Εξώφυλλο

A novel approach to the spreading of SARS-COV 2 with the use of networks = Μια πρωτότυπη προσέγγιση στην εξάπλωση του SARS-COV 2 με τη χρήση δικτύων.

Vasileios Georgios Vachtsevanos

Περίληψη


The COVID-19 epidemic has troubled both medicinal and STEM personnel for more than one year. This epidemic has proven most resilient to medicinal and social measures undertaken worldwide. Trying to model this epidemic is an arduous task, both because of the virus’ mutability and due to the fact that each government trying different measures with a varying degree of success. In this work, we will try to achieve two things. The first one is to create an “umbrella” dynamic system, which can be adjusted to make predictions for all cases, while the second is to transfer this model to a mesoscopic equivalent, in order to make predictions that fit the specificities of smaller populations more accurately. Finally, there will be presented a novel idea for examining whether or not an epidemiological system is closed or open, i.e., the epidemic will end or not.
Key Words : COVID-19, Epidemiology, Epidemiological Networks, Dynamical Systems, Complexity

Η επιδημία COVID-19 έχει προβληματίσει ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό για παραπάνω από ένα έτος . Αυτή η επιδημία αποδείχθηκε πολύ ανθεκτική στα ιατρικά και κοινωνικά μέρα πρόληψης που έχουν ληφθεί διεθνώς. Η προσπάθεια να γίνει μοντελοποίηση της επιδημίας είναι ένας απαιτητικός άθλος, τόσο λόγω της γρήγορης τάσης ιού να μεταλλάσεται αλλά και του γεγονότος ότι κάθε κυβέρνηση παγκοσμίως έχει λάβει διαφορετικά μέτρα , με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας. Στη παρούσα διατριβή, θα γίνει μια απόπειρα να επιτευχθούν δυο στόχοι. Ο πρώτος είναι να σχεδιαστεί ένα δυναμικό σύστημα «πασπαρτού», το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί για εκάστοτε περίπτωση, ενώ ο δεύτερος είναι η μεταφορά του μοντέλου στο μεσοσκοπικό ανάλογο του, ώστε να γίνονται πιο ακριβείς προβλέψεις για περιπτώσεις μικρών πλυθησμών βάση των ιδιαιτεροτήτων τους . Τέλος, θα παρουσιαστεί μια νεα ιδέα, η οποία μας επιτρέπει να εξετάζουμε εαν ένα επιδημιολογικό σύστημα είναι ανοιχτό ή κλειστό. Αυτό σημαίνει αν προβλέπεται λήξη μιας επιδημίας ή όχι.
Λέξεις Κλειδιά : COVID-19, Επιδημιολογία, Επιδημιολογικά Δίκτυα, Δυναμικά Συστήματα, Πολυπλοκότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.