Εξώφυλλο

Εκτίμηση της επικινδυνότητας εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων στην περιοχή της Μονής Κηπίνας στους Καλαρρύτες Ηπείρου, με τη χρήση UAV = UAV-based rockfall hazard assessment in Kipinas Monastery, Kalarrites, Epirus.

Ιωακείμ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Περίληψη


Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι πραγματοποίηση μίας λεπτομερούς ανάλυσης εκτίμησης της επικινδυνότητας και μίας πρώιμη απόπειρας καθορισμού της διακινδύνευσης στη περιοχή μελέτης, μέσω των δεδομένων που λήφθηκαν από το UAV. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος ένα νέο σύστημα αξιολόγησης επικινδυνότητας και διακινδύνευσης έναντι βραχοκαταπτώσεων αναπτύχθηκε, μέσω αξιολόγησης παλαιότερων, και προτάθηκε, βασιζόμενο κυρίως σε μορφολογικές και δομικές πληροφορίες, που εξάχθηκαν μέσω επεξεργασίας των δεδομένων του UAV, για την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Ενώ τέλος, στα παραπάνω προστέθηκαν και παράγοντες τρωτότητας και συνεπειών για την εκτίμηση της διακινδύνευσης. Μέσω της παραπάνω μεθοδολογίας, καθώς και της εξέλιξης αυτής, δύναται να πραγματοποιηθεί η ποσοτικοποίηση των βραχοκαταπτωτικών φαινομένων, με τελικό στόχο τη πρόταση συγκεκριμένων μέτρων προστασίας καθώς και την εκτίμηση των απαραίτητων παραμέτρων σχεδιασμού αυτών, στη περιοχή της Ιεράς Μονής Κηπίνας. Σίγουρα το παραπάνω αποτελεί μία απαιτητική διαδικασία, αλλά εκτιμάται πως η παρούσα εργασία αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την υλοποίησή της.

The principal aim of this research is to perform an in–depth qualitative rockfall hazard analysis and a preliminary approach of risk analysis, based on a UAV derived dataset of the area. In order to achieve this goal, a new rockfall hazard and risk rating system is presented, via the modification of some preexisting systems, based on morphological and structural information of the rock mass derived from the analysis of the 3D point cloud. The factors of vulnerability and commercial impact were also taken into account for the risk estimation. The main reason leading to the implementation of a qualitative approach instead of a quantitative one, in this area, is the absence of preexisting data, mainly temporal related to rockfall events. Hence, the current research demonstrates a powerful approach to conduct a detailed hazard and risk assessment, using the least possible data from former rockfall related events in an area of interest.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.