 27.

EC 2007. European Communities (drinking water) (No. 2) Regulations. 2007. S.I. No. 278 of 2007.

EPA 2009. Environmental Protection Agency 2009. Historic mine sites - inventory and risk classification volume 1. p. 170. ISBN: 1-84095-318-3.

Filippidis A. 2008. Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite: A Review. AQUA, 3rd Intern. Conf. Water Science & Technology with emphasis on water and climate, Athens, Greece, Proc., 5p.

Filippidis A. 2010. Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.

Filippidis A. 2013. Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, V(X), 34-38.

Filippidis A. 2016. Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1809-1819.

Filippidis A. & Georgakopoulos A. 1992. Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. Fuel, 71(4), 373-376.

Filippidis A. & Kantiranis N. 2005. Industrial, agricultural and environmental uses of the natural zeolites of Thrace. Bull. Geol. Soc. Greece, 37, 90-101.

Filippidis A. & Kantiranis N. 2007. Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.

Filippidis A., Kantiranis N., Drakoulis A. & Vogiatzis D. 2005. Quality, pollution, treatment and management of drinking, waste, underground and surface waters, using analcime-rich zeolitic tuff from Samos island, Hellas. 7th Hellenic Hydrogeol. Conf., Athens, Proc., 2, 219-224.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., Kantiranis N., Karamitsou V., Vogiatzis D., Filippidis S. 2010. Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. Third Intern. Conf. Small & Decentralized Water and Wastewater

Treatment Plants, Skiathos, Greece, Proc., 383-387.

Filippidis A., Kantiranis N., Papastergios G. & Filippidis S. 2015a. Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Basic and Applied Research International, 7(1), 1-8.

Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N. & Filippidis S. 2015b. Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Global Ecology and Environment, 2(4), 221-226.

Filippidis A., Kantiranis N. & Tsirambides A. 2016. The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1820-1828.

Filippidis A., Mytiglaki C., Kantiranis N. & Tsirambides A. 2020. The mineralogical composition of Samos zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bull. Geol. Soc. Greece, 56(1), 84-99.

Floros G.D., Kokkari A.I., Kouloussis N.A., Kantiranis N.A., Damos P., Filippidis A.A. & Koveos D.S. 2018. Evaluation of the natural zeolite lethal effects on adults of the bean weevil under different temperatures and relative humidity regimes. Journal of Economic Entomology, 111(1), 482-490.

Gottardi G. & Galli E. 1985. Natural zeolites. Springer-Verlag, Berlin.

Hay R. & Sheppard R. 2001. Occurrence of Zeolites in Sedimentary Rocks: An Overview. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 45, 217–234.

Health Canada 2018. Strontiumin Drinking Water Guideline Technical Document for Public Consultation, Canada. p. 65.

Kabata-Pendias A. 2011. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, 201- 213.

Kabata-Pendias A. & Pendias H. 1999. Biogeochemistry of Trace Elements. 2nd ed., Wyd. Nauk PWN, Warsaw, 400, Poland.

Kalaitzis A., Stoulos S., Melfos V., Kantiranis N. & Filippidis A. 2019. Application of zeolitic rocks in the environment: assessment of radiation due to natural radioactivity. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319, 975-985.

Kantiranis N., Tsirambides A., Filippidis A. & Christaras B. 1999. Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32, 546-551.

Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Charistos D., Kassoli-Fournaraki A. & Tsirampides A. 2002. The uptake ability of the Greek natural zeolites. Zeolite’02, 6th Int. Conf. Occurrence, Properties and Utilization of natural Zeolites. 155-156.

Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A. & Squires C. 2004. The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 89-96.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. & Paraskevopoulos K. 2006. Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18(4), 509-516.

Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G. & Filippidis A., 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+. J. Envir. Management, 92, 1569-1576.

Kazakis N., Kantiranis N., Kailatzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Tsourlos P., Zouboulis A. & Filippidis A. 2017. Origin of hexavalent chromiumin groundwater: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece. Science of the Total Environment, 593–594, 552–566.

Kazakis N., Kantiranis N., Kalaitzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R, Vargemezis G., Vogiatzis D., Zouboulis A. &

Filippidis A. 2018. Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in

Sarigkiol basin (Northern Greece). Environmental Pollution, 235, 632-641.

Kossmat F. 1924. Geologie der zentralen balkanhalbinsel. Borntraeger, Berlin.

Metaxas A., Karageorgiou D., Varvarousis G., Kotis T., Ploumidis M. & Papanikolaou G. 2007. Geological Evolution – Stratigraphy of Florina, Ptolemaida, Kozani and Saradaporo Graben. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(1), 161-172.

Mytiglaki C., Kantiranis N., Misaelides P., Noli F. & Filippidis A. 2020. Comparative study of the Cesium uptake ability between HEU-type (clinoptilolite-heulandite) zeolitic tuff and pure heulandite. Bull. Geol. Soc. Greece, 56(1), 56-69.

Pond W.G. & Mumpton F.A. 1984. Zeo-Agriculture: Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. Intern. Committee on Natural Zeolites, Brockport, New York.

Ross M., Nolan R.P., Langer A.M. & Cooper W.C. 1993. Health effects of various mineral dusts other than asbestos. In: Health Effects of Mineral Dusts, Guthrie, G.D.Jr. & Mossman, B.T. eds, Miner. Soc. America, Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 361-407.

Saffiotti U., Daniel L.N., Mao Y., Williams O., Kaighn M.E., Ahmed N. & Knapton A.D. 1993. Biological studies on the carcinogenic mechanisms of quartz. In: Health Effects of Mineral Dusts. MSA, Washington DC, Reviews in Miner. 28, 522-544.

Salminen R. 2005. Geochemical Atlas of Europe. Forum of European Geological Surveys (FOREGS), ISBN 951-690-913-2.

Sand L.B. & Mumpton F.A. 1978. Natural Zeolites, Occurrence, Properties, Use. Pergamon, Oxford.

Tsitsishvili G.V., Andronikashvili T.G., Kirov G.N. & Filizova L.D. 1992. Natural zeolites. Ellis Horwood, New York.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Βουτά Ν.Σ. 2018. Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-ζεολιθικού τόφφου τύπου HEU (Κλινοπτιλόλιθος-Ευλανδίτης). Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Fernandez-Turiel J.L., Κασώλη-Φουρναράκη Α. & Ιορδανίδης Α. 2002. Λιθογενής και ανθρωπογενής προέλευση των ιχνοστοιχείων σε επιφανειακά εδάφη της λιγνιτοφόρου λεκάνης Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-

Κοζάνης. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., ΙΙ, 335-342.

ΙΓΜΕ 1980. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, φύλλο Κοζάνη, Κλίμακα 1:50.000.

Καντηράνης Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. & Δρακούλης Α. 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 36(1), 446-453.

Κατσάρα Α. 2019. Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας – μαργαϊκού ασβεστόλιθου – ζεολιθικού τόφφου τύπου HEU (κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης). Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Κατσικάτσος Γ. 1992. Γεωλογία της Ελλάδας. Εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Μουντράκης Δ. 1985. Γεωλογία της Ελλάδας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Μουντράκης Δ. 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. & Σταματάκης Μ. 2015. Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με

Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 51-54.

Οιχαλιώτης Κ., Γασπαράτος Δ. & Μισοπολινός Ν. 2011. Εδαφολογία: η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών. Αθήνα. Εκδόσεις Έμβρυο.

Παπούλης Δ. & Λαμπροπούλου Π. 2016. Ορυκτολογία: Συστηματική ταξινόμηση των ορυκτών. Αθήνα. Εκδόσεις Δίσιγμα.

Τσιραμπίδης Α.E. 1991. Μελέτη των ζεολιθοφόρων ηφαιστειοκλαστικών ιζημάτων των Μεταξάδων Έβρου. Ορυκτός Πλούτος, 72, 41-48.

Φιλιππίδης Α. 2015α. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυάριθμες εφαρμογές των πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων τύπου-HEU. Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 73-76.

Φιλιππίδης Α. 2015β. Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 77-80.

Φιλιππίδης Α. 2016. Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (NO3-) με τη χρήση του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ). Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 81-87.

Φιλιππίδης Α. 2019. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία με στοιχεία Περιβαλλοντικής Ορυκτολογίας και Νομοθεσίας. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. 2005. Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 37, 90-101.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. 2016. Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων. Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 89-95.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. 2015. Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά – Αποθέματα και αξία – Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013, ΕΣΠΑ, Δράμα, 12σ.

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Δρακούλης Α. & Βογιατζής Δ. 2006. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συν. Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 273-279.

Διαδικτυακές πηγές

https://plantpro.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.