Εξώφυλλο

Palaeoenvironmental study of Holocene sediments from the coastal plain of Piraeus (Attica, Greece) based on ostracod assemblages = Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη των ολοκαινικών ιζημάτων της παράκτιας περιοχής του Πειραιά (Αττική, Ελλάδα) μέσω των πανίδων των οστρακωδών.

Sofia Cheilaris

Περίληψη


Purpose of this study was the detailed analysis of ostracod assemblages in order to contribute to the presentation of the environmental evolution of the Piraeus coastal plain during Holocene. In particular, the composition and distribution of ostracod faunas along sediment core P5 was studied. The micropalaeontological analysis included the qualitative analyses (identification to species level, collection of ecological data for each species) and quantitative analyses (calculation of diversity indices, Q mode cluster analysis) of the ostracod assemblages from 41 samples of Ρ5. A total of 31 species were identified, belonging to 20 genera. The most abundant species in the vast majority of the samples was C. torosa, a species characteristic of brackish lagoonal environments. It was accompanied
mainly by the species L. elliptica (brackish water species), X.communis (marine species tolerating salinity fluctuations) and C. salinus. The combined use of Q mode cluster analysis and the ecology of the ostracod species distinguished five assemblages which represent different paleoenvironments. The distribution of these environments along Ρ5 indicated the palaeoenvironmental evolution
of the studied area:
− From the bottom of P5 up to about 7545 cal BP, the study area represented a brackish oligohaline to mesohaline lagoon with limited communication with the sea.
− After 7554 to about 3987 cal BP, a coastal environment was formed with salinity fluctuations. This is in accordance with Goiran et al. (2011), verifying Strabos hypothesis for the Island of Piraeus.
− Upwards, a closed oligohaline palaeoenvironment is indicated, as a strong freshwater influence is recoded, beginning at about 3987 cal BP. This could be associated with the wet period that started after the 4200 yrs BP dry event.
Finally, after 2812 cal BP a brackish marsh was formed. The reconstruction of the landscape evolution of the Piraeus coastal plain during Holocene, highlighted once again the role of ostracods as excellent palaeoenvironmental proxies.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διεξοδική ανάλυση πανίδων οστρακωδών με στόχο την αναπαράσταση της παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης της παράκτιας περιοχής του Πειραιά κατά την διάρκεια του Ολοκαίνου. Για να επιτευχθεί αυτό μελετήθηκε η σύνθεση και η κατανομή των πανίδων των οστρακωδών κατά μήκος του πυρήνα Ρ5. Η μικροπαλαιοντολογική ανάλυση περιλάμβανε ποιοτική ανάλυση (προσδιορισμό σε επίπεδο γένους και είδους, συγκέντρωση οικολογικών στοιχείων) και ποσοτική ανάλυση (υπολογισμός δεικτών ποικιλότητας, ανάλυση Q τύπου κατά συστάδες) των συναθροίσεων
των οστρακωδών σε 41 δείγματα του Ρ5. Προσδιορίστηκαν 31 είδη οστρακωδών, τα οποία ανήκαν σε 20 γένη. Το πιο κοινό είδος που επικρατούσε στατιστικά στην συντριπτική πλειοψηφία των δειγμάτων είναι το C. torosa, το οποίο είναι χαρακτηριστικό είδος υφάλμυρων, συνήθως λιμνοθαλάσσιων, περιβαλλόντων. Τα είδος αυτό συνοδεύεται κυρίως από τα είδη L. elliptica (είδος υφάλμυρων υδάτων), X.communis (θαλάσσιο είδος ανθεκτικό σε μεταβολές αλατότητας) και C. salinus. Με την βοήθεια της Q τύπου ανάλυσης κατά συστάδες και της οικολογίας των οστρακωδών διακρίθηκαν πέντε συναθροίσεις οι οποίες και αντιστοιχούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η κατανομή των περιβαλλόντων αυτών κατά μήκος του πυρήνα Ρ5 κατέδειξε την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής:
− Από τη βάση του πυρήνα μέχρι περίπου τα 7545 cal BP η περιοχή μελέτης αντιστοιχούσε σε μια ολιγόαλη-μεσοαλη λιμνοθάλασσα, με περιορισμένη επικοινωνία με τη θάλασσα
− Από τα 7554 μέχρι περίπου τα 3987 cal BP διαμορφώθηκε σταδιακά ένα παράκτιο περιβάλλον με διακυμάνσεις στην αλατότητα. Η ερμηνεία αυτή συνάδη με τα συμπεράσματα των Goiran et al. (2011), επιβεβαιώνοντας τον Στράβωνα στο ότι η χερσόνησος του Πειραιά κάποια χρονική περίοδο ήταν νησί
− Στη συνέχεια, μετά από μια σημαντική εισροή γλυκών υδάτων λίγο πριν τα 3987 cal BP διαμορφώθηκε στην περιοχή μια ολιγόαλη λιμνοθάλασσα. Το συμβάν αυτό είναι πιθανόν να συσχετίζεται με την υγρή περίοδο που ακολούθησε μετά το συμβάν του 4200 yrs BP.
− Τέλος, μετά τα 2812 cal BP διαμορφώθηκε ένα υφάλμυρο έλος.
Η αναπαράσταση της περιβαλλοντικής εξέλιξης της παράκτιας περιοχής του Πειραιά κατά την διάρκεια του Ολοκαίνου ανέδειξε για άλλη μια φορά την αξία των οστρακωδών ως βιοδείκτες παλαιο-περιβαλλοντικών αλλαγών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aguzzi M., Amorosi A., Colalongo M.L., Lucchi M.R., Rossi V., Sarti G. & Vaiani S.C. (2007). Late Quaternary climatic evolution of the Arno coastal plain (Western Tuscany, Italy) from subsurface data. Sedimentary Geology, 202(1-2), pp.211-229.

Alvarez-Zarikian C. A., Soter S., & Katsonopoulou D.(2008). Recurrent submergence and uplift in the area of ancient Helike, Gulf of Corinth, Greece: microfaunal and archaeological evidence. Journal of Coastal Research, (24), pp.110-125.

Anadón P., & Gabàs M. (2009). Paleoenvironmental evolution of the Early Pleistocene lacustrine sequence at Barranco León archeological site (Orce,

Baza Basin, Southern Spain) from stable isotopes and Sr and Mg chemistry of ostracod shells. Journal of Paleolimnology, 42(2), pp.261.

Apostolopoulos G., Pavlopoulos K., Goiran J. P., & Fouache E. (2014). Was the Piraeus peninsula (Greece) a rocky island? Detection of pre-Holocene rocky relief with borehole data and resistivity tomography analysis. Journal of Archaeological Science, 42, pp.412-421.

Athersuch J. & Whittaker J. E.(1976). On Loxoconcha elliptica (Brady). Stereo Atlas of Ostracod Shells, 3(2), pp.99-106

Athersuch J. (1979). The ecology and distribution of the littoral ostracods of Cyprus. Journal of Natural History, 13(2), pp.135-160.

Athersuch, J. (1980). On Aurila woodwardi (Brady). Stereo Atlas of Ostracod Shells, 7(1): 45-52

Athersuch J., Horne D.J. & Whittaker J. E. (1989). Marine and brackish water Ostracods (Superfamilies Cypridacea and Cytheracea). Synopses of the British Fauna (New Series), 43, pp.343.

Barbeito-Gonzalez P.J. (1971). Die Ostracoden des Kustenbereiches von Naxos (Griechenland) und ihre Lebensbereiche. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, 67, pp.255-326.

Bonaduce G., Ciampo, G. & Masoli M.(1975). Distribution of Ostracoda in the Adriatic Sea. Pubbl. Staz. Zool.Napoli, 40 suppl.: 1-304.

Boomer I. & Eisenhauer G.(2002). Ostracod faunas as palaeoenvironmental indicators in marginal marine environments. In: J. Holmes and A. Chivas (eds), The Ostracoda: Applications in Quaternary Research, Geophysical Monograph, 131, pp.135–149.

Boomer I., Waddington C., Stevenson T., & Hamilton D. (2007). Holocene coastal change and geoarchaeology at Howick, Northumberland, UK. The Holocene, 17(1), pp.89-104.

Bracone V., Amorosi A., Aucelli P., Ciampo G., Di Donato V. & Rosskopf C. (2012). Palaeoenvironmental evolution of the Plio-Pleistocene Molise Periadriatic basin (southern Apennines, Italy): insight from Montesecco clays. Italian Journal of Geosciences, 131(2), pp.272-285.

Cabral M.C., Freitas M.D.C., Andrade C. & Cruces A., (2006). Coastal evolution and Holocene ostracods in Melides lagoon (SW Portugal). Marine Micropaleontology, 60(3), pp.181-204.

Cabral M.C., Fatela F., Lopes V., Freitas M.C. & Andrade C., (2017). Cyprideis torosa (Jones, 1850) in mainland Portugal: what do we know?. Journal of Micropalaeontology, 36(1), pp.94-112.

Carbonel P. (1980). Les ostracodes et leur intérêt dans la définition des écosystèmes estuariens et de la plateforme continentale. Essais d’application à des domaines anciens. Mémoires de l’Institut géologique du Bassin d’Aquitaine, 1, pp.1–350.

Carbonel P., Colin J.P., Danielopol D.L., Löffler H. & Neustrueva I., (1988). Paleoecology of limnic ostracodes: a review of some major topics. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 62(1-4), pp.413-461.

Carboni M.G., Bergamin L., Di Bella L., Iamundo F. & Pugliese N., (2002). Palaeoecological evidences from foraminifers and ostracods on Late Quaternary sea-level changes in the Ombrone river plain (central Tyrrhenian coast, Italy). Geobios, 35, pp.40-50.

Clavé B., Massé L., Carbonel P. & Tastet J.P., (2001). Holocene coastal changes and infilling of the La Perroche marsh (French Atlantic coast). Oceanologica Acta, 24(4), pp.377-389.

Cohen A.C., Peterson D.E. & Maddocks R.F. (1982). Ostracoda. Synopsis and classification of living organisms, 2, pp.181-202.

Cohen A.C., Martin J.W., &. Kornicker L.S (1998). Homology of Holocene ostracode biramous appendages with those of other crustaceans: The protopod, epipod, exopod and endopod. Lethaia, 31, pp.251–265

Doruk N., 1980. On Leptocythere multipunctata (Seguenza). Stereo Atlas of Ostracod Shells, 7, pp.151-154.

Economidou E. (1993) The Attic landscape throughout the centuries and its human degradation. Larldscape and Urban Plannrng. 24 , pp.33-37.

Elofson (1941). Zur Kenntnis der marinen Ostracoden Schwedens; mit besonderer Berucksichtigung des Skagerraks. Uppsala Univ. Zool. Bidr., 19, pp.215-534

Finné M., Holmgren K., Sundqvist H.S., Weiberg E. & Lindblom M., 2011. Climate in the eastern Mediterranean, and adjacent regions, during the past 6000 years–A review. Journal of Archaeological Science, 38(12), pp.3153-3173.

Foutrakis P. M., & Anastasakis G. (2020). Quaternary continental shelf basins of Saronikos Gulf, Aegean Sea. Geo-Marine Letters, 40, pp.629-647.

Frenzel P., & Boomer I., (2005). The use of ostracods from marginal marine, brackish waters as bioindicators of modern and Quaternary environmental change. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 225(1-4), pp. 68-92.

Goiran J.P., Pavlopoulos K.P., Fouache E., Triantaphyllou M. & Etienne R. (2011). Piraeus, the ancient island of Athens: evidence from Holocene sediments and historical archives. Geology, 39(6): 531-534.

Goiran J.P., Salomon F., Mazzini I., Bravard J.P., Pleuger E., Vittori C., & Sadori L.(2014). Geoarchaeology confirms location of the ancient harbour basin of Ostia (Italy). Journal of Archaeological Science, 41, pp.389-398.

Hammer O., Harper D.A.T. & Ryan P.D.(2001). Past Palaeontological statistics software, Package for education and date analysis. Palaeontologia electronica.

Holmes J. & Chivas A.R.(2002). In Holmes, J. & A.R. Chivas (eds), The Ostracoda: Applications in Quaternary Research. Introduction, pp. 1-4.

Holmes J.A., Atkinson T., Darbyshire D.F., Horne D.J., Joordens, J., Roberts M.B., Sinka, K.J. & Whittaker J.E., (2010) Middle Pleistocene climate and hydrological environment at the Boxgrove hominin site (West Sussex, UK) from ostracod records. Quaternary Science Reviews, 29(13-14), pp.1515-1527.

Horne D. J., Cohen A. & K. Martens(2002). Taxonomy, morphology and biology of Quaternary and living Ostracoda. In Holmes, J. A. & A. R. Chivas (eds), The Ostracoda: Applications in Quaternary research, AGU Geophysical Monograph Series, 131, pp. 5-36.

Kalbe J., Mischke S., Dulski P., & Sharon G. (2015). The Middle Palaeolithic Nahal Mahanayeem Outlet site, Israel: reconstructing the environment of Late Pleistocene wetlands in the eastern Mediterranean from ostracods. Journal of Archaeological Science, 54, pp.385-395.

Kaniewski D., Paulissen E., Van Campo E., Al-Maqdissi M., Bretschneider J. & Van Lerberghe K., (2008). Middle East coastal ecosystem response to middle-to-late Holocene abrupt climate changes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(37), pp.13941-13946.

Kuhnt, T., Schmiedl, G., Ehrmann, W., Hamann, Y. & Andersen, N., (2008). Stable isotopic composition of Holocene benthic foraminifers from the

Eastern Mediterranean Sea: past changes in productivity and deep water oxygenation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 268(1-2), pp.106-115.

Lachenal A.M.(1989). Ecologie des ostracodes du domaine méditerranéen. Application au Golfe de Gabès (Tunisie orientale) les variations du niveau marin depuis 30 000ans. Documents des laboratoires de géologie (Lyon), (108),p.239

Lambeck K.(1995). Late Devensian and Holocene shorelines of the British Isles and North Sea from models of glacio-hydro-isostatic rebound. Journal of the Geological Society, 152(3), pp.437-448.

Lambeck K. (1996). Sea-level change and shore-line evolution in Aegean Greece since upper palaeolithic time. Antiquity, 70, 588–611.

Lambeck, K.; Purcell, A. (2005). Sea-level change in the Mediterranean Sea since the LGM: Model predictions for tectonically stable areas. Quat. Sci. Rev., 24, 1969–1988.

Lekkas E. (2001). The Athens earthquake (7 September 1999): intensity distribution and controlling factors. Engineering Geology, 59(3-4), pp.297-311.

Linné C. (1758). Systema naturae perregna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species cumcharacteribus, differentiis, synonymis, locis. Laurentii Salvii, p. 824.

Lord A., Cabral M. C., Dambeck R., & Kunst M. (2011). Ostracod evidence for the Neolithic environment of Rio Sizandro, Portugal. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 91(3), 215.

Loureiro I. M., Cabral M. C., & Fatela F., (2009). Marine influence in ostracod assemblages of the Mira River estuary: Comparison between lower and mid estuary tidal marsh transects. Journal of Coastal Research, pp.1365-1369.

Marriner N., Morhange C., Boudagher-Fadel M., Bourcier M., & Carbonel P. (2005). Geoarchaeology of Tyre's ancient northern harbour, Phoenicia.

Journal of Archaeological Science, 32(9), pp.1302-1327.

Mayewski P.A., Rohling E.E., Stager J.C., Karlén W., Maasch K.A., Meeker L.D., Meyerson E.A., Gasse F., van Kreveld S., Holmgren K. & Lee-Thorp J., (2004). Holocene climate variability. Quaternary research, 62(3), pp.243-255.

Mazzini I., Goiran J. P., & Carbonel P. (2015). Ostracodological studies in archaeological settings: a review. Journal of Archaeological Science, 54, pp.325-328.

Meisch C. & Broodbakker N.W., (1993). Freshwater Ostracoda (Crustacea) collected by Prof. JH Stock on the Canary and Cape Verde islands. With an annotated checklist of the freshwater Ostracoda of the Azores, Madeira, the Canary, the Selvagens and Cape Verde islands. Travaux scientifiques

du Musée national d’histoire naturelle de Luxembourg, 19, pp.3-47.

Meisch C., Schwoerbel J., & Zwick P. (2000). Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe, 8(3), p. 552

Mischke S., Almogi-Labin A., Al-Saqarat B., Rosenfeld, A., Elyashiv H., Boomer I., Stein M., Lev L. &Ito, E. (2014) An expanded ostracod-based conductivity transfer function for climate reconstruction in the Levant. Quaternary Science Reviews, 93, pp.91-105

Montenegro M. E., Pugliese N., & Bonaduce G. (1998). Distribution des ostracodes des plates-formes continentales des mers italiennes. Bull. Centre Rech. Elf Explor. Prod., Mém., 20,pp. 91–101.

Morhange C., Goiran J. P., Bourcier M., Carbonel P., Le Campion J., Rouchy J. M., & Yon M. (2000). Recent Holocene paleoenvironmental evolution and coastline changes of Kition, Larnaca, Cyprus, Mediterranean Sea. Marine Geology, 170(1-2), pp.205-230.

Morin J. G., & Cohen A. C.(1991). Bioluminescent displays, courtship, and reproduction in ostracodes. Crustacean sexual biology. pp.1-16

Morkhoven J. (1963). Post-Paleozoic Ostracoda. Their Morphology, Taxonomy and Economic Use. Vol. 1, General, Elsevier, Amsterdam, pp.204

Müller O.F. (1776). Zoologiae danicae prodomus, seu animalium daniae et norvegiae indigenarum characters, nomina, et synonyma imprimis popularium I-XXXII: pp. 1–282.

Nachite D., Rodriguez-Lazaro J., Martin-Rubio M., Pascual A., Bekkali R. (2008). Distribution and ecology of recent ostracods from the Tahadart estuary (NW Morocco). Revue de Micropaleontologie, 53: 3–15.

Neale J.W., (1988). Ostracoda—A historical perspective. In Developments in Palaeontology and Stratigraphy, Elsevier,11,pp. 3-15

Nieto J. F. & Panagos CT. (1971). "Le Pirée. Etude économique et historique depuis les temps les plus anciens jusqu'à la fin de l'Empire Romain"(Book Review). Emerita, 39,p. 252.

Oertly H.J. (ed) (1982). Atlas des Ostracodes de France. Bulletin Centre Researches Exploration et Production,Elf-Aquitaine, Mémoires 9.

Papanikolaou D.I., Lozios S.G., Soukis K.I. & Skourtsos E.N. (2004). The geological structure of the Allochthonous" Athens Schists". Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(4), 1550-1559.(in greek)

Papanikolaou D., Basi E.K., Kranis H., & Danamos G. (2004). Paleogeographic evolution of the Athens basin from upper Miocene to Present. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(2), pp.816-825.(in greek)

Papazachos B. C. (1990). Seismicity of the Aegean and surrounding area. Tectonophysics, 178(2-4), pp.287-308.

Parker W.C. & Arnold A.J. (2000). Quantitative methods of data analysis in foraminiferal ecology. In: B.K. Sen Gupta (ed): Modern Foraminifera, Kluwer Academic Publishers, Great Britain, pp.71–89

Pavlopoulos K., Karybalis E., Karkanas P., Palarma L., Manos I., Triantaphylou M., & Theohari M. (2004). Geomorphic Evolution Of The Palamari Bay (Northeastern Skyros Island) During Late Holocene. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(2), pp.1044-1053 (in greek)

Pavlopoulos K., Theodorakopoulou K., Bassiakos Y., Hayden B., Tsourou T., Triantaphyllou M., Kouli K. & Vandarakis D. (2007). Paleoenvironmental evolution of Istron (NE Crete), during the last 6000 years: depositional environment, climate and sea level changes. Geodinamica Acta, 20(4), pp.219-229.

Pavlopoulos K., Triantaphyllou M., Karkanas P., Kouli K., Syrides G., Vouvalidis K., Palyvos N. & Tsourou T. (2010). Paleoenvironmental evolution and prehistoric human environment, in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) during Middle-Late Holocene. Quaternary International,

(1-2), pp.41-53.

Peyron, O., Combourieu-Nebout, N., Brayshaw, D., Goring, S., Andrieu-Ponel, V., Desprat, S., Fletcher, W., Gambin, B., Ioakim, C., Joannin, S. & Kotthoff, U. (2017). Precipitation changes in the Mediterranean basin during the Holocene from terrestrial and marine pollen records: a model–data comparison. Climate of the Past, 13(3), pp.249-265.

Pirazzoli P.A. (2005). A review of possible eustatic, isostatic and tectonic contributions in eight late-Holocene relative sea-level histories from the Mediterranean area. Quaternary Science Reviews, 24(18-19), pp.1989-2001.

Pokorny V. (1978). Ostracodes. In: Haq & Boersma, Introduction to Marine Micropaleontology, pp.109-149.

Por F.D. (1972). Hydrobiological notes on the high-salinity waters of the Sinai Peninsula. Marine Biology, 14(2), pp.111-119.

Poulos, S., Alexandrakis, G., Karditsa, A. & Drakopoulos, P. (2007). September. Heavy metal investigation as pollutant indicators in bottom sediments in the harbours Heraklion and Alexandroupolis (Aegean Sea, Greece). In Proceedings of the 10th international conference on environmental science and technology. Kos Island, Greece,pp. 5-7

Quinn P. S. (2000). Ceramic micropalaentology: the analysis of microfossils in archaeological ceramics with special reference to its application in the southern Aegean (Doctoral dissertation, University of Sheffield).

Rosenfeld A., Nathan Y., Feibel, C. S., Schilman, B., Halicz L., Goren-Inbar N., & Siman-Tov R. (2004). Palaeoenvironment of the Acheulian Gesher Benot Ya’aqov Pleistocene lacustrine strata, Northern Israel––lithology, ostracod assemblages and ostracod shell geochemistry. Journal of African Earth Sciences, 38(2), pp.169-181.

Rossi V., Sammartino I., Amorosi A., Sarti G., De Luca S., Lena A., & Morhange C. (2015). New insights into the palaeoenvironmental evolution of Magdala ancient harbour (Sea of Galilee, Israel) from ostracod assemblages, geochemistry and sedimentology. Journal of Archaeological Science, 54, pp.356-373.

Ruiz F., Abad M., Olias M., Galan E., Gonzalez I., Aguila E., Hamoumi N. Pulidod, I. & Cantano M. (2006). The present environmental scenario of the Nador Lagoon (Morocco). Environmental Research, 102, pp.215–229.

Ruiz F., González-Regalado M. L., Baceta J. I., & Muñoz J. M. (2000). Comparative ecological analysis of the ostracod faunas from low-and high-polluted southwestern Spanish estuaries: a multivariate approach. Marine Micropaleontology, 40(4),pp. 345-376.

Sciuto F. (2011). Distribution of some species of fresh and brackish-water Ostracoda from the lower Pleistocene of SE Sicily. Biogeographia–The Journal of Integrative Biogeography, 30(1),pp. 64-65.

Shannon C.E. &Weaver W.(1963). The mathematical theory of communication, University of Illinois Press,Urbana, Illinois

Simpson E.H. (1949). Measurement of Diversity. Nature, 163: 688, Macmillan Publishers Ltd.

Stambolidis E.A., (1984). Subrezente Ostracoden aus dem Evros-Delta (Griechenland) Einschliesslich der Entwicklung des Schlosses Gewisser Arten. Acta Universitatis Upsaliensis, Abstr. Uppsala Dissert. Faculty of Science, 733, p.13

Theodorakopoulou K., Pavlopoulos K., Triantaphyllou M., Kouli K., Tsourou T., Bassiakos Y., Zacharias N. & Hayden B., (2009). Geoarchaeological studies in the coastal area of Istron-Kalo Chorio (Gulf of Mirabello-Eastern Crete): Landscape evolution and paleoenvironmental reconstruction.

Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband, 53(1), p.55.

Triantaphyllou M. V., Tsourou T., Koukousioura O., & Dermitzakis M. D. (2005). Foraminiferal and ostracod ecological patterns in coastal environments of SE Andros Island (Middle Aegean Sea, Greece). Revue de micropaléontologie, 48(4), pp.279-302.

Triantaphyllou M.V., Ziveri P., Gogou A., Marino G., Lykousis V., Bouloubassi I., Emeis K.C., Kouli K., Dimiza M., Rosell-Mele A. & Papanikolaou M., (2009). Late Glacial–Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. Marine Geology, 266(1-4), pp.182-197.

Triantaphyllou M. V., Kouli K., Tsourou T., Koukousioura O., Pavlopoulos K., & Dermitzakis M. D. (2010). Paleoenvironmental changes since 3000 BC in the coastal marsh of Vravron (Attica, SE Greece). Quaternary International, 216(1-2), pp. 14-22.

Triantaphyllou M.V., Gogou A., Bouloubassi I., Dimiza M., Kouli K., Rousakis G., Kotthoff U., Emeis K.C., Papanikolaou M., Athanasiou M. & Parinos C., (2014). Evidence for a warm and humid Mid-Holocene episode in the Aegean and northern Levantine Seas (Greece, NE Mediterranean). Regional Environmental Change, 14(5), pp.1697-1712.

Triantaphyllou M.V., Pavlopoulos K.P., Kouli K., Koukousioura O., Dimiza M.D., Aidona E., Syrides G., Pallikarakis A., Goiran J.P. & Fouache E., (2016). Μultiproxy paleoenvironmental reconstruction: the Piraeus coastal plain case study. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(1), pp.478-488.

Tsourou T., (2008). The study of recent ostracod faunas in the coastal environments of Andros Island related to Late Cenozoic assemblages from central Aegean Sea (Doctoral dissertation, Ph. D. Thesis, National and Kapodistrian University of Athens, Athens) (in greek)

Tsourou T., (2012). Composition and distribution of recent marine ostracod assemblages in the bottom sediments of Central Aegean Sea (SE Andros Island, Greece). International review of hydrobiology, 97(4), pp.276-300.

Tsourou T., Drinia H. & Anastasakis G., (2015). Ostracod assemblages from Holocene middle shelf deposits of southern Evoikos gulf (Central Aegean Sea, Greece) and their palaeoenvironmental implications. micropaleontology, pp.85-99.

Tsourou T., Triantaphyllou M.V., Cheilaris S., Fatourou E.G., Michailidis I., Nikitas A.P., Tzortzopoulou M.A., Dimiza M. & Stathopoulou E., (2021). Micropalaeontological analysis and palaeoenvironmental interpretation of the upper sedimentary sequence of Corinth Marl (Corinth Isthmus, Greece). Revue de Micropaléontologie, 70, p.100466.

Vött, A. (2007). Relative sea level changes and regional tectonic evolution of seven coastal areas in NW Greece since the mid-Holocene. Quaternary Science Reviews, 26(7-8), pp.894-919.

Vött A., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl M., Ntageretzis K. & Willershäuser T., (2011). Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 242(1), pp.213-239.

Verheyden S., Nader F.H., Cheng H.J., Edwards L.R. & Swennen R., (2008). Paleoclimate reconstruction in the Levant region from the geochemistry of a Holocene stalagmite from the Jeita cave, Lebanon. Quaternary Research, 70(3), pp.368-381.

Wagner C.W. (1957). Sur les Ostracodes du Quaternaire Recent des Pays-Bas et leur utilisation dans l’ Etude geologiques des Depots Holocenes. Diss. Univ. de Paris, P.259

Wouters K. (1983). Contributions to the study of Belgian Ostracoda, 1. The Ostracoda from the environs of Buzenol. Bull. Inst. Roy. Sci. Natur. Belg., Biologie, 55(4), pp.1-9.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.