Εξώφυλλο

Θέματα τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς και προσωρινής υποστήριξης βραχομαζών κατά την διάνοιξη της σήραγγας Πέτρας στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού "Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα" = Issues of engineering geological behavior and temporary supporting measures of rockmasses during the excavation of Petra tunnel in the Vertical Axis of the Egnatia Highway “Xanthi-Echinos-Greekboulgarian borders".

Εριφύλη-Αγγελική Πρόδρομος Χαστάογλου

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η γεωλογική και τεχνικογεωλογική αξιολόγηση της βραχόμαζας και οι προτάσεις μέτρων άμεσης υποστήριξης που, αφορούν την σήραγγα «Πέτρα» (Σ2Ν) του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα». Η εξεταζόμενη σήραγγα αποτελεί πραγματικό παράδειγμα, όπως και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Η κατασκευή της βέβαια, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση, για την εργασία αυτή, στην διερεύνηση των αναμενόμενων συνθηκών και της συμπεριφοράς της βραχόμαζας στο υπόγειο. Το μικρό της μήκος (170m), η καλή ποιοτικά βραχόμαζα των μετα-ορογενετικών  ηφαιστειακών σχηματισμών της περιοχής (τόφφοι και λατυποπαγή), το μεγάλο υψόμετρο κατασκευής της (~1050m) και η αραιή σεισμικότητα, προαναγγέλλουν συνθήκες ευνοϊκές για το υπόγειο. Δεν εκλείπουν βέβαια οι ιδιαιτερότητες των σχηματισμών μολασσικού τύπου που αποτελούν πρόκληση κατά τον σχεδιασμό και κατασκευή του έργου. Σε συνέχεια λοιπόν της συγκέντρωσης βιβλιογραφικών στοιχείων για την περιοχή και την εξεταζόμενη βραχόμαζα και καταγραφής ενός θεωρητικού υποβάθρου για τα μέτρα άμεσης υποστήριξης, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων της, τόσο για την ευρύτερη όσο και στενή περιοχή της σήραγγας. Οι εν λόγω παράμετροι αφορούν τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της βραχόμαζας από αξιολόγησή της με τα συστήματα ταξινόμησης (GSI, RQD, RMR, βαθμού αποσάθρωσης) και τα αποτελέσματα εργαστηριακών (π.χ. σci, Is(50)) και επιτόπου (π.χ. περατότητας) δοκιμών, καταγεγραμμένων στα μητρώα. Επιπλέον, πέραν τον γεωλογικών, κατασκευάζονται τεχνικογεωλογικές μηκοτομές και διατομές. Με βάση τα παραπάνω, εξάγονται και περιγράφονται οι τεχνικογεωλογικές ενότητες που θα απαντηθούν κατά την εκσκαφή της σήραγγας, ενώ με την εφαρμογή του κριτηρίου Hoek-Brown σε κάθε μία από αυτές, προκύπτουν οι παράμετροι σχεδιασμού κατά μήκος της. Έπειτα, στο διάγραμμα τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς κατά την διάνοιξη σηράγγων (TBC) εκτιμάται ο αναμενόμενος μηχανισμός αστοχίας για κάθε Τεχνικογεωλογική Ενότητα, καθώς το υπόγειο ελέγχεται ως προς τις σφηνοειδείς αστοχίες που προκύπτουν, μέσω του προγράμματος Unwedge της Rocscience. Στα πρανή των στομίων εκτελούνται κινηματικές αναλύσεις για την διερεύνηση δυνητικών αστοχιών από ανατροπή, επίπεδων και σφηνοειδών, ενώ αναλύσεις ευστάθειας εκτελούνται για τις επίπεδες και σφηνοειδείς αστοχίες που προκύπτουν. Τέλος, προτείνονται ποιοτικά, ανάλογα τον μηχανισμό αστοχίας, οι τύποι των μέτρων άμεσης υποστήριξης της κάθε ενότητας κατά μήκος της σήραγγας καθώς συστήνεται και ο τρόπος εκσκαφής της.

This Master thesis deals with the geological - engineering geological evaluation of the rockmass and the suggestions for temporary support measures for the Petra tunnel (S2N) in the Vertical Axis of the Egnatia Highway “Xanthi-Echinos-Greekboulgarian borders”. The tunnel is a real example, as is the data used. Its construction has not yet been completed, which is a challenge for this master thesis, in terms of investigating the expected conditions and the behavior of the rock mass along the tunnel. The short length of the tunnel (170m), the good quality of the rock mass of the post-orogenetic volcanic formations of the area (tuffs and breccia), the high construction altitude (~1050m) and the sparse seismicity of the area, constitute favorable conditions for the tunnel construction. On the other hand, the peculiarities of the molasse-type formations, that are a challenge during the design and construction of the project, are also present. Following the collection of bibliographic data for the area and the examined rock mass and after the recording of a theoretical background for the temporary support measures, a statistical analysis of the engineering geological parameters of the examined rock mass is performed, both for the wider and narrower area of the tunnel. These parameters are related with the engineering geological characteristics of the rockmass, which have been evaluated according to the classification systems (GSI, RQD, RMR, weathering) and also related with laboratory (e.g. σci, Is(50)) and field (e.g. permeability) data, recorded in registers. In addition to the geological, engineering geological longitudinal sections and cross-sections for the “Petra” tunnel are designed. According to the above, engineering geological units answered along the tunnel, are described, as well as the design parameters for each engineering geological unit are extracted, through the application of the Hoek-Brown criterion. Thereafter, the expected failure mechanism for each engineering geological unit is estimated according to the Tunnel Behavior Chart (TBC), while, in the underground, wedge failures are specified using the “Unwedge” program, by Rocscience. Kinematic analyzes for the slopes of the portals of “Petra” tunnel are performed to investigate any potential plane, wedge or topple failures, while stability analyzes are performed for plane and wedge failures. Finally, depending on the failure mechanism, types of temporary support measures for each engineering geological unit along the tunnel are mainly qualitatively suggested, as well as the modus of tunnel excavation.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Αλεξιάδου Μ., 2014. «Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Σηράγγων στο τμήμα «Μελιβοία-Σύνορα» του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», τμήμα 70.2.2. Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Σήραγγες Σ1& Σ1Ν («Δημαρίου») (Τεχνική Έκθεση)

Βουδούρης Κ., 2013. «Τεχνική Υδρογεωλογία-Υπόγεια Νερά». Εκδόσεις Τζιόλα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 2009. «Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή – Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων». Αθήνα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 2009. «Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή – Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων». Αθήνα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 2009. «Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή – Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων». Αθήνα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 2009. «Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή – Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου». Αθήνα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 2009. «Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή – Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων». Αθήνα

Κούκης Γ. & Σαμπατακάκης Ν., 2002. «Τεχνική Γεωλογία». Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

Κούκης Γ. & Σαμπατακάκης Ν., 2007. «Γεωλογία Τεχνικών Έργων». Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

Λαμπρόπουλος Σ. & Συνεργάτες, (2005) “Διαχείριση Κόστους και Χρόνου Κατασκευής Μεγάλων Τεχνικών Έργων στην Εγνατία Οδό”

Μαρίνος Π. Β., 2007. Διδακτορική διατριβή: «Γεωτεχνική ταξινόμηση και τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ασθενών και σύνθετων γεωυλικών κατά την διάνοιξη σηράγγων». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής.

Μαρίνος Π. Β., 2020. «Οριστική Γεωλογική Μελέτη – Τμήμα Παραλλαγής Χ.Θ. 11+420 – Χ.Θ. 11+904», 1η έκδοση (7022 5526 R GR 3A 001), «Κάθετος Άξονας 70 της Εγνατίας Οδού «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Μέλφος Β., Χατζηπέτρος Α., Βουδούρης Κ., Βουδούρης Π., 2018. Τεύχος της πολυήμερης άσκησης υπαίθρου ΣΤ’ Εξαμήνου: «Κοιτασματολογία, Τεκτονική και Υδρογεωλογία στην μάζα της Ροδόπης». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας.

Μουντράκης Δ.Μ., 2003. Τελική Επιστημονική Έκθεση του ερευνητικού προγράμματος «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ/ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN» της Θεματικής Ενότητας ΙΙ (Σεισμολογία-Γεωλογία-Πρόδρομα Φαινόμενα Σεισμού). Θεσσαλονίκη

Μουντράκης Δ.Μ., 2010. «Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας». UNIVERSITY STUDIO PRESS. Θεσσαλονίκη

Ντιούδη Α., 2010. Μεταπτυχιακή Διατριβή «Παραμετρική διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα». Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΟΜΟΕ, 2003. Τεύχος Γεωλογικών – Γεωτεχνικών. Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) & Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), 2001. «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000». Αθήνα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) & Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), 2003. Τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, Απόφαση Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275)

Παπαντώνη Χ., 2007. Μεταπτυχιακή Διατριβή: «Παραμετρική Διερεύνηση Εναλλακτικών Συστημάτων Υποστήριξης Σε Οδική Σήραγγα». ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Σοφιανός ΑΙ, 2015. «Υποστήριξη Υπογείων Έργων – Εσωτερική προενίσχυση με στοιχεία μεγάλου μήκους» (Κεφάλαιο 2). Σχολή ΜΜΜ/ΕΜΠ

Τρανός Μ., 2011. «Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις-Γεωλογικοί Χάρτες και Τομές». UNIVERSITY STUDIO PRESS. Θεσσαλονίκη

Τσιραμπίδης Α., 2008. «Ιζηματογενή Πετρώματα». Εκδόσεις Γιαχούδη. Θεσσαλονίκη

Φλόκας Α.Α.,1997. «Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας». Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Θεσσαλονίκη

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Harkovska A. et al., 1998. “Paleogene magmatism in the Central Rhodope Area, Bulgaria - A review and new data”. Acta Vulcanologica – Vol. 10 (2) – 1998: 199-216

Hoek E., Marinos G. P. and Marinos P. V., 200 “Characterization and engineering properties of tectonically undisturbed but lithologically varied sedimentary rock masses”. Paper submitted for publication in the International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

IAEG (Commission on Engineering Geological Maps), 1979. “CLASSIFICATION OF ROCKS AND SOILS FOR ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING PART I: ROCK AND SOIL MATERIALS”. BULLETIN of the International Association of Engineering Geology. No 19, 384—311. KREFELD, 1979

Kilias A, et al., 2012. “The Thrace basin in the Rhodope province of NE Greece — A tertiary supradetachment basin and its geodynamic implications”. Tectonophysics 595–596 (2013) 90–105. Elsevier B.V., DOI:10.1016/j.tecto.2012.05.008

Kilias AD, et al., 2015. “The Mesohellenic Trough and the Paleogene Thrace Basin on the Rhodope Massif, their Structural Evolution and Geotectonic Significance in the Hellenides”. Journal of Geology & Geophysics, Volume 4 - Issue 2. DOI: 10.4172/2329-6755.1000198

Kahraman S., 2013. “The determination of uniaxial compressive strength from point load strength for pyroclastic rocks”. Engineering Geology 170 (2014) 33–42, http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.12.009. ELSEVIER

Li C. C., 2017 «Chapter Five - Rockbolting Design». Rockbolting Principles and Applications, 2017, Pages 125-176. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804401-8.00005-3. Science Direct.

Marchev P. et al., 2004. “Compositional diversity of Eocene–Oligocene basaltic magmatism in the Eastern Rhodopes, SE Bulgaria: implications for genesis and tectonic setting”. Tectonophysics 393 (2004) 301– 328, DOI:10.1016/j.tecto.2004.07.045, ELSEVIER

Marchev P. et al., 2005 «2: Hydrothermal ore deposits related to post-orogenic extensional magmatism and core complex formation: The Rhodope Massif of Bulgaria and Greece». Ore Geology Reviews 27 (2005) 53–89. doi:10.1016/j.oregeorev.2005.07.027, ELSEVIER

Marinos V., 2014. “Tunnel behaviour and support associated with the weak rock masses of flysch”. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 6(3). DOI: 10.1016/j.jrmge.2014.04.003. Elsevier

Marinos V., 2020. “Engineering Geology and Tunnels”. Engineering Geology and Tunnels. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.90462. IntechOpen- Tunnel Engineering - Selected Topics

Miguel-Garcia E. & Gomez-Gonzalez J.F.,2019. “A new methodology to estimate the powder factor of explosives considering the different lithologies of volcanic lands: A case study from the island of Tenerife, Spain”. Tunnelling and Underground Space Technology 91 (2019) 103023. https://doi.org/10.1016/j.tust.2019.103023 ,ELSEVIER

Moon G.V., 1993. «Geotechnical characteristics of ignimbrite: A soft pyroclastic rock type». Engineering Geology, 35 (1993) 33-48. Elsevier Science Publishers B.V. Amsterdam

Moon G.V., 1993. “Microstructural controls on the geomechanical behaviour of ignimbrite”. Engineering Geology, 35 (1993) 19-31 19. Elsevier Science Publishers B.V,, Amsterdam

Pierpaolo O. et al.,2016. “A Combined Analytical and Numerical Approach for the Evaluation of Radial Loads on the Lining of Vertical Shafts”. Geotechnical and Geological Engineering 34(4):1057-1065, DOI: 10.1007/s10706-016-0026-6. SPRINGER

Sector Committee for Building and Civil Engineering (B/-), 1999. “British Standard - Code of practice for site investigations”. BS 5930:1999, ISBN 0 580 33059 1. First published 1957, Second edition 1981.

Siyako M. & Huvaz O., 2006. “Eocene stratigraphic evolution of the Thrace Basin, Turkey”. Sedimentary Geology 198 (2007) 75–91. DOI:10.1016/j.sedgeo.2006.11.008, ELSEVIER

Volkmann M.G. & Schubert W., 2011. “Advantages and specifications for pipe umbrella support systems” (ResearchGate). 14TH AUSTRALASIAN TUNNELLING CONFERENCE / AUCKLAND, NEW ZEALAND, 8 - 10 MARCH 2011

Ηλεκτρονικές Πηγές

Γιαννακίδης Σ., 2019. «40,5 εκατ. ευρώ για τον κάθετο άξονα Εγνατίας Οδού Ξάνθης -Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» (https://www.xronos.gr/reportaz/405-ekat-eyro-gia-ton-katheto-axona-egnatias-odoy-xanthis-ehinos-ellinovoylgarika-synora)

ΕΛΕΒΟΡ Α.Ε.Β.Ε. – Ελληνικός Γεωτεχνικός Εξοπλισμός, 2013 (https://www.elebor.gr/categories.asp?id=26)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., https://www.egnatia.eu/erga/kathetoi-axones/o-kathetos-axonas-xanthi-exinos-ellinovoulgarika-synora/

Egnatia Odos S.A. «CrossBo Project: Aiming at Improving Cross - Border Accessibility» (http://www.crossbo.eu/Abstract_Project.aspx )

Καραγιάννης Ν., 2018 “Κάθετος Άξονας Ξάνθη-Εχίνος: Ο ΑΚΤΩΡ με 50% μειοδότης στο τμήμα Δημάριο-Σύνορα” (https://ypodomes.com/kathetos-aksonas-ksanthi-exinos-o-aktor-me-50-meiodotis-sto-tmima-dimario-synora/

Παναγιωτίδης Θ., «Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα: Ορισμοί , μέθοδοι, κανονισμοί , Τεχνολογικές εξελίξεις». Αρχιμήδης: Forum Ενημέρωσης και

Προβληματισμού των Τεχνικών. https://www.e-archimedes.gr/faq/item/3661-

Παρατηριτήριο Εγνατίας Οδού - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, 2017. Χαρτοθήκη: Νέοι χάρτες των Διευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών (http://observatory.egnatia.gr/)

Bayt.com (Samra M.), 2005. “What is the difference between "forepoling" and "spiling"? What are the main functions?” (https://specialties.bayt.com/en/specialties/q/136181/what-is-the-difference-between-quot-forepoling-quot-and-quot-spiling-quot-what-are-the-main-functions/ )

BrainKart.com, 2018. Chapter: “Civil - Railway Airport Harbour Engineering - Railway Engineering - Railway Tunnelling”. Methods of Railway Tunnelling ,Chennai (https://www.brainkart.com/article/Methods-of-Railway Tunnelling_4379/ )

BYGGMAKKER (https://www.byggmakker.no/trelast-og-byggevare/stal/stalbjelke-heb-140-s355j2-sps/ )

DSI Underground. “Anchors, Rock Bolts & Pre-Support - Spiles and Forepoling Boards” (https://www.dsitunneling.com/products/anchors-rock-bolts-pre-support/spiles-and-forepoling-boards/#:~:text=Spiles%20and%20forepoling%20boards%20are%20used%20as%20temporary,achieve%20the%20best%20technical%20solution%20for%20each%20project.

Henan Steel Guang International Trade Co. “The Advantages of H Section Beam” (https://www.steelplatecuttingpart.com/the-advantages-of-h-section-beam.html#:~:text=%20The%20Advantages%20of%20H%20Section%20Beam%20,it%20is%20lighter%20than%20the%20concrete...%20More%20 )

Montanstahl AG, 2019. “HEA HEB HEM – European Wide Flange Beams” (https://www.montanstahl.com/products/stainless-steel-structurals-bright-bars/stainless-steel-beams/european-wide-flange-beams-he/ )

Norwegian Geotechnical Insitute (NGI). “Soil and rock anchoring|About anchoring” (https://www.ngi.no/eng/Services/Technical-expertise/Soil-and-rock-anchoring/About-anchoring )

OpenStreetMap - Blackdevilkostas - OpenStreetMap data, CC BY-SA 2.5, (2013) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93822889

SANDATLAS (https://www.sandatlas.org/ignimbrite/)

USGS.gov (United States Geological Survey). Earth Explorer – Υψομετρική πληροφορία

Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις

Γεωργίου Δ., 2020. «Μέτρα Υποστήριξης Υπογείων Έργων - Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογελιων Έργων». ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

Κυρανάκης Λ., 2020. «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1504». Ημερίδα: ΤΕΕ Θράκης & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αλεξανδρούπολη, 11-01-2020

Μαρίνος Β. «Τεχνική Γεωλογία Σηράγγων: Μέθοδοι διάνοιξης, Συμπεριφορά – Μηχανισμοί αστοχίας, Υποστήριξη» ,από το υλικό του 8ου μαθήματος «Τεχνική Γεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σολδάτος Τ., Κεφάλαιο 3.5.3 : «Ιγκνιμβρίτες ή Πυρομβρίτες» από το υλικό του μαθήματος «Ηφαιστειολογία» του Τμήματος Γεωλογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (http://www.geo.auth.gr/765/3_products/353_ignimbrite.htm)

Σολδάτος Τ. & Παπαδοπούλου Λ., από το υλικό του μαθήματος «Ορυκτολογία» του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κεφάλαιο θεωρίας «Πυριγενή Πετρώματα» (http://www.geo.auth.gr/765/3_products/353_ignimbrite.htm)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.